Tundra Yukaghir

Lexical glosses for Tundra Yukaghir (English)

This list of lexical glosses found in the Tundra Yukaghir transcribed texts allows you to navigate directly to examples in the audio and video recordings.

Each item is followed by a number which gives an indication of how many times the lexical gloss appears in the texts available in the collection for Tundra Yukaghir.

Clicking on the number following an item will take you to a result set for that item.

Search: call. 53 total hits in 16 transcripts.
Conversation (TY0001) (22)
Ńeːd'ilbuńŋi, köčeik ńeːd'iŋuγən.
ńeː -(uː)ji -(l)buń -ŋi köčeik ńeː -(uː)ji -ŋu -γən
call -pluract -des -intr.3pl dp call -pluract -3pl -hort.3
звать -pluract -des -intr.3pl dp звать -pluract -3pl -hort.3
If they want to tell stories, OK, let them tell them.
Хотят рассказывать, пускай рассказывают.
My early life (1)
Sapχəskəjə ńeːrələk ten "Tetqanə, l'epul, lugujə kamuńistəpul tetqanə paːrtijəγa sewγan manur mannunŋi".
sovkhoz.R ńeː-rələk tu-n tet-γanə l'ə-pul lugu-j(ə) komunist.R-pul tet-γanə partija.R-γa seg-γan mon-u-r mon-nun-ŋi
collective:farm.R call-SS.PF.CVB DEM.PROX-ADV 2SG-ACC HESIT-PL old-PTC communist.R-PL 2SG-ACC party.R-LOC enter-IMP.3 say-0-SS.IMPF.CVB say-HAB-INTR.3PL
collective:farm.R звать-SS.ПРФ.КОНВ DEM.PROX-ADV 2ЕД-АКК HESIT-МН старый-ПРИЧ communist.R-МН 2ЕД-АКК праздник.R-ЛОК войти-ИМП.3 сказать-0-SS.ИМПФ.КОНВ сказать-ХАБ-ИНТР.3МН
They called me to the collective farm and said: "Some old communists say that you should enter the party".
Позвали в совхоз и сказали: "Про тебя старшие комунисты говорят, чтобы ты бы вступил в партию."
Picture elicitation (TY1200) (1)
Mə=ńeːd'inuŋi. Maːrqən paːd'əd-öː köːd'əd-öːńəŋ mə=ńeːd'inui.
mə= ńeː -(uː)ji -nu -ŋi maːrqə -ND paːd'ə -ND öː köːd'ə -ND öː -ńə -ŋ mə= ńeː -(uː)ji -nu -j
aff= call -pluract -ipfv -intr.3pl one -gen female -gen child male -gen child -s.com -fc aff= call -pluract -ipfv -intr.3
aff= звать -pluract -ipfv -intr.3pl один -gen female -gen ребенок male -gen ребенок -s.com -fc aff= звать -pluract -ipfv -intr.3
They are talking. A boy and a girl are talking.
Conversation between siblings (TY0002) (9)
An Tuːstaːq nemelə, əə, ńeːd'ijoːlgi.
adu -n Tuːstaːχ.Y neme -lə əə ńeː -(uː)ji -j -oːl -l -gi
vis -adv Tuustaakh.Y what -pred hesit call -pluract -0 -res -nmlz -3
vis -adv Tuustaakh.Y что -pred hesit звать -pluract -0 -res -nmlz -3
What she was telling about Tuustaakh.
Вот о Тустах-Сене, что рассказивала.
Life story (TY0005) (3)
Taːt l'er nemen ńeːd'ilə, nemen karawaːlə kinoll'əlk əl=ńeːd'inunum.
taːt l'e -r neme -ND ńeː -(uː)ji -l -lə neme -ND karawaːl -lə kin -(ŋ)oll'əlk əl= ńeː -(uː)ji -nun -u -m
so be -ss.circ.cvb what -gen call -pluract -n -acc what -gen tale -acc who -nom.contr neg= call -pluract -hab -0 -tr.3
так быть -ss.circ.cvb что -gen звать -pluract -n -acc что -gen tale -acc кто -nom.contr neg= звать -pluract -hab -0 -tr.3
That's why nobody told any stories, any tales.
Поэтому никакие рассказы, никакие сказки никто не рассказывал.
(1)
Tuŋullək met ńeːd'il mə=joːγəč.
tu -ŋun -lək met ńeː -(uː)ji -l mə= joːγə -(A)j -j
prox -n -ins 1sg call -pluract -nmlz aff= finish -pfv -intr.3
prox -n -ins 1sg звать -pluract -nmlz aff= закончить -pfv -intr.3
This is the end of my story.
Tут мой рассказ оканчивается.
Picture elicitation (TY1202) (1)
Paːd'əd-öː köːd'əd-öːŋiń mə=ńeːd'inui.
paːd'ə -ND öː köːd'ə -ND öː -ŋiń mə= ńeː -(uː)ji -nu -j
female -gen child male -gen child -dat aff= call -pluract -ipfv -intr.3
female -gen ребенок male -gen ребенок -dat aff= звать -pluract -ipfv -intr.3
A girl is talking to a boy.
Picture elicitation (TY1205) (2)
Maːrqən keipəńəŋ maːrqən paipə mə=ńeːd'inuŋi.
maːrqə -ND keipə -ńə -ŋ maːrqə -ND paipə mə= ńeː -(uː)ji -nu -ŋi
one -gen man -s.com -fc one -gen woman aff= call -pluract -ipfv -intr.3pl
один -gen мужчина -s.com -fc один -gen женщина aff= звать -pluract -ipfv -intr.3pl
A girl and a boy are talking (sc. to each other).
Picture elicitation (TY1209) (2)
Maːrqən keipəńəŋ maːrqən paipə mə=ńeːd'inuŋi.
maːrqə -ND keipə -ńə -ŋ maːrqə -ND paipə mə= ńeː -(uː)ji -nu -ŋi
one -gen man -s.com -fc one -gen woman aff= call -pluract -ipfv -intr.3pl
один -gen мужчина -s.com -fc один -gen женщина aff= звать -pluract -ipfv -intr.3pl
A man and a woman are talking
Finite story (TY1009) (3)
Torońəi köde [am] amdur [takan] tilifoːnə med'im, tadaːt l'edəŋiń ńeːnum.
toro -ń(ə) -j(ə) köde amdu -r telefon.R -lə meŃD' -i -m ta -Raː -t l'e -də -ŋiń ńeː -nu -m
black -intr -s.ptcp person hurry -ss.circ.cvb telephone.R -acc take -0 -tr.3 dist -adv -adv.abl hesit -3poss.obl -dat call -ipfv -tr.3
черный -intr -s.ptcp человек hurry -ss.circ.cvb telephone.R -acc взять -0 -tr.3 dist -adv -adv.abl hesit -3poss.obl -dat звать -ipfv -tr.3
The black man quickly took a telephone, and then he called the whatchammacallit.