Tundra Yukaghir

Picture elicitation (TY1207)

2 matching lines for search term push.
 • SAA
  Keipəŋ paipəŋiń saːlə tadimlə.
  keipə -ŋ paipə -ŋiń saːl -lə taND -jiː -m(ə)lə
  man -fc woman -dat tree -pred give -tr -of.3sg
  мужчина -fc женщина -dat дерево -pred дать -tr -of.3sg
  The man gave the woman a branch.
 • SAA
  Paipəŋ keipələ joːdəγə paim.
  paipə -ŋ keipə -lə joː -də -γə pai -m
  woman -fc man -acc head -3poss.obl -loc hit -tr.3
  женщина -fc мужчина -acc голова -3poss.obl -loc hit -tr.3
  The woman hit the man on the head.
 • SAA
  Paipəŋ saγanəbulə [wu] wel'iːmələ.
  paipə -ŋ saγanə -bul -lə wel'iː -m(ə)lə
  woman -fc sit -n -pred lift -of.3sg
  женщина -fc сидеть -n -pred lift -of.3sg
  A woman picked up a chair.
 • SAA
  Paipə saγanəbulə kečinum.
  paipə saγanə -bul -lə keči -nu -m
  woman sit -n -acc bring -ipfv -tr.3
  женщина сидеть -n -acc принести -ipfv -tr.3
  The woman is carrying the chair.
 • SAA
  Keipə saγanəbulə kečinum.
  keipə saγanə -bul -lə keči -nu -m
  man sit -n -acc bring -ipfv -tr.3
  мужчина сидеть -n -acc принести -ipfv -tr.3
  A man is bringing a chair.
 • SAA
  Paipəŋ köːd'əd-öːlə paimələ.
  paipə -ŋ köːd'ə -ND öː -lə pai -m(ə)lə
  woman -fc male -gen child -pred hit -of.3sg
  женщина -fc male -gen ребенок -pred hit -of.3sg
  A woman hit a child.
 • SAA
  Paipəŋ kerewələ paim.
  paipə -ŋ korova.R -lə pai -m
  woman -fc cow.R -acc hit -tr.3
  женщина -fc корова.R -acc hit -tr.3
  A woman hit a cow.
 • SAA
  Paipəŋ keipələ tude čald'ələk paim.
  paipə -ŋ keipə -lə tude čald'ə -lək pai -m
  woman -fc man -acc 3sg.gen hand -ins hit -tr.3
  женщина -fc мужчина -acc 3sg.gen рука -ins hit -tr.3
  A woman hit a man with her hand.
 • SAA
  Paipəŋ l'itegəńd'ələk öːlə paimələ.
  paipə -ŋ l'itegə -ń(ə) -jə -lək öː -lə pai -m(ə)lə
  woman -fc forge -intr -n -ins child -pred hit -of.3sg
  женщина -fc forge -intr -n -ins ребенок -pred hit -of.3sg
  A woman beats a child with a hammer.
 • SAA
  Keipəŋ saγanəbulə pörindiːm, porindəm.
  keipə -ŋ saγanə -bul -lə pörində -jiː -m pörində -m
  man -fc sit -n -acc kick -tr -tr.3 kick -tr.3
  мужчина -fc сидеть -n -acc лягнуть -tr -tr.3 лягнуть -tr.3
  A man kicked a chair, kicked it.
 • SAA
  Keipəŋ masïnələ ileriːnum.
  keipə -ŋ mašina.R -lə ile -Riː -nu -m
  man -fc car.R -acc push -tr -ipfv -tr.3
  мужчина -fc car.R -acc push -tr -ipfv -tr.3
  A man is pushing a car.
 • SAA
  Paipəńəŋ keipələŋ aγoːlul.
  paipə -ńə -ŋ keipə -lə -ŋ oγ -oːl -u -l
  woman -s.com -fc man -pred -fc stand -stat -0 -sf
  женщина -s.com -fc мужчина -pred -fc стоять -stat -0 -sf
  A woman and a man are standing.
 • SAA
  Keipəŋ joqad-ile bure saγanəi, paipəŋ vilasipeːtlə, əə, -qa saγanəi.
  keipə -ŋ joqol -ND ile pure saγanə -j paipə -ŋ velosiped.R -lə əə -γə saγanə -j
  man -fc Yakut -gen domestic.reindeer above sit -intr.3 woman -fc bicycle.R -acc hesit -loc sit -intr.3
  мужчина -fc Yakut -gen domestic.олень над сидеть -intr.3 женщина -fc bicycle.R -acc hesit -loc сидеть -intr.3
  The man is sitting on a horse, and the woman is sitting on a bicycle.
