Tundra Yukaghir

Finite story (TY1008)

 • MNT
  Torońəi, əə, [kö] köːd'əd-öː mər=aːwaːj, torońəi köːd'əd-öː mər=aːwaːj.
  toro -ń(ə) -j(ə) əə köːd'ə -ND öː mə -r= aːwə -Aː -j toro -ń(ə) -j(ə) köːd'ə -ND öː mə -r= aːwə -Aː -j
  black -intr -s.ptcp hesit male -gen child aff -0= sleep -inch -intr.3 black -intr -s.ptcp male -gen child aff -0= sleep -inch -intr.3
  черный -intr -s.ptcp hesit male -gen ребенок aff -0= спать -inch -intr.3 черный -intr -s.ptcp male -gen ребенок aff -0= спать -inch -intr.3
  The black boy fell asleep.
 • MNT
  Mər=egoːj, ee, другой дядя, зеленый, ага, qomońəi köːd'əd-öː waːji mər=aːwaːj.
  Mə -r= eg -oː -j ee qomo -ń(ə) -j(ə) köːd'ə -ND öː waːj mə -r= aːwə -Aː -j
  aff -0= stand -intr -intr.3 intj green/blue -intr -s.ptcp male -gen child also aff -0= sleep -inch -intr.3
  aff -0= стоять -intr -intr.3 intj green/blue -intr -s.ptcp male -gen ребенок тоже aff -0= спать -inch -intr.3
  He stood up, oh, it's a different guy, a green one, uh-huh, the green boy also fell asleep.
 • MNT
  Ńamučəńd'ə köːd'əd-öː waːji mər=aːwaːj.
  ńamučə -ń(ə) -j(ə) köːd'ə -ND öː waːj mə -r= aːwə -Aː -j
  redness -vblz.propr -s.ptcp male -gen child also aff -0= sleep -inch -intr.3
  redness -vblz.propr -s.ptcp male -gen ребенок тоже aff -0= спать -inch -intr.3
  The red boy also fell asleep.
 • MNT
  Jaunər mər=aːwəŋi, все спят. Nimepədəγə, nimepəgi mər=edeːnui.
  jaunə -r mə -r= aːwə -ŋi Nime -pə -də -γə nime -pə -gi mə -r= eND -Aː -nu -j
  all -s.pred aff -0= sleep -intr.3pl house -pl -3poss.obl -loc house -pl -3poss aff -0= burn -intr.punct -ipfv -intr.3
  весь -s.pred aff -0= спать -intr.3pl дом -pl -3poss.obl -loc дом -pl -3poss aff -0= burn -intr.punct -ipfv -intr.3
  Everybody was asleep. In their house, their house was burning.
 • MNT
  Qomońəi köːd'əd-öː mər=egoːj, mər=ičoːdeːnui.
  qomo -ń(ə) -j(ə) köːd'ə -ND öː mə -r= eg -oː -j mə -r= ičoː -R(ə) -nu -j
  green/blue -intr -s.ptcp male -gen child aff -0= stand -intr -intr.3 aff -0= look -intr -ipfv -intr.3
  green/blue -intr -s.ptcp male -gen ребенок aff -0= стоять -intr -intr.3 aff -0= смотреть -intr -ipfv -intr.3
  The green boy stood up, he was watching.
 • MNT
  Torońəi, ee, qomońəi или torońəi, qomońəi köːd'əd-öː [tir] trupkələ meńdələk mə=zvonnaːnum.
  toro -ń(ə) -j(ə) ee qomo -ń(ə) -j(ə) toro -ń(ə) -j(ə) qomo -ń(ə) -j(ə) köːd'ə -ND öː trubka.R -lə meŃD' -R(ə)lək mə= zvonit'.R -LA.Y -u -m
  black -intr -s.ptcp intj green/blue -intr -s.ptcp black -intr -s.ptcp green/blue -intr -s.ptcp male -gen child receiver.R -acc take -ss.ant.cvb aff= phone.R -vblz.Y -0 -tr.3
  черный -intr -s.ptcp intj green/blue -intr -s.ptcp черный -intr -s.ptcp green/blue -intr -s.ptcp male -gen ребенок receiver.R -acc взять -ss.ant.cvb aff= phone.R -vblz.Y -0 -tr.3
  The black, oh, the green or the black, the green boy picked up the receiver and was phoning
 • MNT
  Mər=oγoːń, köːd'əd-öː, qomońəi köde mər=oγoːń, tadaːt mə=pulgəč tude nimeγət. Mə=qaγudəŋ mər=uːnui. Alγudə mə=kereːj, pude pulgəinui. Taːt, torońəi sukunńəi köːd'əd-öːń köllək seppəgi paidumlə.
