Tundra Yukaghir

Lexical glosses for Tundra Yukaghir (English)

This list of lexical glosses found in the Tundra Yukaghir transcribed texts allows you to navigate directly to examples in the audio and video recordings.

Each item is followed by a number which gives an indication of how many times the lexical gloss appears in the texts available in the collection for Tundra Yukaghir.

Clicking on the number following an item will take you to a result set for that item.

Search: pluract. 82 total hits in 19 transcripts.
Picture elicitation (TY1204) (4)
Teńi kerewələŋ [pai] paidum [pai] ee, kerewələŋ, maːrqən paipə kerewələŋ saːlək painum, paidum.
tu -Raː korova.R -lə -ŋ pai -du -m ee korova.R -lə -ŋ maːrqə -ND paipə korova.R -lə -ŋ saːl -lək pai -nu -m pai -du -m
prox -adv cow.R -pred -fc hit -pluract -tr.3 intj cow.R -pred -fc one -gen woman cow.R -pred -fc tree -ins hit -ipfv -tr.3 hit -pluract -tr.3
prox -adv корова.R -pred -fc hit -pluract -tr.3 intj корова.R -pred -fc один -gen женщина корова.R -pred -fc дерево -ins hit -ipfv -tr.3 hit -pluract -tr.3
Now, she is beating a cow, a cow, a woman hit, she is beating a cow with a stick.
Picture elicitation (TY1201) (2)
Teńi paipəŋ kerewələ paidunumlə, tonaːnumlə.
tu -Raː paipə -ŋ korova.R -lə pai -du -nu -m(ə)lə tono -nu -m(ə)lə
prox -adv woman -fc cow.R -pred hit -pluract -ipfv -of.3sg chase -ipfv -of.3sg
prox -adv женщина -fc корова.R -pred hit -pluract -ipfv -of.3sg chase -ipfv -of.3sg
Here, a woman is beating a cow, driving it (in front of herself).
Pear story (TY1002) (1)
Tadaːt saqsəirələk, egoːrələk, tude gedelγənə paidum [balde oj], mele jaunər öńid'ə, öńid'ə ŋolaːl'əl, tan taŋ mə=paidud'im.
ta -Raː -t saqsə -(A)j -R(ə)lək eg -oː -R(ə)lək tude kedel -γənə pai -du -m meːne.Y jaunə -r öńid'ə öńid'ə (ŋ)ol -Aː -l'əl ta -n ta -ŋ mə= pai -du -(uː)ji -m
dist -adv -adv.abl spill -pfv -ss.ant.cvb stand -intr -ss.ant.cvb 3sg.gen body -def.acc hit -pluract -tr.3 very all -s.pred earth earth cop -inch -ev(intr.3sg) dist -adv dist -attr aff= hit -pluract -pluract -tr.3
dist -adv -adv.abl spill -pfv -ss.ant.cvb стоять -intr -ss.ant.cvb 3sg.gen body -def.acc hit -pluract -tr.3 очень весь -s.pred earth earth cop -inch -ev(intr.3sg) dist -adv dist -attr aff= hit -pluract -pluract -tr.3
Then he fell, stood up, shook himself off, he was all dusty, dusty, then he shook (sc. the dirt) off.
Finite story (TY1007) (2)
Qomońəi sukunńəi köde sespələ əl=joŋotəi. Id'eː ńamučəńd'ə sukunńəi köde sespəgi paidunumlə, paidumlə, paidumlə.
qomo -ń(ə) -j(ə) sukun -ń(ə) -j(ə) köde sespə -lə əl= joŋo -tAi id'eː ńamučə -ń(ə) -j(ə) sukun -ń(ə) -j(ə) köde sespə -gi pai -du -nu -m(ə)lə pai -du -m(ə)lə pai -du -m(ə)lə
