Tundra Yukaghir

Lexical glosses for Tundra Yukaghir (English)

This list of lexical glosses found in the Tundra Yukaghir transcribed texts allows you to navigate directly to examples in the audio and video recordings.

Each item is followed by a number which gives an indication of how many times the lexical gloss appears in the texts available in the collection for Tundra Yukaghir.

Clicking on the number following an item will take you to a result set for that item.

Search: under. 16 total hits in 11 transcripts.
Fire lighting rituals (TY0004) (1)
Čandəŋ, alγudəŋ [...], əə, l'əγa jawnəjdəγa [su] suːsejnull'əlŋaː.
čandə-ŋ al-Gudə-ŋ əə l'ə-γa jawnə-j(ə)-də-γa suːs-ej-nun-l'əl-ŋaː
up-FC under-LAT-FC HESIT HESIT-LOC all-PTC-3POSS-LOC throw-PF-HAB-EV-TR.3PL
вверх-FC под-LAT-FC HESIT HESIT-ЛОК весь-ПРИЧ-3POSS-ЛОК бросать-ПРФ-ХАБ-EV-TR.3МН
They throw everywhere [...], up and down.
На верх, вниз [...], везде бросают.
Pear story (TY1000) (1)
Tadaː tuŋ saːl albədəγə karziːnəpələŋ oγoːlŋul.
ta -Raː tu -ŋ saːl al -b(ə) -də -γə korzina.R -pə(ŋ) -lə(ŋ) oγ -oːl -ŋu -l
dist -adv prox -attr tree under -n -3poss.obl -loc basket.R -pl -pred.fc stand -res -3pl -sf
dist -adv prox -attr дерево под -n -3poss.obl -loc basket.R -pl -pred.fc стоять -res -3pl -sf
There, under this tree, some baskets were set up.
Finite story (TY1008) (2)
Tudel waːji mə=quːsəč, mə=kereːj alγudəŋ.
tude -l waːj mə= quːsə -(A)j -j mə= ker -Aː -j al -(lə)G(u)də -ŋ
3sg -nom also aff= jump -pfv -intr.3 aff= go.down -intr.punct -intr.3 under -adv.dir -fc
3sg -nom тоже aff= прыгать -pfv -intr.3 aff= идти.down -intr.punct -intr.3 под -adv.dir -fc
He jumped, too, he came down.
Conversation (TY0001) (1)
Tan nemen ńaːrčid'əgi jaunər alγudə kereːnuni, aqtə ńańirgi.
ta -n neme -ND ńaːrčə -jə -gi jaunə -r al -(lə)G(u)də ker -Aː -nun -j aqtə ńańir -gi
dist -adv what -gen bad -n -3poss all -s.pred under -adv.dir go.down -intr.punct -hab -intr.3 only fat -3poss
dist -adv что -gen плохой -n -3poss весь -s.pred под -adv.dir идти.down -intr.punct -hab -intr.3 only толстый -3poss
Whatever was bad had settled down, only the fat (sc. is on surface).
А всякое плохое вниз идёт, чистый жир (на вершине).
Pear story (TY1002) (2)
Pureːləŋ pude, puren saːlγə quːdəirələk alγudə kereːsnunum.
pureː -lə -ŋ pude pure -n saːl -γə quː -RAi -R(ə)lək al -(lə)G(u)də ker -Aː -s(ə) -nun -u -m
berry -pred -fc outside above -adv.prol tree -loc climb -intr.punct -ss.ant.cvb under -adv.dir go.down -intr.punct -caus -hab -0 -tr.3
berry -pred -fc снаружи над -adv.prol дерево -loc climb -intr.punct -ss.ant.cvb под -adv.dir идти.down -intr.punct -caus -hab -0 -tr.3
He climbs the tree, up, and then he brings the berries down.
(2)
Taŋ aptəllək, alun kereːrələk, teńi, tude l'eγə, əə, kudečiːm.
ta -ŋ aptə -R(ə)lək al -u -n ker -Aː -R(ə)lək tu -Raː tude l'e -γə əə kude -jiː -m
dist -attr collect -ss.ant.cvb under -0 -adv.prol go.down -intr.punct -ss.ant.cvb prox -adv 3sg.gen hesit -loc hesit lie -tr -tr.3
dist -attr collect -ss.ant.cvb под -0 -adv.prol идти.down -intr.punct -ss.ant.cvb prox -adv 3sg.gen hesit -loc hesit лежать -tr -tr.3
