Tundra Yukaghir

Lexical glosses for Tundra Yukaghir (English)

This list of lexical glosses found in the Tundra Yukaghir transcribed texts allows you to navigate directly to examples in the audio and video recordings.

Each item is followed by a number which gives an indication of how many times the lexical gloss appears in the texts available in the collection for Tundra Yukaghir.

Clicking on the number following an item will take you to a result set for that item.

Search: opposite. 11 total hits in 8 transcripts.
(1)
Taŋ keurəirələk, uːnudəγə ńaːčin maːrqən paːd'əd-oː waː taːt [kel] tude ńaːčin kelunuj.
ta -ŋ kew -R(ə) -(A)j -R(ə)lək uː -nu -dəγə ńaːčin maːrqə -ND paːd'ə -ND öː(ŋ) aːj taːt tude ńaːčin kel(u) -nu -j
dist -attr go.away -tr -pfv -ss.ant.cvb go -ipfv -3.ds.cvb opposite one -gen female -gen child lso so 3sg.gen opposite come -ipfv -intr.3
dist -attr идти.прочь -tr -pfv -ss.ant.cvb идти -ipfv -3.ds.cvb opposite один -gen female -gen ребенок lso так 3sg.gen opposite прийти -ipfv -intr.3
He took it away, and while he was going, a girl was coming towards him.
Pear story (TY1003) (1)
Taŋ keurəirələk, uːnudəγə ńaːčin maːrqən paːd'əd-oː waː taːt [kel] tude ńaːčin kelunuj.
ta -ŋ kew -R(ə) -(A)j -R(ə)lək uː -nu -dəγə ńaːčin maːrqə -ND paːd'ə -ND öː(ŋ) aːj taːt tude ńaːčin kel(u) -nu -j
dist -attr go.away -tr -pfv -ss.ant.cvb go -ipfv -3.ds.cvb opposite one -gen female -gen child lso so 3sg.gen opposite come -ipfv -intr.3
dist -attr идти.прочь -tr -pfv -ss.ant.cvb идти -ipfv -3.ds.cvb opposite один -gen female -gen ребенок lso так 3sg.gen opposite прийти -ipfv -intr.3
He took it away, and while he was going, a girl was coming towards him.
Conversation between siblings (TY0002) (1)
Mə=qabun, an jeːlgər eːmugur.
mə= qabu -ND adu -n jeːl -Gər eːmu -Gur
aff= how.many -gen vis -adv far -adv.loc opposite.side -adv.loc
aff= как.много -gen vis -adv далеко -adv.loc opposite.сторона -adv.loc
A couple, on the far, opposite bank of the river.
Несколько (лошадей), на противоположном берегу.
Pear Story (TY1001) (2)
Ńaːčin kelunudəγə taŋ [pa] paːd'əd-öːlə ičoːm.
ńaːčin kel(u) -nu -dəγə ta -ŋ paːd'ə -ND öː -lə ičoː -m
opposite come -ipfv -3.ds.cvb dist -attr female -gen child -acc look -tr.3
opposite прийти -ipfv -3.ds.cvb dist -attr female -gen ребенок -acc смотреть -tr.3
She was approaching him, and he saw that girl.
Pear story (TY1004) (1)
Tan keurəinudəγə ńaːčin, waːj tuŋ viləsipeːtńəi öːləŋ, öːləŋ joːdəγənə, mm kölul, kölul, ńaːčin.
ta -n kew -R(ə) -(A)j -nu -dəγə ńaːčin waːj tu -ŋ velosiped.R -ń(ə) -j(ə) öː -lə -ŋ öː -lə -ŋ joːdəγənə mm kel(u) -l kel(u) -l ńaːčin
dist -adv go.away -tr -pfv -ipfv -3.ds.cvb opposite also prox -attr bicycle.R -vblz.propr -s.ptcp child -pred -fc child -pred -fc probably intj come -sf come -sf opposite
dist -adv идти.прочь -tr -pfv -ipfv -3.ds.cvb opposite тоже prox -attr bicycle.R -vblz.propr -s.ptcp ребенок -pred -fc ребенок -pred -fc probably intj прийти -sf прийти -sf opposite
While he was taking it away, this child on a bicycle - it was probably a child - came towards him.
Pear story (TY1000) (3)
Arai ńaːčin waːj wal', wal'dəγə [u] jaːn köːd'əd-öːk köluŋul.
araj.Y ńaːčin waːj wal' wal' -də -γə jaː -ND köːd'ə -ND öː(ŋ) -k kel(u) -ŋu -l
suddenly.Y opposite also near near -3poss.obl -loc three -gen male -gen child -mod.pred come -3pl -sf
suddenly.Y opposite тоже near near -3poss.obl -loc три -gen male -gen ребенок -mod.pred прийти -3pl -sf
Then, three boys approached him.
Pear story (TY1002) (1)
Wajidə bolla tan tadaːt taŋ uːnurəŋ dideŋ, əə, [qoːd'], köːd'əd-öː ńaːčin maːrqən paːd'əd-oːləŋ kelunul waːj, viləsipeːtńəŋ.
wajidə buolla.Y ta -n ta -Raː -t ta -ŋ uː -nu -Rəŋ tide -ŋ əə köːd'ə -ND öː ńaːčin maːrqə -ND paːd'ə -ND öː -lə -ŋ kel(u) -nu -l waːj velosiped.R -ńə -ŋ
still dp.Y dist -adv dist -adv -adv.abl dist -attr go -ipfv -ss.sim.cvb invis -attr hesit male -gen child opposite one -gen female -gen child -pred -fc come -ipfv -sf also bicycle.R -s.com -fc
все:еще dp.Y dist -adv dist -adv -adv.abl dist -attr идти -ipfv -ss.sim.cvb invis -attr hesit male -gen ребенок opposite один -gen female -gen ребенок -pred -fc прийти -ipfv -sf тоже bicycle.R -s.com -fc
Again, then, while this, erm, boy was going, a girl was approaching him from the other side, also on a bicycle.
Life story (TY0005) (1)
Taŋ met laːmələk könməńdə qata jökö keweinundəŋ [je] jereguː eːŋumdəγə gitńər weːn čumurpulγən eureːnunund'əŋ.
ta -ŋ met laːmə -lək könmə -ń(ə) -Rə khata.Y jöke kew -(A)j -nun -Rəŋ jereguː eːŋumdə -γə kitńə -r weː -ND čumur -p(ul) -γən eurə -nu -nun -jə(ŋ)
dist -attr 1sg dog -ins other -vblz.propr -ss.cond.sim.cvb dp.Y far go.away -pfv -hab -ss.sim.cvb plain opposite.side -loc up.to -s.pred other -gen hill -pl -prol walk -ipfv -hab -intr.1sg
dist -attr 1sg собака -ins другой -vblz.propr -ss.cond.sim.cvb dp.Y далеко идти.прочь -pfv -hab -ss.sim.cvb долина opposite.сторона -loc вверх.к -s.pred другой -gen холм -pl -prol идти -ipfv -hab -intr.1sg
With that dog of mine as a partner, I would go far and walk beyond the plain, on other hills.
Так на пару со своей собакой, далеко ходила, за низиной, на других едомах ходила.