Tundra Yukaghir

Finite story (TY1007)

28 matching lines for search term ptcp.
 • MNK
  [toroń] Torońəi [köd] sukunńəi köde mər=aːwaːj.
  * toro -ń(ə) -j(ə) sukun -ń(ə) -j(ə) köde mə -r= aːwə -Aː -j
  * black -intr -s.ptcp thing -vblz.propr -s.ptcp person aff -0= sleep -inch -intr.3
  * черный -intr -s.ptcp вещь -vblz.propr -s.ptcp человек aff -0= спать -inch -intr.3
  A man with black clothes fell asleep.
 • MNK
  Qomońəi sukunńəi köde waːji mər=aːwaːj.
  qomo -ń(ə) -j(ə) sukun -ń(ə) -j(ə) köde waːj mə -r= aːwə -Aː -j
  green/blue -intr -s.ptcp thing -vblz.propr -s.ptcp person also aff -0= sleep -inch -intr.3
  green/blue -intr -s.ptcp вещь -vblz.propr -s.ptcp человек тоже aff -0= спать -inch -intr.3
  The man with green clothes also fell asleep.
 • MNK
  Ńamučəńd'ə sukunńəi köde mər=aːwaːj.
  ńamučə -ń(ə) -j(ə) sukun -ń(ə) -j(ə) köde mə -r= aːwə -Aː -j
  redness -vblz.propr -s.ptcp thing -vblz.propr -s.ptcp person aff -0= sleep -inch -intr.3
  redness -vblz.propr -s.ptcp вещь -vblz.propr -s.ptcp человек aff -0= спать -inch -intr.3
  The man with red clothes fell asleep.
 • MNK
  Čiː, čiːŋ aːwaːl'əlŋudəγə nimepəgi edeːl.
  čiː čiː -ŋ aːwə -l'əl -ŋu -dəγə nime -pə -gi eND -Aː -l
  people people -fc sleep -ev -3pl -3ds.cvb house -pl -3poss burn -intr.punct -sf
  народ народ -fc спать -ev -3pl -3ds.cvb дом -pl -3poss burn -intr.punct -sf
  While the people were sleeping, their house caught fire.
 • MNK
  Torońəi sukunńəi köde [ew] mönd'əirələk tilipoːnnək lačil ńimeːsnund'ə čiːŋiń, čiːlə ńeːmələ.
  toro -ń(ə) -j(ə) sukun -ń(ə) -j(ə) köde mönd'ə -(A)j -R(ə)lək telefon.R -lək lačil ńim -Aː -s(ə) -nun -j(ə) čiː -ŋiń čiː -lə ńeː -m(ə)lə
  black -intr -s.ptcp thing -vblz.propr -s.ptcp person awake -pfv -ss.ant.cvb telephone.R -ins fire extinguish -intr.punct -caus -hab -s.ptcp people -dat people -pred call -of.3sg
  черный -intr -s.ptcp вещь -vblz.propr -s.ptcp человек awake -pfv -ss.ant.cvb telephone.R -ins огонь extinguish -intr.punct -caus -hab -s.ptcp народ -dat народ -pred звать -of.3sg
  The man with black clothes woke up and called the firemen (lit. fire extinguishing people) with the telephone
 • MNK
  Torońəi sukunńəi köde mönd'əirələk [lačil ńimeːsnu lačil ńimeːs] lačilə ńimeːsnund'ə čiːlə tilipoːnnək ńeːm.
  toro -ń(ə) -j(ə) sukun -ń(ə) -j(ə) köde mönd'ə -(A)j -R(ə)lək lačil -lə ńim -Aː -s(ə) -nun -j(ə) čiː -lə telefon.R -lək ńeː -m
  black -intr -s.ptcp thing -vblz.propr -s.ptcp person awake -pfv -ss.ant.cvb fire -acc extinguish -intr.punct -caus -hab -s.ptcp people -acc telephone.R -ins call -tr.3
  черный -intr -s.ptcp вещь -vblz.propr -s.ptcp человек awake -pfv -ss.ant.cvb огонь -acc extinguish -intr.punct -caus -hab -s.ptcp народ -acc telephone.R -ins звать -tr.3
  When the man dressed in black woke up, he called the firemen by phone.
