Tundra Yukaghir

Lexical glosses for Tundra Yukaghir (English)

This list of lexical glosses found in the Tundra Yukaghir transcribed texts allows you to navigate directly to examples in the audio and video recordings.

Each item is followed by a number which gives an indication of how many times the lexical gloss appears in the texts available in the collection for Tundra Yukaghir.

Clicking on the number following an item will take you to a result set for that item.

Search: hit. 60 total hits in 19 transcripts.
(2)
Tude lačid-edoːlγənə ńumud'iːlək paidul'əlum.
tude lačil -ND eND -oːl -l -γənə ńumud'iː -lək pai -du -l'əl -u -m
3sg.gen fire -gen burn -res -nmlz -def.acc axe -ins hit -pluract -ev -0 -tr.3
3sg.gen огонь -gen burn -res -nmlz -def.acc топор -ins hit -pluract -ev -0 -tr.3
He beat his fireplace with an axe.
Начал топором рубить то место, где огонь горит.
Finite story (TY1011) (2)
Paidid'aːdəγə, paidid'aːrələk maːlək weːdə [ke], l'e, tideŋ ńamučəńd'ə göde koːmnətəŋiń uːj, waːji sespədəγə paidid'aːnui. Tuŋ ńamučəńd'ə~rukun waːji əl=möri.
pai -du -d'Aː -dəγə pai -du -d'Aː -R(ə)lək maːlək weːdə l'e tide -ŋ ńamučə -ń(ə) -(i)d'ə köde komnata.R -ŋiń uː -j waːj sespə -də -γə pai -du -d'Aː -nu -j tu -ŋ ńamučə -ń(ə) -j(ə) ~sukun waːj əl= mör -jiː
hit -pluract -intr.pluract -3ds.cvb hit -pluract -intr.pluract -ss.ant.cvb dp different hesit invis -attr redness -vblz.propr -adv.mult person room.R -dat go -intr.3 also door -3poss.obl -loc hit -pluract -intr.pluract -ipfv -intr.3 prox -attr redness -vblz.propr -s.ptcp ~nmlz also neg= hear -tr(neg.3)
hit -pluract -intr.pluract -3ds.cvb hit -pluract -intr.pluract -ss.ant.cvb dp different hesit invis -attr redness -vblz.propr -adv.mult человек room.R -dat идти -intr.3 тоже дверь -3poss.obl -loc hit -pluract -intr.pluract -ipfv -intr.3 prox -attr redness -vblz.propr -s.ptcp ~nmlz тоже neg= слышать -tr(neg.3)
He knocked, knocked, and other, erm, he went to the red man's room and knocked on the door again. That red man also didn't hear.
Conversation (TY0001) (2)
Uːdək učaːst(əkqə), id'eː qad'ir moːqələ qoːdiːk paidunul'əltəm, ee!
uːdək učastok.R -γə id'eː qad'ir moːqə -lə qoːdiːk pai -du -nun -l'əl -t(ə) -m ee
always lot.R -loc now dp broad.whitefish -acc possibly hit -pluract -hab -ev -fut -tr.3 intj
всегда lot.R -loc сейчас dp broad.whitefish -acc possibly hit -pluract -hab -ev -fut -tr.3 intj
Always in the lot, he is now probably beating broad whitefish (sc. with a stick, a fishing technique), yeah!
Всегда на участке.Сейчас чира, наверное, палкой бъёт.
Pear story (TY1002) (1)
Tadaːt saqsəirələk, egoːrələk, tude gedelγənə paidum [balde oj], mele jaunər öńid'ə, öńid'ə ŋolaːl'əl, tan taŋ mə=paidud'im.
ta -Raː -t saqsə -(A)j -R(ə)lək eg -oː -R(ə)lək tude kedel -γənə pai -du -m meːne.Y jaunə -r öńid'ə öńid'ə (ŋ)ol -Aː -l'əl ta -n ta -ŋ mə= pai -du -(uː)ji -m
dist -adv -adv.abl spill -pfv -ss.ant.cvb stand -intr -ss.ant.cvb 3sg.gen body -def.acc hit -pluract -tr.3 very all -s.pred earth earth cop -inch -ev(intr.3sg) dist -adv dist -attr aff= hit -pluract -pluract -tr.3
dist -adv -adv.abl spill -pfv -ss.ant.cvb стоять -intr -ss.ant.cvb 3sg.gen body -def.acc hit -pluract -tr.3 очень весь -s.pred earth earth cop -inch -ev(intr.3sg) dist -adv dist -attr aff= hit -pluract -pluract -tr.3
Then he fell, stood up, shook himself off, he was all dusty, dusty, then he shook (sc. the dirt) off.
Picture elicitation (TY1206) (4)
Tadaːt taŋnigi paːd'əd-öː [me] meńdələk tuŋ adilγənə joːgindəγən paim.
ta -Raː -t taŋnigi paːd'ə -ND öː meŃD' -R(ə)lək tu -ŋ adil -γənə joː -gində -γən pai -m
dist -adv -adv.abl then female -gen child take -ss.ant.cvb prox -attr boy -def.acc head -3poss.obl -prol hit -tr.3
