Tundra Yukaghir

Conversation (TY0001)

0 matching lines for search term darkness.
 • AIS
  Мне что-то приносит.
  He brings me something.
  Мне что-то приносит.
 • AIS
  Рыбку, рыбку, мясо приносит.
  He brings fish, fish, meat.
  Рыбку, рыбку, мясо приносит.
 • AIS
  Тогда только встречаемся.
  It is only then that we see each other.
  Тогда только встречаемся.
 • AIS
  Раньше наши люди что есть, были, то это, ээ, они, ээ, прямо там...
  Earlier, our people, that is, they were, eh, they, eh, right there...
  Раньше наши люди что есть, были, то это, ээ, они, ээ, прямо там...
 • AIS
  У кого есть тому дают.
  The one that has also receives.
  У кого есть тому дают.
 • AIS
  [...]
 • AIS
  Taːt.
  taːt
  so
  так
  So.
  Так.
 • AIS
  Taːt saγanəili tindaː.
  taːt saγanə -j(ə)li tide -Raː
  so sit -intr.1pl invis -adv
  так сидеть -intr.1pl invis -adv
  That's how we lived long time ago.
  Так жили мы давно.
 • CO
  Прошу вас продолжать по-юкагирский.
  Please continue in Yukaghir.
  Прошу вас продолжать по-юкагирский.
 • AIS
  Aha.
  aha
  intj
  intj
  OK.
  Ага.
 • AIS
  А-а, по-юкагирски.
  A-a, in Yukaghir.
  А-а, по-юкагирски.
 • AIS
  Tindaː mit čiː, tindaː mit čiː neme l'edəγənə taːt qad'ir əl=tiŋniːčoːn jaunoː l'eː ńi=kedelŋiń taːt l'eːnunŋaː.
  tide -Raː mit čiː tide -Raː mit čiː neme l'e -dəγənə taːt qad'ir əl= tiŋnə -jiː -čoːn jaunə -oː l'eː ńi= kedel -ŋiń taːt l'e -nun -ŋa(m)
  invis -adv 1pl people invis -adv 1pl people what be -3ds.cond.cvb so dp neg= stingy -tr -ss.priv.cvb all -o.pred dp rec= body -dat so be -hab -tr.3pl
  invis -adv 1pl народ invis -adv 1pl народ что быть -3ds.cond.cvb так dp neg= stingy -tr -ss.priv.cvb весь -o.pred dp rec= body -dat так быть -hab -tr.3pl
  Before, our people, our people, if there was something, they would do (sc. distribute) all to each other, without saving it for themselves.
  Раньше наши люди, если что есть, просто так, не жалея, всё вот друг другу делали.
 • VNT
  Mm.
  mm
  intj
  intj
  Mm.
  Мм.
 • VNT
  Mm.
  mm
  intj
  intj
  Mm.
  Мм.
 • AIS
  Tan id'eː l'eː əl=taːt pan, jaunoː mə=čuŋnunŋaː.
  ta -n id'eː l'eː əl= taːt pan jaunə -oː mə= čuŋ -nun -ŋa(m)
  dist -adv now dp neg= so cop(neg.3) all -o.pred aff= count -hab -tr.3pl
  dist -adv сейчас dp neg= так cop(neg.3) весь -o.pred aff= count -hab -tr.3pl
  And now it is not like that, they count everything.
  А теперь-то не так, всё считают.
 • VNT
  Id'eː l'eː weːdə ŋolaːj.
  id'eː l'eː weːdə (ŋ)ol -Aː -j
  now dp different cop -inch -intr.3
  сейчас dp different cop -inch -intr.3
  It has become different now.
  Сейчас по-другому стало.
 • AIS
  Weːn, weːn ed'il ŋolaːj.
  weː -ND weː -ND eŃD' -i -l (ŋ)ol -Aː -j
  other -gen other -gen live -0 -n cop -inch -intr.3
  другой -gen другой -gen жить -0 -n cop -inch -intr.3
  Life has become different, different.
  Другой, другой жизнь стала.
 • VNT
  Tindaː mit...
  tide -Raː mit
  invis -adv 1pl
  invis -adv 1pl
  Before, we...
  Раньше мы...
 • AIS
  Jaunər poγodələ.
  jaunə -r poγodə -lə
  all -s.pred money -pred
  весь -s.pred money -pred
  Everything is money.
  Всё за деньги.
 • VNT
  Tindaː met waːji, met, met čiːŋiń qad'ir mə=nemelə [ke] kečinunŋaː.
  tide -Raː met waːj met met čiː -ŋiń qad'ir mə= neme -lə keči -nun -ŋa(m)
  invis -adv 1sg also 1sg 1sg people -dat dp aff= what -acc bring -hab -tr.3pl
  invis -adv 1sg тоже 1sg 1sg народ -dat dp aff= что -acc принести -hab -tr.3pl
  Before, (sc. people) would bring something to my, my, my parents, too.
  Раньше, моим тоже, моим родителям что-нибудь приносят.
 • VNT
  Qad'ir puŋoːldəγənə med'ir,"[nem] Nemen puŋoːl, tetqə mə=l'ei taːt band'ə~rukun [...]" mod'əŋ.
  qad'ir puŋ -oːl -dəγənə meŃD' -i -r neme -ND puŋ -oːl -l tet -γə mə= l'e -j taːt pan -j(ə) ~sukun mon -jə(ŋ)
  dp joy -stat -3ds.cond.cvb take -0 -ss.circ.cvb what -gen joy -stat -nmlz 2sg -loc aff= be -intr.3 so cop -s.ptcp ~nmlz say -intr.1sg
  dp радость -stat -3ds.cond.cvb взять -0 -ss.circ.cvb что -gen радость -stat -nmlz 2sg -loc aff= быть -intr.3 так cop -s.ptcp ~nmlz сказать -intr.1sg
  He would be happy, and taking it, I said: "Why this joy, you already have such things [...]".
  Они радуются принимая (sc. а я говорю), зачем радость, у тебя есть такое.
 • AIS
  Ee.
  ee
  intj
  intj
  Yeah.
  Э-э.
 • AIS
  Ee.
  ee
  intj
  intj
  Yeah.
  Э-э.
 • AIS
  Ee.
  ee
  intj
  intj
  Yeah.
  Э-э.
 • AIS
  Ee.
  ee
  intj
  intj
  Yeah.
  Э-э.
 • VNT
  "L'eː čiː kečijoːl", mannunŋi qad'ir puŋoːldəŋ.
  l'eː čiː keči -j -oːl -l mon -nun -ŋi qad'ir puŋ -oːl -Rəŋ
  dp people bring -0 -res -nmlz say -hab -intr.3pl dp joy -stat -ss.sim.cvb
  dp народ принести -0 -res -nmlz сказать -hab -intr.3pl dp радость -stat -ss.sim.cvb
  "Well, the people have brought it", they would happily say.
  «Это же то, что люди принесли/людьми принесённое», - говорят с радостью.
 • AIS
  Ee, čiː kečij(oːl).
  ee čiː keči -j -oːl -l
  intj people bring -0 -res -nmlz
  intj народ принести -0 -res -nmlz
  Yeah, the people have brought it.
  А-а, то, что люди принесли.
 • AIS
  Ee, čiː kečijoːl.
  ee čiː keči -j -oːl -l
  intj people bring -0 -res -nmlz
  intj народ принести -0 -res -nmlz
  Yeah, the people have brought it.
  А-а, то, что люди принесли.
 • VNT
  Taːt l'er buollaːnə id'eː waːji met, met waːji čuŋdəγə mə=l'eːnuni.
  taːt l'e -r buollaγïna.Y id'eː waːj met met waːj čuŋdə -γə mə= l'e -nun -j
  so be -ss.circ.cvb dp.Y now also 1sg 1sg also mind -loc aff= be -hab -intr.3
  так быть -ss.circ.cvb dp.Y сейчас тоже 1sg 1sg тоже ум -loc aff= быть -hab -intr.3
  That's why it also comes to my mind now (sc. to bring presents).
  Вот поэтому сейчас тоже в моём уме тоже бывает. (Мол, надо принести что-нибудь, когда в гости иду.)
 • AIS
  Ee.
  ee
  intj
  intj
  Yeah.
  Да.
 • VNT
  Tine aujaː waːji mə=l'ej ten.
  tine aujaː waːj mə= l'e -j tu -n
  recently yesterday also aff= be -intr.3 prox -adv
  недавно yesterday тоже aff= быть -intr.3 prox -adv
  Then, yesterday it also came (sc. to my mind).
  Тогда, вчера тоже подумалось, вот.
 • VNT
  Ise al'γəŋ uːsət duː sol'ńəi al'γə duː?
  ise al'γə -ŋ uː -s(ə) -t(ə) duː.Y solenyj.R al'γə duː.Y
  maybe fish -fc go -caus -fut(tr.1sg) or.Y salted.R fish or.Y
  может:быть рыба -fc идти -caus -fut(tr.1sg) or.Y salted.R рыба or.Y
  Maybe I should bring fish, or salted fish?
  Может рыбу принести или солёную рыбу?
 • AIS
  Ee.
  ee
  intj
  intj
  Yeah.
  Да.
 • AIS
  Ee.
  ee
  intj
  intj
  Yeah.
  Да.
 • AIS
  Aha.
  aha
  intj
  intj
  Mhm.
  Ага.
 • VNT
  Tadaːt buollar ise, [is] ise titqə mə=l'eːl'əltəi, voːt...
  ta -Raː -t buollar.Y ise ise tit -γə mə= l'e -l'əl -t(ə) -j vot.R
  dist -adv -adv.abl dp.Y maybe maybe 2pl -loc aff= be -ev -fut -intr.3 dp.R
  dist -adv -adv.abl dp.Y может:быть может:быть 2pl -loc aff= быть -ev -fut -intr.3 dp.R
  Then again, perhaps, perhaps you have it already, so.
  Потом, опять же, может у Вас есть.
 • AIS
  Taŋ...
  ta -ŋ
  dist -attr
  dist -attr
  There...
  Вот
 • VNT
  Ködeŋ [qo q] "Nemeŋol l'edəγənə uːseːnut" dien waːji taγi čuŋdəγə seununi voːt.
  köde -ŋ neme -(ŋ)ol l'e -dəγənə uː -s(ə) -nu -t(ə) die.Y -(A)n.Y waːj ta -Gi čuŋdə -γə seg -nun -j vot.R
  person -fc what -ess be -3ds.cond.cvb go -caus -ipfv -fut(tr.1sg) say.Y -ss.pfv.cvb.Y also dist -nom mind -loc enter -hab -intr.3 dp.R
  человек -fc что -ess быть -3ds.cond.cvb идти -caus -ipfv -fut(tr.1sg) сказать.Y -ss.pfv.cvb.Y тоже dist -nom ум -loc войти -hab -intr.3 dp.R
  It comes to one's mind: "Why should I bring (something) if (it)'s there?".
  Человеку приходит в голову: «Зачем нести то, что уже есть?».
 • AIS
  [čaw] Seununi.
  * seg -nun -j
  * enter -hab -intr.3
  * войти -hab -intr.3
  It does.
  Приходит...
 • VNT
  Taγi uže weːn čiː [ŋodəγ] ŋolaːjəli mit l'eː.
  ta -Gi uže.R weː -ND čiː (ŋ)ol -Aː -j(ə)li mit l'eː
  dist -nom already.R other -gen people cop -inch -intr.1pl 1pl dp
  dist -nom уже.R другой -gen народ cop -inch -intr.1pl 1pl dp
  We have already become different people.
  Это стали другими мы же.
 • AIS
  Ehe.
  ee
  intj
  intj
  Mhm.
  Эхэ.
 • AIS
  Aha.
  aha
  intj
  intj
  Yeah.
  Ага.
 • AIS
  Ehe.
  ee
  intj
  intj
  Mhm.
  Эхэ.
 • AIS
  Taːk, taːt kurčiːnuni, meteik waːji l'eː ten [ču], met čuŋrəγə mod'əŋ, oo, Vaːsjə.
  tak.R taːt kur -čiː -nun -j met -eik waːj l'eː tu -n met čuŋdə -γə mon -jə(ŋ) oo Vasja.R
  so.R so act -intr.punct -hab -intr.3 1sg -ints also dp prox -adv 1sg mind -loc say -intr.1sg intj Vasja.R
  так.R так act -intr.punct -hab -intr.3 1sg -ints тоже dp prox -adv 1sg ум -loc сказать -intr.1sg intj Vasja.R
  That's how it happened, I also thought to myself, oh, Vasya.
  Так случается - я тоже так подумала, ох Вася.
 • AIS
  "Mə=nemedeː l'edəγənə, čald'ə moirəŋ költəi", manur.
  mə= neme -deː l'e -dəγənə čald'ə moi -Rəŋ kel(u) -t(ə) -j mon -u -r
  aff= what -dim be -3ds.cond.cvb hand hold -ss.sim.cvb come -fut -intr.3 say -0 -ss.circ.cvb
  aff= что -dim быть -3ds.cond.cvb рука держать -ss.sim.cvb прийти -fut -intr.3 сказать -0 -ss.circ.cvb
  "If there is anything, even small, he will come holding it in his hands (=he will bring it)", I thought.
  «Хоть немножко чего-то будет, он принесёт (в руке держа придёт)», - так подумалось.
 • AIS
  Met mə=kuril'iːŋ.
  met mə= kuril' -jiː -ŋ
  1sg aff= know -tr -tr.1sg
  1sg aff= know -tr -tr.1sg
  I know.
  Я знаю.
 • AIS
  Taːt qad'ir mə=monulbuńeːjəŋ.
  taːt qad'ir mə= mon -u -(l)buń -Aː -jə(ŋ)
  so dp aff= say -0 -des -inch -intr.1sg
  так dp aff= сказать -0 -des -inch -intr.1sg
  That's what I had wanted to say.
  Вот так хотела сказать. (Имеется в виду, попросить принести рыбы.)
 • AIS
  Tadaːt mod'əŋ "Oo, mol nemeŋol el'i?"
  ta -Raː -t mon -jə(ŋ) oo mol neme -(ŋ)ol el'i
  dist -adv -adv.abl say -intr.1sg intj dp what -ess first
  dist -adv -adv.abl сказать -intr.1sg intj dp что -ess первый
  Then I thought "Oh, why (sc. should I), for now?"
  Тогда я сказала, о-о, да зачем, погоди.
 • AIS
  "Tadaː [e je], id'eː, l'el, eurəllək tudel mə=jöːtəm."
  ta -Raː id'eː l'e -l eurə -R(ə)lək tude -l mə= jöː -t(ə) -m
  dist -adv now hesit -nmlz walk -ss.ant.cvb 3sg -nom aff= see -fut -tr.3
  dist -adv сейчас hesit -nmlz идти -ss.ant.cvb 3sg -nom aff= видеть -fut -tr.3
  "Here, now, uhm, he will see when he comes."
  Сейчас придёт и увидит.
 • AIS
  "Sinbiːr, mə=nemedeːlə idaraː mə=kečitəm."
  sine biːr.Y mə= neme -deː -lə idə -Raː mə= keči -t(ə) -m
  anyway.Y aff= what -dim -acc later -adv aff= bring -fut -tr.3
  anyway.Y aff= что -dim -acc later -adv aff= принести -fut -tr.3
  "All the same, he'll bring something later."
  Всё равно. Потом что-нибудь (дим.) позднее принесёт.
 • AIS
  Qad'ir, taːt qad'ir, aa, [əl] əl=mod'əŋ.
  qad'ir taːt qad'ir aa əl= mon -jə(ŋ)
  dp so dp intj neg= say -neg.1sg
  dp так dp intj neg= сказать -neg.1sg
  There, so I didn't say.
  Вот я ничего и не сказала.
 • AIS
  Tindaː mit al'γə eul'ikeː.
  tide -Raː mit al'γə eul'ə -QAː
  invis -adv 1pl fish not.be -stat.inch(neg.3)
  invis -adv 1pl рыба не.быть -stat.inch(neg.3)
  We haven't had fish for a long time.
  Давно у нас рыбы не стало.
 • AIS
  Aduŋ met ńaːjil, l'egi, mm, tude čiːγət al'γəpteːlə kečiːnunum tine.
  adu -ŋ met ńaːjil l'e -gi mm tude čiː -γət al'γə -p(ul) -deː -lə keči -nun -u -m tine
  vis -attr 1sg younger-in-law hesit -3poss intj 3sg.gen people -abl fish -pl -dim -acc bring -hab -0 -tr.3 then
  vis -attr 1sg younger-в-law hesit -3poss intj 3sg.gen народ -abl рыба -pl -dim -acc принести -hab -0 -tr.3 тогда
  That son-in-law of mine, uhm, used to bring fish from his family before.
  Это, мой зять, это, от своих родителей рыбки раньше приносил.
 • AIS
  Aa, qad'ir [mə] mə=sabal'əi l'eː, taŋ peldudeː eul'ə.
  aa qad'ir mə= sabal'ə -j l'eː ta -ŋ peldudeː eul'ə
  intj dp aff= stop -intr.3 dp dist -attr old.man not.be(neg.3)
  intj dp aff= остановиться -intr.3 dp dist -attr старый.мужчина не.быть(neg.3)
  Aa, he has stopped, the old man isn't (here).
  Ну, он перестал, старика-то (отца) ведь нет.
 • AIS
  Mə=keweč.
  mə= kew -(A)j -j
  aff= go.away -pfv -intr.3
  aff= идти.прочь -pfv -intr.3
  He's gone.
  Уехал.
 • VNT
  Ee, qaduŋudəŋ?
  ee qadu -(lə)G(u)də -ŋ
  intj which -adv.dir -fc
  intj который -adv.dir -fc
  Oh, where?
  Куда?
 • VNT
  Qaduŋudə kewei?
  qadu -(lə)G(u)də kew -(A)j
  which -adv.dir go.away -pfv(inter.3)
  который -adv.dir идти.прочь -pfv(inter.3)
  Where did he go?
  Куда уехал?
 • AIS
  Jakuskəiŋiń.
  Jakutsk.R -ŋiń
  Yakutsk.R -dat
  Yakutsk.R -dat
  To Yakutsk.
  В Якутск.
 • AIS
  Sanatoːrijŋiń geweč.
  sanatorij.R -ŋiń kew -(A)j -j
  sanatorium.R -dat go.away -pfv -intr.3
  sanatorium.R -dat идти.прочь -pfv -intr.3
  He went to a santorium.
  В санаторий уехал.
 • AIS
  Taːt l'er qad'ir id'eː tigin, əl...
  taːt l'e -r qad'ir id'eː teː -n əl=
  so be -ss.circ.cvb dp now med -adv neg=
  так быть -ss.circ.cvb dp сейчас med -adv neg=
  Therefore now, no...
  Вот поэтому сейчас ... нет...
 • VNT
  Ee.
  ee
  intj
  intj
  Yeah.
  Ээ.
 • VNT
  Tudel l'eː l'el'əlk qoːləm saːbənd'ələ mə=paneːnull'əltəm?
  tude -l l'eː l'e -l'əlk qoːləm saːbənd'ə -lə mə= pan -eː -nun -l'əl -t(ə) -m
  3sg -nom dp be -ss.contr.cvb dp fishnet -acc aff= put -tr -hab -ev -fut -tr.3
  3sg -nom dp быть -ss.contr.cvb dp fishnet -acc aff= положить -tr -hab -ev -fut -tr.3
  And even when he is (sc. here), he probably hardly puts out fishnets, right?
  А он, даже находясь здесь, вряд ли ставит сeти, не так ли?
 • AIS
  Eleːń.
  eleń
  no
  no
  No.
  Нет.
 • VNT
  Ee [...]
  ee
  intj
  intj
  Yeah [...]
  Ээ.
 • AIS
  Aduŋ mə=jamd'ij, nasiːləi anńəi~rukun.
  adu -ŋ mə= jamd'i -j nasilu.R an -ń(ə) -j(ə) ~sukun
  vis -attr aff= ill -intr.3 hardly.R speak -intr -s.ptcp ~nmlz
  vis -attr aff= больной -intr.3 hardly.R говорить -intr -s.ptcp ~nmlz
  He is ill, he can hardly speak.
  Это, он болеет, еле-еле разговаривает.
 • AIS
  Ee, jeulugə.
  ee jeulə -Gə
  intj like -intj
  intj любить -intj
  Oh, poor thing.
  Ээ, бедняжка.
 • VNT
  Andreːŋoll'əlk əl=paneːnun?
  Andrej.R -(ŋ)oll'əlk əl= pan -eː -nun
  Andrey.R -nom.contr neg= put -tr -hab(neg.3)
  Andrey.R -nom.contr neg= положить -tr -hab(neg.3)
  Andrey doesn't put out nets either?
  Андрей тоже (сети) не ставит?
 • AIS
  El(eń), tudel čiːpəgi alγəd'aː pojoːll'əlŋul, nemeŋin [...]
  eleń tude -l čiː -pə -gi alγəd'aː poi -oːl -l'əl -ŋu -l neme -ŋiń
  no 3sg -nom people -pl -3poss very many -stat -ev -3pl -sf what -dat
  no 3sg -nom народ -pl -3poss очень много -stat -ev -3pl -sf что -dat
  No, he seems to have too many relatives, why [...]
  Нет. У него, оказывается, слишком много родственников. Зачем (...).
 • VNT
  Aa, taŋ mə=kečinull'əlŋaː?
  aa ta -ŋ mə= keči -nun -l'əl -ŋa(m)
  intj dist -attr aff= bring -hab -ev -tr.3pl
  intj dist -attr aff= принести -hab -ev -tr.3pl
  So, then they probably bring (sc. fish to the son-in-law's parents)?
