Tundra Yukaghir

Lexical glosses for Tundra Yukaghir (English)

This list of lexical glosses found in the Tundra Yukaghir transcribed texts allows you to navigate directly to examples in the audio and video recordings.

Each item is followed by a number which gives an indication of how many times the lexical gloss appears in the texts available in the collection for Tundra Yukaghir.

Clicking on the number following an item will take you to a result set for that item.

Search: hold. 31 total hits in 15 transcripts.
Travelling to the tundra (1)
Lawjə moːjəlγa mə=pugeč.
lawjə moːj-ə-lγa mə(r)=puge-j-j
water hold-0-1/2.SG.DS.CVB EX=warm-PF-INTR.3
вода держать-0-1/2.ЕД.DS.КОНВ EX=теплый-ПРФ-ИНТР.3
When I touch the water, it's warm.
Воду трогаю, она топлая.
Wild reindeer (2)
Qad'ir taŋ tideŋ mit jalγitəgə, jaγadəγa moːj, čajlə čičirkeːγan.
qad'ir ta-ŋ tide-ŋ mit jalγil-t(ə)Gə jaγa-də-γa moːj-j čajlə čičirkə-γa-n
DP DEM.DIST-ATTR DEM.INVIS-ATTR 1PL lake-AUG edge-3POSS-LOC hold-TR.1PL day length-LOC-PROL
DP DEM.DIST-ATTR DEM.INVIS-ATTR 1МН озеро-AUG край-3POSS-ЛОК держать-TR.1МН день length-ЛОК-ПРОЛ
We kept them for the whole day on the bank of that lake.
И вот на том самом нашем озере, на берегу, целий день их продержали.
My early life (1)
Amutnəŋ mejl'iːrəŋ moːrqoːn mojnubə ŋoll'əń.
am-oː(l)-j(ə)-nə-ŋ mejl'igi-rə-ŋ moːrqoːn moːj-nu-bə ŋol-l'əl-j
good-STAT-PTC-ADV-FC do:carefully-SS.IMPF.CVB-FC only hold-IMPF-LOC.NMLZ be-EV-PF
хороший-STAT-ПРИЧ-ADV-FC do:carefully-SS.ИМПФ.КОНВ-FC only держать-ИМПФ-ЛОК.НМЛЗ быть-EV-ПРФ
Apparently, it must be handled very carefully.
Только хорошенько, осторожно держать надо было, оказывается.
Picture elicitation (TY1205) (3)
Maːrqən köde l'elə mairəŋ, pulgid'ilələ mairəŋ miraːnui.
maːrqə -ND köde l'e -lə moi -Rəŋ pulgid'ilə -lə moi -Rəŋ mira -nu -j
one -gen person hesit -acc hold -ss.sim.cvb plant -acc hold -ss.sim.cvb walk -ipfv -intr.3
один -gen человек hesit -acc держать -ss.sim.cvb plant -acc держать -ss.sim.cvb идти -ipfv -intr.3
A man is walking holding a thingo, holding a plant.
Picture elicitation (TY1200) (5)
Tan kin paipə saːpələ moiŋaː, aγoːldəŋ moiŋaː, köːd'əd-öːrpəpul buollaːnə koušəkpələ moiŋaː.
ta -n ki -ND paipə saːl -pə -lə moi -ŋa(m) oγ -oːl -Rəŋ moi -ŋa(m) köːd'ə -ND öː -pə -p(ul) buollaγïna.Y kovšik.R -pə -lə moi -ŋa(m)
dist -adv two -gen woman tree -pl -acc hold -tr.3pl stand -stat -ss.sim.cvb hold -tr.3pl male -gen child -pl -pl dp.Y casserole.R -pl -acc hold -tr.3pl
dist -adv два -gen женщина дерево -pl -acc держать -tr.3pl стоять -stat -ss.sim.cvb держать -tr.3pl male -gen ребенок -pl -pl dp.Y casserole.R -pl -acc держать -tr.3pl
Here, two women hold branches, they stand and hold them, and the boys hold casseroles.
Life story (TY0005) (4)
Taːt l'er tittəl laːmələ moinunŋaː.
taːt l'e -r tittə -l laːmə -lə moi -nun -ŋa(m)
so be -ss.circ.cvb 3pl -nom dog -acc hold -hab -tr.3pl
так быть -ss.circ.cvb 3pl -nom собака -acc держать -hab -tr.3pl
So they used to hold dogs.
Поэтому они собак держат.
Picture elicitation (TY1202) (3)
Tan tugi saγanəbul moirəŋ mirai.
ta -n tu -Gi saγanə -bul moi -Rəŋ mira -j
dist -adv prox -nom sit -n hold -ss.sim.cvb walk -intr.3
dist -adv prox -nom сидеть -n держать -ss.sim.cvb идти -intr.3
Now this guy walks carrying a chair.
Picture elicitation (TY1209) (2)
Maːrqən [gö] köde ustuːlə moirəŋ mə=miraːnui.
maːrqə -ND köde stul.R -lə moi -Rəŋ mə= mira -nu -j
one -gen person chair.R -acc hold -ss.sim.cvb aff= walk -ipfv -intr.3
один -gen человек chair.R -acc держать -ss.sim.cvb aff= идти -ipfv -intr.3
A man walks holding a chair.
Pear story (TY1000) (1)
Qad'ir mə=saγanaːnui tude ugurčə mol'γəd-amun moinurəŋ.
qad'ir mə= saγanə -nu -j tude ugurčə(ŋ) mol'γəl -ND amun moi -nu -Rəŋ
ptl aff= sit -ipfv -intr.3 3sg.gen foot joint -gen bone hold -ipfv -ss.sim.cvb
ptl aff= сидеть -ipfv -intr.3 3sg.gen ступня сустав -gen кость держать -ipfv -ss.sim.cvb
He was sitting and holding his knee.
Picture elicitation (TY1206) (1)
Maːrqən paipə samqəraːlə mairəŋ maγad'inγət keweinui.
maːrqə -ND paipə samqəraːl -lə moi -Rəŋ magazin.R -γət kew -(A)j -nu -j
one -gen woman table -acc hold -ss.sim.cvb shop.R -abl go.away -pfv -ipfv -intr.3
один -gen женщина стол -acc держать -ss.sim.cvb shop.R -abl идти.прочь -pfv -ipfv -intr.3
A woman is going out of the shop holding a table.