green/blue -intr -s.ptcp thing -vblz.propr -s.ptcp person door -acc neg= open -tr.punct(neg.3) now redness -vblz.propr -s.ptcp thing -vblz.propr -s.ptcp person door -3poss hit -pluract -ipfv -of.3sg hit -pluract -of.3sg hit -pluract -of.3sg
green/blue -intr -s.ptcp вещь -vblz.propr -s.ptcp человек дверь -acc neg= открыть -tr.punct(neg.3) сейчас redness -vblz.propr -s.ptcp вещь -vblz.propr -s.ptcp человек дверь -3poss hit -pluract -ipfv -of.3sg hit -pluract -of.3sg hit -pluract -of.3sg
The man dressed in green did not open the door. Now he is knocking, he knocked, knocked at the door of the man dressed in red.
Finite story (TY1008) (2)
Iːtnə paidum, l'ek, waːji mə=keweč. Id'eː ńamučəńd'ə sukunńəi köːd'əd-öːń köldələk waːji seppədəγənə mə=paidum. Köːd'əd-öː əl=mönd'əi.
iːt -(j)nə pai -du -m l'e -k waːj mə= kew -(A)j -j id'eː ńamučə -ń(ə) -j(ə) sukun -ń(ə) -j(ə) köːd'ə -ND öː -ń kel(u) -R(ə)lək waːj sespə -də -γənə mə= pai -du -m köːd'ə -ND öː əl= mönd'ə -(A)j
long -adv hit -pluract -tr.3 be -imp.2 also aff= go.away -pfv -intr.3 now redness -vblz.propr -s.ptcp thing -vblz.propr -s.ptcp male -gen child -def.dat come -ss.ant.cvb also door -3poss.obl -def.acc aff= hit -pluract -tr.3 male -gen child neg= awake -pfv(neg.3)
длинный -adv hit -pluract -tr.3 быть -imp.2 тоже aff= идти.прочь -pfv -intr.3 сейчас redness -vblz.propr -s.ptcp вещь -vblz.propr -s.ptcp male -gen ребенок -def.dat прийти -ss.ant.cvb тоже дверь -3poss.obl -def.acc aff= hit -pluract -tr.3 male -gen ребенок neg= awake -pfv(neg.3)
He knocked for a long time, let it be, he went away. Now he came to the boy dressed in red and knocked also on his door. The boy didn't wake up.
Pear story (TY1000) (1)
Tuŋ kinoːγə ičoːlγə arai maːrqən köde čomo saːlγə, l'elə, quːd'inubə ögötəllək gruːšələŋ aptaːnumlə.
tu -ŋ kino.R -γə ičoː -lγə araj.Y maːrqə -NT köde(ŋ) čomo saːl -γə l'e -lə(ŋ) quː -(uː)ji -nu -b(ə) öge -tə -R(ə)lək gruša.R -lə(ŋ) aptə -nu -m(ə)lə
prox -attr film.R -loc look -1/2sg.ds.cvb suddenly.Y one -gen person big tree -loc hesit -pred climb -pluract -ipfv -n stand -caus -ss.ant.cvb pear.R -pred.fc collect -ipfv -of.3sg
prox -attr film.R -loc смотреть -1/2sg.ds.cvb suddenly.Y один -gen человек большой дерево -loc hesit -pred climb -pluract -ipfv -n стоять -caus -ss.ant.cvb pear.R -pred.fc collect -ipfv -of.3sg
I saw in this film how a man once set up, erm, a ladder against a big tree and gathered pears.
Finite story (TY1009) (2)
Torońəi köde waːji, sespə, weːn ködeŋiń keweč, ńamučəńd'ə ködeŋiń, waːji sespələ paidunaːm, taŋ, ńamučəńd'ə köde əl=mönd'əi.
toro -ń(ə) -j(ə) köde waːj sespə weː -ND köde -ŋiń kew -(A)j -j ńamučə -ń(ə) -j(ə) köde -ŋiń waːj sespə -lə pai -du -naː -m ta -ŋ ńamučə -ń(ə) -j(ə) köde əl= mönd'ə -(A)j
