Tundra Yukaghir

Finite story (TY1009)

4 matching lines for search term ant.
 • PIS
  Torońəi köde mər=aːwaːj, mər=aːwəč.
  toro -ń(ə) -j(ə) köde mə -r= aːwə -Aː -j mə -r= aːwə -(A)j -j
  black -intr -s.ptcp person aff -0= sleep -inch -intr.3 aff -0= sleep -pfv -intr.3
  черный -intr -s.ptcp человек aff -0= спать -inch -intr.3 aff -0= спать -pfv -intr.3
  The black man fell asleep, he slept.
 • PIS
  Qomońəi, qomońəi köde waːji mər=aːwaːj.
  qomo -ń(ə) -j(ə) qomo -ń(ə) -j(ə) köde waːj mə -r= aːwə -Aː -j
  green/blue -intr -s.ptcp green/blue -intr -s.ptcp person also aff -0= sleep -inch -intr.3
  green/blue -intr -s.ptcp green/blue -intr -s.ptcp человек тоже aff -0= спать -inch -intr.3
  The green man also fell asleep.
 • PIS
  Ńamučəńd'ə köde waːji mər=aːwaːj.
  ńamučə -ń(ə) -j(ə) köde waːj mə -r= aːwə -Aː -j
  redness -vblz.propr -s.ptcp person also aff -0= sleep -inch -intr.3
  redness -vblz.propr -s.ptcp человек тоже aff -0= спать -inch -intr.3
  The red man also fell asleep.
 • PIS
  Tan [aːwuŋ] aːwuŋudəγə, əə, nimepulgi mər=edeːl.
  ta -n aːwə -ŋu -dəγə əə nime -p(ul) -gi mə -r= eND -Aː -l
  dist -adv sleep -3pl -3ds.cvb hesit house -pl -3poss aff -0= burn -intr.punct -sf
  dist -adv спать -3pl -3ds.cvb hesit дом -pl -3poss aff -0= burn -intr.punct -sf
  While they were sleeping, their house began to burn.
 • PIS
  Tadaːt [maː] torońəi köde mə=mönd'əi, mə=mönd'əi
  ta -Raː -t toro -ń(ə) -j(ə) köde mə= mönd'ə -j mə= mönd'ə -j
  dist -adv -adv.abl black -intr -s.ptcp person aff= awake -intr.3 aff= awake -intr.3
  dist -adv -adv.abl черный -intr -s.ptcp человек aff= awake -intr.3 aff= awake -intr.3
  Then the black man woke up, he woke up.
 • PIS
  Torońəi köde [am] amdur [takan] tilifoːnə med'im, tadaːt l'edəŋiń ńeːnum.
  toro -ń(ə) -j(ə) köde amdu -r telefon.R -lə meŃD' -i -m ta -Raː -t l'e -də -ŋiń ńeː -nu -m
  black -intr -s.ptcp person hurry -ss.circ.cvb telephone.R -acc take -0 -tr.3 dist -adv -adv.abl hesit -3poss.obl -dat call -ipfv -tr.3
  черный -intr -s.ptcp человек hurry -ss.circ.cvb telephone.R -acc взять -0 -tr.3 dist -adv -adv.abl hesit -3poss.obl -dat звать -ipfv -tr.3
  The black man quickly took a telephone, and then he called the whatchammacallit.
 • PIS
  Kinek ńeːnullək tilifoːnək, taːt l'er pude pulgəč, torońəi köde, pude pulgəirələk alun kereːnui, qomońəi ködeŋiń sespədəγə paidunaːm, ee, tudel buolla əl=mönd'əi.
  kin -ə -k ńeː -nu -R(ə)lək telefon.R -lək taːt l'e -r pude pul -GAi -j toro -ń(ə) -j(ə) köde pude pul -GAi -R(ə)lək al -u -n ker -Aː -nu -j qomo -ń(ə) -j(ə) köde -ŋiń sespə -də -γə pai -du -naː -m ee tude -l buolla.Y əl= mönd'ə -(A)j
  who -0 -mod.pred call -ipfv -ss.ant.cvb telephone.R -ins so be -ss.circ.cvb outside come.out -intr.punct -intr.3 black -intr -s.ptcp person outside come.out -intr.punct -ss.ant.cvb under -0 -adv.prol go.down -intr.punct -ipfv -intr.3 green/blue -intr -s.ptcp person -dat door -3poss.obl -loc hit -pluract -inch -tr.3 intj 3sg -nom dp.Y neg= awake -pfv(neg.3)
  кто -0 -mod.pred звать -ipfv -ss.ant.cvb telephone.R -ins так быть -ss.circ.cvb снаружи прийти.из -intr.punct -intr.3 черный -intr -s.ptcp человек снаружи прийти.из -intr.punct -ss.ant.cvb под -0 -adv.prol идти.down -intr.punct -ipfv -intr.3 green/blue -intr -s.ptcp человек -dat дверь -3poss.obl -loc hit -pluract -inch -tr.3 intj 3sg -nom dp.Y neg= awake -pfv(neg.3)
  He called someone on the phone, therefore he went out, the black man, and when he came out he went down and began to knock at the green man's door, oh, and he didn't wake up.
