Tundra Yukaghir

Lexical glosses for Tundra Yukaghir (English)

This list of lexical glosses found in the Tundra Yukaghir transcribed texts allows you to navigate directly to examples in the audio and video recordings.

Each item is followed by a number which gives an indication of how many times the lexical gloss appears in the texts available in the collection for Tundra Yukaghir.

Clicking on the number following an item will take you to a result set for that item.

Search: vblz. 141 total hits in 19 transcripts.
Conversation between siblings (TY0002) (6)
Ńumuńəl?
ńumu -ń(ə) -l
camp -vblz.propr -nmlz
стоянка -vblz.propr -nmlz
The place of the old camp?
Прежнее место, где стояла яранга?..
Picture elicitation (TY1207) (2)
Paipə laːməńəi, keipə koːskəńi.
paipə laːmə -ń(ə) -j(ə) keipə koška.R -ń(ə) -j(ə)
woman dog -vblz.propr -s.ptcp man cat.R -vblz.propr -s.ptcp
женщина собака -vblz.propr -s.ptcp мужчина cat.R -vblz.propr -s.ptcp
The woman has a dog, the man has a cat.
Conversation (TY0001) (58)
Qabun sukun-mal'γəlńəid öːńə?
qabu -ND sukun mol'γəl -ń(ə) -j(ə) -ND öː -ń(ə)
how.many -gen year joint -vblz.propr -s.ptcp -gen child -vblz.propr
как.много -gen год сустав -vblz.propr -s.ptcp -gen ребенок -vblz.propr
How old is her child (lit. she has a child that is how old)?
Сколько лет ребёнку?
Finite story (TY1007) (13)
Ńamučəńd'ə sukunńəi köde mər=aːwaːj.
ńamučə -ń(ə) -j(ə) sukun -ń(ə) -j(ə) köde mə -r= aːwə -Aː -j
redness -vblz.propr -s.ptcp thing -vblz.propr -s.ptcp person aff -0= sleep -inch -intr.3
redness -vblz.propr -s.ptcp вещь -vblz.propr -s.ptcp человек aff -0= спать -inch -intr.3
The man with red clothes fell asleep.
Pear Story (TY1001) (7)
Tudel waːj karziːnəńi.
tude -l waːj korzina.R -ń(ə) -j
3sg -nom also basket.R -vblz.propr -intr.3
3sg -nom тоже basket.R -vblz.propr -intr.3
He also had a basket.
Finite story (TY1008) (7)
Ńamučəńd'ə sukunńəi köːd'əd-öː waːji əl=quːsəitəi.
ńamučə -ń(ə) -j(ə) sukun -ń(ə) -j(ə) köːd'ə -ND öː waːj əl= quːsə -(A)j -t(ə) -j
redness -vblz.propr -s.ptcp thing -vblz.propr -s.ptcp male -gen child also neg= jump -pfv -fut -intr.3
redness -vblz.propr -s.ptcp вещь -vblz.propr -s.ptcp male -gen ребенок тоже neg= прыгать -pfv -fut -intr.3
The boy dressed in red also wouldn't jump.
(3)
Pude mə=čiŋičərəil'eń.
pude mə= čiŋičə -R(ə) -(A)j -l'əl -j
outside aff= darkness -vblz.acquis -pfv -ev -intr.3
снаружи aff= темнота -vblz.acquis -pfv -ev -intr.3
The night fell outside.
А на улице ночь начиналась.
Life story (TY0005) (10)
Laːməd'aː, laːməńd'ə čiː waːj, "laːmə" знаете - собака?
laːmə -jAː laːmə -ń(ə) -j(ə) čiː waːj laːmə
dog -n dog -vblz.propr -s.ptcp people also dog
собака -n собака -vblz.propr -s.ptcp народ тоже собака
People riding on dogs, people with dogs - you know the word "laːmə", "dog"?
Человек ездок на собаках, и люди с собакой...
Pear story (TY1004) (6)
Tan čambiːrələk l'eŋi, vsjo.
ta -n čambə -jiː -R(ə)lək l'e -ŋi vse.R
dist -adv help -vblz.tr -ss.ant.cvb hesit -intr.3pl all.R
dist -adv помогать -vblz.tr -ss.ant.cvb hesit -intr.3pl весь.R
They helped (him) and thingo, that's it.
Finite story (TY1010) (7)
Ńamučəńd'ə köde waːj mə=quːsəč.
ńamučə -ń(ə) -j(ə) köde waːj mə= quːsə -(A)j -j
redness -vblz.propr -s.ptcp person also aff= jump -pfv -intr.3
redness -vblz.propr -s.ptcp человек тоже aff= прыгать -pfv -intr.3
The red man also jumped.