Tundra Yukaghir

Lexical glosses for Tundra Yukaghir (English)

This list of lexical glosses found in the Tundra Yukaghir transcribed texts allows you to navigate directly to examples in the audio and video recordings.

Each item is followed by a number which gives an indication of how many times the lexical gloss appears in the texts available in the collection for Tundra Yukaghir.

Clicking on the number following an item will take you to a result set for that item.

Search: s. 321 total hits in 24 transcripts.
Pear story (TY1004) (7)
Ńaːwəi [m] [pe], əə...
ńaːwə -j(ə) əə
white -s.ptcp hesit
белый -s.ptcp hesit
White, erm...
Picture elicitation (TY1207) (4)
Paipə laːməńəi, keipə koːskəńi.
paipə laːmə -ń(ə) -j(ə) keipə koška.R -ń(ə) -j(ə)
woman dog -vblz.propr -s.ptcp man cat.R -vblz.propr -s.ptcp
женщина собака -vblz.propr -s.ptcp мужчина cat.R -vblz.propr -s.ptcp
The woman has a dog, the man has a cat.
Conversation between siblings (TY0002) (17)
Pajoːd'əγə!
poj -oːl -j(ə) -Gə
many -stat -s.ptcp -intj
много -stat -s.ptcp -intj
Too much!
О, много.
Conversation (TY0001) (139)
Jaunər poγodələ.
jaunə -r poγodə -lə
all -s.pred money -pred
весь -s.pred money -pred
Everything is money.
Всё за деньги.
Picture elicitation (TY1204) (7)
Teńi maːrqən paipə saγanəbulńə keluːnui, saγanəbulńə keluːnui, saγanəbulńə.
tu -Raː maːrqə -ND paipə saγanə -bul -ńə kel(u) -nu -j saγanə -bul -ńə kel(u) -nu -j saγanə -bul -ńə
prox -adv one -gen woman sit -n -s.com come -ipfv -intr.3 sit -n -s.com come -ipfv -intr.3 sit -n -s.com
prox -adv один -gen женщина сидеть -n -s.com прийти -ipfv -intr.3 сидеть -n -s.com прийти -ipfv -intr.3 сидеть -n -s.com
Here, a woman is coming with a chair, coming with a chair, with a chair.
Finite story (TY1007) (14)
[toroń] Torońəi [köd] sukunńəi köde mər=aːwaːj.
* toro -ń(ə) -j(ə) sukun -ń(ə) -j(ə) köde mə -r= aːwə -Aː -j
* black -intr -s.ptcp thing -vblz.propr -s.ptcp person aff -0= sleep -inch -intr.3
* черный -intr -s.ptcp вещь -vblz.propr -s.ptcp человек aff -0= спать -inch -intr.3
A man with black clothes fell asleep.
Finite story (TY1008) (13)
Qad'ir kiːjoːlər pańaːŋi, ńamučəńd'ə sukunńəi~rukun, torońəi sukunńəi~rukun. Maːrqoːlər waːji mə=quːsəč. Maːrqən öːk pańaːl.
qad'ir ki -j -oːl -ə -r poń -Aː -ŋi ńamučə -ń(ə) -j(ə) sukun -ń(ə) -j(ə) ~sukun toro -ń(ə) -j(ə) sukun -ń(ə) -j(ə) ~sukun maːrqə -oːl -ə -r waːj mə= quːsə -(A)j -j maːrqə -ND öː -k poń -Aː -l
dp two -0 -stat -0 -s.pred leave -intr.punct -intr.3pl redness -vblz.propr -s.ptcp thing -vblz.propr -s.ptcp ~nmlz black -intr -s.ptcp thing -vblz.propr -s.ptcp ~nmlz one -stat -0 -s.pred also aff= jump -pfv -intr.3 one -gen child -mod.pred leave -intr.punct -sf
dp два -0 -stat -0 -s.pred оставить -intr.punct -intr.3pl redness -vblz.propr -s.ptcp вещь -vblz.propr -s.ptcp ~nmlz черный -intr -s.ptcp вещь -vblz.propr -s.ptcp ~nmlz один -stat -0 -s.pred тоже aff= прыгать -pfv -intr.3 один -gen ребенок -mod.pred оставить -intr.punct -sf
Then two of them remained, the boy dressed in red and the boy dressed in black. One of them also jumped, so one boy was left.
Pear story (TY1000) (5)
Tideŋ kard'iːnə, gruːšəńəi kard'iːnə jaunər naγai taːt.
tide -ŋ korzina.R gruša.R -ń(ə) -j(ə) korzina.R jaunə -r naγa -j taːt
invis -attr basket.R pear.R -v.propr -s.ptcp basket.R all -s.pred fall -intr.3 so
invis -attr basket.R pear.R -v.propr -s.ptcp basket.R весь -s.pred fall -intr.3 так
And so that whole basket, the basket with pears, fell down.
Pear Story (TY1001) (11)
Gruːšə ŋod'ə kirijəńd'ə pureːpək, əə, l'eŋul.
gruša.R (ŋ)ol -j(ə) kirijə -ń(ə) -j(ə) pureː -pə -k əə l'e -ŋu -l
pear.R cop -s.ptcp name -vblz.propr -s.ptcp berry -pl -mod.pred hesit be -3pl -sf
pear.R cop -s.ptcp name -vblz.propr -s.ptcp berry -pl -mod.pred hesit быть -3pl -sf
It is the berries that are called 'pear'.
Finite story (TY1009) (13)
Qomońəi, qomońəi köde waːji mər=aːwaːj.
qomo -ń(ə) -j(ə) qomo -ń(ə) -j(ə) köde waːj mə -r= aːwə -Aː -j
green/blue -intr -s.ptcp green/blue -intr -s.ptcp person also aff -0= sleep -inch -intr.3
green/blue -intr -s.ptcp green/blue -intr -s.ptcp человек тоже aff -0= спать -inch -intr.3
The green man also fell asleep.