Tundra Yukaghir

Lexical glosses for Tundra Yukaghir (English)

This list of lexical glosses found in the Tundra Yukaghir transcribed texts allows you to navigate directly to examples in the audio and video recordings.

Each item is followed by a number which gives an indication of how many times the lexical gloss appears in the texts available in the collection for Tundra Yukaghir.

Clicking on the number following an item will take you to a result set for that item.

Search: mother. 21 total hits in 7 transcripts.
My early life (3)
Tadaː mər=ewrəjəŋ, met [eńeː eńeː] eńeːńəŋ amaːńəŋ, maːrqən kunil' čajlə mər=ewrəjə joːdəγanə.
ta-daː mə(r)=ewrə-jə(ŋ) met eńeː.E eńeː.E eńeː.E-ńə-ŋ amaː.E-ńə-ŋ maːrqə-N kunil' čajlə mə(r)=ewrə-jə(ŋ) joːdəγanə
DEM.DIST-ADV EX=walk-INTR.1SG 1SG mother.E mother.E mother.E-COM-FC father.E-COM-FC one-GEN ten day EX=walk-INTR.1SG apparently
DEM.DIST-ADV EX=идти-ИНТР.1ЕД 1ЕД мать.E мать.E мать.E-COM-FC отец.E-COM-FC один-ГЕН десять день EX=идти-ИНТР.1ЕД apparently
I spent some time there with them, with my mother and my father, I spent some ten days, I think.
Я там пожил с ними, с матерью и отцем, в течении 10 дней жил, наверное.
Conversation (TY0001) (4)
Eńikaː! Qad'ir l'elə, əə...
eńeː.E -kAːn.E qad'ir l'e -lə əə
mother.E -dim.E dp hesit -acc hesit
мать.E -dim.E dp hesit -acc hesit
Oh boy, and how! There, it...
Ой, да ты знаешь, это самое...
Conversation between siblings (TY0002) (9)
Eńeː ńeːd'im, Ajaːn Ispiridoːn ičoːl'əlum, joqol dite...
eńeː.E ńeː -(uː)ji -m Ajaːn.Y Spiridon.R ičoː -l'əl -u -m joqol tite
mother.E call -pluract -tr.3 Ayaan.Y Spiridon.R look -ev -0 -tr.3 Yakut like
мать.E звать -pluract -tr.3 Ayaan.Y Spiridon.R смотреть -ev -0 -tr.3 Yakut любить
Mother told that Ayaan Spiridon apparently saw it, like a Yakut...
Мама рассказывала: «Аян-Спиридон видел, оказывается!», как якут…
Life story (TY0005) (2)
Əə, eńeːpə tittə öːrpəγənə jaqtaːnunŋaː, jaqtəsnunŋaː.
əə eńeː.E -pə tittə öː -pə -γənə jaqtə -nun -ŋa(m) jaqtə -s(ə) -nun -ŋa(m)
hesit mother.E -pl 3pl.gen child -pl -def.acc sing -hab -tr.3pl sing -caus -hab -tr.3pl
hesit мать.E -pl 3pl.gen ребенок -pl -def.acc sing -hab -tr.3pl sing -caus -hab -tr.3pl
Erm, mothers used to sing about their children.
Матери о своих детях пели, про них пели.
Picture elicitation (TY1201) (1)
Teńi, [eń] eńeːgi köːd'əd-öːlə l'itegəsnum, paidunum, saːlək.
tu -Raː eńeː.E -gi köːd'ə -ND öː -lə l'itegə -s(ə) -nu -m pai -du -nu -m saːl -lək
prox -adv mother.E -3poss male -gen child -acc forge -caus -ipfv -tr.3 hit -pluract -ipfv -tr.3 tree -ins
prox -adv мать.E -3poss male -gen ребенок -acc forge -caus -ipfv -tr.3 hit -pluract -ipfv -tr.3 дерево -ins
Here, a boy is beaten by his mother, she is hitting him, with a stick.
Picture elicitation (TY1204) (1)
Öː mə=leudənui, amaːgi nonγələ launumlə, eńeːgi mə=laum, mə=nemelə mə=launum.
öː mə= leg -R(ə) -nu -j amaː.E -gi nonγə -lə lau -nu -m(ə)lə eńeː.E -gi mə= lau -m mə= neme -lə mə= lau -nu -m
child aff= eat -intr -ipfv -intr.3 father.E -3poss tobacco -acc drink -ipfv -of.3sg mother.E -3poss aff= drink -tr.3 aff= what -acc aff= drink -ipfv -tr.3
ребенок aff= есть -intr -ipfv -intr.3 отец.E -3poss tobacco -acc drink -ipfv -of.3sg мать.E -3poss aff= drink -tr.3 aff= что -acc aff= drink -ipfv -tr.3
The child is eating, his father is smoking, his mother is drinking, she is drinking something.
Picture elicitation (TY1206) (1)
Met ičoːlγənə tuŋ köːd'əd-öːŋ mə=lemelə ńaːrčəi~rukunək weːl'əlmələ, suskələ köiləsl'əlmələ, mə=lemelə=de. Taŋńigi eńeːgi l'elək saːlə meńdələk qad'ir pail'əlum.
met ičoː -lγənə tu -ŋ köːd'ə -ND öː -ŋ mə= neme -lə ńaːrčə -j(ə) ~sukun -ə -k weː -l'əl -m(ə)lə suskə -lə köilə -s(ə) -l'əl -m(ə)lə mə= neme -lə =də taŋnigi eńeː.E -gi l'e -lək saːl -lə meŃD' -R(ə)lək qad'ir pai -l'əl -u -m
1sg look -1/2sg.ds.cond.cvb prox -attr male -gen child -fc aff= what -pred bad -s.ptcp ~nmlz -0 -mod.pred do -ev -of.3sg cup -pred break -caus -ev -of.3sg aff= what -pred =add then mother.E -3poss hesit -ins tree -acc take -ss.ant.cvb dp hit -ev -0 -tr.3
1sg смотреть -1/2sg.ds.cond.cvb prox -attr male -gen ребенок -fc aff= что -pred плохой -s.ptcp ~nmlz -0 -mod.pred делать -ev -of.3sg cup -pred break -caus -ev -of.3sg aff= что -pred =add тогда мать.E -3poss hesit -ins дерево -acc взять -ss.ant.cvb dp hit -ev -0 -tr.3
I saw how this boy did something bad, he broke a glas or something. Then his mother, erm, took a stick and beat him.