Tundra Yukaghir

Lexical glosses for Tundra Yukaghir (English)

This list of lexical glosses found in the Tundra Yukaghir transcribed texts allows you to navigate directly to examples in the audio and video recordings.

Each item is followed by a number which gives an indication of how many times the lexical gloss appears in the texts available in the collection for Tundra Yukaghir.

Clicking on the number following an item will take you to a result set for that item.

Search: thing. 50 total hits in 13 transcripts.
Fire and the evil man (TY0003) (3)
Sukun čiŋičərnudəγa kötkəjl'əń.
sukun čiŋičə-r(ə)-nu-dəγa kötkə-j-l'əl-j
thing darkness-V-IMPF-3.DS.CVB arrive-PF-EV-INTR.3
вещь темнота-ГЛ-ИМПФ-3.DS.КОНВ прибыть-ПРФ-EV-ИНТР.3
He arrived in the night.
Когда уже ночь была, приехал.
Travelling to the tundra (2)
Tuŋ dukunγa l'eː ten tiweŋolləŋ amutnəŋ əl=jöːjəli.
tu-ŋ sukun-γa l'eː tu-n tiwe-ŋolləŋ am-oː(l)-j(ə)-nə-ŋ əl=jöː-j(ə)li
DEM.PROX-ATTR thing-LOC DP DEM.PROX-ADV rain-OBJ.FCI good-STAT-PTC-ADV-FC NEG=see-INTR.1PL
DEM.PROX-ATTR вещь-ЛОК DP DEM.PROX-ADV rain-ОБ.FCI хороший-STAT-ПРИЧ-ADV-FC НЕГ=видеть-ИНТР.1МН
This year we haven't had any proper rain.
В этом году нормально, так и дождей не видели.
Conversation (TY0001) (3)
Ee, lačil weːr neme, əə, sukun, sukun weːlŋoll'əlk - sukun eul'ə.
ee lačil weː -r neme əə sukun sukun weː -l -(ŋ)oll'əlk sukun eul'ə
intj fire other -ss.circ.cvb what hesit thing thing do -nmlz -nom.contr thing not.be(neg.3)
intj огонь другой -ss.circ.cvb что hesit вещь вещь делать -nmlz -nom.contr вещь не.быть(neg.3)
Uh-huh, by preparing the firewood etc., erm, even the sewing of clothes - there was no material.
Ага, дрова готовить или что, ээ, даже одежду шить - материала не было.
A short conversation (1)
Tuŋ mirin qanaːl'əld'ə rukunpə nemepəgi l'ətəl?
tu-ŋ mirin qanaː-l'əl-j(ə) sukun-p(ə) neme-p(ə)-gi l'ə-t(ə)-l
DEM.PROX-ATTR just:now move:camp-EV-PTC thing-PL what-PL-3POSS be-FUT-SF
DEM.PROX-ATTR just:now move:camp-EV-ПРИЧ вещь-МН что-МН-3POSS быть-ФУТ-SF
But what can these people who have just arrived here possess?
Ну эти только переехавшие, что у них может быть?
My early life (8)
Tadaːt l'eː kombikorəm neme lögitəllək pundələk, taŋ l'əγa, [ńid'espəj sukun, ńid'espəj dukun] ńid'espəj sukunmal'γil'ə prazdnik ŋolaːnudəγa mə=kötkečəli mit nimeγa.
ta-daː-t l'eː kombikorm.R neme lögi-t(ə)-rələk puń-rələk ta-ŋ l'ə-γa ńid'espə-j(ə) sukun ńid'espə-j(ə) sukun ńid'espə-j(ə) sukunmol'γil-l'ə prazdnik.R ŋol-Aː-nu-dəγa mə(r)=kötkə-ej-j(ə)li mit nime-γa
DEM.DIST-ADV-ABL DP combined:fodder.R what eat-CAUS-SS.PF.CVB kill-SS.PF.CVB DEM.DIST-ATTR HESIT-LOC new-PTC thing new-PTC thing new-PTC year-NMLZ holiday.R be-INCH-IMPF-3.DS.CVB EX=arrive-PF-INTR.1PL 1PL house-LOC
DEM.DIST-ADV-АБЛ DP combined:fodder.R что есть-CAUS-SS.ПРФ.КОНВ убить-SS.ПРФ.КОНВ DEM.DIST-ATTR HESIT-ЛОК новый-ПРИЧ вещь новый-ПРИЧ вещь новый-ПРИЧ год-НМЛЗ holiday.R быть-ИНХ-ИМПФ-3.DS.КОНВ EX=прибыть-ПРФ-ИНТР.1МН 1МН дом-ЛОК
After that we fed them with special combined fodder and stuff, slaughterd them, and, uhm, just before the New Year’s Eve we arrived home.
Ну, потом кормили их комбикормом и разным, забили и дальше, перед новогодним праздником, до дома доехали.
Wild reindeer (3)
Taŋnaːγər ileŋ əl=kurul'oːl l'eː, torońəj rukun.
ta-ŋ la-GAr ile-ŋ əl= kurul'-oːl-Ø l'eː torońə-j sukun
DEM.DIST-ATTR side-DRV.LOC domestic.reindeer-FC NEG= visible-STAT-NEG.3 DP black-INTR.3 thing
DEM.DIST-ATTR сторона-DRV.ЛОК domestic.олень-FC НЕГ= видимый-STAT-НЕГ.3 DP черный-ИНТР.3 вещь
We couldn’t see black domestic reindeer on that side.
На той стороне домашних оленей не видно, черных.
Life story (TY0005) (3)
Taːt l'er, ten sukun, sukiń...
taːt l'e -r tu -n sukun sukiń
so be -ss.circ.cvb prox -adv thing in.wilderness
так быть -ss.circ.cvb prox -adv вещь в.wilderness
Therefore, here the things, in the tundra...
Поэтому, здесь вещи, в тундре...
(3)
Sukun čiŋičərədəγə kötkəil'əń.
sukun čiŋičə -R(ə) -dəγə kötkə -(A)j -l'əl -j
thing darkness -vblz.acquis -3.ds.cvb arrive -pfv -ev -intr.3
вещь темнота -vblz.acquis -3.ds.cvb прибыть -pfv -ev -intr.3
It was already dark when he arrived.
Когда уже ночь была, приехал.
Finite story (TY1007) (13)
[toroń] Torońəi [köd] sukunńəi köde mər=aːwaːj.
* toro -ń(ə) -j(ə) sukun -ń(ə) -j(ə) köde mə -r= aːwə -Aː -j
* black -intr -s.ptcp thing -vblz.propr -s.ptcp person aff -0= sleep -inch -intr.3
* черный -intr -s.ptcp вещь -vblz.propr -s.ptcp человек aff -0= спать -inch -intr.3
A man with black clothes fell asleep.
Finite story (TY1008) (5)
Ńamučəńd'ə sukunńəi köːd'əd-öː waːji əl=quːsəitəi.
ńamučə -ń(ə) -j(ə) sukun -ń(ə) -j(ə) köːd'ə -ND öː waːj əl= quːsə -(A)j -t(ə) -j
redness -vblz.propr -s.ptcp thing -vblz.propr -s.ptcp male -gen child also neg= jump -pfv -fut -intr.3
redness -vblz.propr -s.ptcp вещь -vblz.propr -s.ptcp male -gen ребенок тоже neg= прыгать -pfv -fut -intr.3
The boy dressed in red also wouldn't jump.