Tundra Yukaghir

Lexical glosses for Tundra Yukaghir (English)

This list of lexical glosses found in the Tundra Yukaghir transcribed texts allows you to navigate directly to examples in the audio and video recordings.

Each item is followed by a number which gives an indication of how many times the lexical gloss appears in the texts available in the collection for Tundra Yukaghir.

Clicking on the number following an item will take you to a result set for that item.

Search: away. 61 total hits in 18 transcripts.
Pear story (TY1000) (3)
Tadaːt l'e tan jaunoː ögötəllək "Keweik!", manŋi joːdəγənə (əl=aruːńəi kinek l'e taːt), mə=keweč.
ta -Raː -t l'e ta -n jaunə -oː öge -tə -R(ə)lək kew -(A)j -k mon -ŋi joːdəγənə əl= aruː(ŋ) -ń(ə) -j(ə) kino.R -k l'e taːt mə= kew -(A)j -j
dist -adv -adv.abl hesit dist -0 all -o.pred stand -caus -ss.ant.cvb go.away -pfv -imp.2 say -intr.3pl apparently neg= word -v.propr -s.ptcp film.R -mod.pred hesit so aff= go.away -pfv -intr.3
dist -adv -adv.abl hesit dist -0 весь -o.pred стоять -caus -ss.ant.cvb идти.прочь -pfv -imp.2 сказать -intr.3pl apparently neg= слово -v.propr -s.ptcp film.R -mod.pred hesit так aff= идти.прочь -pfv -intr.3
And then, when they straightened everything up, they said "Go on", probably (it was a film without words, wasn't it), and he went on.
Pear story (TY1002) (3)
Taŋ guderəllək tideŋ öːŋ qad'ir, əə, waːj mə=keweč.
ta -ŋ kude -R(ə) -R(ə)lək tide -ŋ öː -ŋ qad'ir əə waːj mə= kew -(A)j -j
dist -attr lie -tr -ss.ant.cvb invis -attr child -fc dp hesit also aff= go.away -pfv -intr.3
dist -attr лежать -tr -ss.ant.cvb invis -attr ребенок -fc dp hesit тоже aff= идти.прочь -pfv -intr.3
When he put it, that child left again.
Pear story (TY1005) (2)
Tude taŋ kazaːγənə waːjrəŋ mə=keurəi, teːŋudəŋ.
tude ta -ŋ koza.R -γənə waːj -Rəŋ mə= kew -R(ə) -(A)j -j teː -(lə)G(u)də -ŋ
3sg.gen dist -attr goat.R -def.acc draw -ss.sim.cvb aff= go.away -tr -pfv -intr.3 med -adv.dir -fc
3sg.gen dist -attr goat.R -def.acc draw -ss.sim.cvb aff= идти.прочь -tr -pfv -intr.3 med -adv.dir -fc
Dragging his goat, he took it in that direction.
Finite story (TY1007) (1)
Tuŋ čiː mə=keweiŋi, maːlək. Lačil, čiː, ee, l'elə, lačil, ee, qomońəi, ee, torońəi sukunńəi göde mə=quːsəč.
tu -ŋ čiː mə= kew -(A)j -ŋi maːlək lačil čiː ee l'e -lə lačil ee qomo -ń(ə) -j(ə) ee toro -ń(ə) -j(ə) sukun -ń(ə) -j(ə) köde mə= quːsə -(A)j -j
prox -attr people aff= go.away -pfv -intr.3pl dp fire people intj hesit -acc fire intj green/blue -intr -s.ptcp intj black -intr -s.ptcp thing -vblz.propr -s.ptcp person aff= jump -pfv -intr.3
prox -attr народ aff= идти.прочь -pfv -intr.3pl dp огонь народ intj hesit -acc огонь intj green/blue -intr -s.ptcp intj черный -intr -s.ptcp вещь -vblz.propr -s.ptcp человек aff= прыгать -pfv -intr.3
Those men went away, what else was to do? Fire, no, people, erm, fire, no, the green, no, the man with black clothes jumped.
Finite story (TY1009) (1)
Torońəi köde waːji, sespə, weːn ködeŋiń keweč, ńamučəńd'ə ködeŋiń, waːji sespələ paidunaːm, taŋ, ńamučəńd'ə köde əl=mönd'əi.
toro -ń(ə) -j(ə) köde waːj sespə weː -ND köde -ŋiń kew -(A)j -j ńamučə -ń(ə) -j(ə) köde -ŋiń waːj sespə -lə pai -du -naː -m ta -ŋ ńamučə -ń(ə) -j(ə) köde əl= mönd'ə -(A)j
black -intr -s.ptcp person also door other -gen person -dat go.away -pfv -intr.3 redness -vblz.propr -s.ptcp person -dat also door -acc hit -pluract -inch -tr.3 dist -attr redness -vblz.propr -s.ptcp person neg= awake -pfv(neg.3)
