Tundra Yukaghir

Lexical glosses for Tundra Yukaghir (English)

This list of lexical glosses found in the Tundra Yukaghir transcribed texts allows you to navigate directly to examples in the audio and video recordings.

Each item is followed by a number which gives an indication of how many times the lexical gloss appears in the texts available in the collection for Tundra Yukaghir.

Clicking on the number following an item will take you to a result set for that item.

Search: ptcp. 237 total hits in 23 transcripts.
(1)
Tidaː, tidaː maːrqən joŋońəi gödek l'eːl'əlul.
tide -Raː tide -Raː maːrqə -ND joŋo -ń(ə) -j(ə) köde -k l'e -l'əl -u -l
invis -adv invis -adv one -gen anger -intr -s.ptcp person -mod.pred be -ev -0 -sf
invis -adv invis -adv один -gen anger -intr -s.ptcp человек -mod.pred быть -ev -0 -sf
Once upon a time there was a very evil man.
Давным давно жил один очень злой человек.
Picture elicitation (TY1201) (2)
Teńi [pai pa] paipəńəi köːd'əd-öːk aγoːlŋul.
tu -Raː paipə -ń(ə) -j(ə) köːd'ə -ND öː -k oγ -oːl -ŋu -l
prox -adv woman -vblz.propr -s.ptcp male -gen child -mod.pred stand -stat -3pl -sf
prox -adv женщина -vblz.propr -s.ptcp male -gen ребенок -mod.pred стоять -stat -3pl -sf
Here, a woman and a boy are standing.
Pear story (TY1000) (4)
Tideŋ kard'iːnə, gruːšəńəi kard'iːnə jaunər naγai taːt.
tide -ŋ korzina.R gruša.R -ń(ə) -j(ə) korzina.R jaunə -r naγa -j taːt
invis -attr basket.R pear.R -v.propr -s.ptcp basket.R all -s.pred fall -intr.3 so
invis -attr basket.R pear.R -v.propr -s.ptcp basket.R весь -s.pred fall -intr.3 так
And so that whole basket, the basket with pears, fell down.
Finite story (TY1011) (13)
Ńamučəńd'ə göde waːj tude koːmnətəγə mər=aːwaːj.
ńamučə -ń(ə) -j(ə) köde waːj tude komnata.R -γə mə -r= aːwə -Aː -j
redness -vblz.propr -s.ptcp person also 3sg.gen room.R -loc aff -0= sleep -inch -intr.3
redness -vblz.propr -s.ptcp человек тоже 3sg.gen room.R -loc aff -0= спать -inch -intr.3
The red man also fell asleep in his room.
Picture elicitation (TY1206) (2)
Eleːn, tuŋ ujuńəj~rukun paːd'əd-öː joːdəγə saγanəi.
eleń tu -ŋ uje -ń(ə) -j(ə) ~sukun paːd'ə -ND öː joː -də -γə saγanə -j
no prox -attr wing -vblz.propr -s.ptcp ~nmlz female -gen child head -3poss.obl -loc sit -intr.3
no prox -attr wing -vblz.propr -s.ptcp ~nmlz female -gen ребенок голова -3poss.obl -loc сидеть -intr.3
(Is that bird sitting on the man's head?) No, that bird sits on the girl's head.
Picture elicitation (TY1209) (3)
Eleːń, paːd'əd-öː joːdəγə saγanəi, tuŋ ujeńəi~rukun.
eleń paːd'ə -ND öː joː -də -γə saγanə -j tu -ŋ uje -ń(ə) -j(ə) ~sukun
no female -gen child head -3poss.obl -loc sit -intr.3 prox -attr wing -vblz.propr -s.ptcp ~nmlz
no female -gen ребенок голова -3poss.obl -loc сидеть -intr.3 prox -attr wing -vblz.propr -s.ptcp ~nmlz
(Does that bird sit on the girl's leg?) - No, it sits on the girl's head, that bird.
Pear story (TY1005) (5)
Tadaːt, taːt l'eːnudəγə, maːrqən köde, kazaːńəi köde, uːčič.
ta -Raː -t taːt l'e -nu -dəγə maːrqə -ND köde koza.R -ń(ə) -j(ə) köde uː -čiː -j
dist -adv -adv.abl so be -ipfv -3ds.cvb one -gen person goat.R -vblz.propr -s.ptcp person go -intr.punct -intr.3
dist -adv -adv.abl так быть -ipfv -3ds.cvb один -gen человек goat.R -vblz.propr -s.ptcp человек идти -intr.punct -intr.3
Then, after that, a man, a man with a goat, passed by.
Pear story (TY1002) (1)
Taŋ aptaːnudəγə, aptaːnudəγənə maːrqən viləsipeːtńəi öːləŋ kölul.
ta -ŋ aptə -nu -dəγə aptə -nu -dəγənə maːrqə -ND velosiped.R -ń(ə) -j(ə) öː -lə -ŋ kel(u) -l
dist -attr collect -ipfv -3.ds.cvb collect -ipfv -3ds.cond.cvb one -gen bicycle.R -vblz.propr -s.ptcp child -pred -fc come -sf
dist -attr collect -ipfv -3.ds.cvb collect -ipfv -3ds.cond.cvb один -gen bicycle.R -vblz.propr -s.ptcp ребенок -pred -fc прийти -sf
While he was collecting, collecting, a child with a bicycle came.
Picture elicitation (TY1204) (2)
Tuŋ ujeńəi~rukun paːd'əd-öː joːγə saγanaːj, [əl] əl=köden l'oːγə.
tu -ŋ uje -ń(ə) -j(ə) ~sukun paːd'ə -ND öː joː -γə saγanə -Aː -j əl= köde -ND joː -γə
prox -attr wing -vblz.propr -s.ptcp ~nmlz female -gen child head -loc sit -inch -intr.3 neg= person -gen head -loc
prox -attr wing -vblz.propr -s.ptcp ~nmlz female -gen ребенок голова -loc сидеть -inch -intr.3 neg= человек -gen голова -loc
That bird sat down on the girl's head, not on the boys head.
All-terrain vehicle (TY0006) (1)
Meńŋutəm daγi, pajoːd'əγə, [d] ńumdəi [visdaq] vistəqoːtləŋ, əl=qoːləm?
meŃD' -ŋu -t(ə) -m daγi poi -oːl -d'əGə ńumdə -j(ə) vezdekhod.R -lə -ŋ əl= qoːləm
take -3pl -fut -tr.3 probably many -stat -intj whole -s.ptcp all-terrain.vehicle.R -pred -fc neg= what.be(neg.3)
взять -3pl -fut -tr.3 probably много -stat -intj целый -s.ptcp весь-terrain.vehicle.R -pred -fc neg= что.быть(neg.3)
They'll take you, I think, there is a lot of (place), it's a whole all-terrain vehicle, isn't it?
Возьмут, наверное, очень много (места), целый вездеход, так ведь?