 • MNK
  Torońəi sukunńəi köde tude [ńime] aːwaːnubəγət mə=pulgəč, alun kereːj, qomońəi köde [aː] aːwaːnubə sespədəγənə paidum.
  toro -ń(ə) -j(ə) sukun -ń(ə) -j(ə) köde tude aːwə -nu -b(ə) -γət mə= pul -GAi -j al -u -n ker -Aː -j qomo -ń(ə) -j(ə) köde aːwə -nu -b(ə) sespə -dəγənə pai -du -m
  black -intr -s.ptcp thing -vblz.propr -s.ptcp person 3sg.gen sleep -ipfv -hab.nmlz -abl aff= come.out -intr.punct -intr.3 under -0 -adv.prol go.down -intr.punct -intr.3 green/blue -intr -s.ptcp person sleep -ipfv -hab.nmlz door -3ds.cond.cvb hit -pluract -tr.3
  черный -intr -s.ptcp вещь -vblz.propr -s.ptcp человек 3sg.gen спать -ipfv -hab.nmlz -abl aff= прийти.из -intr.punct -intr.3 под -0 -adv.prol идти.down -intr.punct -intr.3 green/blue -intr -s.ptcp человек спать -ipfv -hab.nmlz дверь -3ds.cond.cvb hit -pluract -tr.3
  The man with black clothes left his bedroom, went down and knocked on the door of the green man's bedroom.
 • MNK
  Qomońəi sukunńəi köde sespələ əl=joŋotəi. Id'eː ńamučəńd'ə sukunńəi köde sespəgi paidunumlə, paidumlə, paidumlə.
  qomo -ń(ə) -j(ə) sukun -ń(ə) -j(ə) köde sespə -lə əl= joŋo -tAi id'eː ńamučə -ń(ə) -j(ə) sukun -ń(ə) -j(ə) köde sespə -gi pai -du -nu -m(ə)lə pai -du -m(ə)lə pai -du -m(ə)lə
  green/blue -intr -s.ptcp thing -vblz.propr -s.ptcp person door -acc neg= open -tr.punct(neg.3) now redness -vblz.propr -s.ptcp thing -vblz.propr -s.ptcp person door -3poss hit -pluract -ipfv -of.3sg hit -pluract -of.3sg hit -pluract -of.3sg
  green/blue -intr -s.ptcp вещь -vblz.propr -s.ptcp человек дверь -acc neg= открыть -tr.punct(neg.3) сейчас redness -vblz.propr -s.ptcp вещь -vblz.propr -s.ptcp человек дверь -3poss hit -pluract -ipfv -of.3sg hit -pluract -of.3sg hit -pluract -of.3sg
  The man dressed in green did not open the door. Now he is knocking, he knocked, knocked at the door of the man dressed in red.
 • MNK
  Lačilə ńimeːsnund'ə čiː nimepəgi kurul'oːləl. Tuŋ, tuŋ čiːŋiń keluŋi.
  lačil -lə ńim -Aː -s(ə) -nun -j(ə) čiː nime -pə -gi kurul' -oːl -ə -l tu -ŋ tu -ŋ čiː -ŋiń kel(u) -ŋi
  fire -acc extinguish -intr.punct -caus -hab -s.ptcp people house -pl -3poss visible -stat -0 -sf prox -attr prox -attr people -dat come -intr.3pl
  огонь -acc extinguish -intr.punct -caus -hab -s.ptcp народ дом -pl -3poss видимый -stat -0 -sf prox -attr prox -attr народ -dat прийти -intr.3pl
  The house of the firemen is seen. They arrived to to these people.
 • MNK
  [kel] Kelullək čiːpulgi, čiːlə... qomońəi sukunńəi köde [ma el] əl=quːsəilbuń.
  kel(u) -R(ə)lək čiː -p(ul) -gi čiː -lə qomo -ń(ə) -j(ə) sukun -ń(ə) -j(ə) köde əl= quː -sAi -(l)buń
  come -ss.ant.cvb people -pl -3poss people -acc green/blue -intr -s.ptcp thing -vblz.propr -s.ptcp person neg= climb -tr.punct -des(neg.3)
  прийти -ss.ant.cvb народ -pl -3poss народ -acc green/blue -intr -s.ptcp вещь -vblz.propr -s.ptcp человек neg= climb -tr.punct -des(neg.3)
  When they arrived, the men, the men ... the man dressed in green didn't want to jump.