черный -intr -s.ptcp человек тоже дверь другой -gen человек -dat идти.прочь -pfv -intr.3 redness -vblz.propr -s.ptcp человек -dat тоже дверь -acc hit -pluract -inch -tr.3 dist -attr redness -vblz.propr -s.ptcp человек neg= awake -pfv(neg.3)
The black man, door, he now went to the other man, to the red man, and also began to beat at his door, and he, the red man, didn't wake up.
Conversation between siblings (TY0002) (1)
Kerewə pure saγanaːllək, kerewə oγusqə saγanaːllək akaː Seːńə [ke ik], kerewə ličeːγə saγanaːrələk, əə, kewečəli mandəŋ "Akaː Seːńə, kötkəčəli".
korova.R pure saγanə -Aː -R(ə)lək korova.R oγus.Y -γə saγanə -Aː -R(ə)lək akaː.E Senja.R korova.R ličeː -γə saγanə -Aː -R(ə)lək əə kew -(A)j -j(ə)li mon -Rəŋ akaː.E Senja.R kötkə -(A)j -j(ə)li
cow.R above sit -inch -ss.ant.cvb cow.R bull.Y -loc sit -inch -ss.ant.cvb elder.brother.E Senya.R cow.R reindeer.bull -loc sit -inch -ss.ant.cvb hesit go.away -pfv -intr.1pl say -ss.sim.cvb elder.brother.E Senya.R arrive -pfv -intr.1pl
корова.R над сидеть -inch -ss.ant.cvb корова.R бык.Y -loc сидеть -inch -ss.ant.cvb elder.брат.E Senya.R корова.R олень.бык -loc сидеть -inch -ss.ant.cvb hesit идти.прочь -pfv -intr.1pl сказать -ss.sim.cvb elder.брат.E Senya.R прибыть -pfv -intr.1pl
We sat down on a cow, on a bull, brother Senya, we sat down on a bull, and set off, saying "Elder brother Senya, we arrived".
На коров сверху сев, на быков сев, старший брат Сеня, сев на быка, э, поехали – сказали «Стерший брат, приехали».
Finite story (TY1011) (1)
Taːt l'er, l'e, teńi ńamučəńd'ə ködeŋiń uːŋi, wal'bədəγət, waːj tittə sukunγənə [tin tit] tiŋγərəirələk qad'ir manŋi "Quːsəik", waːj "Eleːn" mani.
taːt l'e -r l'e tu -Raː ńamučə -ń(ə) -j(ə) köde -ŋiń uː -ŋi wal' -b(ə) -də -γət waːj tittə sukun -γənə tiŋ -Gə -RAi -R(ə)lək qad'ir mon -ŋi quːsə -(A)j -k waːj eleń mon -j
so be -ss.circ.cvb hesit prox -adv redness -vblz.propr -s.ptcp person -dat go -intr.3pl near -n -3poss.obl -abl also 3pl.gen thing -def.acc take.away -intr -tr.punct -ss.ant.cvb dp say -pl jump -pfv -imp.2 also no say -intr.3
так быть -ss.circ.cvb hesit prox -adv redness -vblz.propr -s.ptcp человек -dat идти -intr.3pl near -n -3poss.obl -abl тоже 3pl.gen вещь -def.acc взять.прочь -intr -tr.punct -ss.ant.cvb dp сказать -pl прыгать -pfv -imp.2 тоже no сказать -intr.3
And so they went to the red man, (one) of these friends, and took out their cloth again, and said: "Jump!", but he also said "No!".
Finite story (TY1008) (1)
Iːtnə paidum, l'ek, waːji mə=keweč. Id'eː ńamučəńd'ə sukunńəi köːd'əd-öːń köldələk waːji seppədəγənə mə=paidum. Köːd'əd-öː əl=mönd'əi.
iːt -(j)nə pai -du -m l'e -k waːj mə= kew -(A)j -j id'eː ńamučə -ń(ə) -j(ə) sukun -ń(ə) -j(ə) köːd'ə -ND öː -ń kel(u) -R(ə)lək waːj sespə -də -γənə mə= pai -du -m köːd'ə -ND öː əl= mönd'ə -(A)j
long -adv hit -pluract -tr.3 be -imp.2 also aff= go.away -pfv -intr.3 now redness -vblz.propr -s.ptcp thing -vblz.propr -s.ptcp male -gen child -def.dat come -ss.ant.cvb also door -3poss.obl -def.acc aff= hit -pluract -tr.3 male -gen child neg= awake -pfv(neg.3)
длинный -adv hit -pluract -tr.3 быть -imp.2 тоже aff= идти.прочь -pfv -intr.3 сейчас redness -vblz.propr -s.ptcp вещь -vblz.propr -s.ptcp male -gen ребенок -def.dat прийти -ss.ant.cvb тоже дверь -3poss.obl -def.acc aff= hit -pluract -tr.3 male -gen ребенок neg= awake -pfv(neg.3)
He knocked for a long time, let it be, he went away. Now he came to the boy dressed in red and knocked also on his door. The boy didn't wake up.