  Наверное, приносят? (имеется в виду - рыбу)
 • AIS
  Mər=anmə taːt kečinull'əlŋaː joːdəγənə.
  mə -r= anmə taːt keči -nun -l'əl -ŋa(m) joːdəγənə
  aff -0= simply so bring -hab -ev -tr.3pl apparently
  aff -0= ппросто так принести -hab -ev -tr.3pl apparently
  They apparently simply bring it (sc. to them).
  Кажется, просто так приносили.
 • VNT
  Mm.
  mm
  intj
  intj
  Mm.
  Мм.
 • AIS
  Tölö med'il, med'il waːji tadaːt waːji, tölüöγ(e), ee, l'eː waːji tadil naːdə mə=nemelə.
  tölö.Y meŃD' -i -l meŃD' -i -l waːj ta -Raː -t waːj tölöː.Y -IAkh.Y -(t)A.Y ee l'eː waːj taND -jiː -l nado.R mə= neme -lə
  dp.Y take -0 -nmlz take -0 -nmlz also dist -adv -adv.abl also pay.Y -fut.Y -3sg.poss.Y intj dp also give -tr -nmlz necessity.R aff= what -acc
  dp.Y взять -0 -nmlz взять -0 -nmlz тоже dist -adv -adv.abl тоже pay.Y -fut.Y -3sg.poss.Y intj dp тоже дать -tr -nmlz necessity.R aff= что -acc
  Taking and taking over and over again, one will pay, uhm, one must also give something.
  Брать, опять брать, потом опять надо, это, дать надо что-то.
 • AIS
  [joː] Tittəl joːdəγənə mər=anmə taːt mennull'əlŋaː, joːdəγənə, tindaːtkumun.
  * tittə -l joːdəγənə mə -r= anmə taːt meŃD' -nun -l'əl -ŋa(m) joːdəγənə tide -Raː -t -kumun
  * 3pl -nom apparently aff -0= simply so take -hab -ev -tr.3pl apparently invis -adv -adv.abl -adv.temp
  * 3pl -nom apparently aff -0= ппросто так взять -hab -ev -tr.3pl apparently invis -adv -adv.abl -adv.temp
  They probably used to take it just like that, probably, for a long time.
  Они, просто так брали, кажется, c давнего времени.
 • VNT
  Mm.
  mm
  intj
  intj
  Mm.
  Мм.
 • VNT
  Tan kinek, kinńəŋ, tan kinek, mm, Al'oːnə adoːgi tan əl=paneːlbuńil?
  ta -n kin -ə -k kin -ńə -ŋ ta -n kin -ə -k mm Alena.R adoː -gi ta -n əl= pan -eː -(l)buń -i -l
  dist -adv who -0 -mod.pred who -s.com -fc dist -adv who -0 -mod.pred intj Alyona.R son -3poss dist -adv neg= put -tr -des -0 -sf
  dist -adv кто -0 -mod.pred кто -s.com -fc dist -adv кто -0 -mod.pred intj Alyona.R сын -3poss dist -adv neg= положить -tr -des -0 -sf
  And that one, uhm, that, mm, Alyona's son doesn't want to put out fishnets?
  А, этот ... как его ... ну, этот ... мм, Алёнин сын не хочет рыбачить?
 • VNT
  [...]
 • AIS
  Ee, Peːčə.
  ee Petja.R
  intj Petya.R
  intj Petya.R
  Oh, Petya.
  Э-э, Петя.
 • VNT
  Ei!
  ei
  intj
  intj
  Yeah!
  Ээй.
 • AIS
  Peːčə l'eː tan.
  Petja.R l'eː ta -n
  Petya.R dp dist -adv
  Petya.R dp dist -adv
  That's Petya.
  Петя же.
 • VNT
  "Mə=paneːt" moni?
  mə= pan -eː -t(ə) mon -j
  aff= put -tr -fut(tr.1sg) say -intr.3
  aff= положить -tr -fut(tr.1sg) сказать -intr.3
  Did he say that he would put out nets?
  Сказал, что будет ставить (сети)?
 • AIS
  Ee, mə=paneːlbuńi da, mər=iŋeːŋ.
  ee mə= pan -eː -(l)buń -j da.Y mə -r= iŋeː -ŋ
  intj aff= put -tr -des -intr.3 dp.Y aff -0= fear -tr.1sg
  intj aff= положить -tr -des -intr.3 dp.Y aff -0= fear -tr.1sg
  Yes, he wants to put out nets, right, but I'm afraid.
  Да, Петя хочет ставить, но я боюсь.
 • AIS
  Engənə tadaː gurčitəi, uraːlŋolləŋ sabal'əmorij, mər=iŋeːŋ.
  engənə ta -Raː kur -čiː -t(ə) -j ura -Aː -l -(ŋ)olləŋ sabal'ə -mori -j mə -r= iŋeː -ŋ
  very dist -adv act -intr.punct -fut -intr.3 learn -intr.punct -n -acc.contr stop -pot -intr.3 aff -0= fear -tr.1sg
  очень dist -adv act -intr.punct -fut -intr.3 learn -intr.punct -n -acc.contr остановиться -pot -intr.3 aff -0= fear -tr.1sg
  If he gets too much into it, he'll quit his education, I fear.
  Слишком глубоко туда зайдёт, учёбу даже забросит, боюсь.
 • VNT
  Haha.
  haha
  laughter
  laughter
  Haha!
 • AIS
  Teńi buollar paltəraː meːtərəńd'ə [s] umujələ med'im.
  tu -Raː buollar.Y poltora.R metr.R -ń(ə) -j(ə) umujə -lə meŃD' -i -m
  prox -adv dp.Y one.and.half.R metre.R -vblz.propr -s.ptcp pike -acc take -0 -tr.3
  prox -adv dp.Y один.and.half.R metre.R -vblz.propr -s.ptcp щука -acc взять -0 -tr.3
  He caught pike that was one and a half meter long here.
  Он здесь полутораметровую щуку поймал.
 • AIS
  Paltəraː meːtəroːlə.
  poltora.R metr.R -oːl -l -lə
  one.and.half.R metre.R -stat -nmlz -acc
  один.and.half.R metre.R -stat -nmlz -acc
  One and a half meter long.
  Полутораметровую
 • VNT
  Nemelək? Uːdəčkələk?
  neme -lək udočka.R -lək
  what -ins fishing.rod.R -ins
  что -ins fishing.rod.R -ins
  With what? With a fishing rod?
  Чем? Удочкой?
 • AIS
  Uːdəčkələk.
  udočka.R -lək
  fishing.rod.R -ins
  fishing.rod.R -ins
  With a fishing rod.
  Удочкой.
 • VNT
  Ee.
  ee
  intj
  intj
  Oh.
  Ээ.
 • AIS
  Qad'ir tuŋ, l'egi, buollar ten waičil'əlum bukatin, qad'i moll'əń "помоги меня".
  qad'ir tu -ŋ l'e -gi buollar.Y tu -n wai -(uː)ji -l'əl -u -m bukatïn.Y qad'ir mon -l'əl -j
  dp prox -attr hesit -3poss dp.Y prox -adv pull -pluract -ev -0 -tr.3 in.general.Y dp say -ev -intr.3
  dp prox -attr hesit -3poss dp.Y prox -adv тянуть -pluract -ev -0 -tr.3 в.general.Y dp сказать -ev -intr.3
  There he was, uhm, pulling it out (sc. the fish), and he said "Help me!".
  Вот (его) что-то сильно тянет, "помоги мне", сказал.
 • VNT
  Aha.
  aha
  intj
  intj
  Aha.
  Ага.
 • AIS
  Aha.
  aha
  intj
  intj
  Aha.
  Ага.
 • AIS
  Aduŋńə paltəraːmeːtroːvij iščuːkə.
  adu -ŋńə poltorametrovyj.R ščuka.R
  vis -n half.meter.long.R pike.R
  vis -n half.meter.длинный.R щука.R
  That was a one-and-a-half-meter long pike.
  Это была полутораметровая щука.
 • VNT
  Aha.
  aha
  intj
  intj
  Uh-hun.
  Ага.
 • AIS
  Qad'ir uːrəŋ tite qad'ir waičinul'əlum.
  qad'ir uː -Rəŋ tite qad'ir wai -(uː)ji -nun -l'əl -u -m
  dp go -ss.sim.cvb like dp pull -pluract -hab -ev -0 -tr.3
  dp идти -ss.sim.cvb любить dp тянуть -pluract -hab -ev -0 -tr.3
  He was pulling it like this all the time.
  Вот так (наматывая на руку), затягивал.
 • AIS
  Tadaː qad'ir tan čambiːdəγə qad'ir puŋoːlər nasiːləi pull'əlŋaː.
  ta -Raː qad'ir ta -n čambə -jiː -dəγə qad'ir puŋ -oːl -ə -r nasilu.R puń -l'əl -ŋa(m)
  dist -adv dp dist -adv help -tr -3ds.cvb dp joy -stat -0 -ss.circ.cvb hardly.R kill -ev -tr.3pl
  dist -adv dp dist -adv помогать -tr -3ds.cvb dp радость -stat -0 -ss.circ.cvb hardly.R убить -ev -tr.3pl
  Then, when he helped him, they were very happy and were hardly able to kill the fish.
  Вот тогда они от радости, что он помог, еле-еле убили (рыбу).
 • VNT
  Oo, etoːw!
  oo etoː
  intj intj
  intj intj
  Ooh, impressive!
  Да неужто!
 • AIS
  Tadaːt pull'əlŋaː, anï buollar d'e tuŋudə kečil buollar, tittəl'ə iral'əń buolla.
  ta -Raː -t puń -l'əl -ŋa(m) anï.Y buollar.Y d'e.Y tu -(lə)G(u)də keči -l buollar.Y tittə -l'ə iral'ə -j buolla.Y
  dist -adv -adv.abl kill -ev -tr.3pl now.Y dp.Y dp.Y prox -adv.dir bring -nmlz dp.Y 3pl -pert heavy -intr.3 dp.Y
  dist -adv -adv.abl убить -ev -tr.3pl сейчас.Y dp.Y dp.Y prox -adv.dir принести -nmlz dp.Y 3pl -pert тяжелый -intr.3 dp.Y
  Then they killed it, and now (sc. the problem was) bringing it here, their (sc. burden, i.e. fish) was heavy!
  Потом убили, и что сказать, сюда принести – ихнее тяжело же.
 • AIS
  Tudeilək paltəraː meːtra, anï šuːkəgi waːji [tal] paltəraː meːtra, umujəgi.
  tude -eilə(k) poltora.R metr.R-a.R anï.Y ščuka.R -gi waːj poltora.R metr.R-a.R umujə -gi
  3sg -ints one.and.half.R metre.R-gen.R now.Y pike.R -3poss also one.and.half.R metre.R-gen.R pike -3poss
  3sg -ints один.and.half.R metre.R-gen.R сейчас.Y щука.R -3poss тоже один.and.half.R metre.R-gen.R щука -3poss
  He himself is a metre and a half (tall), and his pike is a metre and a half (long), his pike.
  Сам – полтора метра, и щука его – тоже полтора метра. Его щука.
 • VNT
  Aha.
  aha
  intj
  intj
  Uh-huh.
  Ага.
 • VNT
  Uu!
  uu
  intj
  intj
  Wow!
  О-о.
 • AIS
  Qad'ir tadaːt moll'əń "Восемь штук".
  qad'ir ta -Raː -t mon -l'əl -j
  dp dist -adv -adv.abl say -ev -intr.3
  dp dist -adv -adv.abl сказать -ev -intr.3
  Then he said: "Eight pieces."
  Потом он сказал восемь штук.
 • AIS
  "Маленькую дам тебе."
  "I'll give you a small one."
  Маленькую дам тебе.
 • VNT
  Aha.
  aha
  intj
  intj
  Uh-huh.
  Ага.
 • AIS
  "А ты мне этот, щуку мне дай."
  "And you give me that, that piece."
  А ты мне этот... щуку мне ... дай.
 • AIS
  Tadaː mə=tadil'əlum.
  ta -Raː mə= taND -jiː -l'əl -u -m
  dist -adv aff= give -tr -ev -0 -tr.3
  dist -adv aff= дать -tr -ev -0 -tr.3
  Then he gave it (sc. to him/her).
  Тогда он её дал.
 • VNT
  Aei!
  ae
  intj
  intj
  Uh-huh.
  Э-э.
 • AIS
  Ee, mə=tadil'əlum tadaːt l'eː.
  ee mə= taND -jiː -l'əl -u -m ta -Raː -t l'eː
  intj aff= give -tr -ev -0 -tr.3 dist -adv -adv.abl dp
  intj aff= дать -tr -ev -0 -tr.3 dist -adv -adv.abl dp
  Yeah, then he gave it away.
  Тогда же дал.
 • AIS
  Ee.
  ee
  intj
  intj
  Yeah.
  Э-э.
 • AIS
  Aγïs [št] štuːkə, l'elə, šuːkələ kečimələ.
  aγïs.Y štuka.R l'e -lə ščuka.R -lə keči -m(ə)lə
  eight.Y piece.R hesit -pred pike.R -pred bring -of.3sg
  eight.Y piece.R hesit -pred щука.R -pred принести -of.3sg
  He brought eight pieces, uhm, pikes.
  Восемь штук, это самое, щук принёс.
 • AIS
  Al'γəńd'ə lewein-burebə ŋoll'əń.
  al'γə -ń(ə) -j(ə) leweil -ND pure -b(ə) (ŋ)ol -l'əl -j
  fish -vblz.propr -s.ptcp summer -gen above -n cop -ev -intr.3
  рыба -vblz.propr -s.ptcp лето -gen над -n cop -ev -intr.3
  It seems to be a place rich in fish.
  Рыбное место, оказывается.
 • AIS
  Aduŋ Bruqaːnəv lewein-burebə ŋoll'əltəi.
  adu -ŋ Brjukhanov.R leweil -ND pure -b(ə) (ŋ)ol -l'əl -t(ə) -j
  vis -attr Bryukhanov.R summer -gen above -n cop -ev -fut -intr.3
  vis -attr Bryukhanov.R лето -gen над -n cop -ev -fut -intr.3
  That was probably Bryukhanov's lot.
  Это самое ... участок Брюханова, наверное.
 • AIS
  Tuŋ mə=qadaː ten, l'elək, əə, jawul, mə=jawulńaːl'əń.
  tu -ŋ mə= qa -Raː tu -n l'e -lək əə jawul mə= jawul -ń(ə) -l'əl -j
  prox -attr aff= qu -adv prox -adv hesit -ins hesit road aff= road -vblz.propr -ev -intr.3
  prox -attr aff= qu -adv prox -adv hesit -ins hesit road aff= road -vblz.propr -ev -intr.3
  There, somewhere, uhm, ehm, road, there is a road there.
  Это, где-то, вот ... ну, это, так ... дорога, дорога есть туда.
 • VNT
  Eje, qadaː taŋ?
  eje qa -Raː ta -ŋ
  intj qu -adv dist -attr
  intj qu -adv dist -attr
  Mm, where is that?
  Где это?
 • VNT
  Ee, ten ugurčələk [uː] eureːnu(nŋi)?
  ee tu -n ugurčə -lək eurə -nun -ŋi
  intj prox -adv foot -ins walk -hab -intr.3pl
  intj prox -adv ступня -ins идти -hab -intr.3pl
  Uh-huh, do people go (there) on foot?
  А-а, это ... пешком идти ... ходят ..?
 • AIS
  Aha, ugurčələk, kin čaːs ustatigar ugurčələk eureːnunŋi, kin čaːs.
  aha ugurčə -lək kin čas.R ustatïgar.Y ugurčə -lək eurə -nun -ŋi kin čas.R
  intj foot -ins who hour.R during.Y foot -ins walk -hab -intr.3pl who hour.R
  intj ступня -ins кто hour.R во:время.Y ступня -ins идти -hab -intr.3pl кто hour.R
  Uh-huh, on foot, one walks two hours on foot, two hours.
  Два часа они пешком добираются, два часа.
 • VNT
  Ae.
  ae
  intj
  intj
  Aa.
  Э-э.
 • VNT
  Tadaː qad'ir taŋ uːdəlaːŋi?
  ta -Raː qad'ir ta -ŋ uda.R -LA.Y -ŋi
  dist -adv dp dist -attr fishing.rod.R -vblz.Y -intr.3pl
  dist -adv dp dist -attr fishing.rod.R -vblz.Y -intr.3pl
  They go fishing there, right?
  Там, значит, удят?
 • AIS
  Ee, uːdəlaːr, tan joːdəγənə sordoŋ qaːləγə ŋoll'əń, sordoŋ.
  ee uda.R -LA.Y -r ta -n joːdəγənə sordoŋ.Y qaːlə -Gə (ŋ)ol -l'əl -j sordoŋ.Y
  intj fishing.rod.R -vblz.Y -ss.circ.cvb dist -adv apparently pike.Y formidable -intj cop -ev -intr.3 pike.Y
  intj fishing.rod.R -vblz.Y -ss.circ.cvb dist -adv apparently щука.Y formidable -intj cop -ev -intr.3 щука.Y
  Yeah, there's fishing, pikes seem to be terribly many, pikes.
  Удят, кажется, наверно страшно щучья.
 • VNT
  Mm.
  mm
  intj
  intj
  Mm.
  М-м.
 • VNT
  Umujəŋ, ee, l'eŋ, l'eŋ...
  umujə -ŋ ee l'e -ŋ l'e -ŋ
  pike -fc intj hesit -fc hesit -fc
  щука -fc intj hesit -fc hesit -fc
  Pike, whatsit, whatsitsname...
  Щука, вот, вот...
 • VNT
  Kösl'ələ tan?
  kösl'ə -lə ta -n
  burbot -pred dist -adv
  burbot -pred dist -adv
  Is there burbot there?
  А налим?
 • AIS
  Tan kösl'ə mə=l'eːl'əltəi qoːdiːk aduŋ.
  ta -n kösl'ə mə= l'e -l'əl -t(ə) -j qoːdiːk adu -ŋ
  dist -adv burbot aff= be -ev -fut -intr.3 possibly vis -attr
  dist -adv burbot aff= быть -ev -fut -intr.3 possibly vis -attr
  There is burbot probably, there.
  А налим есть наверное.
 • VNT
  Mm.
  mm
  intj
  intj
  Mm.
  М-м.
 • VNT
  Uu!
  uu
  intj
  intj
  Oh!
  О-о!
 • AIS
  Anï buollar taŋ lewein-burebəγə [jo], l'e, moːqədəńə l'eː l'eːl'əń, moːqə, moːqə, kösl'ə, əə, umujə...
  anï.Y buollar.Y ta -ŋ leweil -ND pure -b(ə) -γə l'e moːqə -dəńə l'eː l'e -l'əl -j moːqə moːqə kösl'ə əə umujə
  now.Y dp.Y dist -attr summer -gen above -n -loc hesit broad.whitefish -s.add dp be -ev -intr.3 broad.whitefish broad.whitefish burbot hesit pike
  сейчас.Y dp.Y dist -attr лето -gen над -n -loc hesit broad.whitefish -s.add dp быть -ev -intr.3 broad.whitefish broad.whitefish burbot hesit щука
  And then, there is, uhm, also whitefish in that place, whitefish, burbot, pike...
  Это, в той местности чир тоже есть, чир, налим, щука.
 • VNT
  Aa.
  aa
  intj
  intj
  Yeah.
  Аа.
 • AIS
  Uːri l'eː, tet pulijəńə ńaγa tine, öːrpəńə ńaγa aduŋ, l'eγə, Qarčiγə saːbənd'ələ tite pandaːnunul, saːbənd'ə.
  euri l'eː tet pulijə -ńə ńaγa tine öː -pə -ńə ńaγa adu -ŋ l'e -γə Qarči -γə saːbənd'ə -lə tite pan -R(ə) -nun -u -l saːbənd'ə
  or dp 2sg elder.sister's/aunt's.husband -s.com together then child -pl -s.com together vis -attr hesit -loc Qarchi -loc fishnet -pred like put -tr -hab -0 -of.1pl fishnet
  or dp 2sg elder.сестра's/тетя's.муж -s.com together тогда ребенок -pl -s.com together vis -attr hesit -loc Qarchi -loc fishnet -pred любить положить -tr -hab -0 -of.1pl fishnet
  Or, you see, I have recently been putting out fishnets together with your brother-in-law, with the children, in Qarchi, the fishnets.
  Или вот, с твоим зятем тогда, с детьми там, в Харчах, мы сети вот так ставили.
 • VNT
  Mm.
  mm
  intj
  intj
  Mm.
  М-м.
 • VNT
  Mmh.
  mmh
  mm-h
  mm-h
  Mm-h.
  Ага.
 • AIS
  Tadaːt qad'ir čitnəi sappïkï oŋeːnuni, sappïkï, čitnəi sappïkï.
  ta -Raː -t qad'ir čič(i) -n(ə) -j(ə) sappïkï.Y oŋ -eː -nun -j sappïkï.Y čič(i) -n(ə) -j(ə) sappïkï.Y
  dist -adv -adv.abl dp long -stat -s.ptcp boots.Y dress -tr -hab -tr.1pl boots.Y long -stat -s.ptcp boots.Y
  dist -adv -adv.abl dp длинный -stat -s.ptcp сапоги.Y платье -tr -hab -tr.1pl сапоги.Y длинный -stat -s.ptcp сапоги.Y
  Then we put on long boots, boots, long boots.
  И, вот, потом, длинные сапоги надеваем
 • VNT
  Ae.
  ae
  intj
  intj
  Uh-huh.
  А-а.
