Tundra Yukaghir

Lexical glosses for Tundra Yukaghir (English)

This list of lexical glosses found in the Tundra Yukaghir transcribed texts allows you to navigate directly to examples in the audio and video recordings.

Each item is followed by a number which gives an indication of how many times the lexical gloss appears in the texts available in the collection for Tundra Yukaghir.

Clicking on the number following an item will take you to a result set for that item.

Search: ptcp. 237 total hits in 23 transcripts.
Pear story (TY1004) (6)
Ńaːwəi [m] [pe], əə...
ńaːwə -j(ə) əə
white -s.ptcp hesit
белый -s.ptcp hesit
White, erm...
Picture elicitation (TY1207) (1)
Paipə laːməńəi, keipə koːskəńi.
paipə laːmə -ń(ə) -j(ə) keipə koška.R -ń(ə) -j(ə)
woman dog -vblz.propr -s.ptcp man cat.R -vblz.propr -s.ptcp
женщина собака -vblz.propr -s.ptcp мужчина cat.R -vblz.propr -s.ptcp
The woman has a dog, the man has a cat.
Conversation between siblings (TY0002) (7)
Pajoːd'əγə!
poj -oːl -j(ə) -Gə
many -stat -s.ptcp -intj
много -stat -s.ptcp -intj
Too much!
О, много.
Conversation (TY0001) (108)
Qoːdə band'ə Griːšə?
qoːdə pan -j(ə) Griša.R
how cop -s.ptcp Grisha.R
как cop -s.ptcp Grisha.R
What Grisha?
Какой Гриша?
Finite story (TY1007) (14)
[toroń] Torońəi [köd] sukunńəi köde mər=aːwaːj.
* toro -ń(ə) -j(ə) sukun -ń(ə) -j(ə) köde mə -r= aːwə -Aː -j
* black -intr -s.ptcp thing -vblz.propr -s.ptcp person aff -0= sleep -inch -intr.3
* черный -intr -s.ptcp вещь -vblz.propr -s.ptcp человек aff -0= спать -inch -intr.3
A man with black clothes fell asleep.
Finite story (TY1008) (12)
Torońəi, ee, qomońəi или torońəi, qomońəi köːd'əd-öː [tir] trupkələ meńdələk mə=zvonnaːnum.
toro -ń(ə) -j(ə) ee qomo -ń(ə) -j(ə) toro -ń(ə) -j(ə) qomo -ń(ə) -j(ə) köːd'ə -ND öː trubka.R -lə meŃD' -R(ə)lək mə= zvonit'.R -LA.Y -u -m
black -intr -s.ptcp intj green/blue -intr -s.ptcp black -intr -s.ptcp green/blue -intr -s.ptcp male -gen child receiver.R -acc take -ss.ant.cvb aff= phone.R -vblz.Y -0 -tr.3
черный -intr -s.ptcp intj green/blue -intr -s.ptcp черный -intr -s.ptcp green/blue -intr -s.ptcp male -gen ребенок receiver.R -acc взять -ss.ant.cvb aff= phone.R -vblz.Y -0 -tr.3
The black, oh, the green or the black, the green boy picked up the receiver and was phoning
Pear Story (TY1001) (9)
Gruːšə ŋod'ə kirijəńd'ə pureːpək, əə, l'eŋul.
gruša.R (ŋ)ol -j(ə) kirijə -ń(ə) -j(ə) pureː -pə -k əə l'e -ŋu -l
pear.R cop -s.ptcp name -vblz.propr -s.ptcp berry -pl -mod.pred hesit be -3pl -sf
pear.R cop -s.ptcp name -vblz.propr -s.ptcp berry -pl -mod.pred hesit быть -3pl -sf
It is the berries that are called 'pear'.
Finite story (TY1009) (13)
Qomońəi, qomońəi köde waːji mər=aːwaːj.
qomo -ń(ə) -j(ə) qomo -ń(ə) -j(ə) köde waːj mə -r= aːwə -Aː -j
green/blue -intr -s.ptcp green/blue -intr -s.ptcp person also aff -0= sleep -inch -intr.3
green/blue -intr -s.ptcp green/blue -intr -s.ptcp человек тоже aff -0= спать -inch -intr.3
The green man also fell asleep.
Life story (TY0005) (15)
Laːməd'aː, laːməńd'ə čiː waːj, "laːmə" знаете - собака?
laːmə -jAː laːmə -ń(ə) -j(ə) čiː waːj laːmə
dog -n dog -vblz.propr -s.ptcp people also dog
собака -n собака -vblz.propr -s.ptcp народ тоже собака
People riding on dogs, people with dogs - you know the word "laːmə", "dog"?
Человек ездок на собаках, и люди с собакой...
Finite story (TY1010) (13)
Tarańəi köde mər=aːwaːj.
toro -ń(ə) -j(ə) köde mə -r= aːwə -Aː -j
black -intr -s.ptcp person aff -0= sleep -inch -intr.3
черный -intr -s.ptcp человек aff -0= спать -inch -intr.3
The black man fell asleep.