  mə -r= oγ -oːl -j köːd'ə -ND öː qomo -ń(ə) -j(ə) köde mə -r= oγ -oːl -j ta -Raː -t mə= pul -GAi -j tude nime -γət mə= qa -(lə)G(u)də -ŋ mə -r= uː -nu -j al -(lə)G(u)də mə= ker -Aː -j pude pul -GAi -nu -j taːt toro -ń(ə) -j(ə) sukun -ń(ə) -j(ə) köːd'ə -ND öː -ń kel(u) -R(ə)lək sespə -gi pai -du -m(ə)lə
  aff -0= stand -stat -intr.3 male -gen child green/blue -intr -s.ptcp person aff -0= stand -stat -intr.3 dist -adv -adv.abl aff= come.out -intr.punct -intr.3 3sg.gen house -abl aff= qu -adv.dir -fc aff -0= go -ipfv -intr.3 under -adv.dir aff= go.down -intr.punct -intr.3 outside come.out -intr.punct -ipfv -intr.3 so black -intr -s.ptcp thing -vblz.propr -s.ptcp male -gen child -def.dat come -ss.ant.cvb door -3poss hit -pluract -of.3sg
  aff -0= стоять -stat -intr.3 male -gen ребенок green/blue -intr -s.ptcp человек aff -0= стоять -stat -intr.3 dist -adv -adv.abl aff= прийти.из -intr.punct -intr.3 3sg.gen дом -abl aff= qu -adv.dir -fc aff -0= идти -ipfv -intr.3 под -adv.dir aff= идти.down -intr.punct -intr.3 снаружи прийти.из -intr.punct -ipfv -intr.3 так черный -intr -s.ptcp вещь -vblz.propr -s.ptcp male -gen ребенок -def.dat прийти -ss.ant.cvb дверь -3poss hit -pluract -of.3sg
  He stood, the boy, the green man stood, and then he got out of his house. He went somewhere, he went downstairs, he went outside. And so, when he came to the boy dressed in black, he knocked at his door.
 • MNT
  Iːtnə paidum, l'ek, waːji mə=keweč. Id'eː ńamučəńd'ə sukunńəi köːd'əd-öːń köldələk waːji seppədəγənə mə=paidum. Köːd'əd-öː əl=mönd'əi.
  iːt -(j)nə pai -du -m l'e -k waːj mə= kew -(A)j -j id'eː ńamučə -ń(ə) -j(ə) sukun -ń(ə) -j(ə) köːd'ə -ND öː -ń kel(u) -R(ə)lək waːj sespə -də -γənə mə= pai -du -m köːd'ə -ND öː əl= mönd'ə -(A)j
  long -adv hit -pluract -tr.3 be -imp.2 also aff= go.away -pfv -intr.3 now redness -vblz.propr -s.ptcp thing -vblz.propr -s.ptcp male -gen child -def.dat come -ss.ant.cvb also door -3poss.obl -def.acc aff= hit -pluract -tr.3 male -gen child neg= awake -pfv(neg.3)
  длинный -adv hit -pluract -tr.3 быть -imp.2 тоже aff= идти.прочь -pfv -intr.3 сейчас redness -vblz.propr -s.ptcp вещь -vblz.propr -s.ptcp male -gen ребенок -def.dat прийти -ss.ant.cvb тоже дверь -3poss.obl -def.acc aff= hit -pluract -tr.3 male -gen ребенок neg= awake -pfv(neg.3)
  He knocked for a long time, let it be, he went away. Now he came to the boy dressed in red and knocked also on his door. The boy didn't wake up.
 • MNT
  Qad'ir lačil wajidə mə=čamumui. Pažaːrnik, pažaːrnikpələŋ pulgəiŋul. Tideŋ nimeŋiń mə=köluŋi.
  qad'ir lačil wajidə mə= čomo -mu -j požarnik.R požarnik.R -pə -lə -ŋ pul -GAi -ŋu -l tide -ŋ nime -ŋiń mə= kel(u) -ŋi
  dp fire still aff= big -stat.inch -intr.3 fireman.R fireman.R -pl -pred -fc come.out -intr.punct -3pl -sf invis -attr house -dat aff= come -intr.3pl
  dp огонь все:еще aff= большой -stat.inch -intr.3 fireman.R fireman.R -pl -pred -fc прийти.из -intr.punct -3pl -sf invis -attr дом -dat aff= прийти -intr.3pl
  The fire was still getting bigger. The firemen went out and came to that house.
 • MNT
  Teńi köːd'əd-öːrpə [...], öː, nimeγə l'ei öːrpəγənə "Quːsəiŋik" manŋi; əl=quːsəilbuńŋu.
  tu -Raː köːd'ə -ND öː -pə öː nime -γə l'e -j(ə) öː -pə -γənə quːsə -(A)j -ŋi -k mon -ŋi əl= quːsə -(A)j -(l)buń -ŋu
  prox -adv male -gen child -pl child house -loc be -s.ptcp child -pl -def.acc jump -pfv -pl -imp.2 say -intr.3pl neg= jump -pfv -des -3pl(neg.3)
  prox -adv male -gen ребенок -pl ребенок дом -loc быть -s.ptcp ребенок -pl -def.acc прыгать -pfv -pl -imp.2 сказать -intr.3pl neg= прыгать -pfv -des -3pl(neg.3)
  Then the boys [...] children, they said to the children who were in the house "Jump!". They didn't want to jump.