 • AIS
  Tadaːt qad'ir teńi mə=pandaːnunui, tadaːt teːnnaːγərut qad'ir tite tanaːnunui, umujə, čitnəi, qad'ir tite qad'ir karal' dite tite pömögərəinunui.
  ta -Raː -t qad'ir tu -Raː mə= pan -R(ə) -nun -u -j ta -Raː -t teː -n -(laː)GVr -u -t qad'ir tite tono -nun -u -j umujə čič(i) -n(ə) -j(ə) qad'ir tite qad'ir koral'.R tite tite pömö -Gə -RAi -nun -u -j
  dist -adv -adv.abl dp prox -adv aff= put -tr -hab -0 -tr.1pl dist -adv -adv.abl med -adv -adv.loc -0 -adv.abl dp like chase -hab -0 -tr.1pl pike long -stat -s.ptcp dp like dp corral.enclosure.R like like round -intr -tr.punct -hab -0 -tr.1pl
  dist -adv -adv.abl dp prox -adv aff= положить -tr -hab -0 -tr.1pl dist -adv -adv.abl med -adv -adv.loc -0 -adv.abl dp любить chase -hab -0 -tr.1pl щука длинный -stat -s.ptcp dp любить dp corral.enclosure.R любить любить round -intr -tr.punct -hab -0 -tr.1pl
  Then we put out (sc. the fishnet) here, then we drive them from that (other) side, the pikes, the long ones, and we encircle them like that, like in a reindeer corral enclosure.
  И вот, потом здесь (сети) ставим, потом с той (противоположной) стороны гонят, щуку, длинную такую, как кораль, так окружаем.
 • VNT
  Ee.
  ee
  intj
  intj
  Oh.
  Э-э.
 • VNT
  Aha.
  aha
  intj
  intj
  Uh-huh.
  Ага.
 • AIS
  Tite pömögərəinunui, teːnnaːγərut waːji čiː keluːnunŋi, qad'ir maːrqən köde buollar qad'ir umujələ tideŋ, l'elək, saːlək paidununum, adaːn tuŋudəŋ silqəγə [su] suŋdiːnunum.
  tite pömö -Gə -RAi -nun -u -j teː -n -(laː)GVr -u -t waːj čiː kel(u) -nun -ŋi qad'ir maːrqə -ND köde buollar.Y qad'ir umujə -lə tide -ŋ l'e -lək saːl -lək pai -du -nun -u -m adu -Raː -n tu -(lə)G(u)də -ŋ sil -Qə -γə suŋdi -nun -u -m
  like round -intr -tr.punct -hab -0 -tr.1pl med -adv -adv.loc -0 -adv.abl also people come -hab -intr.3pl dp one -gen person dp.Y dp pike -acc invis -attr hesit -ins tree -ins hit -pluract -hab -0 -tr.3 vis -adv -adv prox -adv.dir -fc dry -n -loc throw -hab -0 -tr.3
  любить round -intr -tr.punct -hab -0 -tr.1pl med -adv -adv.loc -0 -adv.abl тоже народ прийти -hab -intr.3pl dp один -gen человек dp.Y dp щука -acc invis -attr hesit -ins дерево -ins hit -pluract -hab -0 -tr.3 vis -adv -adv prox -adv.dir -fc dry -n -loc бросать -hab -0 -tr.3
  So, we encircle them, and from that direction people come, and there, one man beats the pikes with, uhm, club, and throws it here, in this direction, on dry land.
  Вот так окружаем, и с той стороны тоже люди подходят, и, вот, один человек щуку этим самым (льэлэк саалэк), палкой, бьёт, сюда, на сушу, кидает.
 • VNT
  Haha!
  haha
  laughter
  laughter
  Haha!
  А-а.
 • AIS
  Oo d'e, amutnəŋ pojoːd'ə [se], l'ek, umujə ŋolnuni.
  oo d'e.Y ama -oːl -(j)nə -ŋ poi -oːl -j(ə) l'e -k umujə (ŋ)ol -nun -j
  intj dp.Y good -stat -adv -fc many -stat -s.ptcp hesit -mod.pred pike cop -hab -intr.3
  intj dp.Y хороший -stat -adv -fc много -stat -s.ptcp hesit -mod.pred щука cop -hab -intr.3
  O-oh, there are terribly many, uhm, pikes.
  Страшно много бывает, этих, щук.
 • AIS
  Aa.
  aa
  intj
  intj
  Aa.
  А-а.
 • VNT
  Aujaː, aujaː mitqə kinek eurər, mm, Ehe Wowkə ŋod'ə~rukun.
  aujaː aujaː mit -γə kin -ə -k eurə -r mm ehe.Y Vovka.R (ŋ)ol -j(ə) ~sukun
  yesterday yesterday 1pl -loc who -0 -mod.pred walk -ss.circ.cvb intj bear.Y Vovka.R cop -s.ptcp ~nmlz
  yesterday yesterday 1pl -loc кто -0 -mod.pred идти -ss.circ.cvb intj bear.Y Vovka.R cop -s.ptcp ~nmlz
  Yesterday, yesterday coming to us, that one, mm, the man called Vovka the Bear.
  Вчера к нам этот придя, этот, Вовка Медведь ...
 • AIS
  Mm.
  mm
  intj
  intj
  Mm.
  Мм.
 • AIS
  Ee, Wowkə mə=l'ei teńi?
  ee Vovka.R mə= l'e -j tu -Raː
  intj Vovka.R aff= be -intr.3 prox -adv
  intj Vovka.R aff= быть -intr.3 prox -adv
  Oh, Vovka is here?
  А-а, Вовка здесь есть?
 • VNT
  Ee, teńi mə=köll'əlŋi diː.
  ee tu -Raː mə= kel(u) -l'əl -ŋi diː.Y
  intj prox -adv aff= come -ev -intr.3pl dp.Y
  intj prox -adv aff= прийти -ev -intr.3pl dp.Y
  Yeah, they apparently arrived here.
  Они, оказывается (ди), приехали же сюда.
 • VNT
  Qanaːr qanaːr köll'əlŋi, Sveːtə...
  qan -Aː -r qan -Aː -r kel(u) -l'əl -ŋi Sveta.R
  move -intr.punct -ss.circ.cvb move -intr.punct -ss.circ.cvb come -ev -intr.3pl Sveta.R
  move -intr.punct -ss.circ.cvb move -intr.punct -ss.circ.cvb прийти -ev -intr.3pl Sveta.R
  They moved, moved over here, Sveta...
  Переехали, Света ...
 • AIS
  Ee! Nemelə...
  ee neme -lə
  intj what -pred
  intj что -pred
  Oh! What...
  Э-э! Что...
 • AIS
  Aa.
  aa
  intj
  intj
  Aa.
  А-а.
 • AIS
  Oo!
  oo
  intj
  intj
  Oh!
  О-о-о.
 • AIS
  Aa, söp, söp.
  aa söp.Y söp.Y
  intj dp.Y dp.Y
  intj dp.Y dp.Y
  Uh-huh, yes, yes.
  А-а, да, да.
 • VNT
  Id'eː kileŋ otpuskəγə l'eŋi.
  id'eː ki -le -ŋ otpusk.R -γə l'e -ŋi
  now two -coll.nom -fc holiday.R -loc be -intr.3pl
  сейчас два -coll.nom -fc holiday.R -loc быть -intr.3pl
  They are both on holiday now.
  Сейчас оба в отпуске.
 • VNT
  Tan Sveːtə ten kelul kind'əγə monŋi, moni l'eː "Otpuskə joːγərəillək teńi bal'ńicəγə mə=seutəjəŋ" moni [čai] "čaγad'aːčər".
  ta -n Sveta.R tu -n kel(u) -l kind'ə -γə mon -ŋi mon -j l'eː otpusk.R joːγə -RAi -R(ə)lək tu -Raː bol'nica.R -γə mə= seg -t(ə) -jə(ŋ) mon -j čaγad'ə -(iː)čə -r
  dist -adv Sveta.R prox -adv come -nmlz month -loc say -intr.3pl say -intr.3 dp holiday.R finish -tr.punct -ss.ant.cvb prox -adv hospital.R -loc aff= enter -fut -intr.1sg say -intr.3 work -purp -ss.circ.cvb
  dist -adv Sveta.R prox -adv прийти -nmlz month -loc сказать -intr.3pl сказать -intr.3 dp holiday.R закончить -tr.punct -ss.ant.cvb prox -adv hospital.R -loc aff= войти -fut -intr.1sg сказать -intr.3 работать -purp -ss.circ.cvb
  Sveta said, she said that next month, when she finishes her holiday, she will enter the hospital here, she said, in order to work there.
  А Света, вот, в будущем месяце сказала, когда её отпуск закончится, здесь в больницу пойду работать.
 • AIS
  Aha.
  aha
  intj
  intj
  Uh-huh.
  Ага.
 • AIS
  Aha.
  aha
  intj
  intj
  Uh-huh.
  A-a.
 • AIS
  Mər=amoːl'əń.
  mə -r= ama -oːl -l'əl -j
  aff -0= good -stat -ev -intr.3
  aff -0= хороший -stat -ev -intr.3
  So it's fine.
  Значит, хорошо.
 • VNT
  Tan tudel buollaːnə čaγad'ələ waŋčinumlə, aqraːnik.
  ta -n tude -l buollaγïna.Y čaγad'ə -l -lə waŋči -nu -m(ə)lə okhrannik.R
  dist -adv 3sg -nom dp.Y work -n -pred search -ipfv -of.3sg watchman.R
  dist -adv 3sg -nom dp.Y работать -n -pred искать -ipfv -of.3sg watchman.R
  And he is looking for a job, as a watchman.
  А вот он сам, оказывается, ищет работу, охранника.
 • AIS
  Ee.
  ee
  intj
  intj
  Uh-huh.
  Э-э.
 • AIS
  Ee.
  ee
  intj
  intj
  Uh-huh.
  Э-э.
 • VNT
  Tan [uje mə] mə=jamd'il'əń diː, taŋ Ehe Wowkə.
  ta -n mə= jamd'i -l'əl -j diː.Y ta -ŋ ehe.Y Vovka.R
  dist -adv aff= ill -ev -intr.3 dp.Y dist -attr bear.Y Vovka.R
  dist -adv aff= больной -ev -intr.3 dp.Y dist -attr bear.Y Vovka.R
  He seems to be ill, that Vovka the Bear.
  Он, оказывается, болеет, этот Вовка.
 • AIS
  Ee.
  ee
  intj
  intj
  Uh-huh.
  Э-э.
 • AIS
  Ee.
  ee
  intj
  intj
  Uh-huh.
  Э-э.
 • AIS
  Jeulugələdə!
  jeulə -Gə -lədə
  like -intj -ints
  любить -intj -ints
  Poor thing!
  Вот бедняжка-то.
 • VNT
  Taːt l'er moni, "Aqraːnik moːrqoːn ŋotəjəŋ", moni.
  taːt l'e -r mon -j okhrannik.R moːrqoːn (ŋ)ol -t(ə) -jə(ŋ) mon -j
  so be -ss.circ.cvb say -intr.3 watchman.R only cop -fut -intr.1sg say -intr.3
  так быть -ss.circ.cvb сказать -intr.3 watchman.R only cop -fut -intr.1sg сказать -intr.3
  Therefore he said that he would only be a watchman, he said.
  Поэтому, сказал, только охранником буду.
 • VNT
  Mm.
  mm
  intj
  intj
  Mm.
  М-м.
 • AIS
  Aa.
  aa
  intj
  intj
  Ah.
  А-а-а.
 • VNT
  Tadaː...
  ta -Raː
  dist -adv
  dist -adv
  There...
  Там...
 • AIS
  Qata mər=amuč, eta Naːsčə l'eː eul'ikeːdəγə keluködij buolla.
  khata.Y mə -r= ama -oːl -j eto.R Nastja.R l'eː eul'ə -QAː -dəγə kel(u) -ködi -j buolla.Y
  dp.Y aff -0= good -stat -intr.3 this.R Nastya.R dp not.be -stat.inch -3ds.cvb come -hpcr -intr.3 dp.Y
  dp.Y aff -0= хороший -stat -intr.3 этот.R Nastya.R dp не.быть -stat.inch -3ds.cvb прийти -hpcr -intr.3 dp.Y
  Then it's good that he could come, poor soul, when Nastya (the aunt) had died.
  Тогда хорошо, это, от того, что Настя (тёща) умерла, пришёл же.
 • AIS
  Taːt l'er, mm, Naːsčə eul'ikeːdəγə.
  taːt l'e -r mm Nastja.R eul'ə -QAː -dəγə
  so be -ss.circ.cvb intj Nastya.R not.be -stat.inch -3ds.cvb
  так быть -ss.circ.cvb intj Nastya.R не.быть -stat.inch -3ds.cvb
  Therefore, mm, when Nastya died.
  Из-за того...
 • AIS
  Ae.
  ae
  intj
  intj
  Uh-huh.
  Э-э.
 • VNT
  Mm.
  mm
  intj
  intj
  Mm.
  М-м.
 • AIS
  Aduŋ öːrpə ejoːkət ičoːlŋiń.
  adu -ŋ öː -pə ejöːkə -t ičoː -l -ŋiń
  vis -attr child -pl not.far -adv.abl look -nmlz -dat
  vis -attr ребенок -pl не.далеко -adv.abl смотреть -nmlz -dat
  In order to see the children from close up.
  Чтобы детей изблизу видеть.
 • VNT
  Tadaː tudel ńeːd'ij.
  ta -Raː tude -l ńeː -(uː)ji -j
  dist -adv 3sg -nom call -pluract -intr.3
  dist -adv 3sg -nom звать -pluract -intr.3
  He then told (sc. me about different things).
  Тогда он рассказал.
 • AIS
  Ae?
  ae
  intj
  intj
  So?
  Э-э.
 • VNT
  Mani, id'eː ten in čaːqərdəγə Sreːdńəiγə, mani, aq, l'elək, kösl'ələk čiː saγanaːnunŋi.
  mon -j id'eː tu -n in čaːqə -R(ə) -dəγə Srednij.R -γə mon -j aq l'e -lək kösl'ə -lək čiː saγanə -nun -ŋi
  say -intr.3 now prox -adv as.soon.as freeze -intr -3ds.cvb Srednekolymsk.R -loc say -intr.3 only hesit -ins burbot -ins people sit -hab -intr.3pl
  сказать -intr.3 сейчас prox -adv as.soon.as freeze -intr -3ds.cvb Srednekolymsk.R -loc сказать -intr.3 only hesit -ins burbot -ins народ сидеть -hab -intr.3pl
  He said that now, as soon as it started to freeze, people in Srednekolymsk, he said, live only on, uhm, burbot.
  Сказал, что сейчас, когда только замерзает, в Среднеколымске, сказал только этим, налимом люди кормятся.
 • AIS
  Kösl'ələk.
  kösl'ə -lək
  burbot -ins
  burbot -ins
  On burbot.
  Налимом.
 • AIS
  Anaːn.
  anaːn
  very
  очень
  Very much.
  Очень.
 • VNT
  Teńi qoːdiːr ten tite aduŋ, taŋ, l'eŋ, "Əl=paneːjəmut", moni, aduŋ, l'elək...
  tu -Raː qoːdiːr tu -n tite adu -ŋ ta -ŋ l'e -ŋ əl= pan -eː -j(ə)mut mon -j adu -ŋ l'e -lək
  prox -adv why prox -adv like vis -attr dist -attr hesit -fc neg= put -tr -neg.2pl say -intr.3 vis -attr hesit -ins
  prox -adv почему prox -adv любить vis -attr dist -attr hesit -fc neg= положить -tr -neg.2pl сказать -intr.3 vis -attr hesit -ins
  Here, why, there, that, whatsitsname, he said that we don't put them out, those, whatsitsname... (sc. hooks)
  Здесь, почему, вот, это (крючки), не ставите сказал, этим (крючком).
 • VNT
  Qoːdə anaːn pojoːlnuni.
  qoːdə anaːn poi -oːl -nun -j
  how very many -stat -hab -intr.3
  как очень много -stat -hab -intr.3
  Somehow, there is a lot of it.
  Очень много бывает (налима).
 • AIS
  Tudel l'eː [wo] jöːsəγən l'eː.
  tude -l l'eː jöː -s(ə) -γən l'eː
  3sg -nmlz dp see -caus -hort.3 dp
  3sg -nmlz dp видеть -caus -hort.3 dp
  Well, he should show it.
  Ну, пусть он покажет.
 • VNT
  Ee, moni, "Aγan jöːsət", moni.
  ee mon -j aγan jöː -s(ə) -t(ə) mon -j
  intj say -intr.3 certainly see -caus -fut(tr.1sg) say -intr.3
  intj сказать -intr.3 certainly видеть -caus -fut(tr.1sg) сказать -intr.3
  Yeah, he said he will show, no doubt about that.
  А-а, сказал, обязательно покажу, сказал.
 • AIS
  Ee, mər=amuč.
  ee mə -r= ama -oːl -j
  intj aff -0= good -stat -intr.3
  intj aff -0= хороший -stat -intr.3
  Oh, good.
  Э-э, хорошо!
 • VNT
  Tol'ka moni, tudel moni, el'idəγə, l'eləŋ, čibaklə naːdoːləl, moni.
  tol'ko.R mon -j tude -l mon -j el'i -də -γə l'e -lə -ŋ čebak.R -lə nado.R -oːl -ə -l mon -j
  only.R say -intr.3 3sg -nom say -intr.3 first -3poss.obl -loc hesit -pred -fc Siberian.roach.R -pred necessity.R -stat -0 -sf say -intr.3
  only.R сказать -intr.3 3sg -nom сказать -intr.3 первый -3poss.obl -loc hesit -pred -fc Siberian.roach.R -pred necessity.R -stat -0 -sf сказать -intr.3
  He only said, he said that first of all, one needs, uhm, a roach.
  Только, сказал, сперва, это самое, чебак нужен.
 • AIS
  Aa!
  aa
  intj
  intj
  Oh!
  A!
 • VNT
  Čibak uːdəlaːrələk med'oːldə, tadaːt qad'ir taŋ čibakləŋ, ten kösl'ələ, uːdəskədəγə l'eːnull'əlŋaː, eńd'ə~rukunγənə, taŋńigi moːrqoːn ejuːtəi, moni.
  čebak.R uda.R -LA.Y -R(ə)lək meŃD' -oːl -Rə ta -Raː -t qad'ir ta -ŋ čebak.R -lə -ŋ tu -n kösl'ə -lə udočka.R -də -γə l'e -nun -l'əl -ŋa(m) eŃD' -j(ə) ~sukun -γənə taŋnigi moːrqoːn eji -uː -t(ə) -j mon -j
  Siberian.roach.R fishing.rod.R -vblz.Y -ss.ant.cvb take -res -ss.cond.sim.cvb dist -adv -adv.abl dp dist -attr Siberian.roach.R -pred -fc prox -adv burbot -acc fishing.rod.R -3poss.gen -loc hesit -hab -ev -tr.3pl live -s.ptcp ~nmlz -def.acc then only catch -stat -fut -intr.3 say -intr.3
  Siberian.roach.R fishing.rod.R -vblz.Y -ss.ant.cvb взять -res -ss.cond.sim.cvb dist -adv -adv.abl dp dist -attr Siberian.roach.R -pred -fc prox -adv burbot -acc fishing.rod.R -3poss.gen -loc hesit -hab -ev -tr.3pl жить -s.ptcp ~nmlz -def.acc тогда only catch -stat -fut -intr.3 сказать -intr.3
  One catches a roach with a fishing rod and takes it, then one puts it on a fishing rod, alive, for burbot, only then can it be caught, he said.
  Выудив чебака, поймав, потом, вот, того чебака, на их удочку делают, живого, только тогда ловится, сказал.
 • AIS
  Aha.
  aha
  intj
  intj
  Uh-huh.
  Ага.
 • AIS
  Aa.
  aa
  intj
  intj
  Aa.
  А-а.
 • AIS
  Aduŋ, l'eγə, l'eː aduŋ [tuŋurku] tubdispənseːrγə, tubdispənseːr aduŋ jalγil l'eːl'əń, mə=qadaː tuŋudəŋ uːjoːldə.
  adu -ŋ l'e -γə l'eː adu -ŋ tubdispanser.R -γə tubdispanser.R adu -ŋ jalγil l'e -l'əl -j mə= qa -Raː tu -(lə)G(u)də -ŋ uː -j -oːl -Rə
  vis -attr hesit -loc dp vis -attr tuberculosis.dispensary.R -loc tuberculosis.dispensary.R vis -attr lake hesit -ev -intr.3 aff= qu -adv prox -adv.dir -fc go -0 -res -ss.cond.sim.cvb
  vis -attr hesit -loc dp vis -attr tuberculosis.dispensary.R -loc tuberculosis.dispensary.R vis -attr озеро hesit -ev -intr.3 aff= qu -adv prox -adv.dir -fc идти -0 -res -ss.cond.sim.cvb
  There, uhm, in that tuberculosis dispensary, tuberculosis dispensary, there is a lake, apparently, if one would go there once.
  Это, здесь, ну, в этом, в тубдиспансере, тубдиспансер, это озеро оказывается есть, если где-то туда идти.