 • MNK
  Id'eː ńamučəńd'ə sukunńəi ködeŋiń kelullək waːji manŋudəγə tudel waːji mə=qodaim.
  id'eː ńamučə -ń(ə) -j(ə) sukun -ń(ə) -j(ə) köde -ŋiń kel(u) -R(ə)lək waːj mon -ŋu -dəγə tude -l waːj mə= qodə -(A)j -m
  now redness -vblz.propr -s.ptcp thing -vblz.propr -s.ptcp person -dat come -ss.ant.cvb also say -3pl -3ds.cvb 3sg -nom also aff= lazy -pfv -tr.3
  сейчас redness -vblz.propr -s.ptcp вещь -vblz.propr -s.ptcp человек -dat прийти -ss.ant.cvb тоже сказать -3pl -3ds.cvb 3sg -nom тоже aff= lazy -pfv -tr.3
  Now they came to the man dressed in red and also told him (sc. to jump), but he also doesn't want to.
 • MNK
  Tuŋ čiː mə=keweiŋi, maːlək. Lačil, čiː, ee, l'elə, lačil, ee, qomońəi, ee, torońəi sukunńəi göde mə=quːsəč.
  tu -ŋ čiː mə= kew -(A)j -ŋi maːlək lačil čiː ee l'e -lə lačil ee qomo -ń(ə) -j(ə) ee toro -ń(ə) -j(ə) sukun -ń(ə) -j(ə) köde mə= quːsə -(A)j -j
  prox -attr people aff= go.away -pfv -intr.3pl dp fire people intj hesit -acc fire intj green/blue -intr -s.ptcp intj black -intr -s.ptcp thing -vblz.propr -s.ptcp person aff= jump -pfv -intr.3
  prox -attr народ aff= идти.прочь -pfv -intr.3pl dp огонь народ intj hesit -acc огонь intj green/blue -intr -s.ptcp intj черный -intr -s.ptcp вещь -vblz.propr -s.ptcp человек aff= прыгать -pfv -intr.3
  Those men went away, what else was to do? Fire, no, people, erm, fire, no, the green, no, the man with black clothes jumped.
 • MNK
  Čiː, čiː manŋi "Quːsəiŋik", čiːŋiń, ten qomońəi sukunńəi köde mə=kereːj, mə=quːsəč.
  čiː čiː mon -ŋi quːsə -(A)j -ŋi -k čiː -ŋiń tu -n qomo -ń(ə) -j(ə) sukun -ń(ə) -j(ə) köde mə= ker -Aː -j mə= quːsə -(A)j -j
  people people say -intr.3pl jump -pfv -pl -imp.2 people -dat prox -adv green/blue -intr -s.ptcp thing -vblz.propr -s.ptcp person aff= go.down -intr.punct -intr.3 aff= jump -pfv -intr.3
  народ народ сказать -intr.3pl прыгать -pfv -pl -imp.2 народ -dat prox -adv green/blue -intr -s.ptcp вещь -vblz.propr -s.ptcp человек aff= идти.down -intr.punct -intr.3 aff= прыгать -pfv -intr.3
  The people told these people to jump, and the man with green clothes went down, he jumped.
 • MNK
  Ńamučəńd'ə sukunńəi gödeŋiń kelullək waːji ńeːŋudəγə, manŋudəγə, taŋ göde waːji mə=quːsəč.
  ńamučə -ń(ə) -j(ə) sukun -ń(ə) -j(ə) köde -ŋiń kel(u) -R(ə)lək waːj ńeː -ŋu -dəγə mon -ŋu -dəγə ta -ŋ köde waːj mə= quːsə -(A)j -j
  redness -vblz.propr -s.ptcp thing -vblz.propr -s.ptcp person -dat come -ss.ant.cvb also call -3pl -3ds.cvb say -3pl -3ds.cvb dist -attr person also aff= jump -pfv -intr.3
  redness -vblz.propr -s.ptcp вещь -vblz.propr -s.ptcp человек -dat прийти -ss.ant.cvb тоже звать -3pl -3ds.cvb сказать -3pl -3ds.cvb dist -attr человек тоже aff= прыгать -pfv -intr.3
  Then, when they came to the man dressed in red, they called him, told him (to jump), and that man finally jumped.
 • MNK
  Mə=quːsəiŋi, tuŋ ńamučəńd'ə sukunńəi göde.
  Mə= quːsə -(A)j -ŋi tu -ŋ ńamučə -ń(ə) -j(ə) sukun -ń(ə) -j(ə) köde
  aff= jump -pfv -intr.3pl prox -attr redness -vblz.propr -s.ptcp thing -vblz.propr -s.ptcp person
  aff= прыгать -pfv -intr.3pl prox -attr redness -vblz.propr -s.ptcp вещь -vblz.propr -s.ptcp человек
  They jumped, (also) that man dressed in red.