Tundra Yukaghir

Lexical glosses for Tundra Yukaghir (English)

This list of lexical glosses found in the Tundra Yukaghir transcribed texts allows you to navigate directly to examples in the audio and video recordings.

Each item is followed by a number which gives an indication of how many times the lexical gloss appears in the texts available in the collection for Tundra Yukaghir.

Clicking on the number following an item will take you to a result set for that item.

Search: cond. 102 total hits in 16 transcripts.
Conversation (TY0001) (54)
Qadi ilelək eurərə?
qadi ile -lək eurə -Rə
which domestic.reindeer -ins walk -ss.cond.sim.cvb
который domestic.олень -ins идти -ss.cond.sim.cvb
Riding on what reindeer (sc. should they do that)?
На каких оленях ездя?
Pear story (TY1005) (1)
Tan pureːpədəγənə mər=aptaːŋaː.
ta -n pureː -pə -dəγənə mə= aptə -ŋa(m)
dist -adv berry -pl -3ds.cond.cvb aff= collect -tr.3pl
dist -adv berry -pl -3ds.cond.cvb aff= collect -tr.3pl
They began to gather his pears.
Life story (TY0005) (7)
Taŋ mit čiː čaγad'əlpəgi aləs pajoːń, əə, tuŋ ńanməŋ lačil weːjoːldə naːdə, naːdoːtəi, l'eŋ, legul puŋdəjoːldə, əə, sukun iːrəjoːldə [dol'], qonmərəu, sawaŋ anγijoːldə, mm, anγijoːldə, amalərjoːldə naːdoːń.
ta -ŋ mit čiː čaγad'ə -l -pə -gi alïs.Y poi -oːl -j əə tu -ŋ ńanmə -ŋ lačil weː -j -oːl -Rə nado.R nado.R -t(ə) -j l'e -ŋ leg -u -l puŋ -R(ə) -j -oːl -Rə əə sukun iːrə -j -oːl -Rə qonmərəu sawa -ŋ anγə -jiː -j -oːl -Rə mm anγə -jiː -j -oːl -Rə amalə -R(ə) -j -oːl -Rə nado.R -oːl -j
dist -attr 1pl people move -nmlz -pl -3poss very.Y many -stat -intr.3 hesit prox -attr labrador.tea -fc fire other -0 -res -ss.cond.sim.cvb necessity.R necessity.R -fut -intr.3 hesit -fc eat -0 -n boiled -tr -0 -res -ss.cond.sim.cvb hesit thing tie -0 -res -ss.cond.sim.cvb hoof.skin hide -fc scrape -tr -0 -res -ss.cond.sim.cvb intj scrape -tr -0 -res -ss.cond.sim.cvb process.hides -tr -0 -res -ss.cond.sim.cvb necessity.R -stat -intr.3
dist -attr 1pl народ move -nmlz -pl -3poss очень.Y много -stat -intr.3 hesit prox -attr labrador.tea -fc огонь другой -0 -res -ss.cond.sim.cvb necessity.R necessity.R -fut -intr.3 hesit -fc есть -0 -n кипяченый -tr -0 -res -ss.cond.sim.cvb hesit вещь связать -0 -res -ss.cond.sim.cvb hoof.шкура прятать -fc скрести -tr -0 -res -ss.cond.sim.cvb intj скрести -tr -0 -res -ss.cond.sim.cvb process.hides -tr -0 -res -ss.cond.sim.cvb necessity.R -stat -intr.3
Our parent's had a lot of work, erm, one had to prepare labrador tea to firewood, to cook food, erm, to sew clothes, scrape hoof skin and hides, scrape, one had to process hides.
Эти, у наших родителей очень много работы, надо готовить дрова, рвать тальник, нужно еще еду варить, шить одежду, камусы, шкуры выделывать ... выделывать, скобелить надо.
Picture elicitation (TY1206) (8)
Met ičoːlγənə maːrqən adil kelui.
met ičoː -lγənə maːrqə -ND adil kel(u) -j
1sg look -1/2sg.ds.cond.cvb one -gen boy come -intr.3
1sg смотреть -1/2sg.ds.cond.cvb один -gen boy прийти -intr.3
I saw a young man coming.
Picture elicitation (TY1202) (2)
El'in ičoːləqənə saːləŋ aγoːləl.
el'i -n ičoː -ləqənə saːl -lə -ŋ oγ -oːl -ə -l
first -adv look -1/2pl.ds.cond.cvb tree -pred -fc stand -stat -0 -sf
первый -adv смотреть -1/2pl.ds.cond.cvb дерево -pred -fc стоять -stat -0 -sf
We first saw a tree standing.
(5)
Arai ičoːdəγənə maːrqən aptəjoːlgi eul'ə.
araj.Y ičoː -dəγənə(ŋ) maːrqə -ND aptə -j -oːl -l -gi eul'ə
once.Y look -3.ds.cond.cvb one -gen collect -0 -res -nmlz -3poss not.be(neg.3)
однажды.Y смотреть -3.ds.cond.cvb один -gen collect -0 -res -nmlz -3poss не.быть(neg.3)
He saw at once that that one (of the baskets) he collected wasn't there.
Conversation between siblings (TY0002) (6)
Taŋ muŋaid'iːll'ə ŋodəγənə, əə, taŋnigi=nə waːj puskijən-gunil'?
ta -ŋ moŋoid'iː -ND -l'ə (ŋ)ol -dəγənə əə taŋnigi =(ND)ə waːj puskijə -ND kunil'
dist -attr woman -gen -pert cop -3ds.cond.cvb hesit then =contr also seven -gen ten
dist -attr женщина -gen -pert cop -3ds.cond.cvb hesit тогда =contr тоже семь -gen десять
And that woman, erm, then, she is also seventy? (lit. that woman's [sc. age] is also seventy)
А той женщине… тогда… тоже семьдесят?
Pear story (TY1003) (5)
Arai ičoːdəγənə maːrqən aptəjoːlgi eul'ə.
araj.Y ičoː -dəγənə(ŋ) maːrqə -ND aptə -j -oːl -l -gi eul'ə
once.Y look -3.ds.cond.cvb one -gen collect -0 -res -nmlz -3poss not.be(neg.3)
однажды.Y смотреть -3.ds.cond.cvb один -gen collect -0 -res -nmlz -3poss не.быть(neg.3)
He saw at once that that one (of the baskets) he collected wasn't there.
Pear story (TY1004) (2)
Tadaːt keweilŋiń l'eŋi, miraːnudəγənə.
ta -Raː -t kew -(A)j -l -ŋiń l'e -ŋi mira -nu -dəγənə
dist -adv -adv.abl go.away -pfv -nmlz -dat be -intr.3pl walk -ipfv -3ds.cond.cvb
dist -adv -adv.abl идти.прочь -pfv -nmlz -dat быть -intr.3pl идти -ipfv -3ds.cond.cvb
Then they were about to leave, while he walked away.
Pear story (TY1002) (3)
Tadaːt naγadəγənə tideŋ pureːgi jaunər saqsəč.
ta -Raː -t naγa -dəγənə tide -ŋ pureː -gi jaunə -r saqsə -(A)j -j
dist -adv -adv.abl fall -3ds.cond.cvb invis -attr berry -3poss all -s.pred spill -pfv -intr.3
dist -adv -adv.abl fall -3ds.cond.cvb invis -attr berry -3poss весь -s.pred spill -pfv -intr.3
When he fell down, all of his berries spilt around.