 • MNT
  Ńamučəńd'ə sukunńəi köːd'əd-öː waːji əl=quːsəitəi.
  ńamučə -ń(ə) -j(ə) sukun -ń(ə) -j(ə) köːd'ə -ND öː waːj əl= quːsə -(A)j -t(ə) -j
  redness -vblz.propr -s.ptcp thing -vblz.propr -s.ptcp male -gen child also neg= jump -pfv -fut -intr.3
  redness -vblz.propr -s.ptcp вещь -vblz.propr -s.ptcp male -gen ребенок тоже neg= прыгать -pfv -fut -intr.3
  The boy dressed in red also wouldn't jump.
 • MNT
  Tadaːt weːn qoid-öːŋiń uːŋi. Torońəi, qomońəi köːd'əd~öːŋiń nimedəγə lačil mə=segui. Mə=quːsəč.
  ta -Raː -t weː -ND qoil -ND öː -ŋiń uː -ŋi toro -ń(ə) -j(ə) qomo -ń(ə) -j(ə) köːd'ə -ND öː -ŋiń nime -də -γə lačil mə= seg -u -j mə= quːsə -(A)j -j
  dist -adv -adv.abl other -gen god -gen child -dat go -intr.3pl black -intr -s.ptcp green/blue -intr -s.ptcp male -gen child -dat house -3poss.obl -loc fire aff= enter -0 -intr.3 aff= jump -pfv -intr.3
  dist -adv -adv.abl другой -gen бог -gen ребенок -dat идти -intr.3pl черный -intr -s.ptcp green/blue -intr -s.ptcp male -gen ребенок -dat дом -3poss.obl -loc огонь aff= войти -0 -intr.3 aff= прыгать -pfv -intr.3
  Then they went to the other god's child. The fire has entered the house of the black, green boy. He jumped.
 • MNT
  Qad'ir kiːjoːlər pańaːŋi, ńamučəńd'ə sukunńəi~rukun, torońəi sukunńəi~rukun. Maːrqoːlər waːji mə=quːsəč. Maːrqən öːk pańaːl.
  qad'ir ki -j -oːl -ə -r poń -Aː -ŋi ńamučə -ń(ə) -j(ə) sukun -ń(ə) -j(ə) ~sukun toro -ń(ə) -j(ə) sukun -ń(ə) -j(ə) ~sukun maːrqə -oːl -ə -r waːj mə= quːsə -(A)j -j maːrqə -ND öː -k poń -Aː -l
  dp two -0 -stat -0 -s.pred leave -intr.punct -intr.3pl redness -vblz.propr -s.ptcp thing -vblz.propr -s.ptcp ~nmlz black -intr -s.ptcp thing -vblz.propr -s.ptcp ~nmlz one -stat -0 -s.pred also aff= jump -pfv -intr.3 one -gen child -mod.pred leave -intr.punct -sf
  dp два -0 -stat -0 -s.pred оставить -intr.punct -intr.3pl redness -vblz.propr -s.ptcp вещь -vblz.propr -s.ptcp ~nmlz черный -intr -s.ptcp вещь -vblz.propr -s.ptcp ~nmlz один -stat -0 -s.pred тоже aff= прыгать -pfv -intr.3 один -gen ребенок -mod.pred оставить -intr.punct -sf
  Then two of them remained, the boy dressed in red and the boy dressed in black. One of them also jumped, so one boy was left.
 • MNT
  Taŋ öːŋiń [ičoː jok j], ńamučəńd'ə sukunńəi öːŋiń "Quːsəik" mannuŋi.
  ta -ŋ öː -ŋiń ńamučə -ń(ə) -j(ə) sukun -ń(ə) -j(ə) öː -ŋiń quːsə -(A)j -k mon -nu -ŋi
  dist -attr child -dat redness -vblz.propr -s.ptcp thing -vblz.propr -s.ptcp child -dat jump -pfv -imp.2 say -ipfv -intr.3pl
  dist -attr ребенок -dat redness -vblz.propr -s.ptcp вещь -vblz.propr -s.ptcp ребенок -dat прыгать -pfv -imp.2 сказать -ipfv -intr.3pl
  To that boy..., they were telling the child dressed in red: "Jump!".
 • MNT
  Tudel waːji mə=quːsəč, mə=kereːj alγudəŋ.
  tude -l waːj mə= quːsə -(A)j -j mə= ker -Aː -j al -(lə)G(u)də -ŋ
  3sg -nom also aff= jump -pfv -intr.3 aff= go.down -intr.punct -intr.3 under -adv.dir -fc
  3sg -nom тоже aff= прыгать -pfv -intr.3 aff= идти.down -intr.punct -intr.3 под -adv.dir -fc
  He jumped, too, he came down.