Tundra Yukaghir

Finite story (TY1010)

 • SAA
  Tarańəi köde mər=aːwaːj.
  toro -ń(ə) -j(ə) köde mə -r= aːwə -Aː -j
  black -intr -s.ptcp person aff -0= sleep -inch -intr.3
  черный -intr -s.ptcp человек aff -0= спать -inch -intr.3
  The black man fell asleep.
 • SAA
  Qomońəi köde waːji aːwaːčəi.
  qomo -ń(ə) -j(ə) köde waːj aːwə -Aː -(iː)čə -j
  green/blue -intr -s.ptcp person also sleep -inch -purp -intr.3
  green/blue -intr -s.ptcp человек тоже спать -inch -purp -intr.3
  The green man also went to sleep.
 • SAA
  Jalməsčə=də, ńamučəńd'ə köde waːji aːwaːj.
  jalmə -sčə =(ND)ə ńamučə -ń(ə) -j(ə) köde waːj aːwə -Aː -j
  three -ord =contr redness -vblz.propr -s.ptcp person also sleep -inch -intr.3
  три -ord =contr redness -vblz.propr -s.ptcp человек тоже спать -inch -intr.3
  And the third, the red man also fell asleep.
 • SAA
  Čiː mər=aːwəŋi, jaunər.
  čiː mə -r= aːwə -ŋi jaunə -r
  people aff -0= sleep -intr.3pl all -s.pred
  народ aff -0= спать -intr.3pl весь -s.pred
  The people are asleep, all of them.
 • SAA
  Čiːŋ [aŋ] aːwəŋudəγə nime puren lačil mömdijə kurul'oːl.
  čiː -ŋ aːwə -ŋu -dəγə nime pure -n lačil mömdə -ijə kuril' -oːl -l
  people -fc sleep -3pl -3ds.cvb house above -adv.prol fire burn -n know -stat -sf
  народ -fc спать -3pl -3ds.cvb дом над -adv.prol огонь burn -n know -stat -sf
  While the people were sleeping, flames of a fire appeared above the house.
 • SAA
  Nime buren lačiləŋ jedeil
  nime pure -n lačil -lə -ŋ jed -(A)j -l
  house above -adv.prol fire -pred -fc appear -pfv -sf
  дом над -adv.prol огонь -pred -fc появиться -pfv -sf
  Above the house, fire appeared.
 • SAA
  Torońəjə ködeŋ l'elə, köirid'ələ mördələk lačil ńimeːsnubə čiːŋiń zvonnaːm.
  toro -ń(ə) -j(ə) köde -ŋ l'e -lə köirid'ə -lə mör -R(ə)lək lačil ńim -Aː -s(ə) -nu -b(ə) čiː -ŋiń zvonit'.R -LA.Y -m
  black -intr -s.ptcp person -fc hesit -acc smoke -acc feel -ss.ant.cvb fire extinguish -intr.punct -caus -ipfv -hab.nmlz people -dat phone.R -vblz.Y -tr.3
  черный -intr -s.ptcp человек -fc hesit -acc smoke -acc feel -ss.ant.cvb огонь extinguish -intr.punct -caus -ipfv -hab.nmlz народ -dat phone.R -vblz.Y -tr.3
  The black man, uhm, noticed the smoke and called the firemen.
 • SAA
  Tilifoːnə zvonnaːm, zvonnaːrələk, l'eŋi, əə – qomońəi, наверное – qomońəi gödeŋiń sespədəγə paidiːčəm, mönd'əsəičəm. Qomońəi ködeŋ mər=aːwəi.
  telefon.R -lə zvonit'.R -LA.Y -m zvonit'.R -LA.Y -R(ə)lək l'e -ŋi əə qomo -ń(ə) -j(ə) qomo -ń(ə) -j(ə) köde -ŋiń sespə -də -γə pai -du -(iː)čə -m mönd'ə -s(ə) -(A)j -(iː)čə -m qomo -ń(ə) -j(ə) köde -ŋ mə -r= aːwə -j
  telephone.R -acc phone.R -vblz.Y -tr.3 phone.R -vblz.Y -ss.ant.cvb hesit -intr.3pl hesit green/blue -intr -s.ptcp green/blue -intr -s.ptcp person -dat door -3poss.obl -loc hit -pluract -purp -tr.3 awake -caus -pfv -purp -tr.3 green/blue -intr -s.ptcp person -fc aff -0= sleep -intr.3
  telephone.R -acc phone.R -vblz.Y -tr.3 phone.R -vblz.Y -ss.ant.cvb hesit -intr.3pl hesit green/blue -intr -s.ptcp green/blue -intr -s.ptcp человек -dat дверь -3poss.obl -loc hit -pluract -purp -tr.3 awake -caus -pfv -purp -tr.3 green/blue -intr -s.ptcp человек -fc aff -0= спать -intr.3
  He phoned, and after he had phoned, uhm, he went to the green man to knock on his door and wake him up. The green man was sleeping (continued to sleep).
