Tundra Yukaghir

Lexical glosses for Tundra Yukaghir (English)

This list of lexical glosses found in the Tundra Yukaghir transcribed texts allows you to navigate directly to examples in the audio and video recordings.

Each item is followed by a number which gives an indication of how many times the lexical gloss appears in the texts available in the collection for Tundra Yukaghir.

Clicking on the number following an item will take you to a result set for that item.

Search: aff. 417 total hits in 25 transcripts.
All-terrain vehicle (TY0006) (1)
Molilədə! Mər=amuč euri.
mol -i -lədə mə -r= ama -oːl -j euri
dp -0 -ints aff -0= good -stat -intr.3 dp
dp -0 -ints aff -0= хороший -stat -intr.3 dp
Excellent! So it's fine.
Спасибо! Хорошо, значит.
Pear story (TY1000) (16)
Tudeγənə mə=čamdiːŋaː.
tude -γənə mə= čambə(ŋ) -iː -ŋa(m)
3sg -def.acc aff= help -tr -tr.3pl
3sg -def.acc aff= помогать -tr -tr.3pl
They helped him.
Finite story (TY1010) (10)
Čiː mər=aːwəŋi, jaunər.
čiː mə -r= aːwə -ŋi jaunə -r
people aff -0= sleep -intr.3pl all -s.pred
народ aff -0= спать -intr.3pl весь -s.pred
The people are asleep, all of them.
Picture elicitation (TY1200) (5)
Mə=ńeːd'inuŋi. Maːrqən paːd'əd-öː köːd'əd-öːńəŋ mə=ńeːd'inui.
mə= ńeː -(uː)ji -nu -ŋi maːrqə -ND paːd'ə -ND öː köːd'ə -ND öː -ńə -ŋ mə= ńeː -(uː)ji -nu -j
aff= call -pluract -ipfv -intr.3pl one -gen female -gen child male -gen child -s.com -fc aff= call -pluract -ipfv -intr.3
aff= звать -pluract -ipfv -intr.3pl один -gen female -gen ребенок male -gen ребенок -s.com -fc aff= звать -pluract -ipfv -intr.3
They are talking. A boy and a girl are talking.
Pear Story (TY1001) (5)
Tadaːt mə=keweč [kə].
ta -Raː -t mə= kew -(A)j -j
dist -adv -adv.abl aff= go.away -pfv -intr.3
dist -adv -adv.abl aff= идти.прочь -pfv -intr.3
Then he left.
Pear story (TY1002) (10)
Kileŋ [mor] mər=uːčiːŋi.
ki -le -ŋ mə -r= -uː -čiː -ŋi
two -coll.nom -fc aff -0= -stat -intr.punct -intr.3pl
два -coll.nom -fc aff -0= -stat -intr.punct -intr.3pl
They both passed (by each other).
Finite story (TY1011) (10)
Tadaːt, tadaː qad'ir [ti] torońəi köde mə=mönd'əč, mönd'əirələk mə=mörum, teńi nimepəgi mər=edeːnui.
ta -Raː -t ta -Raː qad'ir toro -ń(ə) -j(ə) köde mə= mönd'ə -(A)j -j mönd'ə -(A)j -R(ə)lək mə= mör -u -m tu -Raː nime -pə -gi mə -r= eND -Aː -nu -j
dist -adv -adv.abl dist -adv dp black -intr -s.ptcp person aff= awake -pfv -intr.3 awake -pfv -ss.ant.cvb aff= feel -0 -tr.3 prox -adv house -pl -3poss aff -0= burn -intr.punct -ipfv -intr.3
dist -adv -adv.abl dist -adv dp черный -intr -s.ptcp человек aff= awake -pfv -intr.3 awake -pfv -ss.ant.cvb aff= feel -0 -tr.3 prox -adv дом -pl -3poss aff -0= burn -intr.punct -ipfv -intr.3
Then, the black man woke up there, when he woke up he noticed, their house was on fire.
Picture elicitation (TY1205) (4)
Maːrqəd öː [mə=leudəm] mə=leunum, mə=nemelə mə=leunum, tuŋ ködeŋ nonγələ launumlə, ten paipəŋoll'əlk soːkləŋ launumlə, laujələŋ.
maːrqə -ND öː mə= leg -nu -m mə= neme -lə mə= leg -nu -m tu -ŋ köde -ŋ nonγə -lə lau -nu -m(ə)lə tu -n paipə -(ŋ)oll'əlk sok.R -lə -ŋ lau -nu -m(ə)lə laujə -lə -ŋ
one -gen child aff= eat -ipfv -tr.3 aff= what -acc aff= eat -ipfv -tr.3 prox -attr person -fc tobacco -pred drink -ipfv -of.3sg prox -adv woman -nom.contr juice.R -pred -fc drink -ipfv -of.3sg water -pred -fc
один -gen ребенок aff= есть -ipfv -tr.3 aff= что -acc aff= есть -ipfv -tr.3 prox -attr человек -fc tobacco -pred drink -ipfv -of.3sg prox -adv женщина -nom.contr juice.R -pred -fc drink -ipfv -of.3sg вода -pred -fc
(What do you see here?) A child is eating, eating, eating something, this man is smoking, and the woman is also drinking, juice, water.
Pear story (TY1005) (9)
Tan pureːpədəγənə mər=aptaːŋaː.
ta -n pureː -pə -dəγənə mə= aptə -ŋa(m)
dist -adv berry -pl -3ds.cond.cvb aff= collect -tr.3pl
dist -adv berry -pl -3ds.cond.cvb aff= collect -tr.3pl
They began to gather his pears.
Picture elicitation (TY1201) (3)
Tuŋ köːd'əd-öː mə=quːsəinui, l'ukud öː laujəγən joːraːnui, taŋ paipəŋ mər=ölkeːnui.
tu -ŋ köːd'ə -ND öː mə= quːsə -(A)j -nu -j juku -ND öː laujə -γən joːrə -nu -j ta -ŋ paipə -ŋ mə -r= ölkə -nu -j
prox -attr male -gen child aff= jump -pfv -ipfv -intr.3 small -gen child water -prol play -ipfv -intr.3 dist -attr woman -fc aff -0= run -ipfv -intr.3
prox -attr male -gen ребенок aff= прыгать -pfv -ipfv -intr.3 маленький -gen ребенок вода -prol play -ipfv -intr.3 dist -attr женщина -fc aff -0= бежать -ipfv -intr.3
This boy is jumping, a little child is playing in the water, that woman is running.