 • PIS
  Torońəi köde waːji, sespə, weːn ködeŋiń keweč, ńamučəńd'ə ködeŋiń, waːji sespələ paidunaːm, taŋ, ńamučəńd'ə köde əl=mönd'əi.
  toro -ń(ə) -j(ə) köde waːj sespə weː -ND köde -ŋiń kew -(A)j -j ńamučə -ń(ə) -j(ə) köde -ŋiń waːj sespə -lə pai -du -naː -m ta -ŋ ńamučə -ń(ə) -j(ə) köde əl= mönd'ə -(A)j
  black -intr -s.ptcp person also door other -gen person -dat go.away -pfv -intr.3 redness -vblz.propr -s.ptcp person -dat also door -acc hit -pluract -inch -tr.3 dist -attr redness -vblz.propr -s.ptcp person neg= awake -pfv(neg.3)
  черный -intr -s.ptcp человек тоже дверь другой -gen человек -dat идти.прочь -pfv -intr.3 redness -vblz.propr -s.ptcp человек -dat тоже дверь -acc hit -pluract -inch -tr.3 dist -attr redness -vblz.propr -s.ptcp человек neg= awake -pfv(neg.3)
  The black man, door, he now went to the other man, to the red man, and also began to beat at his door, and he, the red man, didn't wake up.
 • PIS
  Tadaːt, lačil, lačil, əə, lačil, как его, lačil-čiːpə keluŋi, ńamučəńd'ə mašiːnələk.
  ta -Raː -t lačil lačil əə lačil lačil čiː -pə kel(u) -ŋi ńamučə -ń(ə) -j(ə) mašina.R -lək
  dist -adv -adv.abl fire fire hesit fire fire people -pl come -intr.3pl redness -vblz.propr -s.ptcp car.R -ins
  dist -adv -adv.abl огонь огонь hesit огонь огонь народ -pl прийти -intr.3pl redness -vblz.propr -s.ptcp car.R -ins
  Then, fire, fire, fire, whatsitsname, the firemen came, in a red car.
 • PIS
  Taːt kelurələk qad'ir tuŋ čiːpulγənə monaːŋi "Maːlək mitiń keluk", əə, torońəi köde əl=l'e, mər=iŋeːm.
  taːt kel(u) -R(ə)lək qad'ir tu -ŋ čiː -p(ul) -γənə mon -Aː -ŋi maːlək mit -i -ń kel(u) -k əə toro -ń(ə) -j(ə) köde əl= l'e mə -r= iŋeː -m
  so come -ss.ant.cvb dp prox -attr people -pl -def.acc say -inch -intr.3pl dp 1pl -0 -def.dat come -imp.2 hesit black -intr -s.ptcp person neg= be(neg.3) aff -0= fear -tr.3
  так прийти -ss.ant.cvb dp prox -attr народ -pl -def.acc сказать -inch -intr.3pl dp 1pl -0 -def.dat прийти -imp.2 hesit черный -intr -s.ptcp человек neg= быть(neg.3) aff -0= fear -tr.3
  When they came there, they began to tell these people "Come to us", erm, the black man didn't do it, he was afraid.
 • PIS
  Ńamučəńd'ə ködeŋiń waːji monaːŋi: "Maːlək mitiń keluk", tadaːt tudel waːji mər=iŋeːm, [el] əl=quːsəilbuń.
  ńamučə -ń(ə) -j(ə) köde -ŋiń waːj mon -Aː -ŋi maːlək mit -i -ń kel(u) -k ta -Raː -t tude -l waːj mə -r= iŋeː -m əl= quːsə -(A)j -(l)buń
  redness -vblz.propr -s.ptcp person -dat also say -inch -intr.3pl dp 1pl -0 -def.dat come -imp.2 dist -adv -adv.abl 3sg -nom also aff -0= fear -tr.3 neg= jump -pfv -des(neg.3)
  redness -vblz.propr -s.ptcp человек -dat тоже сказать -inch -intr.3pl dp 1pl -0 -def.dat прийти -imp.2 dist -adv -adv.abl 3sg -nom тоже aff -0= fear -tr.3 neg= прыгать -pfv -des(neg.3)
  They also started to tell the red man to come to them, but he was also afraid and didn't want to jump.
