Tundra Yukaghir

Lexical glosses for Tundra Yukaghir (English)

This list of lexical glosses found in the Tundra Yukaghir transcribed texts allows you to navigate directly to examples in the audio and video recordings.

Each item is followed by a number which gives an indication of how many times the lexical gloss appears in the texts available in the collection for Tundra Yukaghir.

Clicking on the number following an item will take you to a result set for that item.

Search: pluract. 82 total hits in 19 transcripts.
Conversation (TY0001) (28)
Ńeːd'ilbuńŋi, köčeik ńeːd'iŋuγən.
ńeː -(uː)ji -(l)buń -ŋi köčeik ńeː -(uː)ji -ŋu -γən
call -pluract -des -intr.3pl dp call -pluract -3pl -hort.3
звать -pluract -des -intr.3pl dp звать -pluract -3pl -hort.3
If they want to tell stories, OK, let them tell them.
Хотят рассказывать, пускай рассказывают.
Conversation between siblings (TY0002) (11)
Leiritnunuŋ.
lei -Rič -nun -u -ŋ
aware -tr.pluract -hab -0 -tr.1sg
aware -tr.pluract -hab -0 -tr.1sg
I often remember.
Вспоминаю (я).
Finite story (TY1011) (2)
Paidid'aːdəγə, paidid'aːrələk maːlək weːdə [ke], l'e, tideŋ ńamučəńd'ə göde koːmnətəŋiń uːj, waːji sespədəγə paidid'aːnui. Tuŋ ńamučəńd'ə~rukun waːji əl=möri.
pai -du -d'Aː -dəγə pai -du -d'Aː -R(ə)lək maːlək weːdə l'e tide -ŋ ńamučə -ń(ə) -(i)d'ə köde komnata.R -ŋiń uː -j waːj sespə -də -γə pai -du -d'Aː -nu -j tu -ŋ ńamučə -ń(ə) -j(ə) ~sukun waːj əl= mör -jiː
hit -pluract -intr.pluract -3ds.cvb hit -pluract -intr.pluract -ss.ant.cvb dp different hesit invis -attr redness -vblz.propr -adv.mult person room.R -dat go -intr.3 also door -3poss.obl -loc hit -pluract -intr.pluract -ipfv -intr.3 prox -attr redness -vblz.propr -s.ptcp ~nmlz also neg= hear -tr(neg.3)
hit -pluract -intr.pluract -3ds.cvb hit -pluract -intr.pluract -ss.ant.cvb dp different hesit invis -attr redness -vblz.propr -adv.mult человек room.R -dat идти -intr.3 тоже дверь -3poss.obl -loc hit -pluract -intr.pluract -ipfv -intr.3 prox -attr redness -vblz.propr -s.ptcp ~nmlz тоже neg= слышать -tr(neg.3)
He knocked, knocked, and other, erm, he went to the red man's room and knocked on the door again. That red man also didn't hear.
Picture elicitation (TY1209) (3)
Masiːnələ keipəŋ ilditnu.
mašina.R -lə keipə -ŋ ile -Rič -nu
car.R -acc man -fc push -tr.pluract -ipfv(af)
car.R -acc мужчина -fc push -tr.pluract -ipfv(af)
(Who is pushing the car?) A man is pushing the car.
Picture elicitation (TY1200) (4)
Köde kerewələ saːlək paidunum.
köde korova.R -lə saːl -lək pai -du -nu -m
person cow.R -acc tree -ins hit -pluract -ipfv -tr.3
человек корова.R -acc дерево -ins hit -pluract -ipfv -tr.3
A man is hitting the cow with a stick.
Life story (TY0005) (4)
Taːt l'er nemen ńeːd'ilə, nemen karawaːlə kinoll'əlk əl=ńeːd'inunum.
taːt l'e -r neme -ND ńeː -(uː)ji -l -lə neme -ND karawaːl -lə kin -(ŋ)oll'əlk əl= ńeː -(uː)ji -nun -u -m
so be -ss.circ.cvb what -gen call -pluract -n -acc what -gen tale -acc who -nom.contr neg= call -pluract -hab -0 -tr.3
так быть -ss.circ.cvb что -gen звать -pluract -n -acc что -gen tale -acc кто -nom.contr neg= звать -pluract -hab -0 -tr.3
That's why nobody told any stories, any tales.
Поэтому никакие рассказы, никакие сказки никто не рассказывал.
Pear Story (TY1001) (4)
Taŋ puren [ej], saːl, quːd'ibələ quːd'irəŋ puret [s] pureːlə aptaːnuŋaː.
ta -ŋ pure -n saːl quː -(uː)ji -b(ə) -lə quː -(uː)ji -Rəŋ pure -t pureː -lə aptə -nu -ŋa(m)
dist -attr above -adv.prol tree climb -pluract -hab.nmlz -acc climb -pluract -ss.sim.cvb above -adv.abl berry -acc collect -ipfv -tr.3pl
dist -attr над -adv.prol дерево climb -pluract -hab.nmlz -acc climb -pluract -ss.sim.cvb над -adv.abl berry -acc collect -ipfv -tr.3pl
That, above, tree, they climb a ladder and pick berries from above.
(3)
Tuŋullək met ńeːd'il mə=joːγəč.
tu -ŋun -lək met ńeː -(uː)ji -l mə= joːγə -(A)j -j
prox -n -ins 1sg call -pluract -nmlz aff= finish -pfv -intr.3
prox -n -ins 1sg звать -pluract -nmlz aff= закончить -pfv -intr.3
This is the end of my story.
Tут мой рассказ оканчивается.
Picture elicitation (TY1202) (2)
Paːd'əd-öː köːd'əd-öːŋiń mə=ńeːd'inui.
paːd'ə -ND öː köːd'ə -ND öː -ŋiń mə= ńeː -(uː)ji -nu -j
female -gen child male -gen child -dat aff= call -pluract -ipfv -intr.3
female -gen ребенок male -gen ребенок -dat aff= звать -pluract -ipfv -intr.3
A girl is talking to a boy.
Picture elicitation (TY1205) (4)
Tuŋ, tuŋ göde masiːnələŋ paidunumlə.
tu -ŋ tu -ŋ köde mašina.R -lə -ŋ pai -du -nu -m(ə)lə
prox -attr prox -attr person car.R -pred -fc hit -pluract -ipfv -of.3sg
prox -attr prox -attr человек car.R -pred -fc hit -pluract -ipfv -of.3sg
(Is that man hitting the CAR?) - That man is hitting the car.