He collected them, went down and put them in his thingo.
Pear story (TY1005) (2)
Tadaːt alun gereːrələk kin karsiːnəγə kudičiːl'əń, kudičiːm.
ta -Raː -t al -u -n ker -Aː -R(ə)lək ki -ND korzina.R -γə kude -jiː -l'əl -j kude -jiː -m
dist -adv -adv.abl under -0 -adv.prol go.down -intr.punct -ss.ant.cvb two -gen basket.R -loc lie -tr -ev -intr.3 lie -tr -tr.3
dist -adv -adv.abl под -0 -adv.prol идти.down -intr.punct -ss.ant.cvb два -gen basket.R -loc лежать -tr -ev -intr.3 лежать -tr -tr.3
Then he went down and put them in two baskets.
Pear story (TY1003) (2)
Taŋ aptəllək, alun kereːrələk, teńi, tude l'eγə, əə, kudečiːm.
ta -ŋ aptə -R(ə)lək al -u -n ker -Aː -R(ə)lək tu -Raː tude l'e -γə əə kude -jiː -m
dist -attr collect -ss.ant.cvb under -0 -adv.prol go.down -intr.punct -ss.ant.cvb prox -adv 3sg.gen hesit -loc hesit lie -tr -tr.3
dist -attr collect -ss.ant.cvb под -0 -adv.prol идти.down -intr.punct -ss.ant.cvb prox -adv 3sg.gen hesit -loc hesit лежать -tr -tr.3
He collected them, went down and put them in his thingo.
Finite story (TY1007) (1)
Torońəi sukunńəi köde tude [ńime] aːwaːnubəγət mə=pulgəč, alun kereːj, qomońəi köde [aː] aːwaːnubə sespədəγənə paidum.
toro -ń(ə) -j(ə) sukun -ń(ə) -j(ə) köde tude aːwə -nu -b(ə) -γət mə= pul -GAi -j al -u -n ker -Aː -j qomo -ń(ə) -j(ə) köde aːwə -nu -b(ə) sespə -dəγənə pai -du -m
black -intr -s.ptcp thing -vblz.propr -s.ptcp person 3sg.gen sleep -ipfv -hab.nmlz -abl aff= come.out -intr.punct -intr.3 under -0 -adv.prol go.down -intr.punct -intr.3 green/blue -intr -s.ptcp person sleep -ipfv -hab.nmlz door -3ds.cond.cvb hit -pluract -tr.3
черный -intr -s.ptcp вещь -vblz.propr -s.ptcp человек 3sg.gen спать -ipfv -hab.nmlz -abl aff= прийти.из -intr.punct -intr.3 под -0 -adv.prol идти.down -intr.punct -intr.3 green/blue -intr -s.ptcp человек спать -ipfv -hab.nmlz дверь -3ds.cond.cvb hit -pluract -tr.3
The man with black clothes left his bedroom, went down and knocked on the door of the green man's bedroom.
Finite story (TY1010) (1)
Lačil mər=edeːnui nime buren, mə=kurul'oːń. Lačil ńimeːsiːčəpə kelullək alun, l'elə, sukunə moiŋaː. Aa, qomońəi~rukun əl=kereːlbuń, mər=iŋeːm.
lačil mə -r= eND -Aː -nu -j nime pure -n mə= kurul' -oːl -j lačil ńim -Aː -s(ə) -iːčə -pə kel(u) -R(ə)lək al -u -n l'e -lə sukun -lə moi -ŋa(m) aa qomo -ń(ə) -j(ə) ~sukun əl= ker -Aː -(l)buń mə -r= iŋeː -m
fire aff -0= burn -intr.punct -ipfv -intr.3 house above -adv.prol aff= visible -stat -intr.3 fire extinguish -inch -caus -n -pl come -ss.ant.cvb under -0 -adv.prol hesit -acc thing -acc hold -tr.3pl intj green/blue -intr -s.ptcp ~nmlz neg= go.down -intr.punct -des(neg.3) aff -0= fear -tr.3
огонь aff -0= burn -intr.punct -ipfv -intr.3 дом над -adv.prol aff= видимый -stat -intr.3 огонь extinguish -inch -caus -n -pl прийти -ss.ant.cvb под -0 -adv.prol hesit -acc вещь -acc держать -tr.3pl intj green/blue -intr -s.ptcp ~nmlz neg= идти.down -intr.punct -des(neg.3) aff -0= fear -tr.3
The fire is still burning on the house, it is visible. The firemen arrived and held, uhm, a cloth downstairs. Oh, the green man didn't want to jump, he was afraid.