 • AIS
  Taŋ jalγilγə buollar mər=anmə diː aduŋ l'eləŋ l'eːnull'əlŋumlə, tite band'ə~rukun, aduŋ jaunər teńin saːbənd'ələŋ eik mə=nemelə tite.
  ta -ŋ jalγil -γə buollar.Y mə -r= anmə diː.Y adu -ŋ l'e -lə -ŋ l'e -nun -l'əl -ŋu -m(ə)lə tite pan -j(ə) ~sukun adu -ŋ jaunə -r tu -Raː -n saːbənd'ə -lə -ŋ eik mə= neme -lə tite
  dist -attr lake -loc dp.Y aff -0= simply dp.Y vis -attr hesit -pred -fc hesit -hab -ev -3pl -of.3sg like cop -s.ptcp ~nmlz vis -attr all -s.pred prox -adv -adv.prol fishnet -pred -fc dp aff= what -pred like
  dist -attr озеро -loc dp.Y aff -0= ппросто dp.Y vis -attr hesit -pred -fc hesit -hab -ev -3pl -of.3sg любить cop -s.ptcp ~nmlz vis -attr весь -s.pred prox -adv -adv.prol fishnet -pred -fc dp aff= что -pred любить
  On that lake, they simply do thingo, apparently, such things, all (do) the fishnets or similar things.
  На том озере просто это самое делают, вот такое, всё там сеть или что такое, так.
 • VNT
  Ae.
  ae
  intj
  intj
  Oh.
  Э-э.
 • VNT
  Aha.
  aha
  intj
  intj
  Uh-huh.
  Ага.
 • VNT
  Ee.
  ee
  intj
  intj
  Oh.
  Э-э.
 • AIS
  Tadaː teńin saːńəi, tan tite, tite örd'ədəγən, l'e, saːlγə, saːl, taːt, tite suːsəirələk, tite l'eŋudəγə potiniːr bukatin aduŋ čibak ejuːnull'əń, tadaː pojoːd'ə~rukun ŋoll'əń.
  ta -Raː tu -Raː -n saːl -ń(ə) -j(ə) ta -n tite tite örd'ə -də -γən l'e saːl -γə saːl taːt tite suːsə -(A)j -R(ə)lək tite l'e -ŋu -dəγə pota -n(ə) -jiː -r bukatïn.Y adu -ŋ čebak.R eji -uː -nun -l'əl -j ta -Raː poi -oːl -j(ə) ~sukun (ŋ)ol -l'əl -j
  dist -adv prox -adv -adv.prol tree -vblz.propr -s.ptcp dist -adv like like middle -3poss.obl -prol hesit tree -loc tree so like throw -pfv -ss.ant.cvb like hesit -3pl -3ds.cvb full -stat -tr -ss.circ.cvb in.general.Y vis -attr Siberian.roach.R catch -stat -hab -ev -intr.3 dist -adv many -stat -s.ptcp ~nmlz cop -ev -intr.3
  dist -adv prox -adv -adv.prol дерево -vblz.propr -s.ptcp dist -adv любить любить середина -3poss.obl -prol hesit дерево -loc дерево так любить бросать -pfv -ss.ant.cvb любить hesit -3pl -3ds.cvb full -stat -tr -ss.circ.cvb в.general.Y vis -attr Siberian.roach.R catch -stat -hab -ev -intr.3 dist -adv много -stat -s.ptcp ~nmlz cop -ev -intr.3
  Then here with a stick, like this, so, in the midle, uhm, on stick, stick, they throw it like this and when they do so, they fill it, they catch the roach, apparently there are many (sc. Siberian roaches) there.
  Там вот здесь с палкой, а вот в середине вот там, палка, так бросают, вот так делают, и тогда полная чебака попадается, там очень много, оказывается.
 • VNT
  Aha.
  aha
  intj
  intj
  Uh-huh.
  Ага.
 • VNT
  Ae!
  ae
  intj
  intj
  Oh!
  Э-э.
 • AIS
  Aduŋńə l'eː id'eː=nəŋ l'eːl'əltəi, taŋ čibak, qoːdiːk.
  adu -ŋńə l'eː id'eː =(ND)ə -ŋ l'e -l'əl -t(ə) -j ta -ŋ čebak.R qoːdiːk
  vis -n dp now =contr -fc be -ev -fut -intr.3 dist -attr Siberian.roach.R possibly
  vis -n dp сейчас =contr -fc быть -ev -fut -intr.3 dist -attr Siberian.roach.R possibly
  That one is also there now, the Siberian roach, probably.
  Это самое, и сейчас есть наверное тот чебак, наверное.
 • VNT
  Mm.
  mm
  intj
  intj
  Mm.
  Мм.
 • VNT
  Aa.
  aa
  intj
  intj
  Uh-huh.
  Aa.
 • AIS
  Ee, [meː] met l'eː ten ejöːkən möriŋ, taŋńə.
  ee met l'eː tu -n ejöːkə -n mör -jiː -ŋ ta -ŋńə
  intj 1sg dp prox -adv not.far -adv.prol hear -tr -tr.1sg dist -n
  intj 1sg dp prox -adv не.далеко -adv.prol слышать -tr -tr.1sg dist -n
  Yeah, I've heard it only recently, about that.
  А я, вот, недавно только услышала это.
 • AIS
  Qad'ir taŋńə meńdələk l'eː anï buollar aduŋ enuγə, enuγə tuŋ Alaseːjəγə aduŋ Arγəqtaːqqə, qad'ir tittəl mər=umusəinunŋaː.
  qad'ir ta -ŋńə meŃD' -R(ə)lək l'eː anï.Y buollar.Y adu -ŋ enu -γə enu -γə tu -ŋ Alaseːjə -γə adu -ŋ Arγakhtaːkh.Y -γə qad'ir tittə -l mə -r= uma -sAi -nun -ŋa(m)
  dp dist -n take -ss.ant.cvb dp now.Y dp.Y vis -attr river -loc river -loc prox -attr Alazeya -loc vis -attr Argakhtaakh.Y -loc dp 3pl -nom aff -0= close -tr.punct -hab -tr.3pl
  dp dist -n взять -ss.ant.cvb dp сейчас.Y dp.Y vis -attr river -loc river -loc prox -attr Alazeya -loc vis -attr Argakhtaakh.Y -loc dp 3pl -nom aff -0= close -tr.punct -hab -tr.3pl
  So they take that, there, on the river, river Alazeya, in the village of Argakhtaakh, and then they close it.
  Взяв это, это самое, на той речке, речке Алазее, в этом Аргахтахе, вот так закрывают
 • AIS
  Uu, l'elə, mə=qamləl meːtərəγət, mə=qamləl, ee, tigin teːn, teːn l'eγə gitńər tite, l'elək, saːlək nemelək tite jaunər mər=umusəinunŋaː.
  uu l'e -lə mə= qamlə -l -l metr.R -γət mə= qamlə -l -l ee teː -n teː -n teː -n l'e -γə kitńə -r tite l'e -lək saːl -lək neme -lək tite jaunə -r mə -r= uma -sAi -nun -ŋa(m)
  intj hesit -pred aff= how.many -stat -nmlz metre.R -abl aff= how.many -stat -nmlz intj med -adv med -adv med -adv hesit -loc up.to -s.pred like hesit -ins tree -ins what -ins like all -s.pred aff -0= close -tr.punct -hab -tr.3pl
  intj hesit -pred aff= как.много -stat -nmlz metre.R -abl aff= как.много -stat -nmlz intj med -adv med -adv med -adv hesit -loc вверх.к -s.pred любить hesit -ins дерево -ins что -ins любить весь -s.pred aff -0= close -tr.punct -hab -tr.3pl
  Ah, erm, some metres away, some, uh, there, there, all the way to there, they all close it (sc. the river flow) with sticks and other things.
  Это, на несколько метров вот так дотуда, вот так палками и разными, вот так всё закрывают
 • VNT
  Ehe.
  ee
  intj
  intj
  Uh-huh.
  Эхэ.
 • VNT
  Ehe.
  ee
  intj
  intj
  Uh-huh.
  Эхэ.
 • AIS
  Tadaːt qad'ir teńin, l'elə [möhöl] möröhələ weːnunŋumlə.
  ta -Raː -t qad'ir tu -Raː -n l'e -lə möröhö.Y -lə weː -nun -ŋu -m(ə)lə
  dist -adv -adv.abl dp prox -adv -adv.prol hesit -pred sein.net -pred do -hab -3pl -of.3sg
  dist -adv -adv.abl dp prox -adv -adv.prol hesit -pred sein.net -pred делать -hab -3pl -of.3sg
  Then, from here, they make a seine net.
  A потом здесь невод делают.
 • AIS
  Möröhələ weːnunŋumlə, tadaːt teːn, teːnnaːγər waːji umusəinunŋaː.
  möröhö.Y -lə weː -nun -ŋu -m(ə)lə ta -Raː -t teː -n teː -n -(laː)GVr waːj uma -sAi -nun -ŋa(m)
  sein.net -pred do -hab -3pl -of.3sg dist -adv -adv.abl med -adv med -adv -adv.loc also close -tr.punct -hab -tr.3pl
  sein.net -pred делать -hab -3pl -of.3sg dist -adv -adv.abl med -adv med -adv -adv.loc тоже close -tr.punct -hab -tr.3pl
  They make a seine net and then close it again on that side.
  Невод делают, потом с той стороны опять закрывают
 • VNT
  Aa.
  aa
  intj
  intj
  Yeah.
  А-а.
 • AIS
  Taŋ möröhəγə qad'ir bukatin ejuːnuni.
  ta -ŋ möröhö.Y -γə qad'ir bukatïn.Y eji -uː -nun -j
  dist -attr sein.net -loc dp in.general.Y catch -stat -hab -intr.3
  dist -attr sein.net -loc dp в.general.Y catch -stat -hab -intr.3
  They (sc. the fish, Siberian roaches) get caught in that sein net a lot.
  В этот невод они здорово попадают.
 • AIS
  Qaduŋnaːγərut l'e l'eːnull'əlŋutəm tittəl, pajoːd'ə [s mir] aq l'elək.
  qadu -ŋ -(laː)GVr -u -t l'e l'e -nun -l'əl -ŋu -t(ə) -m tittə -l poi -oːl -j(ə) aq l'e -lək
  which -attr -adv.loc -0 -adv.abl hesit be -hab -ev -3pl -fut -tr.3 3pl -nom many -stat -s.ptcp only hesit -ins
  который -attr -adv.loc -0 -adv.abl hesit быть -hab -ev -3pl -fut -tr.3 3pl -nom много -stat -s.ptcp only hesit -ins
  From where they probably do it, many... only with whatchamacallit.
  С какой стороны они наверное это делают, много.... только этим.
 • VNT
  Mitqə l'ei, nemen pajoːlək naːdoːləl, mitqənə l'ei, he.
  mit -γə l'e -j neme -ND poi -oːl -l -ə -k nado.R -oːl -ə -l mit -γənə l'e -j he
  1pl -loc be -intr.3 what -gen many -stat -nmlz -0 -mod.pred necessity.R -stat -0 -sf 1pl -def.acc be -intr.3 he
  1pl -loc быть -intr.3 что -gen много -stat -nmlz -0 -mod.pred necessity.R -stat -0 -sf 1pl -def.acc быть -intr.3 he
  We have it, why should we need so many, we have it, hm.
  Мы-то имеем, нам зачем так много надо?
 • VNT
  Id'eː...
  id'eː
  now
  сейчас
  Now...
  Сейчас...
 • AIS
  Ee, nemen pajoːlək naːdoːləl, ee, taːt weːjoːldə?
  ee neme -ND poi -oːl -l -ə -k nado.R -oːl -ə -l ee taːt weː -j -oːl -Rə
  intj what -gen many -stat -nmlz -0 -mod.pred necessity.R -stat -0 -sf intj so do -0 -res -ss.cond.sim.cvb
  intj что -gen много -stat -nmlz -0 -mod.pred necessity.R -stat -0 -sf intj так делать -0 -res -ss.cond.sim.cvb
  Yes, why does one need so many, if it's done like that?
  Ага, зачем нам так много, если так делать?
 • VNT
  Id'eː al'aːjəgi mə=čamoːlnuni, tut?
  id'eː al'aːjə -gi mə= čomo -oːl -nun -j tut.R
  now liver -3poss aff= big -stat -hab -intr.3 here.R
  сейчас liver -3poss aff= большой -stat -hab -intr.3 здесь.R
  Their liver is now big, right?
  Сейчас их печень большая, наверное.
 • AIS
  Eu, qoːdəŋ əl=čamoːt, qad'ir [mere] bukatin mər=ed'oːń buolla.
  eu qoːdə -ŋ əl= čomo -oːl -t(ə) qad'ir bukatïn.Y mə -r= ed' -oːl -j buolla.Y
  intj how -fc neg= big -stat -fut(neg.3) dp in.general.Y aff -0= satiated -stat -intr.3 dp.Y
  intj как -fc neg= большой -stat -fut(neg.3) dp в.general.Y aff -0= satiated -stat -intr.3 dp.Y
  Oh, sure it is big, they are well fed now.
  Как не будет большая, он же сытый.
 • VNT
  Ee.
  ee
  intj
  intj
  Yeah.
  Э-э.
 • AIS
  Wopčə id'irə qad'ir tigin uːdələk l'eːnunŋaː, id'irə uːdələ bukatin, uːdələk.
  voobšče.R id'irə qad'ir teː -n uda.R -lək l'e -nun -ŋa(m) id'irə uda.R -lə bukatïn.Y uda.R -lək
  generally.R now dp med -adv fishing.rod.R -ins be -hab -tr.3pl now fishing.rod.R -acc in.general.Y fishing.rod.R -ins
  generally.R сейчас dp med -adv fishing.rod.R -ins быть -hab -tr.3pl сейчас fishing.rod.R -acc в.general.Y fishing.rod.R -ins
  In general, now it's done with a fishing rod there, now fishing rod, always, with a fishing rod.
  Вообще сейчас вот так удочкой делают, сейчас удочку, удочкой.
 • AIS
  Anï Sreːdńəiγət met möriŋ, kunil' ŋid'eː uːdələ kudereːnull'əlŋaː.
  anï.Y Srednij.R -γət met mör -jiː -ŋ kunil' ŋid'eː uda.R -lə kude -R(ə) -nun -l'əl -ŋa(m)
  now.Y Srednekolymsk.R -abl 1sg hear -tr -tr.1sg ten close fishing.rod.R -acc lie -tr -hab -ev -tr.3pl
  сейчас.Y Srednekolymsk.R -abl 1sg слышать -tr -tr.1sg десять close fishing.rod.R -acc лежать -tr -hab -ev -tr.3pl
  I heard from Srednekolymsk that they put up around ten fishing rods.
  Со Среднего я услышала,что около по десятку удочек ставят.
 • VNT
  Mmh.
  mmh
  mm-h
  mm-h
  Mm-h.
  Э-хэ.
 • VNT
  Ee, mər=anmə tan kuderəllək mə=pońil'əlŋaː?
  ee mə -r= anmə ta -n kude -R(ə) -R(ə)lək mə= poń -jiː -l'əl -ŋa(m)
  intj aff -0= simply dist -adv lie -tr -ss.ant.cvb aff= leave -tr -ev -tr.3pl
  intj aff -0= ппросто dist -adv лежать -tr -ss.ant.cvb aff= оставить -tr -ev -tr.3pl
  They simply put them up and leave them there?
  Просто так ставят и оставляют, что ли?
 • AIS
  Eleːn, [kou] tite, tite qolobura teńi bies meːtaralaːq l'elə, qad'ir teńi=nə imdəld'əl enmun tan tite weːŋutəm.
  eleń tite tite kholobur.Y -(t)A.Y tu -Raː bies.Y metara.Y -LAːkh.Y l'e -lə qad'ir tu -Raː =(ND)ə imdəld'ə -l -l enmu -n ta -n tite weː -ŋu -t(ə) -m
  no like like for.example.Y -3sg.poss.Y prox -adv five.Y metre.Y -propr.Y hesit -pred dp prox -adv =contr five -stat -nmlz in.each -adv.prol dist -adv like do -3pl -fut -tr.3
  no любить любить for.example.Y -3sg.poss.Y prox -adv five.Y metre.Y -propr.Y hesit -pred dp prox -adv =contr five -stat -nmlz в.каждый -adv.prol dist -adv любить делать -3pl -fut -tr.3
  No, so, so, for instance, there is a five-metre thingo here, then there they do it like this, five in each.
  Нет, вот так, вот так, например, вот, пятиметровая, вот здесь, по пяти тут вот так сделают.
 • VNT
  Mmh.
  mmh
  mm-h
  mm-h
  Mm-h.
  Ммх.
 • VNT
  Mm.
  mm
  intj
  intj
  Mm.
  Мм.
 • AIS
  Tadaːt teńin waːji mə=qamləl, voːt eta teńin mə=qamləl.
  ta -Raː -t tu -Raː -n waːj mə= qamlə -l -l vot.R eto.R tu -Raː -n mə= qamlə -l -l
  dist -adv -adv.abl prox -adv -adv.prol also aff= how.many -stat -nmlz dp.R this.R prox -adv -adv.prol aff= how.many -stat -nmlz
  dist -adv -adv.abl prox -adv -adv.prol тоже aff= как.много -stat -nmlz dp.R этот.R prox -adv -adv.prol aff= как.много -stat -nmlz
  And then a couple (sc. of fishing rods are put) here, and a couple there.
  Потом посюда сделают несколько, потом потуда несколько
 • AIS
  Tol'ka tuŋ igijəgi ńi=gedelγət iːrsie huoqtaːq, tite qajïa huoqtaːq.
  tol'ko.R tu -ŋ ige -jə -gi ńi= kedel -γət iːris.Y -IAkh.Y suokh.Y -LAːkh.Y tite khajaː.Y -IAkh.Y suokh.Y -LAːkh.Y
  only.R prox -attr tied.down -n -3poss rec= body -abl entangled -fut.Y neg.Y -propr.Y like do.what.Y -fut.Y neg.Y -propr.Y
  only.R prox -attr tied.down -n -3poss rec= body -abl entangled -fut.Y neg.Y -propr.Y любить делать.что.Y -fut.Y neg.Y -propr.Y
  Only their strings shouldn't get entangled among themselves, they shouldn't do it like that.
  Только верёвка не должна запутаться, не должна делать.
 • AIS
  Onno [iːti] tite sïaŋan tite l'erə, ńi=gedelγən ət=əl=, əl=, əl=, əl=, əə, mm, piːričiːlgi əl=amoː, taŋ, l'e [...]
  onno.Y tite sïaŋan.Y tite l'e -Rə ńi= kedel -γən ət= əl= əl= əl= əl= əə mm piː -Riː -čiː -l -gi əl= ama -oːl ta -ŋ l'e
  then.Y like burbot.Y like be -ss.cond.sim.cvb rec= body -prol irr= neg= neg= neg= neg= hesit intj wrap -tr -intr.punct -nmlz -3 neg= good -stat(neg.3) dist -attr hesit
  тогда.Y любить burbot.Y любить быть -ss.cond.sim.cvb rec= body -prol irr= neg= neg= neg= neg= hesit intj завернуть -tr -intr.punct -nmlz -3 neg= хороший -stat(neg.3) dist -attr hesit
  Then, if it is burbot like that, it's not good if they get entangled among themselves, that, uhm [...]
  Если налим так будет, то (верёвки) друг с другом запутается, не хорошо.
 • VNT
  Mm.
  mm
  intj
  intj
  Mm.
  Мм.
 • VNT
  Aa, aha.
  aa aha
  intj intj
  intj intj
  Uh-huh.
  Аа, аха.
 • VNT
  Ehe.
  ee
  intj
  intj
  Yeah.
  Ага.
 • AIS
  Taːt l'er qad'ir taːt, tuŋ, anaːn amoːl'əń.
  taːt l'e -r qad'ir taːt tu -ŋ anaːn ama -l'əl -j
  so be -ss.circ.cvb dp so prox -attr very good -ev -intr.3
  так быть -ss.circ.cvb dp так prox -attr очень хороший -ev -intr.3
  Therefore it is so, that, it is quite good.
  Поэтому так очень хорошо.
 • AIS
  Taŋńələ taŋ ńeːd'inumlə.
  ta -ŋńə -lə ta -ŋ ńeː -(uː)ji -nu -m(ə)lə
  dist -n -pred dist -attr call -pluract -ipfv -of.3sg
  dist -n -pred dist -attr звать -pluract -ipfv -of.3sg
  That's what he is saying.
  Это же рассказывает.
 • VNT
  Ee.
  ee
  intj
  intj
  Uh-huh.
  Э-э
 • AIS
  Eik ugunəŋ uːdəlləqqə naːdə.
  eik ugunə -ŋ uda.R -LA.Y -tAkh.Y -GA.Y nado.R
  dp correctly -fc fishing.rod.R -vblz.Y -nmlz.Y -dat.Y necessity.R
  dp correctly -fc fishing.rod.R -vblz.Y -nmlz.Y -dat.Y necessity.R
  True, one must go fishing.
  Правда, надо удить.
 • AIS
  Taŋńələ ńeːd'inumlə.
  ta -ŋńə -lə ńeː -(uː)ji -nu -m(ə)lə
  dist -n -pred call -pluract -ipfv -of.3sg
  dist -n -pred звать -pluract -ipfv -of.3sg
  That's what he is saying.
  Это же рассказывает.
 • AIS
  Peːčeːń aγan mantəjəŋ: "[uːdə] Uːdəlləqqə."
  Petja.R -ń aγan mon -t(ə) -jə(ŋ) uda.R -LA.Y -tAkh.Y -GA.Y
  Petya.R -def.dat certainly say -fut -intr.1sg fishing.rod.R -vblz.Y -nmlz.Y -dat.Y
  Petya.R -def.dat certainly сказать -fut -intr.1sg fishing.rod.R -vblz.Y -nmlz.Y -dat.Y
  So let me tell Petya to go fishing.
  Давай Пете скажу: «Надо удить.»
 • VNT
  Mm.
  mm
  intj
  intj
  Mm.
