Tundra Yukaghir

Picture elicitation (TY1200)

 • FIB
  Paːd'əd-öː köːd'əd-öːlə l'elək paim, saːlək paim.
  paːd'ə -ND öː köːd'ə -ND öː -lə l'e -lək pai -m saːl -lək pai -m
  female -gen child male -gen child -acc hesit -ins hit -tr.3 tree -ins hit -tr.3
  female -gen ребенок male -gen ребенок -acc hesit -ins hit -tr.3 дерево -ins hit -tr.3
  A girl hit a boy with a whatchamacallit, with a branch.
 • FIB
  Paːd'əd-öː köːd'əd-öːlə saːlək paim.
  paːd'ə -ND öː köːd'ə -ND öː -lə saːl -lək pai -m
  female -gen child male -gen child -acc tree -ins hit -tr.3
  female -gen ребенок male -gen ребенок -acc дерево -ins hit -tr.3
  A girl hit a boy with a branch.
 • FIB
  Maːrqən köde saːl, saːlpələ moidum.
  maːrqə -ND köde saːl saːl -pə -lə moi -du -m
  one -gen person tree tree -pl -acc hold -pluract -tr.3
  один -gen человек дерево дерево -pl -acc держать -pluract -tr.3
  A man is holding a tree, trees.
 • FIB
  Maːrqən köde saːlpələ moim.
  maːrqə -ND köde saːl -pə -lə moi -m
  one -gen person tree -pl -acc hold -tr.3
  один -gen человек дерево -pl -acc держать -tr.3
  A man is holding trees.
 • FIB
  Saγanəbulə moim, ee, uːseːnum, ee, maːrqən köde saγanəbulə uːseːnum.
  saγanə -bul -lə moi -m ee uː -s(ə) -nu -m ee maːrqə -ND köde saγanə -bul -lə uː -s(ə) -nu -m
  sit -n -acc hold -tr.3 intj go -caus -ipfv -tr.3 intj one -gen person sit -n -acc go -caus -ipfv -tr.3
  сидеть -n -acc держать -tr.3 intj идти -caus -ipfv -tr.3 intj один -gen человек сидеть -n -acc идти -caus -ipfv -tr.3
  He is holding a chair, taking it away, uhm, a man is taking a chair away.
 • FIB
  L'elə, kerewələ saːlək painum.
  l'e -lə korova.R -lə saːl -lək pai -nu -m
  hesit -acc cow.R -acc tree -ins hit -ipfv -tr.3
  hesit -acc корова.R -acc дерево -ins hit -ipfv -tr.3
  She is hitting, uhm, the cow with a stick.
 • FIB
  Köde kerewələ saːlək paidunum.
  köde korova.R -lə saːl -lək pai -du -nu -m
  person cow.R -acc tree -ins hit -pluract -ipfv -tr.3
  человек корова.R -acc дерево -ins hit -pluract -ipfv -tr.3
  A man is hitting the cow with a stick.
 • FIB
  Paːd'əd-öː, ee, l'eləŋ, paipə keipələ, əə, [ča] tude čald'ələk painum.
  paːd'ə -ND öː ee l'e -lə -ŋ paipə keipə -lə əə tude čald'ə -lək pai -nu -m
  female -gen child intj hesit -pred -fc woman man -acc hesit 3sg.gen hand -ins hit -ipfv -tr.3
  female -gen ребенок intj hesit -pred -fc женщина мужчина -acc hesit 3sg.gen рука -ins hit -ipfv -tr.3
  A girl, no, a woman is hitting a man with the fist.
 • FIB
  Paipə keipələ tude čald'ələk painum.
  paipə keipə -lə tude čald'ə -lək pai -nu -m
  woman man -acc 3sg.gen hand -ins hit -ipfv -tr.3
  женщина мужчина -acc 3sg.gen рука -ins hit -ipfv -tr.3
  A woman is hitting a man with the fist.
 • FIB
  Paːd'əd-öː köːd'əd-öːlə malatoːklək painum. Köːd'əd-öːlə.
  paːd'ə -ND öː köːd'ə -ND öː -lə molotok.R -lək pai -nu -m köːd'ə -ND öː -lə
  female -gen child male -gen child -acc hammer.R -ins hit -ipfv -tr.3 male -gen child -acc
  female -gen ребенок male -gen ребенок -acc hammer.R -ins hit -ipfv -tr.3 male -gen ребенок -acc
  A girl is hitting a boy with a hammer. (If I ask you - who is this girl hitting?) - A boy.