 • SAA
  Tadaːt, l'eŋiń, ńamučəńd'ə köde aːwər, l'eŋ, [aːw] ńamučəńd'ə ködeŋiń sespədəγənə paidum, mönd'əsəilŋiń. Tudel waːj mər=aːwəi, [möńd'əil] əl=mönd'əilbuń.
  ta -Raː -t l'e -ŋiń ńamučə -ń(ə) -j(ə) köde aːwə -r l'e -ŋ ńamučə -ń(ə) -j(ə) köde -ŋiń sespə -də -γənə pai -du -m mönd'ə -s(ə) -(A)j -l -ŋiń tude -l waːj mə -r= aːwə -j əl= mönd'ə -(A)j -(l)buń
  dist -adv -adv.abl hesit -dat redness -vblz.propr -s.ptcp person sleep -ss.circ.cvb hesit -fc redness -vblz.propr -s.ptcp person -dat door -3poss.obl -def.acc hit -pluract -tr.3 awake -caus -pfv -nmlz -dat 3sg.gen -nom also aff -0= sleep -intr.3 neg= awake -pfv -des(neg.3)
  dist -adv -adv.abl hesit -dat redness -vblz.propr -s.ptcp человек спать -ss.circ.cvb hesit -fc redness -vblz.propr -s.ptcp человек -dat дверь -3poss.obl -def.acc hit -pluract -tr.3 awake -caus -pfv -nmlz -dat 3sg.gen -nom тоже aff -0= спать -intr.3 neg= awake -pfv -des(neg.3)
  Then, to that one, the red man was asleep, uhm, he knocked on the red man's door, to wake him up. But he was also asleep and wouldn't wake up.
 • SAA
  Ten [ńum] nime buren uːrəŋ kin lačilək jedeil, [kil] [l] kind lewein-burebəγə. Kin sukunγə jedeč, tadaː lačil ńimeːsčə masïnə kelul.
  tu -n nime pure -n uː -Rəŋ ki -ND lačil -ə -k jed -(A)j -l ki -ND leweil -ND pure -b(ə) -γə ki -ND sukun -γə jed -(A)j -j ta -Raː lačil ńim -Aː -s(ə) -j(ə) mašina.R kel(u) -l
  prox -adv house above -adv.prol go -ss.sim.cvb two -gen fire -0 -mod.pred appear -pfv -sf two -gen summer -gen above -hab.nmlz -loc two -gen thing -loc appear -pfv -intr.3 dist -adv fire extinguish -intr.punct -caus -s.ptcp car.R come -sf
  prox -adv дом над -adv.prol идти -ss.sim.cvb два -gen огонь -0 -mod.pred появиться -pfv -sf два -gen лето -gen над -hab.nmlz -loc два -gen вещь -loc появиться -pfv -intr.3 dist -adv огонь extinguish -intr.punct -caus -s.ptcp car.R прийти -sf
  Then, going up the house, two fires appeared, in two places. It appeared in two places. Then the firemen car arrived.
 • SAA
  Lačil mər=edeːnui nime buren, mə=kurul'oːń. Lačil ńimeːsiːčəpə kelullək alun, l'elə, sukunə moiŋaː. Aa, qomońəi~rukun əl=kereːlbuń, mər=iŋeːm.
  lačil mə -r= eND -Aː -nu -j nime pure -n mə= kurul' -oːl -j lačil ńim -Aː -s(ə) -iːčə -pə kel(u) -R(ə)lək al -u -n l'e -lə sukun -lə moi -ŋa(m) aa qomo -ń(ə) -j(ə) ~sukun əl= ker -Aː -(l)buń mə -r= iŋeː -m
  fire aff -0= burn -intr.punct -ipfv -intr.3 house above -adv.prol aff= visible -stat -intr.3 fire extinguish -inch -caus -n -pl come -ss.ant.cvb under -0 -adv.prol hesit -acc thing -acc hold -tr.3pl intj green/blue -intr -s.ptcp ~nmlz neg= go.down -intr.punct -des(neg.3) aff -0= fear -tr.3
  огонь aff -0= burn -intr.punct -ipfv -intr.3 дом над -adv.prol aff= видимый -stat -intr.3 огонь extinguish -inch -caus -n -pl прийти -ss.ant.cvb под -0 -adv.prol hesit -acc вещь -acc держать -tr.3pl intj green/blue -intr -s.ptcp ~nmlz neg= идти.down -intr.punct -des(neg.3) aff -0= fear -tr.3
  The fire is still burning on the house, it is visible. The firemen arrived and held, uhm, a cloth downstairs. Oh, the green man didn't want to jump, he was afraid.