  Мм.
 • VNT
  Mm, tak, tak.
  mm tak.R tak.R mm
  intj so.R so.R intj
  intj так.R так.R intj
  Yeah, right.
  Мм, вот, вот.
 • AIS
  Lukulγənə [uːr] l'ei~rukunək buolla.
  lukul -γənə l'e -j(ə) ~sukun -ə -k buolla.Y
  earth -loc.contr be -s.ptcp ~nmlz -0 -mod.pred dp.Y
  earth -loc.contr быть -s.ptcp ~nmlz -0 -mod.pred dp.Y
  It (sc. burbot) moves on the ground.
  По дну же ходит.
 • AIS
  Tadaː tudel l'elə, əə, tite bukatin, əə, l'uku l'eγə, lukulγə tite l'uku l'eγən, naːdoːń, l'e.
  ta -Raː tude -l l'e -lə əə tite bukatïn.Y əə juku l'e -γə lukul -γə tite juku l'e -γən nado.R -oːl -j l'e
  dist -adv 3sg -nom hesit -pred hesit like in.general.Y hesit small hesit -loc earth -loc like small hesit -prol necessity.R -stat -intr.3 hesit
  dist -adv 3sg -nom hesit -pred hesit любить в.general.Y hesit маленький hesit -loc earth -loc любить маленький hesit -prol necessity.R -stat -intr.3 hesit
  Then, it, erm, just like that, erm, needs on a small thingo, small ground, on that, thingo.
  Там он вообще на маленькой земле, на маленькой нужен, что ли.
 • VNT
  Mə=qoːdə qad'ir [ta] kösl'ələdə, əə, amučə kösl'ələk köde, pojoːd'ə köde leudeːnuni.
  mə= qoːdə qad'ir kösl'ə -lədə əə ama -oːl -j(ə) kösl'ə -lək köde poi -oːl -j(ə) köde leg -R(ə) -nun -j
  aff= how dp burbot -ins.contr hesit good -stat -s.ptcp burbot -ins person many -stat -s.ptcp person eat -intr -hab -intr.3
  aff= как dp burbot -ins.contr hesit хороший -stat -s.ptcp burbot -ins человек много -stat -s.ptcp человек есть -intr -hab -intr.3
  Somehow, people, many people can be fed by burbot, by good burbot.
  Как-то налимом, хорошим налимом люди, много людей кормится.
 • AIS
  Kösl'ə [...]
  kösl'ə
  burbot
  burbot
  Burbot
  Налим ...
 • AIS
  Ködepul taːt, taŋullək l'eː ködeŋ eńnuni, joqopul tindaː.
  köde -p(ul) taːt ta -ŋun -lək l'eː köde -ŋ eŃD' -nun -j joqol -p(ul) tide -Raː
  person -pl so dist -n -ins dp person -fc live -hab -intr.3 Yakut -pl invis -adv
  человек -pl так dist -n -ins dp человек -fc жить -hab -intr.3 Yakut -pl invis -adv
  People thus, people used to live on that, the Yakuts, before.
  Этим же люди жили, якуты раньше.
 • VNT
  Ae.
  ae
  intj
  intj
  Uh-huh.
  Ээ.
 • AIS
  Au, [če] aha, tindaː el'in, el'in aduŋ [u] umujələ jedeinunul.
  au aha tide -Raː el'i -n el'i -n adu -ŋ umujə -lə jed -(A)j -nun -u -l
  intj intj invis -adv first -adv.prol first -adv.prol vis -attr pike -pred appear -pfv -hab -0 -sf
  intj intj invis -adv первый -adv.prol первый -adv.prol vis -attr щука -pred появиться -pfv -hab -0 -sf
  Uhm, earler, uhm, pike was the first to appear.
  Раньше сперва появлялась эта щука.
 • AIS
  Joqopul jeulugə, ńeːd'inunŋaː, jeulugə, jaqtaːnunŋi, əə, jaqtə, jaqtə ŋoriːŋaː buolla, jeulugə.
  joqol -p(ul) jeulə -Gə ńeː -(uː)ji -nun -ŋa(m) jeulə -Gə jaqtə -nun -ŋi əə jaqtə jaqtə (ŋ)ol -Riː -ŋa(m) buolla.Y jeulə -Gə
  Yakut -pl like -intj call -pluract -hab -tr.3pl like -intj sing -hab -intr.3pl hesit song song cop -tr -tr.3pl dp.Y like -intj
  Yakut -pl любить -intj звать -pluract -hab -tr.3pl любить -intj sing -hab -intr.3pl hesit песня песня cop -tr -tr.3pl dp.Y любить -intj
  The Yakuts, the poor souls, they used to tell, poor things, they used to sing, uhm, song, to make songs, the poor souls.
  Бедняжки якуты рассказывали, бедняжки песню пели, песню сочиняли.
 • AIS
  Taŋ taŋullək [...] testibit kinilerge, əə, ol aːta, l'eŋ...
  ta -ŋ ta -ŋun -lək testibit.Y kini.Y -LArA.Y -GA.Y əə ol aːt.Y -(t)A.Y l'e -ŋ
  dist -attr dist -n -ins cheerfulness.Y 3 -pl.Y -dat.Y hesit dem.dist.Y name.Y -3sg.poss.Y hesit -fc
  dist -attr dist -n -ins cheerfulness.Y 3 -pl.Y -dat.Y hesit dem.dist.Y name.Y -3sg.poss.Y hesit -fc
  With that [...] they had cheerfulness, ehm, that's called, ehm...
  Бедняжки этим же ... бодрость у них (приходит), как это называется...
 • AIS
  Oo, jeulugə! Joqopul, tindaːl'ə joqopul waːji taŋullək saγanəŋi buolla, aq umujələk.
  oo jeulə -Gə joqol -p(ul) tide -Raː -l'ə joqol -p(ul) waːj ta -ŋun -lək saγanə -ŋi buolla.Y aq umujə -lək
  intj like -intj Yakut -pl invis -adv -pert Yakut -pl also dist -n -ins sit -intr.3pl dp.Y only pike -ins
  intj любить -intj Yakut -pl invis -adv -pert Yakut -pl тоже dist -n -ins сидеть -intr.3pl dp.Y only щука -ins
  Oo, poor souls! The Yakuts, the ancient Yakuts lived only on that, only on pike.
  О-о, бедняжки якуты, древние якуты, опять же этим жили, только щукой.
 • AIS
  Tadaːt kösl'ə, [kös] kösl'əńd'ə l'e l'eː, əə, pojoːd'ə ködeŋ aγarəγənə [mel] l'eːl'əld'ə~rukunək buolla, kösl'ə.
  ta -Raː -t kösl'ə kösl'ə -ń(ə) -j(ə) l'e l'eː əə poi -oːl -j(ə) köde -ŋ aγarə -γənə l'e -l'əl -j(ə) ~sukun -ə -k buolla.Y kösl'ə
  dist -adv -adv.abl burbot burbot -vblz.propr -s.ptcp hesit dp hesit many -stat -s.ptcp person -fc breath -def.acc be -ev -s.ptcp ~nmlz -0 -mod.pred dp.Y burbot
  dist -adv -adv.abl burbot burbot -vblz.propr -s.ptcp hesit dp hesit много -stat -s.ptcp человек -fc дышать -def.acc быть -ev -s.ptcp ~nmlz -0 -mod.pred dp.Y burbot
  Then burbot, that thing (sc. lake) full of burbots, erm, it saved the lives of many people, the burbot.
  Потом налим, налимное это (озеро), оно спасло много людей, налим.
 • VNT
  Ten d'e qad'ir id'eː ten [sa] saːməi, əə, tuŋ, tuŋńə, tuŋ beriməγən qad'ir anaːn pojoːl puńnunŋaː l'eː.
  tu -n d'e.Y qad'ir id'eː tu -n samyj.R əə tu -ŋ tu -ŋńə tu -ŋ birieme.Y -γən qad'ir anaːn poi -oːl puń -nun -ŋa(m) l'eː
  prox -adv dp.Y dp now prox -adv self.R hesit prox -attr prox -n prox -attr time.Y -prol dp very many -stat kill -hab -tr.3pl dp
  prox -adv dp.Y dp сейчас prox -adv сам.R hesit prox -attr prox -n prox -attr время.Y -prol dp очень много -stat убить -hab -tr.3pl dp
  Yeah, now, at this very, uhm, this, time, they hunt it a lot.
  Ну да, сейчас, в это самое время, очень много ловят.
 • AIS
  Umujə daγanə.
  umujə daγanï.Y
  pike dp.Y
  щука dp.Y
  Pike, probably.
  Щука наверно.
 • AIS
  Aa, id'irə ten, saːməi id'irə.
  aa id'irə tu -n samyj.R id'irə
  intj now prox -adv self.R now
  intj сейчас prox -adv сам.R сейчас
  Yeah, now, at this very moment.
  Сейчас, самое сейчас.
 • VNT
  Ten qoːdiːt l'e, taŋ teńi čomoːlnull'əltəl al'aːjəgi?
  tu -n qoːdiː -t(ə) l'e ta -ŋ tu -Raː čomo -oːl -nun -l'əl -t(ə) -l al'aːjə -gi
  prox -adv do.what -fut(inter.3) hesit dist -attr prox -adv big -stat -hab -ev -fut -sf liver -3poss
  prox -adv делать.что -fut(inter.3) hesit dist -attr prox -adv большой -stat -hab -ev -fut -sf liver -3poss
  And that's so, probably, their livers are probably quite big here?
  Наверное, это, здесь печень большой бывает?
 • AIS
  Al'aːjəgi, aha.
  al'aːjə -gi aha
  liver -3poss intj
  liver -3poss intj
  The liver, yeah.
  Печень, ага.
 • AIS
  Anï tudel l'ejoːldə, žaːrə-gïnnaqqa amutnəŋ amtənnaːq.
  anï.Y tude -l l'e -j -oːl -Rə žarit'.R gïn.Y -TAkh.Y -GA.Y ama -oːl -(j)nə -ŋ amtannaːkh.Y
  now.Y 3sg -nom be -0 -res -ss.cond.sim.cvb roast.R do.Y -nmlz.Y -dat.Y good -stat -adv -fc tasty.Y
  сейчас.Y 3sg -nom быть -0 -res -ss.cond.sim.cvb roast.R делать.Y -nmlz.Y -dat.Y хороший -stat -adv -fc tasty.Y
  And if one makes it, if one roasts it, it's very tasty.
  Если его делать, если жарить, очень вкусно.
 • AIS
  Aduŋ, l'egi, joːgi tite örd'ədəγən sisaγərəirələk qad'ir öńid'ə-lukulγə, luːkńəi nemeńəi öńid'ə-lukulγə qad'ir l'ejoːldə tetoll'əlk ködeŋiń əl=tadinund'ək, teːn.
  adu -ŋ l'e -gi joː -gi tite örd'ə -də -γən sisa -Gə -RAi -R(ə)lək qad'ir öńid'ə lukul -γə luk.R -ń(ə) -j(ə) neme -ń(ə) -j(ə) öńid'ə lukul -γə qad'ir l'e -j -oːl -Rə tet -(ŋ)oll'əlk köde -ŋiń əl= taND -jiː -nun -jək teː -n
  vis -attr hesit -3poss head -3poss like middle -3poss.obl -prol tear -intr -tr.punct -ss.ant.cvb dp earth country -loc onion.R -vblz.propr -s.ptcp what -vblz.propr -s.ptcp earth country -loc dp be -0 -res -ss.cond.sim.cvb 2sg -nom.contr person -dat neg= give -tr -hab -neg.2sg med -adv
  vis -attr hesit -3poss голова -3poss любить середина -3poss.obl -prol рвать -intr -tr.punct -ss.ant.cvb dp earth country -loc onion.R -vblz.propr -s.ptcp что -vblz.propr -s.ptcp earth country -loc dp быть -0 -res -ss.cond.sim.cvb 2sg -nom.contr человек -dat neg= дать -tr -hab -neg.2sg med -adv
  Uhm, if you cut it's head in the middle like this, then make it with flour [speaker's error: she says "dust" instead], with flour and onions and stuff, then not even you would give it to anyone else (sc. because it's so tasty).
  Это самое, голову вот так посерёдке разрезать и в муке с луком, с чем-то, сделать, никому другому не даешь. (sc. Так вкусно)
 • AIS
  "Eta qata puːsə tadit buolla", voːt joqopul taːt mannunŋi (laughter).
  eto.R khata.Y pušče.R taND -jiː -t(ə) buolla.Y vot.R joqol -p(ul) taːt mon -nun -ŋi
  this.R dp.Y more.R give -tr -fut(tr.1sg) dp.Y dp.R Yakut -pl so say -hab -intr.3pl
  этот.R dp.Y больше.R дать -tr -fut(tr.1sg) dp.Y dp.R Yakut -pl так сказать -hab -intr.3pl
  "In that case I'd give it away even more", that's what the Yakuts would say (laughter).
  Наоборот еще больше отдам, якуты так говорят. (cмех)
 • VNT
  Ehe, ee.
  ee ee
  intj intj
  intj intj
  Uh-huh, yeah.
  Эхэ, э-э.
 • VNT
  Ee, ten...
  ee tu -n
  intj prox -adv
  intj prox -adv
  Erm, thus...
  Э-э, вот...
 • AIS
  Taːt mannunŋi da.
  taːt mon -nun -ŋi da.Y
  so say -hab -intr.3pl dp.Y
  так сказать -hab -intr.3pl dp.Y
  That's what they say.
  Так говорят, да.
 • VNT
  Mit teńi qad'ir, tindaːl'ə čiː kuril'iːrə, taːt [əl], tuŋ beriməγə kösl'ələ, əə, [leunaː le] leunull'əlŋutəm buolla.
  mit tu -Raː qad'ir tide -Raː -l'ə čiː kuril' -jiː -Rə taːt tu -ŋ birieme.Y -γə kösl'ə -lə əə leg -nun -l'əl -ŋu -t(ə) -m buolla.Y
  1pl prox -adv dp invis -adv -pert people know -tr -ss.cond.sim.cvb so prox -attr time.Y -loc burbot -acc hesit eat -hab -ev -3pl -fut -tr.3 dp.Y
  1pl prox -adv dp invis -adv -pert народ know -tr -ss.cond.sim.cvb так prox -attr время.Y -loc burbot -acc hesit есть -hab -ev -3pl -fut -tr.3 dp.Y
  We here, people in olden days knew, so, uhm, they were probably eating burbot at this time of the year.
  Мы здесь, люди в старину знали наверное, поэтому в это время налима кушали.
 • AIS
  L'eː, l'eː.
  l'eː l'eː
  dp dp
  dp dp
  Yes, yes.
  Да, да!
 • VNT
  Mit qad'ir taγi janaspəirəllək aq waːwəčən, əə, l'elək saγanənaːjəli.
  mit qad'ir ta -Gi janaspəirə -R(ə)lək aq waːwəčə -ND əə l'e -lək saγanə -naː -j(ə)li
  1pl dp dist -nom forget -ss.ant.cvb only Russian -gen hesit hesit -ins sit -inch -intr.1pl
  1pl dp dist -nom забыть -ss.ant.cvb only русский -gen hesit hesit -ins сидеть -inch -intr.1pl
  We have forgotten it and only live in the Russian way.
  Мы-то, забыв про это, только по русскому понятию начали жить.
 • AIS
  Qad'ir id'eː aq waːwəčən, anï jaunər poγodələ.
  qad'ir id'eː aq waːwəčə -ND anï.Y jaunə -r poγodə -lə
  dp now only Russian -gen now.Y all -s.pred money -pred
  dp сейчас only русский -gen сейчас.Y весь -s.pred money -pred
  Now it's only the Russian (sc. way), everything is money.
  Сейчас только русские всё деньги.
 • VNT
  Id'eː mə=maːj mit qad'ir, l'eŋ, saːbind'ə paneːrəŋ taŋ čomod al'γə, he, ejitəlŋiń.
  id'eː mə= maː -j mit qad'ir l'e -ŋ saːbənd'ə pan -eː -Rəŋ ta -ŋ čomo -ND al'γə he eji -tə -l -ŋiń
  now aff= wait -tr.1pl 1pl dp hesit -fc fishnet put -tr -ss.sim.cvb dist -attr big -gen fish heh catch -caus -nmlz -dat
  сейчас aff= ждать -tr.1pl 1pl dp hesit -fc fishnet положить -tr -ss.sim.cvb dist -attr большой -gen рыба heh catch -caus -nmlz -dat
  We now wait, we keep the nets put in order to catch big fish, heh.
  Сейчас мы ждём, поставив сети, чтобы поймать большую рыбу.
 • VNT
  Mm.
  mm
  intj
  intj
  Mm.
  Мм.
 • AIS
  Ee.
  ee
  intj
  intj
  Uh-huh.
  Э-э.
 • AIS
  Ed'eːd'eːji!
  ed'e -d'əi
  intj -intj
  intj -intj
  Great!
  Как хорошо!
 • VNT
  Tan tindaː čiː monoːlədə qad'ir tan, kösl'ələ, kösl'ə l'eː saːməi id'eː ət=amoːll'əń.
  ta -n tide -Raː čiː mon -oːl -lədə qad'ir ta -n kösl'ə -lə kösl'ə l'eː samyj.R id'eː ət= ama -oːl -l'əl -j
  dist -adv invis -adv people say -res -ins.contr dp dist -adv burbot -acc burbot dp self.R now irr= good -stat -ev -intr.3
  dist -adv invis -adv народ сказать -res -ins.contr dp dist -adv burbot -acc burbot dp сам.R сейчас irr= хороший -stat -ev -intr.3
  As people used to say before, burbot, burbot would be best precisely at this time.
  Как раньше люди говорили, сейчас самое время налим хорошо бы ло бы.
 • AIS
  D'e qad'ir kösl'ələk köde saγanəlgi anaːn ət=amuč id'eː, aa.
  d'e.Y qad'ir kösl'ə -lək köde saγanə -l -gi anaːn ət= ama -j id'eː aa
  dp.Y dp burbot -ins person sit -nmlz -3 very irr= good -intr.3 now intj
  dp.Y dp burbot -ins человек сидеть -nmlz -3 очень irr= хороший -intr.3 сейчас intj
  Yes, it would be good if one would live on burbot now, yeah.
  Да, налимом жить хорошо было бы сейчас.
 • VNT
  Ten əl=qoːləm taŋ, l'eŋ, qoːləm saːbind'ələŋ.
  tu -n əl= qoːləm ta -ŋ l'e -ŋ qoːləm saːbənd'ə -lə -ŋ
  prox -adv neg= what.happen(neg.3) dist -attr hesit -fc dp fishnet -pred -fc
  prox -adv neg= что.случиться(neg.3) dist -attr hesit -fc dp fishnet -pred -fc
  But it doesn't happen like that, it's hardly fishnets [i.e. one shouldn't fish with nets, but with fish rods].
  Это же не сети.
 • AIS
  L'eː, qoːləm saːbind'ələŋ.
  l'e qoːləm saːbənd'ə -lə -ŋ
  hesit dp fishnet -pred -fc
  hesit dp fishnet -pred -fc
  Yeah, no fishnets!
  Да, конечно не сетки.
 • AIS
  Iːtčeː qoːdəŋ, aduŋ l'eː iːtčeː qoːdəŋ id'irə, id'eː kösl'ə saːməi eurəlgi.
  iːtčeː qoːdə -ŋ adu -ŋ l'eː iːtčeː qoːdə -ŋ id'irə id'eː kösl'ə samyj.R eurə -l -gi
  rather.long how -fc vis -attr dp rather.long how -fc now now burbot self.R walk -nmlz -3
  rather.длинный как -fc vis -attr dp rather.длинный как -fc сейчас сейчас burbot сам.R идти -nmlz -3
  Long, how, longer, how, now, now is the precise time when burbot moves.
  Подольше как, это подольше как, сейчас, сейчас (самое время) налиму ходить (нагуливаться) надо.
 • VNT
  Ou, qaireːń!
  ou qaːrïan.Y
  intj intj
  intj intj
  Oh, poor things!
  Ох, жалко!
 • AIS
  Tan met öː buollar, əə, olγiń daγanə taŋudə čuŋdələ..., əl=kuril'iː buolla.
  ta -n met öː buollar.Y əə olγiń daγanï.Y ta -(lə)G(u)də čuŋdə -lə əl= kuril' -jiː buolla.Y
  dist -adv 1sg child dp.Y hesit entirely dp.Y dist -adv.dir mind -acc neg= know -tr(neg.3) dp.Y
  dist -adv 1sg ребенок dp.Y hesit entirely dp.Y dist -adv.dir ум -acc neg= know -tr(neg.3) dp.Y
  That child of mine probably doesn't think about it at all, he doesn't know.
  Мой ребёнок совсем об этом не думает, не знает же.
 • VNT
  Mm.
  mm
  intj
  intj
  Uh-huh.
  Мм.
 • AIS
  Id'eː qad'ir taŋ elemdər egoːjə, egoːjə [ar ed'] l'eː, mər=ət=l'eŋ.
  id'eː qad'ir ta -ŋ elemdər egoːjə egoːjə l'eː mə -r= ət= l'e -ŋ
  now dp dist -attr dp tomorrow tomorrow dp aff -0= irr= be -tr.1sg
  сейчас dp dist -attr dp завтра завтра dp aff -0= irr= быть -tr.1sg
  Now I'll try, tomorrow, tomorrow I'll do it.
  Сейчас попробую, завтра, завтра сделаю.