 • PIS
  Taːt l'eːnuŋudəγənə waːji tuŋ torońəi köde, tuŋ lačil nimeŋiń segui, taːt l'er [meriŋ] iŋeːnaːr mə=quːsəč.
  taːt l'e -nu -ŋu -dəγənə waːj tu -ŋ toro -ń(ə) -j(ə) köde tu -ŋ lačil nime -ŋiń seg -u -j taːt l'e -r iŋeː -naː -r mə= quːsə -(A)j -j
  so be -ipfv -3pl -3ds.cond.cvb also prox -attr black -intr -s.ptcp person prox -attr fire house -dat enter -0 -intr.3 so be -ss.circ.cvb fear -inch -ss.circ.cvb aff= jump -pfv -intr.3
  так быть -ipfv -3pl -3ds.cond.cvb тоже prox -attr черный -intr -s.ptcp человек prox -attr огонь дом -dat войти -0 -intr.3 так быть -ss.circ.cvb fear -inch -ss.circ.cvb aff= прыгать -pfv -intr.3
  When they did that, that black man, the fire entered the house, so he jumped even though he was afraid.
 • PIS
  Tadaːt qad'ir bütün čiːpul, uonna, [hońe] qomońəi ködeγənə [...] ńamučəńd'ə ködeγənə manaːŋi [...], qomońəi köde waːji nimeγə iŋeːnaːr=də waːji mə=quːsəč.
  ta -Raː -t qad'ir bütün.Y čiː -p(ul) uonna.Y qomo -ń(ə) -j(ə) köde -γənə ńamučə -ń(ə) -j(ə) köde -γənə mon -Aː -ŋi qomo -ń(ə) -j(ə) köde waːj nime -γə iŋeː -naː -r =də waːj mə= quːsə -(A)j -j
  dist -adv -adv.abl dp all.Y people -pl and.Y green/blue -intr -s.ptcp person -def.acc redness -vblz.propr -s.ptcp person -def.acc say -inch -intr.3pl green/blue -intr -s.ptcp person also house -loc fear -inch -ss.circ.cvb =add also aff= jump -pfv -intr.3
  dist -adv -adv.abl dp весь.Y народ -pl and.Y green/blue -intr -s.ptcp человек -def.acc redness -vblz.propr -s.ptcp человек -def.acc сказать -inch -intr.3pl green/blue -intr -s.ptcp человек тоже дом -loc fear -inch -ss.circ.cvb =add тоже aff= прыгать -pfv -intr.3
  Then all the people, and..., they told the green man and the red man [...], the green man also was afraid in the house and jumped.
 • PIS
  Ńamučəńd'ə ködeŋiń waːji ńeːnaːŋaː, tadaː voːt tudel waːji "[el] Əl=uːjə, eleːn", mani, mər=iŋeːm.
  ńamučə -ń(ə) -j(ə) köde -ŋiń waːj ńeː -naː -ŋa(m) ta -Raː vot.R tude -l waːj əl= uː -jə(ŋ) eleń mon -j mə -r= iŋeː -m
  redness -vblz.propr -s.ptcp person -dat also call -inch -tr.3pl dist -adv dp.R 3sg -nom also neg= go -neg.1sg no say -intr.3 aff -0= fear -tr.3
  redness -vblz.propr -s.ptcp человек -dat тоже звать -inch -tr.3pl dist -adv dp.R 3sg -nom тоже neg= идти -neg.1sg no сказать -intr.3 aff -0= fear -tr.3
  They began to call the red man again, then he again replied "No, I'm not going, no", he was afraid.
 • PIS
  Taːt l'er waːji tude nimegindəγə [...] iŋeːnaːr waːji mə=quːsəč.
  taːt l'e -r waːj tude nime -gində -γə iŋeː -naː -r waːj mə= quːsə -(A)j -j
  so be -ss.circ.cvb also 3sg house -3poss.obl -loc fear -inch -ss.circ.cvb also aff= jump -pfv -intr.3
  так быть -ss.circ.cvb тоже 3sg дом -3poss.obl -loc fear -inch -ss.circ.cvb тоже aff= прыгать -pfv -intr.3
  And so, fearing in his own house [...] he also jumped.