Tundra Yukaghir

Lexical glosses for Tundra Yukaghir (English)

This list of lexical glosses found in the Tundra Yukaghir transcribed texts allows you to navigate directly to examples in the audio and video recordings.

Each item is followed by a number which gives an indication of how many times the lexical gloss appears in the texts available in the collection for Tundra Yukaghir.

Clicking on the number following an item will take you to a result set for that item.

Search: vblz. 141 total hits in 19 transcripts.
Finite story (TY1009) (6)
Ńamučəńd'ə köde waːji mər=aːwaːj.
ńamučə -ń(ə) -j(ə) köde waːj mə -r= aːwə -Aː -j
redness -vblz.propr -s.ptcp person also aff -0= sleep -inch -intr.3
redness -vblz.propr -s.ptcp человек тоже aff -0= спать -inch -intr.3
The red man also fell asleep.
Picture elicitation (TY1209) (2)
Taŋ kin paipə toliːńərəŋ oγoːŋi, ten jaːn köːd'əd-öː [lau] laujəd-oːčəńərəŋ.
ta -ŋ ki -ND paipə tol -iː -ń(ə) -Rəŋ oγ -oːl -ŋi tu -n jaː -ND köːd'ə -ND öː laujə -ND oː -jə -ń(ə) -Rəŋ
dist -attr two -gen woman support -n -vblz.propr -ss.sim.cvb stand -stat -intr.3pl prox -adv three -gen male -gen child water -gen scoop -n -vblz.propr -ss.sim.cvb
dist -attr два -gen женщина support -n -vblz.propr -ss.sim.cvb стоять -stat -intr.3pl prox -adv три -gen male -gen ребенок вода -gen ковш -n -vblz.propr -ss.sim.cvb
Here two women are standing with poles, and three boys with laddles.
Picture elicitation (TY1201) (2)
Teńi [pai pa] paipəńəi köːd'əd-öːk aγoːlŋul.
tu -Raː paipə -ń(ə) -j(ə) köːd'ə -ND öː -k oγ -oːl -ŋu -l
prox -adv woman -vblz.propr -s.ptcp male -gen child -mod.pred stand -stat -3pl -sf
prox -adv женщина -vblz.propr -s.ptcp male -gen ребенок -mod.pred стоять -stat -3pl -sf
Here, a woman and a boy are standing.
Finite story (TY1011) (5)
Ńamučəńd'ə göde waːj tude koːmnətəγə mər=aːwaːj.
ńamučə -ń(ə) -j(ə) köde waːj tude komnata.R -γə mə -r= aːwə -Aː -j
redness -vblz.propr -s.ptcp person also 3sg.gen room.R -loc aff -0= sleep -inch -intr.3
redness -vblz.propr -s.ptcp человек тоже 3sg.gen room.R -loc aff -0= спать -inch -intr.3
The red man also fell asleep in his room.
Picture elicitation (TY1206) (1)
Eleːn, tuŋ ujuńəj~rukun paːd'əd-öː joːdəγə saγanəi.
eleń tu -ŋ uje -ń(ə) -j(ə) ~sukun paːd'ə -ND öː joː -də -γə saγanə -j
no prox -attr wing -vblz.propr -s.ptcp ~nmlz female -gen child head -3poss.obl -loc sit -intr.3
no prox -attr wing -vblz.propr -s.ptcp ~nmlz female -gen ребенок голова -3poss.obl -loc сидеть -intr.3
(Is that bird sitting on the man's head?) No, that bird sits on the girl's head.
Pear story (TY1005) (3)
Tadaːt, taːt l'eːnudəγə, maːrqən köde, kazaːńəi köde, uːčič.
ta -Raː -t taːt l'e -nu -dəγə maːrqə -ND köde koza.R -ń(ə) -j(ə) köde uː -čiː -j
dist -adv -adv.abl so be -ipfv -3ds.cvb one -gen person goat.R -vblz.propr -s.ptcp person go -intr.punct -intr.3
dist -adv -adv.abl так быть -ipfv -3ds.cvb один -gen человек goat.R -vblz.propr -s.ptcp человек идти -intr.punct -intr.3
Then, after that, a man, a man with a goat, passed by.
Pear story (TY1002) (1)
Taŋ aptaːnudəγə, aptaːnudəγənə maːrqən viləsipeːtńəi öːləŋ kölul.
ta -ŋ aptə -nu -dəγə aptə -nu -dəγənə maːrqə -ND velosiped.R -ń(ə) -j(ə) öː -lə -ŋ kel(u) -l
dist -attr collect -ipfv -3.ds.cvb collect -ipfv -3ds.cond.cvb one -gen bicycle.R -vblz.propr -s.ptcp child -pred -fc come -sf
dist -attr collect -ipfv -3.ds.cvb collect -ipfv -3ds.cond.cvb один -gen bicycle.R -vblz.propr -s.ptcp ребенок -pred -fc прийти -sf
While he was collecting, collecting, a child with a bicycle came.
Picture elicitation (TY1204) (1)
Tuŋ ujeńəi~rukun paːd'əd-öː joːγə saγanaːj, [əl] əl=köden l'oːγə.
tu -ŋ uje -ń(ə) -j(ə) ~sukun paːd'ə -ND öː joː -γə saγanə -Aː -j əl= köde -ND joː -γə
prox -attr wing -vblz.propr -s.ptcp ~nmlz female -gen child head -loc sit -inch -intr.3 neg= person -gen head -loc
prox -attr wing -vblz.propr -s.ptcp ~nmlz female -gen ребенок голова -loc сидеть -inch -intr.3 neg= человек -gen голова -loc
That bird sat down on the girl's head, not on the boys head.
Picture elicitation (TY1205) (1)
Eleːń, tuŋ [či] tuŋ ujeńəi~rukun əl=öːn ugurčəγə saγanə, öː joːdəγə saγanəi.
eleń tu -ŋ tu -ŋ uje -ń(ə) -j(ə) ~sukun əl= öː -ND ugurčə -γə saγanə öː joː -də -γə saγanə -j
no prox -attr prox -attr wing -vblz.propr -s.ptcp ~nmlz neg= child -gen foot -loc sit(neg.3) child head -3poss.obl -loc sit -intr.3
no prox -attr prox -attr wing -vblz.propr -s.ptcp ~nmlz neg= ребенок -gen ступня -loc сидеть(neg.3) ребенок голова -3poss.obl -loc сидеть -intr.3
(That bird, is it sitting on the girl's leg?) No, that bird is not sitting on the girl's leg, it is sitting on the girl's head.