dist -adv -adv.abl тогда female -gen ребенок взять -ss.ant.cvb prox -attr boy -def.acc голова -3poss.obl -prol hit -tr.3
Then the girl took it and hit the young man across the head.
Finite story (TY1008) (2)
Iːtnə paidum, l'ek, waːji mə=keweč. Id'eː ńamučəńd'ə sukunńəi köːd'əd-öːń köldələk waːji seppədəγənə mə=paidum. Köːd'əd-öː əl=mönd'əi.
iːt -(j)nə pai -du -m l'e -k waːj mə= kew -(A)j -j id'eː ńamučə -ń(ə) -j(ə) sukun -ń(ə) -j(ə) köːd'ə -ND öː -ń kel(u) -R(ə)lək waːj sespə -də -γənə mə= pai -du -m köːd'ə -ND öː əl= mönd'ə -(A)j
long -adv hit -pluract -tr.3 be -imp.2 also aff= go.away -pfv -intr.3 now redness -vblz.propr -s.ptcp thing -vblz.propr -s.ptcp male -gen child -def.dat come -ss.ant.cvb also door -3poss.obl -def.acc aff= hit -pluract -tr.3 male -gen child neg= awake -pfv(neg.3)
длинный -adv hit -pluract -tr.3 быть -imp.2 тоже aff= идти.прочь -pfv -intr.3 сейчас redness -vblz.propr -s.ptcp вещь -vblz.propr -s.ptcp male -gen ребенок -def.dat прийти -ss.ant.cvb тоже дверь -3poss.obl -def.acc aff= hit -pluract -tr.3 male -gen ребенок neg= awake -pfv(neg.3)
He knocked for a long time, let it be, he went away. Now he came to the boy dressed in red and knocked also on his door. The boy didn't wake up.
Pear story (TY1004) (1)
Tudel bolla moŋodəγənə, moŋodəγən(ə) paidəγə tude [jütte] maːrqoːlər bolla ičoːm.
tude -l buolla.Y moŋo -də -γənə moŋo -də -γənə pai -dəγə tude maːrqə -oːl -ə -r buolla.Y ičoː -m
3sg -nom dp.Y cap -3poss.obl -def.acc cap -3poss.obl -def.acc hit -3.ds.cvb 3sg.gen one -stat -0 -s.pred dp.Y look -tr.3
3sg -nom dp.Y cap -3poss.obl -def.acc cap -3poss.obl -def.acc hit -3.ds.cvb 3sg.gen один -stat -0 -s.pred dp.Y смотреть -tr.3
When he hit his hat, hat, [?] one looked.
Finite story (TY1009) (2)
Torońəi köde waːji, sespə, weːn ködeŋiń keweč, ńamučəńd'ə ködeŋiń, waːji sespələ paidunaːm, taŋ, ńamučəńd'ə köde əl=mönd'əi.
toro -ń(ə) -j(ə) köde waːj sespə weː -ND köde -ŋiń kew -(A)j -j ńamučə -ń(ə) -j(ə) köde -ŋiń waːj sespə -lə pai -du -naː -m ta -ŋ ńamučə -ń(ə) -j(ə) köde əl= mönd'ə -(A)j
black -intr -s.ptcp person also door other -gen person -dat go.away -pfv -intr.3 redness -vblz.propr -s.ptcp person -dat also door -acc hit -pluract -inch -tr.3 dist -attr redness -vblz.propr -s.ptcp person neg= awake -pfv(neg.3)
черный -intr -s.ptcp человек тоже дверь другой -gen человек -dat идти.прочь -pfv -intr.3 redness -vblz.propr -s.ptcp человек -dat тоже дверь -acc hit -pluract -inch -tr.3 dist -attr redness -vblz.propr -s.ptcp человек neg= awake -pfv(neg.3)
The black man, door, he now went to the other man, to the red man, and also began to beat at his door, and he, the red man, didn't wake up.
Finite story (TY1010) (2)
Tilifoːnə zvonnaːm, zvonnaːrələk, l'eŋi, əə – qomońəi, наверное – qomońəi gödeŋiń sespədəγə paidiːčəm, mönd'əsəičəm. Qomońəi ködeŋ mər=aːwəi.
telefon.R -lə zvonit'.R -LA.Y -m zvonit'.R -LA.Y -R(ə)lək l'e -ŋi əə qomo -ń(ə) -j(ə) qomo -ń(ə) -j(ə) köde -ŋiń sespə -də -γə pai -du -(iː)čə -m mönd'ə -s(ə) -(A)j -(iː)čə -m qomo -ń(ə) -j(ə) köde -ŋ mə -r= aːwə -j
telephone.R -acc phone.R -vblz.Y -tr.3 phone.R -vblz.Y -ss.ant.cvb hesit -intr.3pl hesit green/blue -intr -s.ptcp green/blue -intr -s.ptcp person -dat door -3poss.obl -loc hit -pluract -purp -tr.3 awake -caus -pfv -purp -tr.3 green/blue -intr -s.ptcp person -fc aff -0= sleep -intr.3
telephone.R -acc phone.R -vblz.Y -tr.3 phone.R -vblz.Y -ss.ant.cvb hesit -intr.3pl hesit green/blue -intr -s.ptcp green/blue -intr -s.ptcp человек -dat дверь -3poss.obl -loc hit -pluract -purp -tr.3 awake -caus -pfv -purp -tr.3 green/blue -intr -s.ptcp человек -fc aff -0= спать -intr.3
He phoned, and after he had phoned, uhm, he went to the green man to knock on his door and wake him up. The green man was sleeping (continued to sleep).