 • SAA
  Tadaːt, əə, ńamučəńd'ə köde l'ei, l'eŋiń, əə, jarqəd~el'ilŋiń uːrələk moiŋaː taŋ sukunə. Taŋ ńamučə~rukun, ńamučəńd'ə köde waːji əl=quːsəilbuń, mər=iŋeːm.
  ta -Raː -t əə ńamučə -ń(ə) -j(ə) köde l'e -j l'e -ŋiń əə jarqə -ND el'il -ŋiń uː -R(ə)lək moi -ŋa(m) ta -ŋ sukun -lə ta -ŋ ńamučə ˇ~sukun ńamučə -ń(ə) -j(ə) köde waːj əl= quː -sAi -(l)buń mə -r= iŋeː -m
  dist -adv -adv.abl hesit redness -vblz.propr -s.ptcp person hesit -intr.3 hesit -dat hesit ice -gen opening -dat go -ss.ant.cvb hold -tr.3pl dist -attr thing -acc dist -attr redness ~nmlz redness -vblz.propr -s.ptcp person also neg= climb -tr.punct -des(neg.3) aff -0= fear -tr.3
  dist -adv -adv.abl hesit redness -vblz.propr -s.ptcp человек hesit -intr.3 hesit -dat hesit ice -gen opening -dat идти -ss.ant.cvb держать -tr.3pl dist -attr вещь -acc dist -attr redness ~nmlz redness -vblz.propr -s.ptcp человек тоже neg= climb -tr.punct -des(neg.3) aff -0= fear -tr.3
  Then, uhm, the red man, uhm, they went to his window and held that cloth. The red one, the red man also didn't want to jump, he was afraid.
 • SAA
  L'eŋiń, d'e tarańəi köde [ma] maːlək mə=quːsəč. Lačil mə=keluj [ńi] tude l'edəγə, nimedəγə l'ei, ńimeːdəγə keːjeː jedeč.
  l'e -ŋiń d'e.Y toro -ń(ə) -j(ə) köde maːlək mə= quːsə -(A)j -j lačil mə= kel(u) -j tude l'e -də -γə nime -də -γə l'e -j ńim -Aː -dəγə keːjeː jed -(A)j -j
  hesit -dat dp.Y black -intr -s.ptcp person dp aff= jump -pfv -intr.3 fire aff= come -intr.3 3sg.gen hesit -3poss.obl -loc house -3poss.obl -loc hesit -intr.3 extinguish -intr.punct -3ds.cvb in.front appear -pfv -intr.3
  hesit -dat dp.Y черный -intr -s.ptcp человек dp aff= прыгать -pfv -intr.3 огонь aff= прийти -intr.3 3sg.gen hesit -3poss.obl -loc дом -3poss.obl -loc hesit -intr.3 extinguish -intr.punct -3ds.cvb в.перед появиться -pfv -intr.3
  Uhm, the black man jumped, he had to (=maːlək), the fire came into his thingo, in the house, it appeared in front of his house.
 • SAA
  D'e teːŋ qomońəi köde waːji mə=quːsəč, waːj lačil mə=jede(č) tudeγə waːj.
  d'e.Y teː -ŋ qomo -ń(ə) -j(ə) köde waːj mə= quːsə -(A)j -j waːj lačil mə= jed -(A)j -j tude -γə waːj
  dp.Y med -attr green/blue -intr -s.ptcp person also aff= jump -pfv -intr.3 also fire aff= appear -pfv -intr.3 3sg.gen -loc also
  dp.Y med -attr green/blue -intr -s.ptcp человек тоже aff= прыгать -pfv -intr.3 тоже огонь aff= появиться -pfv -intr.3 3sg.gen -loc тоже
  And that green man also jumped, the fire had appeared in his (room), too.
 • SAA
  Taŋ ńamučəńd'ə ködeŋiń jarqəd-el'idəγə keluŋi, qad'ir taŋ ńamučəńd'ə köde waːj [meqwuːsət] mə=quːsəč, lačil jedeil'əldəγə.
  ta -ŋ ńamučə -ń(ə) -j(ə) köde -ŋiń jarqə -ND el'il -də -γə kel(u) -ŋi qad'ir ta -ŋ ńamučə -ń(ə) -j(ə) köde waːj mə= quːsə -(A)j -j lačil jed -(A)j -l'əl -dəγə
  dist -attr redness -vblz.propr -s.ptcp person -dat ice -gen opening -3poss.obl -loc come -intr.3pl dp dist -attr redness -vblz.propr -s.ptcp person also aff= jump -pfv -intr.3 fire appear -pfv -ev -3ds.cvb
  dist -attr redness -vblz.propr -s.ptcp человек -dat ice -gen opening -3poss.obl -loc прийти -intr.3pl dp dist -attr redness -vblz.propr -s.ptcp человек тоже aff= прыгать -pfv -intr.3 огонь появиться -pfv -ev -3ds.cvb
  They came to the red man, to his window, and finally that red man also jumped, since the fire had appeared.
 • SAA
  Ńamučəńd'ə köde waːj mə=quːsəč.
  ńamučə -ń(ə) -j(ə) köde waːj mə= quːsə -(A)j -j
  redness -vblz.propr -s.ptcp person also aff= jump -pfv -intr.3
  redness -vblz.propr -s.ptcp человек тоже aff= прыгать -pfv -intr.3
  The red man also jumped.