Tundra Yukaghir

Lexical glosses for Tundra Yukaghir (English)

This list of lexical glosses found in the Tundra Yukaghir transcribed texts allows you to navigate directly to examples in the audio and video recordings.

Each item is followed by a number which gives an indication of how many times the lexical gloss appears in the texts available in the collection for Tundra Yukaghir.

Clicking on the number following an item will take you to a result set for that item.

Search: aff. 417 total hits in 25 transcripts.
Conversation between siblings (TY0002) (29)
Eik [mək] [küöllek] mər=anmə mə=čalam.
eik mə -r= anmə mə= čala -m
dp aff -0= simply aff= add -tr.3
dp aff -0= ппросто aff= add -tr.3
Or [...] it's just that people simply added up.
Или как-то… люди просто приумножено.
Conversation (TY0001) (220)
Mə=qadaː [l'eil]...
mə= qa -Raː
aff= qu -adv
aff= qu -adv
Somewhere...
Где-то...
(7)
Taŋullək, l'e, mə=, mə=joːγəč.
ta -ŋun -lək l'e mə= mə= joːγə -(A)j -j
dist -n -ins hesit aff= aff= finish -pfv -intr.3
dist -n -ins hesit aff= aff= закончить -pfv -intr.3
This is how it ended.
Pear story (TY1003) (7)
Taŋullək, l'e, mə=, mə=joːγəč.
ta -ŋun -lək l'e mə= mə= joːγə -(A)j -j
dist -n -ins hesit aff= aff= finish -pfv -intr.3
dist -n -ins hesit aff= aff= закончить -pfv -intr.3
This is how it ended.
Pear story (TY1004) (11)
Taŋullək mə=joːγəč [...] mə=qoːdəŋ.
ta -ŋun -lək mə= joːγə -(A)j -j mə= qoːdə -ŋ
dist -n -ins aff= finish -pfv -intr.3 aff= how -fc
dist -n -ins aff= закончить -pfv -intr.3 aff= как -fc
That is the end [...] somehow.
Picture elicitation (TY1204) (3)
Öː mə=leudənui, amaːgi nonγələ launumlə, eńeːgi mə=laum, mə=nemelə mə=launum.
öː mə= leg -R(ə) -nu -j amaː.E -gi nonγə -lə lau -nu -m(ə)lə eńeː.E -gi mə= lau -m mə= neme -lə mə= lau -nu -m
child aff= eat -intr -ipfv -intr.3 father.E -3poss tobacco -acc drink -ipfv -of.3sg mother.E -3poss aff= drink -tr.3 aff= what -acc aff= drink -ipfv -tr.3
ребенок aff= есть -intr -ipfv -intr.3 отец.E -3poss tobacco -acc drink -ipfv -of.3sg мать.E -3poss aff= drink -tr.3 aff= что -acc aff= drink -ipfv -tr.3
The child is eating, his father is smoking, his mother is drinking, she is drinking something.
Picture elicitation (TY1207) (2)
Maːrqən köde mər=ölkeːnui, öː mə=joːraːnui, играет, да, [maːrq] maːrqən göde mə=miraːnui.
maːrqə -ND köde mə= ölkə -nu -j öː mə= joːrə -nu -j maːrqə -ND köde mə= mira -nu -j
one -gen person aff= run -ipfv -intr.3 child aff= play -ipfv -intr.3 one -gen person aff= walk -ipfv -intr.3
один -gen человек aff= бежать -ipfv -intr.3 ребенок aff= play -ipfv -intr.3 один -gen человек aff= идти -ipfv -intr.3
A person is running, a child is playing, a person is walking.
Finite story (TY1009) (11)
Torońəi köde mər=aːwaːj, mər=aːwəč.
toro -ń(ə) -j(ə) köde mə -r= aːwə -Aː -j mə -r= aːwə -(A)j -j
black -intr -s.ptcp person aff -0= sleep -inch -intr.3 aff -0= sleep -pfv -intr.3
черный -intr -s.ptcp человек aff -0= спать -inch -intr.3 aff -0= спать -pfv -intr.3
The black man fell asleep, he slept.
(10)
Qad'ir mə=keweč.
qad'ir mə= kew -(A)j -j
ptl aff= go.away -pfv -intr.3
ptl aff= идти.прочь -pfv -intr.3
He left.
Он уехал.
Finite story (TY1008) (12)
Qomońəi köːd'əd-öː mər=egoːj, mər=ičoːdeːnui.
qomo -ń(ə) -j(ə) köːd'ə -ND öː mə -r= eg -oː -j mə -r= ičoː -R(ə) -nu -j
green/blue -intr -s.ptcp male -gen child aff -0= stand -intr -intr.3 aff -0= look -intr -ipfv -intr.3
green/blue -intr -s.ptcp male -gen ребенок aff -0= стоять -intr -intr.3 aff -0= смотреть -intr -ipfv -intr.3
The green boy stood up, he was watching.