 • SAA
  Paipə laːməńəi, keipə koːskəńi.
  paipə laːmə -ń(ə) -j(ə) keipə koška.R -ń(ə) -j(ə)
  woman dog -vblz.propr -s.ptcp man cat.R -vblz.propr -s.ptcp
  женщина собака -vblz.propr -s.ptcp мужчина cat.R -vblz.propr -s.ptcp
  The woman has a dog, the man has a cat.
 • SAA
  Eleːń, laːmə anmə l'ei, anmə aγoːń.
  eleń laːmə anmə l'e -j anmə oγ -oːl -j
  no dog simply be -intr.3 simply stand -stat -intr.3
  no собака ппросто быть -intr.3 ппросто стоять -stat -intr.3
  (Is that dog biting the boy's head?) No, the dog is doing nothing, it is just standing.
 • SAA
  Eleːń, mm, nemeləŋ - как то это, я забыла, пускай labunmə, labunmə paːd'əd~öː joːdəγə saγanəi.
  eleń mm neme -lə -ŋ labunmə labunmə paːd'ə -ND öː joː -də -γə saγanə -j
  no intj what -pred -fc ptarmigan ptarmigan female -gen child head -3poss.obl -loc sit -intr.3
  no intj что -pred -fc ptarmigan ptarmigan female -gen ребенок голова -3poss.obl -loc сидеть -intr.3
  (Is that bird sitting on the man's head?) No, what's that (what was it, I forgot, let it be a ptarmigan) the ptarmigan sits on the girl's head.
 • SAA
  Jaːn köipəńəŋ kid öːk l'el.
  jaː -ND keipə -ńə -ŋ ki -ND öː -k l'e -l
  three -gen man -s.com -fc two -gen child -mod.pred be -sf
  три -gen мужчина -s.com -fc два -gen ребенок -mod.pred быть -sf
  There are three people and two children (here).
 • SAA
  Keipəpə saːlə čaunuŋumlə, kin keipə saːlə čaunuŋaː, maːrqoːlər [mə], mə=čamdiːm, öːrpəpə mə=joːraːnuŋi.
  keipə -pə saːl -lə čoγ -nu -ŋu -m(ə)lə ki -ND keipə saːl -lə čoγ -nu -ŋa(m) maːrqə -oːl -ə -r mə= čambə -jiː -m öː -pə -pə mə= joːrə -nu -ŋi
  man -pl tree -pred cut -ipfv -3pl -of.3sg two -gen man tree -acc cut -ipfv -tr.3pl one -stat -0 -s.pred aff= help -vblz.tr -tr.3 child -pl -pl aff= play -ipfv -intr.3pl
  мужчина -pl дерево -pred резать -ipfv -3pl -of.3sg два -gen мужчина дерево -acc резать -ipfv -tr.3pl один -stat -0 -s.pred aff= помогать -vblz.tr -tr.3 ребенок -pl -pl aff= play -ipfv -intr.3pl
  The men are cutting a tree, two people are cutting the tree, one is helping, and the children are playing.
 • SAA
  Maːrqən köde mər=ölkeːnui, öː mə=joːraːnui, играет, да, [maːrq] maːrqən göde mə=miraːnui.
  maːrqə -ND köde mə= ölkə -nu -j öː mə= joːrə -nu -j maːrqə -ND köde mə= mira -nu -j
  one -gen person aff= run -ipfv -intr.3 child aff= play -ipfv -intr.3 one -gen person aff= walk -ipfv -intr.3
  один -gen человек aff= бежать -ipfv -intr.3 ребенок aff= play -ipfv -intr.3 один -gen человек aff= идти -ipfv -intr.3
  A person is running, a child is playing, a person is walking.
 • SAA
  Paipəŋ l'imanaːtləŋ launumlə, keipəŋ nanγələ launumlə, öːŋ pureːlə, banaːnə leunumlə.
  paipə -ŋ limonada.R -lə -ŋ lau -nu -m(ə)lə keipə -ŋ nonγə -lə lau -nu -m(ə)lə öː -ŋ pureː -lə banana.R leg -nu -m(ə)lə
  woman -fc lemonade.R -pred -fc drink -ipfv -of.3sg man -fc tobacco -pred drink -ipfv -of.3sg child -fc berry -pred banana.R eat -ipfv -of.3sg
  женщина -fc lemonade.R -pred -fc drink -ipfv -of.3sg мужчина -fc tobacco -pred drink -ipfv -of.3sg ребенок -fc berry -pred banana.R есть -ipfv -of.3sg
  The woman is drinking lemonade, the man is smoking, the child is eating berries, a banana.