 • FIB
  Tuŋ köde saγanəbulə tude ugurčələk pörindiːj.
  tu -ŋ köde saγanə -bul -lə tude ugurčə -lək pörində -jiː -j
  prox -attr person sit -n -acc 3sg.gen foot -ins kick -tr -intr.3
  prox -attr человек сидеть -n -acc 3sg.gen ступня -ins лягнуть -tr -intr.3
  (Is that man hitting the table?) That man is kicking the chair with his foot.
 • FIB
  Maːrqən köde tude mašinəγənə iletəinum.
  maːrqə -ND köde tude mašina.R -γənə ile -tə -(A)j -nu -m
  one -gen person 3sg.gen car.R -def.acc push -caus -pfv -ipfv -tr.3
  один -gen человек 3sg.gen car.R -def.acc push -caus -pfv -ipfv -tr.3
  (Who is pushing the car?) A man is pushing his car.
 • FIB
  Maːrqən köde tude mašiːnəγənə [ildetnu] ildičnum.
  maːrqə -ND köde tude mašina.R -γənə ile -Rič -nu -m
  one -gen person 3sg.gen car.R -def.acc push -tr.pluract -ipfv -tr.3
  один -gen человек 3sg.gen car.R -def.acc push -tr.pluract -ipfv -tr.3
  (Who is pushing the car?) A man is pushing his car.
 • FIB
  Mə=ńeːd'inuŋi. Maːrqən paːd'əd-öː köːd'əd-öːńəŋ mə=ńeːd'inui.
  mə= ńeː -(uː)ji -nu -ŋi maːrqə -ND paːd'ə -ND öː köːd'ə -ND öː -ńə -ŋ mə= ńeː -(uː)ji -nu -j
  aff= call -pluract -ipfv -intr.3pl one -gen female -gen child male -gen child -s.com -fc aff= call -pluract -ipfv -intr.3
  aff= звать -pluract -ipfv -intr.3pl один -gen female -gen ребенок male -gen ребенок -s.com -fc aff= звать -pluract -ipfv -intr.3
  They are talking. A boy and a girl are talking.
 • FIB
  Köːd'əd-öːŋiń koːškə quːsəinui, paːd'əd-öːŋiń buollaːnə laːmə quːsəinui.
  köːd'ə -ND öː -ŋiń koška.R quːsə -(A)j -nu -j paːd'ə -ND öː -ŋiń buollaγïna.Y laːmə quːsə -(A)j -nu -j
  male -gen child -dat cat.R jump -pfv -ipfv -intr.3 female -gen child -dat dp.Y dog jump -pfv -ipfv -intr.3
  male -gen ребенок -dat cat.R прыгать -pfv -ipfv -intr.3 female -gen ребенок -dat dp.Y собака прыгать -pfv -ipfv -intr.3
  A cat jumps on a boy, and a dog jumps on a girl.
 • FIB
  Köːd'əd-öːŋiń koːškə quːsəinui, paːd'əd-öːŋiń buollaːnə l'eː laːmə quːsəinui.
  köːd'ə -ND öː -ŋiń koška.R quːsə -(A)j -nu -j paːd'ə -ND öː -ŋiń buollaγïna.Y l'eː laːmə quːsə -(A)j -nu -j
  male -gen child -dat cat.R jump -pfv -ipfv -intr.3 female -gen child -dat dp.Y dp dog jump -pfv -ipfv -intr.3
  male -gen ребенок -dat cat.R прыгать -pfv -ipfv -intr.3 female -gen ребенок -dat dp.Y dp собака прыгать -pfv -ipfv -intr.3
  A cat jumps on a boy, and a dog jumps on a girl.
 • FIB
  Köːd'əd-öː joqod-ileγə saγanəi, paːd'əd-öː buollaːnə viləsipeːtlək uːnui.
  köːd'ə -ND öː joqol -ND ile -γə saγanə -j paːd'ə -ND öː buollaγïna.Y velosiped.R -lək uː -nu -j
  male -gen child Yakut -gen domestic.reindeer -loc sit -intr.3 female -gen child dp.Y bicycle.R -ins go -ipfv -intr.3
  male -gen ребенок Yakut -gen domestic.олень -loc сидеть -intr.3 female -gen ребенок dp.Y bicycle.R -ins идти -ipfv -intr.3
  A boy sits on a horse, and a girl is riding a bicycle.
