Tundra Yukaghir

Lexical glosses for Tundra Yukaghir (English)

This list of lexical glosses found in the Tundra Yukaghir transcribed texts allows you to navigate directly to examples in the audio and video recordings.

Each item is followed by a number which gives an indication of how many times the lexical gloss appears in the texts available in the collection for Tundra Yukaghir.

Clicking on the number following an item will take you to a result set for that item.

Search: cond. 102 total hits in 16 transcripts.
(2)
Kötkəirələk ičoːdəγənə peldudeː jaunər čeːmə, čeːmə, čeːmə ŋolaːrələk saγanaːl'əń.
kötkə -(A)j -R(ə)lək ičoː -dəγənə peldudeː jaunə -r čeːmə čeːmə čeːmə (ŋ)ol -Aː -R(ə)lək saγanə -l'əl -j
arrive -pfv -ss.ant.cvb look -3ds.cond.cvb old.man all -s.pred blood blood blood cop -inch -ss.ant.cvb sit -ev -intr.3
прибыть -pfv -ss.ant.cvb смотреть -3ds.cond.cvb старый.мужчина весь -s.pred blood blood blood cop -inch -ss.ant.cvb сидеть -ev -intr.3
He arrived there and saw that the old man was all covered in blood.
Приехал, смотрит на этого старика: этот старик весь был залит кровью.
Pear story (TY1000) (3)
Taːt aγoːludəγənə tideŋ jaːn köːd'əd-öː uːčiːŋi [t] gruːšə leunurəŋ.
taːt oγ -oːl -u -dəγənə(ŋ) tide -ŋ jaː -NT köːd'ə -ND öː(ŋ) uː -čiː -ŋi gruša.R leg -nu -Rəŋ
so stand -res -intr.ints -3.ds.cond.cvb invis -attr three -gen male -gen child go -intr.punct -intr.3pl pear.R eat -ipfv -ss.sim.cvb
так стоять -res -intr.ints -3.ds.cond.cvb invis -attr три -gen male -gen ребенок идти -intr.punct -intr.3pl pear.R есть -ipfv -ss.sim.cvb
While he was standing like that those three boys passed by, eating pears.
Picture elicitation (TY1201) (1)
Teńi mit ičoːləqənə paipəŋ [saγanə] saγanəbulə uːsaːnumlə, wel'iːrəŋ uːsaːnum.
tu -Raː mit ičoː -ləqənə paipə saγanə -bul -lə uː -s(ə) -nu -m(ə)lə wel' -jiː -Rəŋ uː -s(ə) -nu -m
prox -adv 1pl look -1/2pl.ds.cond.cvb woman.fc sit -n -acc go -caus -ipfv -of.3sg lift -tr -ss.sim.cvb go -caus -ipfv -tr.3
prox -adv 1pl смотреть -1/2pl.ds.cond.cvb женщина.fc сидеть -n -acc идти -caus -ipfv -of.3sg lift -tr -ss.sim.cvb идти -caus -ipfv -tr.3
And here, we see, a woman is carrying a chair, she picked it up and is carrying it.
Pear Story (TY1001) (1)
Taŋ uːčiːnurəŋ aq paːd'əd-öː ičoːrə mə=naγai, taŋ tude viləsipeːtqət.
ta -ŋ uː -čiː -nu -Rəŋ aq paːd'ə -ND öː ičoː -Rə mə= naγa -j ta -ŋ tude velosiped.R -γət
dist -attr go -intr.punct -ipfv -ss.sim.cvb only female -gen child look -ss.cond.sim.cvb aff= fall -intr.3 dist -attr 3sg.gen bicycle.R -abl
dist -attr идти -intr.punct -ipfv -ss.sim.cvb only female -gen ребенок смотреть -ss.cond.sim.cvb aff= fall -intr.3 dist -attr 3sg.gen bicycle.R -abl
While he was passing (next to her), he only looked at the girl and fell from his bicycle.
Finite story (TY1009) (1)
Taːt l'eːnuŋudəγənə waːji tuŋ torońəi köde, tuŋ lačil nimeŋiń segui, taːt l'er [meriŋ] iŋeːnaːr mə=quːsəč.
taːt l'e -nu -ŋu -dəγənə waːj tu -ŋ toro -ń(ə) -j(ə) köde tu -ŋ lačil nime -ŋiń seg -u -j taːt l'e -r iŋeː -naː -r mə= quːsə -(A)j -j
so be -ipfv -3pl -3ds.cond.cvb also prox -attr black -intr -s.ptcp person prox -attr fire house -dat enter -0 -intr.3 so be -ss.circ.cvb fear -inch -ss.circ.cvb aff= jump -pfv -intr.3
так быть -ipfv -3pl -3ds.cond.cvb тоже prox -attr черный -intr -s.ptcp человек prox -attr огонь дом -dat войти -0 -intr.3 так быть -ss.circ.cvb fear -inch -ss.circ.cvb aff= прыгать -pfv -intr.3
When they did that, that black man, the fire entered the house, so he jumped even though he was afraid.
Finite story (TY1007) (1)
Torońəi sukunńəi köde tude [ńime] aːwaːnubəγət mə=pulgəč, alun kereːj, qomońəi köde [aː] aːwaːnubə sespədəγənə paidum.
toro -ń(ə) -j(ə) sukun -ń(ə) -j(ə) köde tude aːwə -nu -b(ə) -γət mə= pul -GAi -j al -u -n ker -Aː -j qomo -ń(ə) -j(ə) köde aːwə -nu -b(ə) sespə -dəγənə pai -du -m
black -intr -s.ptcp thing -vblz.propr -s.ptcp person 3sg.gen sleep -ipfv -hab.nmlz -abl aff= come.out -intr.punct -intr.3 under -0 -adv.prol go.down -intr.punct -intr.3 green/blue -intr -s.ptcp person sleep -ipfv -hab.nmlz door -3ds.cond.cvb hit -pluract -tr.3
черный -intr -s.ptcp вещь -vblz.propr -s.ptcp человек 3sg.gen спать -ipfv -hab.nmlz -abl aff= прийти.из -intr.punct -intr.3 под -0 -adv.prol идти.down -intr.punct -intr.3 green/blue -intr -s.ptcp человек спать -ipfv -hab.nmlz дверь -3ds.cond.cvb hit -pluract -tr.3
The man with black clothes left his bedroom, went down and knocked on the door of the green man's bedroom.