Forest Enets

Suffixes in Forest Enets

This list of suffixes found in the Forest Enets transcribed texts allows you to navigate directly to examples in the audio and video recordings.

Each item is followed by a number which gives an indication of how many times the suffix appears in the texts available in the collection for Forest Enets.

Clicking on the number following an item will take you to a result set for that item.

Search: j. 1026 total hits in 227 transcripts.
An Enets and a Russian (2) (5)
tɔ ŋaj, ŋaj, manaØ
tɔ ŋa-j ŋa-j man-Ø
that exist(ipfv)-3SG.S.IMP exist(ipfv)-3SG.S.IMP say(pfv)-3SG.S
тот существовать(ipfv)-3ЕД.S.ИМП существовать(ipfv)-3ЕД.S.ИМП сказать(pfv)-3ЕД.S
Well, let it be so, he said.
Ну пусть, пусть, он сказал.
An Enets and a Russian (3) (12)
ɔbu sama ŋaj, ɔbu buniki ŋaj, manaØ
ɔbu sama ŋa-j ɔbu buniki ŋa-j man-Ø
what bird exist(ipfv)-3SG.S.IMP what dog exist(ipfv)-3SG.S.IMP say(pfv)-3SG.S
что bird существовать(ipfv)-3ЕД.S.ИМП что собака существовать(ipfv)-3ЕД.S.ИМП сказать(pfv)-3ЕД.S
Let it be even an animal, let it be even a dog, he said.
Пусть будет хоть зверь, пусть будет хоть собака, он сказал.
Wild reindeer (14)
nɛ ŋaj, nʲe ŋaj, peri neebaʔ
nɛ ŋa-j nʲe ŋa-j peri ne-aʔ
woman exist(ipfv)-3SG.S.IMP child exist(ipfv)-3SG.S.IMP always stand(ipfv)-1PL.S/SG.OBJ
женщина существовать(ipfv)-3ЕД.S.ИМП ребенок существовать(ipfv)-3ЕД.S.ИМП всегда стоять(ipfv)-1МН.S/ЕД.ОБ
Even a woman, even a child, we are always standing.
Что женщины, что дети, мы всегда стоим.
MyshkaOlenj (4)
ʃuuti ŋaj, tɔbikuku ŋaj
ʃuuti ŋa-j tɔbiku-ku ŋa-j
beetle exist(ipfv)-3SG.S.IMP mouse-DIM1 exist(ipfv)-3SG.S.IMP
beetle существовать(ipfv)-3ЕД.S.ИМП mouse-DIM1 существовать(ipfv)-3ЕД.S.ИМП
The beetles, the mice
И жуки, и мышки
UrodlivyjMys_rad (14)
tɔz tʃikoz ŋaj, tɔr ŋaj
tɔz tʃike-xoz ŋa-j tɔr ŋa-j
so this-ABL.SG exist(ipfv)-3SG.S.IMP so exist(ipfv)-3SG.S.IMP
так этот-АБЛ.ЕД существовать(ipfv)-3ЕД.S.ИМП так существовать(ipfv)-3ЕД.S.ИМП
then, well, let it be so
затем пусть, пусть так
RybakiMedvedj (10)
ɛker tʃi ŋaj vɔt, tʃan ŋaj
ɛke-r tʃi ŋa-j vɔt tʃan ŋa-j
this-NOM.SG.2SG here exist(ipfv)-3SG.S.IMP here vat exist(ipfv)-3SG.S.IMP
этот-NOM.ЕД.2ЕД здесь существовать(ipfv)-3ЕД.S.ИМП здесь vat существовать(ipfv)-3ЕД.S.ИМП
so this one, the vat
этот вот пусть, чан пусть
Rosomaxa (2)
ɔu, ɛsed saɡ, kɔziri ŋaj, kanʲej
ɔu ɛse-d saɡo kɔziri ŋa-j kanʲe-j
EXC1 father-OBL.SG.2SG penis very exist(ipfv)-3SG.S.IMP leave(pfv)-3SG.S.IMP
EXC1 отец-ОБЛ.ЕД.2ЕД penis очень существовать(ipfv)-3ЕД.S.ИМП оставить(pfv)-3ЕД.S.ИМП
oh, damn, let it do so, let it leave
о, черт побери, ну и пусть, пусть уйдет
Wild reindeer (4)
kudaxaaj kudaxaaj te pɔnʲiŋazudʲi anʲ
kudaxaa-j kudaxaa-j te pɔnʲir-zutʃ anʲ
for:a:long:time-ADJ for:a:long:time-ADJ reindeer do(ipfv)-1SG.S.PST and
for:a:long:time-ПРИЛ for:a:long:time-ПРИЛ олень делать(ipfv)-1ЕД.S.ПРОШ and
Long ago I herded the reindeer.
Давным давно, я пас оленей.
Swans (1)
ɛlse nazaj, nazaj dʲad
ɛlse naza-j naza-j dʲa-d
such moss-ADJ moss-ADJ place-DAT.SG
such moss-ПРИЛ moss-ПРИЛ место-ДАТ.ЕД
To such a place with moss, with moss.
В вот в такое место со мхом, со мхом.
Story about a bear (5)
kudaxaaj ɛke, tɔnukuj pɔxin
kudaxaa-j ɛke tɔnuk-j pɔ-xin
for:a:long:time-ADJ this little:later-ADJ year-LOC.PL
for:a:long:time-ПРИЛ этот little:later-ПРИЛ год-ЛОК.МН
This was long ago, in former years.
Это давно, в прежние года.