black -intr -s.ptcp person also door other -gen person -dat go.away -pfv -intr.3 redness -vblz.propr -s.ptcp person -dat also door -acc hit -pluract -inch -tr.3 dist -attr redness -vblz.propr -s.ptcp person neg= awake -pfv(neg.3)
черный -intr -s.ptcp человек тоже дверь другой -gen человек -dat идти.прочь -pfv -intr.3 redness -vblz.propr -s.ptcp человек -dat тоже дверь -acc hit -pluract -inch -tr.3 dist -attr redness -vblz.propr -s.ptcp человек neg= awake -pfv(neg.3)
The black man, door, he now went to the other man, to the red man, and also began to beat at his door, and he, the red man, didn't wake up.
Picture elicitation (TY1206) (1)
Ten met ičoːlγənə tuŋ, maːrqən paːd'əd-öː köːd'əd-öːginńə ńeːd'inudəγə paːd'əd-öːγənə laːmə nereil'əlum, tuŋ köːd'əd-öːlə buolla koːskə meńdələk.
tu -n met ičoː -lγənə tu -ŋ maːrqə -ND paːd'ə -ND öː köːd'ə -ND öː -gin -ńə ńeː -(uː)ji -nu -dəγə paːd'ə -ND öː -γənə laːmə nere -(A)j -l'əl -u -m tu -ŋ köːd'ə -ND öː -lə buolla.Y koška.R meŃD' -R(ə)lək
prox -adv 1sg look -1/2sg.ds.cond.cvb prox -attr one -gen female -gen child male -gen child -3poss.obl -s.com call -pluract -ipfv -3ds.cvb female -gen child -def.acc dog bite -pfv -ev -0 -tr.3 prox -attr male -gen child -acc dp.Y cat.R take -ss.ant.cvb
prox -adv 1sg смотреть -1/2sg.ds.cond.cvb prox -attr один -gen female -gen ребенок male -gen ребенок -3poss.obl -s.com звать -pluract -ipfv -3ds.cvb female -gen ребенок -def.acc собака кусать -pfv -ev -0 -tr.3 prox -attr male -gen ребенок -acc dp.Y cat.R взять -ss.ant.cvb
Here I saw how, while a girl was talking to a boy, a dog bit the girl, after the the boy was taken by the cat.
Finite story (TY1010) (2)
Tilifoːnə zvonnaːm, zvonnaːrələk, l'eŋi, əə – qomońəi, наверное – qomońəi gödeŋiń sespədəγə paidiːčəm, mönd'əsəičəm. Qomońəi ködeŋ mər=aːwəi.
telefon.R -lə zvonit'.R -LA.Y -m zvonit'.R -LA.Y -R(ə)lək l'e -ŋi əə qomo -ń(ə) -j(ə) qomo -ń(ə) -j(ə) köde -ŋiń sespə -də -γə pai -du -(iː)čə -m mönd'ə -s(ə) -(A)j -(iː)čə -m qomo -ń(ə) -j(ə) köde -ŋ mə -r= aːwə -j
telephone.R -acc phone.R -vblz.Y -tr.3 phone.R -vblz.Y -ss.ant.cvb hesit -intr.3pl hesit green/blue -intr -s.ptcp green/blue -intr -s.ptcp person -dat door -3poss.obl -loc hit -pluract -purp -tr.3 awake -caus -pfv -purp -tr.3 green/blue -intr -s.ptcp person -fc aff -0= sleep -intr.3
telephone.R -acc phone.R -vblz.Y -tr.3 phone.R -vblz.Y -ss.ant.cvb hesit -intr.3pl hesit green/blue -intr -s.ptcp green/blue -intr -s.ptcp человек -dat дверь -3poss.obl -loc hit -pluract -purp -tr.3 awake -caus -pfv -purp -tr.3 green/blue -intr -s.ptcp человек -fc aff -0= спать -intr.3
He phoned, and after he had phoned, uhm, he went to the green man to knock on his door and wake him up. The green man was sleeping (continued to sleep).