 • FIB
  Eleːń, köːd'əd-öː mə=moim tudeγənə.
  eleń köːd'ə -ND öː mə= moi -m tude -γənə
  no male -gen child aff= hold -tr.3 3sg -def.acc
  no male -gen ребенок aff= держать -tr.3 3sg -def.acc
  (Is that dog biting the girl's leg?) No, the boy holds it.
 • FIB
  Eleːń, paːd'əd-öː joːdəγə saγanəi.
  eleń paːd'ə -ND öː joː -də -γə saγanə -j
  no female -gen child head -3poss.obl -loc sit -intr.3
  no female -gen ребенок голова -3poss.obl -loc сидеть -intr.3
  (Does that bird sit on the girl's leg?) - No, it sits on the girl's head.
 • FIB
  Kin paipə, jaːn köːd'əd-öː mər=aγoːlŋi.
  ki -ND paipə jaː -ND köːd'ə -ND öː mə -r= oγ -oːl -ŋi
  two -gen woman three -gen male -gen child aff -0= stand -stat -intr.3pl
  два -gen женщина три -gen male -gen ребенок aff -0= стоять -stat -intr.3pl
  Two women and three boys stand.
 • FIB
  Tan kin paipə saːpələ moiŋaː, aγoːldəŋ moiŋaː, köːd'əd-öːrpəpul buollaːnə koušəkpələ moiŋaː.
  ta -n ki -ND paipə saːl -pə -lə moi -ŋa(m) oγ -oːl -Rəŋ moi -ŋa(m) köːd'ə -ND öː -pə -p(ul) buollaγïna.Y kovšik.R -pə -lə moi -ŋa(m)
  dist -adv two -gen woman tree -pl -acc hold -tr.3pl stand -stat -ss.sim.cvb hold -tr.3pl male -gen child -pl -pl dp.Y casserole.R -pl -acc hold -tr.3pl
  dist -adv два -gen женщина дерево -pl -acc держать -tr.3pl стоять -stat -ss.sim.cvb держать -tr.3pl male -gen ребенок -pl -pl dp.Y casserole.R -pl -acc держать -tr.3pl
  Here, two women hold branches, they stand and hold them, and the boys hold casseroles.
 • FIB
  Maːrqən köde mə=miraːnui, öːŋ laujəγə [el] qudoːlui, paipəŋ mər=ölkeːnui.
  maːrqə -ND köde mə= mira -nu -j öː -ŋ laujə -γə quda -oːl -u -j paipə -ŋ mə= ölkə -nu -j
  one -gen person aff= walk -ipfv -intr.3 child -fc water -loc lie -stat -intr.ints -intr.3 woman -fc aff= run -ipfv -intr.3
  один -gen человек aff= идти -ipfv -intr.3 ребенок -fc вода -loc лежать -stat -intr.ints -intr.3 женщина -fc aff= бежать -ipfv -intr.3
  (There is walking, swimming and running; who's doing what?) A man is walking, the child lies in the water, and the woman is running.
 • FIB
  Maːrqən öːŋ, öːŋ mə=leudeːnui, əə, maːrqən köde, əə, mə=launum, nonγələ launum, paipəŋ l'elə soːklə launum.
  maːrqə -ND öː -ŋ öː -ŋ mə= leg -R(ə) -nu -j əə maːrqə -ND köde əə mə= lau -nu -m nonγə -lə lau -nu -m paipə -ŋ l'e -lə sok.R -lə lau -nu -m
  one -gen child -fc child -fc aff= eat -intr -ipfv -intr.3 hesit one -gen person hesit aff= drink -ipfv -tr.3 tobacco -acc drink -ipfv -tr.3 woman -fc hesit -acc juice.R -acc drink -ipfv -tr.3
  один -gen ребенок -fc ребенок -fc aff= есть -intr -ipfv -intr.3 hesit один -gen человек hesit aff= drink -ipfv -tr.3 tobacco -acc drink -ipfv -tr.3 женщина -fc hesit -acc juice.R -acc drink -ipfv -tr.3
  (What do you see here?) The child is eating, uhm, a man is drinking, uhm, smoking, and the woman is, uhm, drinking juice.