 • AIS
  Elemdər alγən met ńeːd'itčəŋ, ńiːt naːdə, ńiːt, tideŋ ńi=gedelγə əl=l'elŋ(iń) [...] dite.
  elemdər alγən met ńeː -(uː)ji -t(ə) -jə(ŋ) nit'.R nado.R nit'.R tide -ŋ ńi= kedel -γə əl= l'e -l -ŋiń tite
  dp hort 1sg call -pluract -fut -intr.1sg fishing.line.R necessity.R fishing.line.R invis -attr rec= body -loc neg= be -nmlz -dat like
  dp hort 1sg звать -pluract -fut -intr.1sg fishing.line.R necessity.R fishing.line.R invis -attr rec= body -loc neg= быть -nmlz -dat любить
  I'll try and tell them, fishing lines are necessary, fishing lines, so that they don't get into each other like [...].
  Постараюсь, я расскажу, нитку надо, леску, чтобы они друг друга не (запутались).
 • VNT
  Mm.
  mm
  intj
  intj
  Mm.
  Мм.
 • AIS
  Ee, ńiːtləŋ naːdoːləl, pojoːd'ə ńiːtləŋ.
  ee nit'.R -lə -ŋ nado.R -oːl -ə -l poi -oːl -j(ə) nit'.R -lə -ŋ
  intj fishing.line.R -pred -fc necessity.R -stat -0 -sf many -stat -s.ptcp fishing.line.R -pred -fc
  intj fishing.line.R -pred -fc necessity.R -stat -0 -sf много -stat -s.ptcp fishing.line.R -pred -fc
  Yeah, one needs fishing lines, lots of fishing lines.
  Лески надо, много лесок.
 • AIS
  Mə=l'eːl'əltəi, eul'eːl'əltə?
  mə= l'e -l'əl -t(ə) -j eul'ə -l'əl -t(ə)
  aff= be -ev -fut -intr.3 not.be -ev -fut(neg.3)
  aff= быть -ev -fut -intr.3 не.быть -ev -fut(neg.3)
  Are there (sc. fishing lines), or aren't there any?
  Много лески есть или нет?
 • AIS
  Mə=qadaː mə=l'eːl'əltəi, mm, magaziːnγə.
  mə= qa -Raː mə= l'e -l'əl -t(ə) -j mm magazin.R -γə
  aff= qu -adv aff= be -ev -fut -intr.3 intj shop.R -loc
  aff= qu -adv aff= быть -ev -fut -intr.3 intj shop.R -loc
  There are probably some somewhere, mm, in the shop.
  Где-то в магазине есть, наверное.
 • VNT
  Ae.
  ae
  intj
  intj
  Uh-huh.
  А-а.
 • VNT
  Ńiːt qoːdəŋ uːt l'eː?
  nit'.R qoːdə -ŋ uː -t(ə) l'eː
  fishing.line.R how -fc go -fut(inter.3) dp
  fishing.line.R как -fc идти -fut(inter.3) dp
  Where could fishing line else be?
  Леска куда денется.
 • AIS
  Ee.
  ee
  intj
  intj
  Yeah.
  Э-э.
 • VNT
  Bukatin qadaː=nə, metqə, metqə mə=l'ei da [mə=čoγ] mə=čoγunəi joːdəγənə.
  bukatïn.Y qa -Raː =(ND)ə met -γə met -γə mə= l'e -j da.R mə= čoγu -n(ə) -j joːdəγənə
  in.general.Y qu -adv =contr 1sg -loc 1sg -loc aff= be -intr.3 yes.R aff= thin -stat -intr.3 apparently
  в.general.Y qu -adv =contr 1sg -loc 1sg -loc aff= быть -intr.3 yes.R aff= тонкий -stat -intr.3 apparently
  And in general, if nowhere (sc. it is to be found), I, I have some, but it is quite thin, apparently.
  Если нигде ... У меня есть, но тонкая кажется.
 • AIS
  Oo, qoːdə ban? Tite bani?
  oo qoːdə pan tite pan -j
  intj how cop(inter.3) like cop -intr.3
  intj как cop(inter.3) любить cop -intr.3
  Oh, what is it like? Is it like this?
  Какая она из себя? Такая?
 • VNT
  Tideŋ [ss]
  tide -ŋ
  invis -attr
  invis -attr
  That...
  Тот ...
 • VNT
  Eleːn, bukatin čoγunənuni.
  eleń bukatïn.Y čoγu -n(ə) -nun -j
  no in.general.Y thin -stat -hab -intr.3
  no в.general.Y тонкий -stat -hab -intr.3
  No, it is quite thin.
  Нет, совсем тонкая у меня.
 • AIS
  Ee, tan köčeik čoγunəi~rukunək [...]
  ee ta -n köčeik čoγu -n(ə) -j(ə) ~sukun -ə -k
  intj dist -adv dp thin -stat -s.ptcp ~nmlz -0 -mod.pred
  intj dist -adv dp тонкий -stat -s.ptcp ~nmlz -0 -mod.pred
  Ah, even if it's a thin one...
  Пускай тонкая.
 • VNT
  [an] Anmə l'e [...]
  * anmə l'e
  * simply hesit
  * ппросто hesit
  Just [...]
  Просто...
 • AIS
  Molid'aː tudel kötinədəγə amoːnuni.
  moli -d'Aː tude -l köti -n(ə) -dəγə ama -oːl -nun -j
  a.little -adv.dim 3sg -nom thick -stat -3ds.cvb good -stat -hab -intr.3
  a.маленький -adv.dim 3sg -nom толстый -stat -3ds.cvb хороший -stat -hab -intr.3
  It is good if it is just a little bit thicker.
  Чуть-чуть если толстая, хорошо бывает.
 • VNT
  Kötinədəγə ət=amoːlui.
  köti -n(ə) -dəγə ət= ama -oːl -u -j
  thick -stat -3ds.cvb irr= good -stat -intr.ints -intr.3
  толстый -stat -3ds.cvb irr= хороший -stat -intr.ints -intr.3
  It would be great if it were thick.
  Да, когда толстая, хорошо было бы.
 • VNT
  Mm.
  mm
  intj
  intj
  Mm.
  Мм.
 • AIS
  Mm, aγan jöːtəili tadaːt.
  mm aγan jöː -t(ə) -j(ə)li ta -Raː -t
  intj certainly see -fut -intr.1pl dist -adv -adv.abl
  intj certainly видеть -fut -intr.1pl dist -adv -adv.abl
  Let's see later, then.
  Ну ладно, посмотрим потом.
 • VNT
  Tadaːt taŋ, aduŋ [m] met staːdəγə eurərəŋ waːji kösl'əγən mər=anmə l'eː saːlγə čuːlə l'elək, əə...
  ta -Raː -t ta -ŋ adu -ŋ met stado.R -γə eurə -Rəŋ waːj kösl'ə -γən mə -r= anmə l'eː saːl -γə čuːl -lə l'e -lək əə
  dist -adv -adv.abl dist -attr vis -attr 1sg herd.R -loc walk -ss.sim.cvb also burbot -prol aff -0= simply dp tree -loc meat -acc hesit -ins hesit
  dist -adv -adv.abl dist -attr vis -attr 1sg herd.R -loc идти -ss.sim.cvb тоже burbot -prol aff -0= ппросто dp дерево -loc мясо -acc hesit -ins hesit
  Also, erm, when I was in the reindeer herd, I also (sc. went) for burbot, (sc. they put) simply meat on a stick with thingo, erm...
  А ещё, это самое, когда я в стаде был, опять на налима просто на палку мясо этим... (насаживали).
 • AIS
  Taːt l'eːnunŋi.
  taːt l'e -nun -ŋi
  so be -hab -intr.3pl
  так быть -hab -intr.3pl
  That's how they do it.
  Так делают.
 • VNT
  Bïraγas mannunŋi.
  bïraγas.Y mon -nun -ŋi
  thrower.Y say -hab -intr.3pl
  thrower.Y сказать -hab -intr.3pl
  It is called "thrower (ledger tackle)".
  «Закидушка» говорят.
 • AIS
  Bïraγas l'eː, taŋńələ, taŋ bïraγaslə manməŋ.
  bïraγas.Y l'eː ta -ŋńə -lə ta -ŋ bïraγas.Y -lə mon -məŋ
  thrower.Y dp dist -n -pred dist -attr thrower.Y -pred say -of.1/2sg
  thrower.Y dp dist -n -pred dist -attr thrower.Y -pred сказать -of.1/2sg
  Yes, "thrower", that, the thrower, ledger tackle, is what I'm talking about.
  Да, закидушка, про эту закидушку я говорю.
 • VNT
  Aa, taŋ...
  aa ta -ŋ
  intj dist -attr
  intj dist -attr
  Yeah, that...
  А-а, там...
 • AIS
  Taŋ bïraγas l'eː, nemen taŋńəŋ eńd'ə l'ek naːdoːtəl.
  ta -ŋ bïraγas.Y l'eː neme -ND ta -ŋńə -ŋ eŃD' -j(ə) l'e -k nado.R -oːl -t(ə) -l
  dist -attr thrower.Y dp what -gen dist -n -fc live -s.ptcp hesit -mod.pred necessity.R -stat -fut -sf
  dist -attr thrower.Y dp что -gen dist -n -fc жить -s.ptcp hesit -mod.pred necessity.R -stat -fut -sf
  That thrower, ledger tackle, why should a living thingo (sc. bait) be necessary?
  Эта закидушка, что там еще живое надо.
 • VNT
  laughter
  laughter
  смех
 • AIS
  Mər=anmə čuːlńə mə=l'emək l'eː, tadaː [mə] mə=költəi.
  mə -r= anmə čuːl -ńə mə= l'e -mək l'eː ta -Raː mə= kel(u) -t(ə) -j
  aff -0= simply meat -s.com aff= be -tr.2sg dp dist -adv aff= come -fut -intr.3
  aff -0= ппросто мясо -s.com aff= быть -tr.2sg dp dist -adv aff= прийти -fut -intr.3
  You just do it with meat, and it comes there.
  Просто с мясом делаешь, туда и придёт.
 • VNT
  Čuːl eul'ədəγənə l'ukud al'γə, ae.
  čuːl eul'ə -dəγənə juku -ND al'γə ae
  meat not.be -3ds.cond.cvb small -gen fish intj
  мясо не.быть -3ds.cond.cvb маленький -gen рыба intj
  If there is no meat, small fish.
  Мяса если нет, мелкая рыба.
 • AIS
  L'ukud al'γə, l'ukud al'γə=də l'elŋin.
  juku -ND al'γə juku -ND al'γə =də l'e -l -ŋiń
  small -gen fish small -gen fish =add be -nmlz -dat
  маленький -gen рыба маленький -gen рыба =add быть -nmlz -dat
  To do it with smal fish, also with small fish.
  Мелочь, мелочь, чтоб сделать.
 • AIS
  Ee, sil'oːtkə meńdələk el'idəγə, sil'oːtkə diː, sil'oːtkə diː örd'ədəγən, tite örd'ədəγən maːrqən sil'oːtkə tite čoːlək tite čaurələk l'eː...
  ee seledka.R meŃD' -R(ə)lək el'i -də -γə seledka.R diː.Y seledka.R diː.Y örd'ə -də -γən tite örd'ə -də -γən maːrqə -ND seledka.R tite čoː -lək tite čoγ -R(ə)lək l'eː
  intj herring.R take -ss.ant.cvb first -3poss.obl -loc herring.R dp.Y herring.R dp.Y middle -3poss.obl -prol like middle -3poss.obl -prol one -gen herring.R like iron -ins like cut -ss.ant.cvb dp
  intj herring.R взять -ss.ant.cvb первый -3poss.obl -loc herring.R dp.Y herring.R dp.Y середина -3poss.obl -prol любить середина -3poss.obl -prol один -gen herring.R любить iron -ins любить резать -ss.ant.cvb dp
  Mhm, one takes a herring first, a herring, one cuts with iron the herring, the herring in the middle, one herring, and...
  Взяв селёдку сперва, селёдку, по середине селёдки, так посерёдке, так одну селёдку, так порезать железом...
 • VNT
  Aa.
  aa
  intj
  intj
  Uh-huh.
  A-a.
 • AIS
  Tadaːt, əə, l'eŋ, əə, tet murid'ə seurəllək l'eː tite l'elγənə, moli l'eː.
  ta -Raː -t əə l'e -ŋ əə tet murid'ə seg -R(ə) -R(ə)lək l'eː tite l'e -lγənə moli l'eː
  dist -adv -adv.abl hesit hesit -fc hesit 2sg needle enter -tr -ss.ant.cvb dp like be -1/2sg.ds.cond.cvb a.little dp
  dist -adv -adv.abl hesit hesit -fc hesit 2sg needle войти -tr -ss.ant.cvb dp любить быть -1/2sg.ds.cond.cvb a.маленький dp
  Then, uhm, uhm, you string them on a needle, and do it like that, a little bit.
  Потом, этот, на иглу нанизать.
 • VNT
  Tuŋ...
  tu -ŋ
  prox -attr
  prox -attr
  This...
  Этот...
 • AIS
  Sil'oːtkə l'edəγənə l'eː nemeŋoll'əlk əl=naːdoːl, eńikaː!
  seledka.R l'e -dəγənə l'eː neme -(ŋ)oll'əlk əl= nado.R -oːl eńeː.E -kAːn.E
  herring.R be -3ds.cond.cvb dp what -nom.contr neg= necessity.R -stat(neg.3) mother.E -dim.E
  herring.R быть -3ds.cond.cvb dp что -nom.contr neg= necessity.R -stat(neg.3) мать.E -dim.E
  Of course, if there is herring, nothing else is needed.
  Ну ясно же, что когда селёдка есть, ничего не надо.
 • VNT
  Aa, taŋ [q]...
  aa ta -ŋ
  intj dist -attr
  intj dist -attr
  Yeah, that...
  А-а, тот...
 • AIS
  Əl=kuril'iːl'əl aduŋ, aduŋ Ehe Wowkə, əl=kuril'iːl'əl.
  əl= kuril' -jiː -l'əl adu -ŋ adu -ŋ ehe.Y Vovka.R əl= kuril' -jiː -l'əl
  neg= know -tr -ev(neg.3) vis -attr vis -attr bear.Y Vovka.R neg= know -tr -ev(neg.3)
  neg= know -tr -ev(neg.3) vis -attr vis -attr bear.Y Vovka.R neg= know -tr -ev(neg.3)
  He doesn't seem to know that, Vovka the Bear doesn't.
  Не знает, оказывается, Медведь Вовка.
 • VNT
  Mm.
  mm
  intj
  intj
  Mm.
  Э-э.
 • VNT
  Nemen eńd'ə~rukunək naːdoːləl?
  neme -ND eŃD' -j(ə) ~sukun -ə -k nado.R -oːl -ə -l
  what -gen live -s.ptcp ~nmlz -0 -mod.pred necessity.R -stat -0 -sf
  что -gen жить -s.ptcp ~nmlz -0 -mod.pred necessity.R -stat -0 -sf
  Why would one need a living bait?
  Зачем живой нужен?
 • AIS
  Nemen eńd'ə~rukunək naːdoːləl?
  neme -ND eŃD' -j(ə) ~sukun -ə -k nado.R -oːl -ə -l
  what -gen live -s.ptcp ~nmlz -0 -mod.pred necessity.R -stat -0 -sf
  что -gen жить -s.ptcp ~nmlz -0 -mod.pred necessity.R -stat -0 -sf
  Why would one need a living bait?
  Зачем живой нужен?
 • VNT
  Met...
  met
  1sg
  1sg
  Me...
  Я...
 • AIS
  Mər=anmə taŋńəŋ al'γə kureləč.
  mə -r= anmə ta -ŋńə -ŋ al'γə kureləi -j
  aff -0= simply dist -n -fc fish flare.up -intr.3
  aff -0= ппросто dist -n -fc рыба flare.вверх -intr.3
  This is simply, the fish is copious.
  Просто, это, время массовой рыбы.
 • VNT
  Mər=anmə tideŋ...
  mə -r= anmə tide -ŋ
  aff -0= simply invis -attr
  aff -0= ппросто invis -attr
  Simply that...
  Просто тот...
 • AIS
  Metl'ə met sil'oːtkə tan, əə, mə=l'ei sil'oːtkə, kijoːlər uːrə, tindaːl'ə.
  met -l'ə met seledka.R ta -n əə mə= l'e -j seledka.R ki -j -oːl -ə -r uː -Rə tide -Raː -l'ə
  1sg -pert 1sg herring.R dist -adv hesit aff= be -intr.3 herring.R two -0 -stat -0 -s.pred go -ss.cond.sim.cvb invis -adv -pert
  1sg -pert 1sg herring.R dist -adv hesit aff= быть -intr.3 herring.R два -0 -stat -0 -s.pred идти -ss.cond.sim.cvb invis -adv -pert
  Me, my herrings, I have herrings, two and so on, old ones.
  Есть у меня селёдка, правда две селёдки и так далее, старые.
 • VNT
  Mm.
  mm
  intj
  intj
  Mm.
  Мм.
 • AIS
  Taŋńəŋ čoːl'ə~rukun da qoːdə ban l'eː, l'ejoːldə, čoːl'ə~rukun, tindaːl'ə.
  ta -ŋńə -ŋ čoːl'ə ~sukun da.Y qoːdə pan l'eː l'e -j -oːl -Rə čoːl'ə ~sukun tide -Raː -l'ə
  dist -n -fc old ~nmlz dp.Y how cop dp be -0 -res -ss.cond.sim.cvb old ~nmlz invis -adv -pert
  dist -n -fc старый ~nmlz dp.Y как cop dp быть -0 -res -ss.cond.sim.cvb старый ~nmlz invis -adv -pert
  Those old ones, right, they won't do any good, if one uses (them), the old ones, unfresh.
  Эти старые (несвежие) что будет, если сделать, старые?
 • VNT
  Mm.
  mm
  intj
  intj
  Mm.
  Ммх.
 • VNT
  [de] Taŋ, l'eγə, l'ukun al'γə [naːdoːl] naːdoːl[dəl'ə]dəγənə egoːjə l'eː mə=kinek meńγən l'eː metqət.
  * ta -ŋ l'e -γə juku -ND al'γə nado.R -oːl -dəγənə egoːjə l'eː mə= kin -ə -k meŃD' -γən l'eː met -γət
  * dist -attr hesit -loc small -gen fish necessity.R -stat -3ds.cond.cvb tomorrow dp aff= who -0 -mod.pred take -hort.3 dp 1sg -abl
  * dist -attr hesit -loc маленький -gen рыба necessity.R -stat -3ds.cond.cvb завтра dp aff= кто -0 -mod.pred взять -hort.3 dp 1sg -abl
  Well, uhm, if small fish is needed, someone can pick it up from me tomorrow.
  Это, если маленькая рыба нужна, пусть кто-нибудь завтра возьмёт у меня.
 • AIS
  Ee.
  ee
  intj
  intj
  Uh-huh.
  Э-э.
 • AIS
  Ee, [al'o] Al'oːnkə l'eː tit laːγər čaγad'aːnui buolla, aduŋ "Laːstəčkəγə" čaγad'aːnui.
  ee Alenka.R l'eː tit laː -(laː)GVr čaγad'ə -nu -j buolla.Y adu -ŋ Lastočka.R -γə čaγad'ə -nu -j
  intj Alenka.R dp 2pl at -adv.loc work -ipfv -intr.3 dp.Y vis -attr Lastochka.R -loc work -ipfv -intr.3
  intj Alenka.R dp 2pl у -adv.loc работать -ipfv -intr.3 dp.Y vis -attr Lastochka.R -loc работать -ipfv -intr.3
  Yeah, Alenka works close to where you live, she works in "Lastochka".
  Алёнка-то в вашей стороне работает, в этой, в «Ласточке» работает.
 • VNT
  Ee.
  ee
  intj
  intj
  Yeah.
  Э-э.
 • VNT
  Aha.
  aha
  intj
  intj
  Uh-huh.
  Ага.
 • AIS
  Ečečeːji, tudel alγən mantəjəŋ, "Uːtəγənəŋ", mantəjəŋ, "əl=ńidannul'ək, uːtəγənəŋ", mantəjəŋ, mər=amuč, ečečəi.
  eče -čəi tude -l alγən mon -t(ə) -jə(ŋ) uː -təγənəŋ/k mon -t(ə) -jə(ŋ) əl= ńidannu -l'ə -k uː -təγənəŋ/k mon -t(ə) -jə(ŋ) mə -r= ama -oːl -j eče -čəi
  intj -intj 3sg -nom hort say -fut -intr.1sg go -imp.fut.2 say -fut -intr.1sg neg= buy -proh -imp.2 go -imp.fut.2 say -fut -intr.1sg aff -0= good -stat -intr.3 intj -intj
  intj -intj 3sg -nom hort сказать -fut -intr.1sg идти -imp.fut.2 сказать -fut -intr.1sg neg= buy -proh -imp.2 идти -imp.fut.2 сказать -fut -intr.1sg aff -0= хороший -stat -intr.3 intj -intj
  Good! Let me tell her then that she should go, I'll tell her not to buy it but to go (sc. to you), that's good, great!
  Тогда ей скажу, сходит, скажу, не покупай, сходи, скажу.
 • VNT
  Mmh.
  mmh
  mm-h
  mm-h
  Mm-h.
  Ммх.
 • AIS
  Voːt, taːt mantəjəŋ.
  vot.R taːt mon -t(ə) -jə(ŋ)
  dp.R so say -fut -intr.1sg
  dp.R так сказать -fut -intr.1sg
  So, that's what I'll tell her.
  Вот, так скажу.
 • VNT
  Mə=l'ei, taŋ, əə, id'eː=nə mə=l'ei, ten, teńi...
  mə= l'e -j ta -ŋ əə id'eː =(ND)ə mə= l'e -j tu -n tu -Raː
  aff= be -intr.3 dist -attr hesit now =contr aff= be -intr.3 prox -adv prox -adv
  aff= быть -intr.3 dist -attr hesit сейчас =contr aff= быть -intr.3 prox -adv prox -adv
  There is some, currently there is, here...
  Есть, сейчас есть, вот...
 • AIS
  Ee.
  ee
  intj
  intj
  Uh-huh.
  Э-э.
 • AIS
  Ee, mər=amuč, mər=amuč eče-čəi.
  ee mə -r= ama -oːl -j mə -r= ama -oːl -j eče -čəi
  intj aff -0= good -stat -intr.3 aff -0= good -stat -intr.3 intj -intj
  intj aff -0= хороший -stat -intr.3 aff -0= хороший -stat -intr.3 intj -intj
  Oh, good, good, great!
  Хорошо, хорошо.
 • VNT
  Čiː mə=meńnunŋi naːdoːldəγə, sinbiːr mə=l'ei.
  čiː mə= meŃD' -nun -ŋi nado.R -oːl -dəγə sine biːr.Y mə= l'e -j
  people aff= take -hab -intr.3pl necessity.R -stat -3ds.cvb anyway.Y aff= be -intr.3
  народ aff= взять -hab -intr.3pl necessity.R -stat -3ds.cvb anyway.Y aff= быть -intr.3
  People take it if they need it, but there is some anyway.
  Люди берут если надо, но всё равно есть.
 • AIS
  Mər=amoːl'əltəi.
  mə -r= ama -oːl -l'əl -t(ə) -j
  aff -0= good -stat -ev -fut -intr.3
  aff -0= хороший -stat -ev -fut -intr.3
  It is probably good.
  Хорошо, наверно.
 • AIS
  Tet id'irə tideŋ tet koll'əhqə mə=čaγad'əjək?
  tet id'irə tide -ŋ tet kolledž.R -γə mə= čaγad'ə -jək
  2sg now invis -attr 2sg college.R -loc aff= work -intr.2sg
  2sg сейчас invis -attr 2sg college.R -loc aff= работать -intr.2sg
  Do you work in your college now?
  Ты сейчас со своего колледжа работаешь?
 • VNT
  Eleːn, waːji əl=ńeːŋu diː.
  eleń waːj əl= ńeː -ŋu diː.Y
  no also neg= call -3pl(neg.3) dp.Y
  no тоже neg= звать -3pl(neg.3) dp.Y
  No, they still haven't called me.
  Нет, ещё не позвали.
 • AIS
  Ee, əl=ńeːŋu?
  ee əl= ńeː -ŋu
  intj neg= call -3pl(neg.3)
  intj neg= звать -3pl(neg.3)
  Oh, they haven't called you?
  Не позвали?
 • VNT
  Aa, taŋ Tirilgin ələ=kelu duː.
  aa ta -ŋ Tyrylgin.R əl= kel(u) duː.Y
  intj dist -attr Tyrylgin.R neg= come(neg.3) or.Y
  intj dist -attr Tyrylgin.R neg= прийти(neg.3) or.Y
  Yeah, Tirilgin hasen't come yet, apparently.
  Тырылгина ещё нет, оказывается.
 • AIS
  Ee, qaduŋudəŋ kewei?
  ee qadu -(lə)G(u)də -ŋ kew -(A)j
  intj which -adv.dir -fc go.away -pfv(inter.3)
  intj который -adv.dir -fc идти.прочь -pfv(inter.3)
  Where did he leave?
  Куда он поехал?
 • VNT
  Tudel l'eː otpuskəγə eureːnui qadaː.
  tude -l l'eː otpusk.R -γə eurə -nu -j qa -Raː
  3sg -nom dp holiday.R -loc walk -ipfv -intr.3 qu -adv
  3sg -nom dp holiday.R -loc идти -ipfv -intr.3 qu -adv
  He is on holiday somewhere.
  Он ушёл в отпуск, где-то далеко.
 • AIS
  Ae, opuskəγə.
  ae otpusk.R -γə
  intj holiday.R -loc
  intj holiday.R -loc
  Oh, on holiday.
  Э-э, в отпуск.
 • AIS
  Ae!
  ae
  intj
  intj
  Oh.
  Э-э.
 • VNT
  L'eγə.
  l'e -γə
  hesit -loc
  hesit -loc
  Somewhere.
  Вот гдэ-то.
 • AIS
  Učuːtaːlpəgi mə=l'ei, eul'ə?
  učuːtal.Y -pə -gi mə= l'e -j eul'ə
  teacher.Y -pl -3poss aff= be -intr.3 not.be(neg.3)
  teacher.Y -pl -3poss aff= быть -intr.3 не.быть(neg.3)
  Are there teachers or not?
  Учителя есть или нет?
 • VNT
  Eul'ə, d'e tan, kinek, Pankraːčəwə [po], Pankraːčəwə waːji eul'ə.
  eul'ə d'e.Y ta -n kin -ə -k Pankrat'eva.R Pankrat'eva.R waːj eul'ə
  not.be(neg.3) dp.Y dist -adv who -0 -mod.pred Pankrat'eva.R Pankrat'eva.R also not.be(neg.3)
  не.быть(neg.3) dp.Y dist -adv кто -0 -mod.pred Pankrat'eva.R Pankrat'eva.R тоже не.быть(neg.3)
  No, there aren't, that, whatshername, Pankrat'eva, Pankrat'eva isn't there either.
  Нет, этой, Панкратьевой, Панкратьевой тоже нет.
 • AIS
  Ee.
  ee
  intj
  intj
  Uh-huh.
  Э-э.
 • AIS
  Ae!
  ae
  intj
  intj
  Oh!
  Э-эй!
 • AIS
  Ugurčəgi mə=weːmək?
  ugurčə -gi mə= weː -mək
  foot -3poss aff= do -tr.2sg
  ступня -3poss aff= делать -tr.2sg
  Have you made her boots?
  Унты сделал?
 • VNT
  Tudel [jau]...
  tude -l
  3sg -nom
  3sg -nom
  She...
  Она...
 • VNT
  Ee, mə=weː.
  ee mə= weː
  intj aff= do(tr.1sg)
  intj aff= делать(tr.1sg)
  Yes, I have.
  Сделал.
 • AIS
  Ee, amuč, əə...
  ee ama -oːl -j əə
  intj good -stat -intr.3 hesit
  intj хороший -stat -intr.3 hesit
  Good.
  Э-э, хорошо.
 • AIS
  Mər=ariməsmək?
  mə -r= arimə -s(ə) -mək
  aff -0= foot -vblz.fact -tr.2sg
  aff -0= ступня -vblz.fact -tr.2sg
  Have you sewn the soles of the boots?
  Подшил?
 • VNT
  Taŋ qonmərəulək wol'itəŋaː.
  ta -ŋ qonmərəu -lək wal'a -tə -ŋa(m)
  dist -attr hoof.skin -ins pay -caus -tr.3pl
  dist -attr hoof.шкура -ins pay -caus -tr.3pl
  They paid with hoof skins.
  Они камусом расплатились.
 • VNT
  Taŋ qonməruːpəgi ńaːrčəqaːl'əld'ə~rukunpə ŋoll'əlŋi.
  ta -ŋ qonmərəu -pə -gi ńaːrčə -QAː -l'əl -j(ə) ~sukun -pə (ŋ)ol -l'əl -ŋi
  dist -attr hoof.skin -pl -3poss bad -stat.inch -ev -s.ptcp ~nmlz -pl cop -ev -intr.3pl
  dist -attr hoof.шкура -pl -3poss плохой -stat.inch -ev -s.ptcp ~nmlz -pl cop -ev -intr.3pl
  These hoof skins of theirs turned out to have turned bad.
  Эти камусы оказались негодными.
 • AIS
  Oo!
  oo
  intj
  intj
  Oh!
  О-о!
 • AIS
  An əl=amoː, ńaːrčə~rukun an.
  adu -n əl= ama -oːl ńaːrčə ~sukun adu -n
  vis -adv neg= good -stat(neg.3) bad ~nmlz vis -adv
  vis -adv neg= хороший -stat(neg.3) плохой ~nmlz vis -adv
  That's not good, it's bad.
  Нехорошо, плохое.
 • AIS
  Meteik waːji aduŋ l'egi...
  met -eik waːj adu -ŋ l'e -gi
  1sg -ints also vis -attr hesit -3poss
  1sg -ints тоже vis -attr hesit -3poss
  I myself also that...
  Я тоже, это самое...
 • VNT
  Meteilək med'iŋ l'eː, met.
  met -eilə(k) meŃD' -i -ŋ l'eː met
  1sg -ints take -0 -tr.1sg dp 1sg
  1sg -ints взять -0 -tr.1sg dp 1sg
  I took them myself.
  А сам взял же.
 • AIS
  Mə=meńmək?
  mə= meŃD' -mək
  aff= take -tr.2sg
  aff= взять -tr.2sg
  You took them?
  Ты взял?
 • AIS
  Ue!
  ue
  intj
  intj
  Oh!
  У-э!
 • VNT
  Ee, [pa] aduŋ l'eγə, ee [tə tə] tudel garaːšqə tite [toq] weltəl'əń.
  ee adu -ŋ l'e -γə ee tude -l garaž.R -γə tite wel -tə -l'əl -j
  intj vis -attr hesit -loc intj 3sg -nom garage.R -loc like hang -caus -ev -tr.1pl
  intj vis -attr hesit -loc intj 3sg -nom garage.R -loc любить hang -caus -ev -tr.1pl
  Oh, we hanged them there, uhm, in her garage.
  В гараже она вот так повесила.
 • AIS
  Waloːll'əld'ə~rukun.
  wal -oːl -l'əl -j(ə) ~sukun
  hang -stat -ev -s.ptcp ~nmlz
  hang -stat -ev -s.ptcp ~nmlz
  Things that hang.
  Подвешенные...
 • AIS
  Welteːl'(əl)mək.
  wel -tə -l'əl -mək
  hang -caus -ev -tr.2sg
  hang -caus -ev -tr.2sg
  You hanged (sc. them).
  Повесила.
 • VNT
  Met ičoːqə amuč.
  met ičoː -qə ama -oːl -j
  1sg look -advlz good -stat -intr.3
  1sg смотреть -advlz хороший -stat -intr.3
  I looked at them, and they were fine.
  Так я посмотрел – хорошие
 • AIS
  Mm.
  mm
  intj
  intj
  Mm.
  Мм.
 • AIS
  Oo.
  oo
  intj
  intj
  Mm.
  О-о.
 • VNT
  Tadaːt buollaːnə lajin, ee, lajin anï [a] omolərnulγə könməl'ə mə=l'ei, ńaːrčəqaːj.
  ta -Raː -t buollaγïna.Y laja -n ee laja -n anï.Y amalə -R(ə) -nu -lγə könmə -l'ə mə= l'e -j ńaːrčə -QAː -j
  dist -adv -adv.abl dp.Y back -adv intj back -adv now.Y process.hides -tr -ipfv -1/2sg.ds.cvb other -pert aff= hesit -intr.3 bad -stat.inch -intr.3
  dist -adv -adv.abl dp.Y назад -adv intj назад -adv сейчас.Y process.hides -tr -ipfv -1/2sg.ds.cvb другой -pert aff= hesit -intr.3 плохой -stat.inch -intr.3
  Then, later, later, when I was processing them, some thingoed, some went bad.
  Потом, когда начал выделывать, некоторые плохие стали.
 • AIS
  [amal]
 • AIS
  Tan oččo bosqo weːmək buolla.
  ta -n oččo.Y bosqo.Y weː -mək buolla.Y
  dist -adv such.Y free.Y do -tr.2sg dp.Y
  dist -adv such.Y free.Y делать -tr.2sg dp.Y
  So you worked for nothing.
  Значит ты бесплатно делал.
 • VNT
  Eleń, könməl'əγənə, ei, mə=wol'təŋaː.
  eleń könmə -l'ə -γənə ei mə= wal'a -tə -ŋa(m)
  no other -pert -def.acc intj aff= pay -caus -tr.3pl
  no другой -pert -def.acc intj aff= pay -caus -tr.3pl
  No, they payed a part of it.
  Нет, некоторую часть работы оплатили
 • VNT
  Imoːj, taŋ, iːrəldəγənə mə=wol'təŋaː.
  imoːj ta -ŋ iːrə -l -də -γənə mə= wal'a -tə -ŋa(m)
  no.idea.intj dist -attr sew -nmlz -3poss.obl -def.acc aff= pay -caus -tr.3pl
  no.idea.intj dist -attr шить -nmlz -3poss.obl -def.acc aff= pay -caus -tr.3pl
  No idea, uhm, they paid for the sewing.
  Не знаю, вот, шитьё оплатили.
 • AIS
  Ee, mə=wol'tə(ŋaː) [maraw]
  ee mə= wal'a -tə -ŋa(m)
  intj aff= pay -caus -tr.3pl
  intj aff= pay -caus -tr.3pl
  So, they payed...
  Ээ, оплатили.
 • AIS
  Aha.
  aha
  intj
  intj
  Uh-huh.
  Ага.
 • VNT
  Kinek iːrəm buolla, əə, tuŋ, Šuːrə iːrəl.
  kin -ə -k iːrə -m buolla.Y əə tu -ŋ Šura.R iːrə -l
  who -0 -mod.pred sew -tr.3 dp.Y hesit prox -attr Shura.R sew -sf
  кто -0 -mod.pred шить -tr.3 dp.Y hesit prox -attr Shura.R шить -sf
  It was sewn by that one, erm, by Shura.
  Эта шила же, Шура шила.
 • AIS
  Ehe.
  ee
  intj
  intj
  Uh-huh.
  Эхэ.
 • VNT
  Könməl'əγənə, könməl'ədəγənə mə=kinek iːrəm, taŋ...
  könmə -l'ə -γənə könmə -l'ə -də -γənə mə= kin -ə -k iːrə -m ta -ŋ
  other -pert -def.acc other -pert -3poss.obl -def.acc aff= who -0 -mod.pred sew -tr.3 dist -attr
  другой -pert -def.acc другой -pert -3poss.obl -def.acc aff= кто -0 -mod.pred шить -tr.3 dist -attr
  And some, some were sewn by someone, uhm...
  Некоторые (она), а некоторые ... кто-то шил (забыл)...
 • VNT
  Maːrqən tisčə mə=tadim.
  maːrqə -ND tysjača.R mə= taND -jiː -m
  one -gen thousand.R aff= give -tr -tr.3
  один -gen ттысяча.R aff= дать -tr -tr.3
  She gave a thousand.
  Одну тысячу отдала.
 • AIS
  Ehe, mər=amuč.
  ee mə -r= ama -oːl -j
  intj aff -0= good -stat -intr.3
  intj aff -0= хороший -stat -intr.3
  Yeah, that's good.
  Эхэ, хорошо.
 • AIS
  Ee, met, ee, l'eː taːt l'eː, əə, tuŋ...
  ee met ee l'eː taːt l'eː əə tu -ŋ
  intj 1sg intj dp so dp hesit prox -attr
  intj 1sg intj dp так dp hesit prox -attr
  So, me, right, uhm...
  Это я, вот, так...
 • AIS
  [ind'ə] Ind'əlγə engənə l'ukoːl kiːnunŋaː, engənə l'ukoːl.
  * iŋd'ə -lγə engənə juku -oːl kiː -nun -ŋa(m) engənə juku -oːl
  * sew -1/2sg.ds.cvb very small -stat give.to.1/2 -hab -tr.3pl very small -stat
  * шить -1/2sg.ds.cvb очень маленький -stat дать.к.1/2 -hab -tr.3pl очень маленький -stat
  They give (sc. us) too little for sewing, too little.
  В шитье слишком мало дают.
 • AIS
  Mit ed'il alγəd'aː mər=iral'umui.
  mit eŃD' -i -l alγəd'aː mə -r= iral'ə -mu -j
  1pl live -0 -n very aff -0= heavy -stat.inch -intr.3
  1pl жить -0 -n очень aff -0= тяжелый -stat.inch -intr.3
  Our life has become too expensive.
  Наш жизнь слишком подорожала.
 • VNT
  Ee, tan, tan.
  ee ta -n ta -n
  intj dist -adv dist -adv
  intj dist -adv dist -adv
  Yeah, that's so.
  Ээ, да, да!
 • AIS
  Taŋńə əl=l'eŋu [...] bukatin.
  ta -ŋńə əl= l'e -ŋu bukatïn.Y
  dist -n neg= be -3pl(neg.3) in.general.Y
  dist -n neg= быть -3pl(neg.3) в.general.Y
  They (sc. buyers) don't do that (i.e. take it into account) [...] at all.
  Это они (заказчики) не делают (учитывают).
 • AIS
  Met mə=nemepədeː mə=nimeləsnunuŋ da.
  met mə= neme -pə -deː mə= nimelə -s(ə) -nun -u -ŋ da.Y
  1sg aff= what -pl -dim aff= writing -vblz.fact -hab -0 -tr.1sg dp.Y
  1sg aff= что -pl -dim aff= writing -vblz.fact -hab -0 -tr.1sg dp.Y
  I write a little bit of something.
  Я немножко пишу
 • AIS
  Əə, ten, peːnsijə neme čamoːll'əldəγənə, l'eː mə=čamumutəi, manŋi, qoqun čomumusŋut dainə, əl=kuril'iːjəŋ.
  əə tu -n pensija.R neme čomo -oːl -l'əl -dəγənə l'eː mə= čomo -mu -t(ə) -j mon -ŋi qaqu -ND čomo -mu -s(ə) -ŋu -t(ə) dainə əl= kuril' -jiː -jə(ŋ)
  hesit prox -adv pension.R what big -stat -ev -3ds.cond.cvb dp aff= big -stat.inch -fut -intr.3 say -intr.3pl how.big -gen big -stat.inch -caus -3pl -fut(inter.3) dp neg= know -tr -neg.1sg
  hesit prox -adv pension.R что большой -stat -ev -3ds.cond.cvb dp aff= большой -stat.inch -fut -intr.3 сказать -intr.3pl как.большой -gen большой -stat.inch -caus -3pl -fut(inter.3) dp neg= know -tr -neg.1sg
  Uhm, if the pension were somewhat larger, they say that it will grow, but I don't know to what extent they will raise it.
  Вот если бы пенсия что-то увеличилась бы, ну это увеличится говорят, а насколько увеличят я не знаю.
 • VNT
  Eleːn, elemdəi~rukun ŋoll'əń.
  eleń elemdə -j(ə) ~sukun (ŋ)ol -l'əl -j
  no insignificant -s.ptcp ~nmlz cop -ev -intr.3
  no insignificant -s.ptcp ~nmlz cop -ev -intr.3
  No, it's apparently almost nothing.
  Оказывается совсем мало.
 • VNT
  [ti] Titl'ə mə=čomumutəi.
  * tit -l'ə mə= čomo -mu -t(ə) -j
  * 2pl -pert aff= big -stat.inch -fut -intr.3
  * 2pl -pert aff= большой -stat.inch -fut -intr.3
  Yours will increase.
  У Вас увеличится.
 • AIS
  Ergə!
  ergə
  intj
  intj
  Bah!
  Плохо-то как!
 • VNT
  [ti ti] Taŋ, tindaː, əə, peːnsijə bulgəil'əld'ə čiːll'ə mə=čomumutəi, taŋ staːštəγət parańər.
  * ta -ŋ tide -Raː əə pensija.R pul -GAi -l'əl -j(ə) čiː -ND -l'ə mə= čomo -mu -t(ə) -j ta -ŋ staž.R -də -γət para -ń(ə) -r
  * dist -attr invis -adv hesit pension.R come.out -intr.punct -ev -s.ptcp people -gen -pert aff= big -stat.inch -fut -intr.3 dist -attr length.of.service.R -3poss.obl -abl basis -vblz.propr -ss.circ.cvb
  * dist -attr invis -adv hesit pension.R прийти.из -intr.punct -ev -s.ptcp народ -gen -pert aff= большой -stat.inch -fut -intr.3 dist -attr length.of.service.R -3poss.obl -abl basis -vblz.propr -ss.circ.cvb
  Uhm, the (pension) of the people who retired earlier will be raised, depending on the lenght of service.
  Пенсии тех, кто раньше вышел на пенсию, увеличатся в зависимости от стажа.
 • AIS
  Ehe.
  ee
  intj
  intj
  Uh-huh.
  Ага.
 • AIS
  Ee.
  ee
  intj
  intj
  So.
  Э-э!
 • AIS
  Ee, staːšγət, mm.
  ee staž.R -γət mm
  intj length.of.service.R -abl intj
  intj length.of.service.R -abl intj
  Yeah, from the length of service, mm.
  Ээ, от стажа.
 • VNT
  Tadaːt, taŋ tet zarplaːtə qamləl'əl, taŋullək ičoːrəŋ.
  ta -Raː -t ta -ŋ tet zarplata.R qamlə -l'əl ta -ŋun -lək ičoː -Rəŋ
  dist -adv -adv.abl dist -attr 2sg salary.R how.many -ev(inter.3) dist -n -ins look -ss.sim.cvb
  dist -adv -adv.abl dist -attr 2sg salary.R как.много -ev(inter.3) dist -n -ins смотреть -ss.sim.cvb
  Then, how big your salary was, looking at that, too.
  Потом твоя зарплата сколько было, потом оттуда будут смотреть.
 • AIS
  Ae.
  ae
  intj
  intj
  Uh-huh.
  Аа.
 • AIS
  Metl'ə [wol'γərətən] wol'γərəgindəγənə, l'e, čaurələk weːŋaː buolla, engənə pojoːń manur.
  met -l'ə wal' -(laː)GV(rə) -gində -γənə l'e čoγ -R(ə)lək weː -ŋa(m) buolla.Y engənə poi -oːl -j mon -u -r
  1sg -pert near -n -3poss.obl -def.acc hesit cut -ss.ant.cvb do -tr.3pl dp.Y very many -stat -intr.3 say -0 -ss.circ.cvb
  1sg -pert near -n -3poss.obl -def.acc hesit резать -ss.ant.cvb делать -tr.3pl dp.Y очень много -stat -intr.3 сказать -0 -ss.circ.cvb
  They cut down mine by half, because it's allegedly too big.
  Мою на половину срезали, делали, потому что слишком большая.
 • VNT
  Mm.
  mm
  intj
  intj
  Mm.
  Мм.
 • AIS
  Taŋ met taŋńə bumaːgə əl=jöːr əl=nuːjəli.
  ta -ŋ met ta -ŋńə bumaga.R əl= jöː -r əl= nug -j(ə)li
  dist -attr 1sg dist -n paper.R neg= see -ss.circ.cvb neg= find -neg.1pl
  dist -attr 1sg dist -n paper.R neg= видеть -ss.circ.cvb neg= найти -neg.1pl
  That's (sc. because) we couldn't find my paper, see it.
  И, вот, от того, что бумагу не нашли.
 • VNT
  Gazeːtqə mə=l'ei?
  gazeta.R -γə mə= l'e -j
  newspaper.R -loc aff= be -intr.3
  newspaper.R -loc aff= быть -intr.3
  Is it in the newspaper?
  В газете это есть?
 • VNT
  Elemdəi~rukunək met ičoːqənə taŋ.
  elemdə -j(ə) ~sukun -ə -k met ičoː -qənə ta -ŋ
  insignificant -s.ptcp ~nmlz -0 -mod.pred 1sg look -advlz.contr dist -attr
  insignificant -s.ptcp ~nmlz -0 -mod.pred 1sg смотреть -advlz.contr dist -attr
  I took a look, and it was quite little.
  Я смотрю, там совсем мало.
 • AIS
  Ee.
  ee
  intj
  intj
  Uh-huh.
  Э.
 • AIS
  Elemdətəi, elemdətəi, elemdəi~rukun.
  elemdə -t(ə) -j elemdə -t(ə) -j elemdə -j(ə) ~sukun
  insignificant -fut -intr.3 insignificant -fut -intr.3 insignificant -s.ptcp ~nmlz
  insignificant -fut -intr.3 insignificant -fut -intr.3 insignificant -s.ptcp ~nmlz
  It will be little, little, a trifle.
  Совсем мало будет, cовсем мало.
 • AIS
  No, [qoː] qoːdə, mit neme weːtoːk l'eː?
  no.R qoːdə mit neme weː -t(ə) -oːk l'eː
  dp.R how 1pl what do -fut -inter.1pl dp
  dp.R как 1pl что делать -fut -inter.1pl dp
  But how, what's left for us to do?
  Что будем делать?
 • VNT
  [am am am] Amučə zarplaːtəll'əld'ə čiː, lugujə čiːll'ə mə=qadaːn kin tisəčə əl=peleːj l'ek, peleːj~rukunək, əə, pojumutəi.
  * ama -oːl -j(ə) zarplata.R -ń(ə) -l'əl -j(ə) čiː luge -j(ə) čiː -ND -l'ə mə= qa -Raː -n kin tysjača.R əl= pel -eː -j(ə) l'e -k pel -eː -j(ə) ~sukun -lək əə poi -u -mu -t(ə) -j
  * good -stat -s.ptcp salary.R -vblz.propr -ev -s.ptcp people old -s.ptcp people -gen -pert aff= qu -adv -adv.prol who thousand.R neg= reach -tr -s.ptcp hesit -mod.pred reach -tr -s.ptcp ~nmlz -ins hesit many -0 -stat.inch -fut -intr.3
  * хороший -stat -s.ptcp salary.R -vblz.propr -ev -s.ptcp народ старый -s.ptcp народ -gen -pert aff= qu -adv -adv.prol кто ттысяча.R neg= достичь -tr -s.ptcp hesit -mod.pred достичь -tr -s.ptcp ~nmlz -ins hesit много -0 -stat.inch -fut -intr.3
  People who had good salaries, the (sc. pension) of elderly people will increase by somewhat less than two thousands.
  У кого была хорошая зарплата, у пожилых людей чуть меньше двух тысяч увеличится.
 • AIS
  Ee.
  ee
  intj
  intj
  Uh-huh.
  Э.
 • AIS
  Ee.
  ee
  intj
  intj
  Uh-huh.
  А-а.
 • AIS
  Ee.
  ee
  intj
  intj
  Uh-huh.
  А-а.
 • VNT
  Tan l'ukujə zarplaːtəll'əld'ə čiː, tittəl'ə tisəčəγənə əl=peluːji daγanə.
  ta -n juku -j(ə) zarplata.R -ń(ə) -l'əl -j(ə) čiː tittə -l'ə tysjača.R -γənə əl= pel -(uː)ji daγanï.Y
  dist -adv small -s.ptcp salary.R -vblz.propr -ev -s.ptcp people 3pl -pert thousand.R -def.acc neg= reach -pluract(neg.3) dp.Y
  dist -adv маленький -s.ptcp salary.R -vblz.propr -ev -s.ptcp народ 3pl -pert ттысяча.R -def.acc neg= достичь -pluract(neg.3) dp.Y
  And people that had small salaries, theirs (sc. increase) will probably be less than thousand.
  А у тех, у кого была маленькая зарплата, у них меньше тысячи.
 • AIS
  Mm.
  mm
  intj
  intj
  Mm.
  Мм.
 • AIS
  Ae.
  ae
  intj
  intj
  Oh.
  А-а.
 • AIS
  Taŋńələ qad'ir minimaːl'nəi mandəγə anńaːnuŋaː, l'e, sukiń anńaːnuŋaː buolla.
  ta -ŋńə -lə qad'ir minimal'noe.R mon -dəγə an -ń(ə) -nu -ŋa(m) l'e sukiń an -ń(ə) -nu -ŋa(m) buolla.Y
  dist -n -acc dp minimal.R say -3ds.cvb speak -intr -ipfv -tr.3pl hesit for.no.reason speak -intr -ipfv -tr.3pl dp.Y
  dist -n -acc dp minimal.R сказать -3ds.cvb говорить -intr -ipfv -tr.3pl hesit for.no.reason говорить -intr -ipfv -tr.3pl dp.Y
  They were telling (us) that it was the minimal sum, that it was unnecessary.
  Это, оказывается, минимальное (повышение) говорили. Ненужное говорили.
 • VNT
  Mm.
  mm
  intj
  intj
  Mm.
  Мм.
 • AIS
  Tadaːt tuŋ mitl'ə buolla l'e, əə, čalaːtəi, tuŋ mit praduktə jaunər čalaːtəi, Faktoːrijə neme.
  ta -Raː -t tu -ŋ mit -l'ə buolla.Y l'e əə čala -Aː -t(ə) -j tu -ŋ mit produkt.R jaunə -r čala -Aː -t(ə) -j Faktorija.R neme
  dist -adv -adv.abl prox -attr 1pl -pert dp.Y hesit hesit add -intr.punct -fut -intr.3 prox -attr 1pl goods.R all -s.pred add -intr.punct -fut -intr.3 Faktoriya.R what
  dist -adv -adv.abl prox -attr 1pl -pert dp.Y hesit hesit add -intr.punct -fut -intr.3 prox -attr 1pl goods.R весь -s.pred add -intr.punct -fut -intr.3 Faktoriya.R что
  And then, ours, erm, will increase (sc. in price), all our goods will increase (sc. in price), 'Faktoriya' and others.
  А потом, это, наша подорожает, эти наши продукты подорожают, и в «Фактория» (в «Госопторге»).
 • VNT
  Elemdər...
  elemdər
  dp
  dp
  Hardly...
  Вряд ли...
 • VNT
  Mm.
  mm
  intj
  intj
  Mm.
  Ммх.
 • AIS
  V Faktorii id'irə qad'ir tigin peːnsijələ maːnuŋumlə joːdəγənə, manŋi, manŋi...
  v.R faktorii.R id'irə qad'ir teː -n pensija.R -lə maː -nu -ŋu -m(ə)lə joːdəγənə mon -ŋi mon -ŋi
  in.R Faktoriya.loc.R now dp med -adv pension.R -pred wait -ipfv -3pl -of.3sg apparently say -intr.3pl say -intr.3pl
  в.R Faktoriya.loc.R сейчас dp med -adv pension.R -pred ждать -ipfv -3pl -of.3sg apparently сказать -intr.3pl сказать -intr.3pl
  In 'Faktoriya' they are apparently now waiting for the pension, they say, say...
  В Фактории сейчас, это, пенсию ждут, кажется, говорят.
 • VNT
  Aa.
  aa
  intj
  intj
  Uh-huh.
  Э-э.
 • AIS
  Eta [man] manaγərŋu, əə...
  eto.R monaγər -ŋu əə
  this.R say.what -3pl(neg.3) hesit
  этот.R сказать.что -3pl(neg.3) hesit
  That, what are they saying, uhm...
  Это, что говорят, ээ...
 • AIS
  В конце этого месяца будет видно, сколько продуктов будет, manŋi, əə.
  * mon -ŋi əə
  * say -intr.3pl hesit
  * сказать -intr.3pl hesit
  It will be clear at the end of this month how many products there will be, they say.
  В конце этого месяца будет видно, сколько (цена) продуктов будет, маннги.
 • VNT
  Köde, köde aqun saːqərlə ət=meńmələ, haha.
  köde köde aqun sakhar.R -lə ət= meŃD' -m(ə)lə haha
  person person at.least sugar.R -pred irr= take -of.3sg laughter
  человек человек у.least sugar.R -pred irr= взять -of.3sg laughter
  One should buy at least some sugar, haha.
  Хотя бы надо бы сахара взять.
 • AIS
  Aa, qoːdəŋ [sa], aqun saːqərlə ködeŋ ət=meńmələ, kin kuːl'ə, haha, jaːn jelukun kuːl'ə.
  aa qoːdə -ŋ aqun sakhar.R -lə köde -ŋ ət= meŃD' -m(ə)lə ki -ND kul'.R -lə haha jaː -ND jeluk -u -ND kul'.R -lə
  intj how -fc at.least sugar.R -pred person -fc irr= take -of.3sg two -gen sack.R -pred laughter three -gen four -0 -gen sack.R -pred
  intj как -fc у.least sugar.R -pred человек -fc irr= взять -of.3sg два -gen sack.R -pred laughter три -gen четыре -0 -gen sack.R -pred
  Yeah, how, one should at least buy sugar, two bags, haha, three or four bags.
  Хотя бы сахар надо взять, два мешка, три-четыре мешка.
 • VNT
  Aa.
  aa
  intj
  intj
  Mhm.
  А-а.
 • VNT
  Aqun maːrqən kuːl'ə, haha.
  aqun maːrqə -ND kul'.R -lə haha
  at.least one -gen sack.R -pred laughter
  у.least один -gen sack.R -pred laughter
  At least one bag, haha.
  Хотя бы один мешок.
 • AIS
  Əə, met oqol' tine kin kuːl' meńnunuŋ.
  əə met oqol' tine ki -ND kul'.R meŃD' -nun -u -ŋ
  hesit 1sg always then two -gen sack.R take -hab -0 -attr
  hesit 1sg всегда тогда два -gen sack.R взять -hab -0 -attr
  I used to always buy two bags before.
  Я всегда два мешка брала
 • VNT
  Aa.
  aa
  intj
  intj
  Uh-huh.
  Аа.
 • AIS
  Id'eː qad'ir oqodək əl=meńmarijə, sanatoːrijeːń keweilbud'əŋ.
  id'eː qad'ir oqodək əl= meŃD' -mori -jə(ŋ) sanatorij.R -ń kew -(A)j -(l)buń -jə(ŋ)
  now dp dp neg= take -pot -neg.1sg sanatorium.R -def.dat go.away -pfv -des -intr.1sg
  сейчас dp dp neg= взять -pot -neg.1sg sanatorium.R -def.dat идти.прочь -pfv -des -intr.1sg
  I'm afraid I won't be able to take them now, I am about to go the the sanatorium.
  Сейчас наверное не смогу взять, в санаторий хочу поехать.
 • VNT
  Ei!
  ei
  intj
  intj
  Oh!
  Эй!
 • AIS
  Sanatoːrij Jakuskəi.
  sanatorij.R Jakutsk.R
  sanatorium.R Yakutsk.R
  sanatorium.R Yakutsk.R
  Sanatorium, Yakutsk.
  Санаторий, Якутск.
 • VNT
  Ee, taŋ pučovkələ mə=kiːŋaː?
  ee ta -ŋ putovka.R -lə mə= kiː -ŋa(m)
  intj dist -attr hospital.admission.R -acc aff= give.to.1/2 -tr.3pl
  intj dist -attr hospital.admission.R -acc aff= дать.к.1/2 -tr.3pl
  Oh, they've given you the hospital voucher?
  А-а, ту путёвку дали?
 • AIS
  Eleń, wajidə əl=kiːŋu, met jawulγənə [wa] maːrqoːn tölüöllör.
  eleń wajidə əl= kiː -ŋu met jawul -γənə moːrqoːn tölöː.Y -Ar.Y -LArA.Y
  no still neg= give.to.1/2 -3pl(neg.3) 1sg road -def.acc only pay.Y -prs.ptc.Y -pl.Y
  no все:еще neg= дать.к.1/2 -3pl(neg.3) 1sg road -def.acc only pay.Y -prs.ptc.Y -pl.Y
  No, they still haven't given it, they are only paying for my trip.
  Нет, ещё не дали, мою дорогу только оплачивают.
 • VNT
  Ei!
  ei
  intj
  intj
  Oh!
  Эй!
 • AIS
  L'e Čaːqəp tetiń, tetqə mər=eurəi?
  l'e Čakhov.R tet -i -ń tet -γə mə -r= eurə -j
  hesit Chakhov.R 2sg -0 -def.dat 2sg -loc aff -0= walk -intr.3
  hesit Chakhov.R 2sg -0 -def.dat 2sg -loc aff -0= идти -intr.3
  Has Chakhov been coming to you?
  К тебе Чахов приходил?
 • VNT
  Eleń buolla, taŋ, taŋ l'eː qad'ir aduŋ, əə, soczaščiːtə paipəpulgi qad'ir mannunŋi: "Ee, tadaː, tadaː titul ńi=nuːsətəi".
  eleń buolla.Y ta -ŋ ta -ŋ l'eː qad'ir adu -ŋ əə soczaščita.R paipə -p(ul) -gi qad'ir mon -nun -ŋi ee ta -Raː ta -Raː tit -u -l ńi= nug -s(ə) -t(ə) -j
  no dp.Y dist -attr dist -attr dp dp vis -attr hesit social.services.R woman -pl -3poss dp say -hab -intr.3pl intj dist -adv dist -adv 2pl -0 -nom rec= find -caus -fut -intr.3
  no dp.Y dist -attr dist -attr dp dp vis -attr hesit social.services.R женщина -pl -3poss dp сказать -hab -intr.3pl intj dist -adv dist -adv 2pl -0 -nom rec= найти -caus -fut -intr.3
  No, those, those, uhm, women from Social Services keep on telling that they would organise us a meeting there.
  Да нет, те, так, эти женщины соцзащиты, вот, говорят: «Там вам встречу сделаем».
 • AIS
  Ehe.
  ee
  intj
  intj
  Uh-huh.
  Эхэ.
 • VNT
  Wajidə maːnunui.
  wajidə maː -nun -u -j
  still wait -hab -0 -tr.1pl
  все:еще ждать -hab -0 -tr.1pl
  We are still waiting.
  Еще ждем.
 • VNT
  Taŋ, əl=taŋńəpulgi, əl=ŋolaːnun.
  ta -ŋ əl= ta -ŋńə -p(ul) -gi əl= (ŋ)ol -Aː -nun
  dist -attr neg= dist -n -pl -3poss neg= cop -inch -hab(neg.3)
  dist -attr neg= dist -n -pl -3poss neg= cop -inch -hab(neg.3)
  Well, not with that, that doesn't happen.
  Это у них не получается.
 • AIS
  Mm.
  mm
  intj
  intj
  Mm.
  Мм.
 • VNT
  "Tadaːt waːji teńi l'etəi."
  ta -Raː -t waːj tu -Raː l'e -t(ə) -j
  dist -adv -adv.abl also prox -adv be -fut -intr.3
  dist -adv -adv.abl тоже prox -adv быть -fut -intr.3
  "He will be here again later."
  «Потом опять здесь будет».
 • VNT
  Ee, waːji maːnunui, eul'ə.
  ee waːj maː -nun -u -j eul'ə
  intj also wait -hab -0 -tr.1pl not.be(neg.3)
  intj тоже ждать -hab -0 -tr.1pl не.быть(neg.3)
  OK, we wait again, but he's not (there).
  Опять ждем – нету.
 • VNT
  Tadaːt, əə, "Tet nimeγə kečitəi."
  ta -Raː -t əə tet nime -γə keči -t(ə) -j
  dist -adv -adv.abl hesit 2sg house -loc bring -fut -tr.1pl
  dist -adv -adv.abl hesit 2sg дом -loc принести -fut -tr.1pl
  Then again: "We'll bring to your home."
  «Потом к тебе домой приведём».
 • VNT
  Taːt qad'ir keweidəγə gitńər taːt [čiŋ] čičigərəiŋaː, taːt l'er əl=ńi=nuːjəli.
  taːt qad'ir kew -(A)j -dəγə kitńə -r taːt čič(i) -Gə -RAi -ŋa(m) taːt l'e -r əl= ńi= nug -j(ə)li
  so dp go.away -pfv -3ds.cvb up.to -s.pred so long -intr -tr.punct -tr.3pl so be -ss.circ.cvb neg= rec= find -neg.1pl
  так dp идти.прочь -pfv -3ds.cvb вверх.к -s.pred так длинный -intr -tr.punct -tr.3pl так быть -ss.circ.cvb neg= rec= найти -neg.1pl
  So they drew it all the time till his departure, and therefore we didn't meet.
  Так до его отъезда они затянули, и мы не встретились.
 • AIS
  Mm.
  mm
  intj
  intj
  Mm.
  Мм.
 • AIS
  "Mər= eurətčə", mani.
  mə -r= eurə -t(ə) -jə(ŋ) mon -j
  aff -0= walk -fut -intr.1sg say -intr.3
  aff -0= идти -fut -intr.1sg сказать -intr.3
  "I'll come", he said.
  «Схожу», - сказал.
 • VNT
  Ee, l'eː [ta]...
  ee l'eː
  intj dp
  intj dp
  Oh, yeah...
  Ээ, да...
 • AIS
  Metqə waːji lajan mər=eurəlbuńeːj, əl=eurəstə.
  met -γə waːj laja -n mə -r= eurə -(l)buń -Aː -j əl= eurə -s(ə) -t(ə)
  1sg -loc also back -adv aff -0= walk -des -inch -intr.3 neg= walk -caus -fut(neg.3)
  1sg -loc тоже назад -adv aff -0= идти -des -inch -intr.3 neg= идти -caus -fut(neg.3)
  He also wanted to come to me later, but he wouldn't bring him (sc. to me)
  Ко мне тоже хотел прийти да так и не привез его.
 • VNT
  Aa.
  aa
  intj
  intj
  Uh-huh.
  А-а.
 • AIS
  Metek waːji əl=eurəstə.
  met -ə -k waːj əl= eurə -s(ə) -t(ə)
  1sg -0 -mod.pred also neg= walk -caus -fut(neg.3)
  1sg -0 -mod.pred тоже neg= идти -caus -fut(neg.3)
  He wouldn't bring me (to him) either.
  Я тоже не дождалась (привела).
 • AIS
  Taːt l'eː, mani, "Jeːlgər kötkəirələk qamlid'ə=də zvonnaːt".
  taːt l'eː mon -j jeːl -(laː)GVr kötkə -j(ə) -R(ə)lək qamlə -(i)d'ə =(ND)ə zvonit'.R -LA.Y -t(ə)
  so dp say -intr.3 far -adv.loc arrive -s.ptcp -ss.ant.cvb how.many -adv.mult =contr phone.R -vblz.Y -fut(tr.1sg)
  так dp сказать -intr.3 далеко -adv.loc прибыть -s.ptcp -ss.ant.cvb как.много -adv.mult =contr phone.R -vblz.Y -fut(tr.1sg)
  And so he said: "I'll call you a couple of times when I arrive there (sc. in Yakutsk)".
  Вот так и сказал: «Когда туда (в Якутск) доеду, несколько раз позвоню.»
 • AIS
  Taːt mani, "Tet jawulγənə maːrqoːn l'eŋuγən".
  taːt mon -j tet jawul -γənə moːrqoːn l'e -ŋu -γən
  so say -intr.3 2sg road -def.acc only be -3pl -hort.3
  так сказать -intr.3 2sg road -def.acc only быть -3pl -hort.3
  And he said: "Let them just do (sc. pay for) your trip".
  «Пусть тебе только дорогу сделают (оплатят)».
 • VNT
  Aa.
  aa
  intj
  intj
  Uh-huh.
  А-а.
 • AIS
  "Met jeːlgər meteilək mə=l'et, mə=weːt, tet, tet qadaː sanatoːr(ijγə)..."
  met jeːl -(laː)GVr met -eilə(k) mə= l'e -t(ə) mə= weː -t(ə) tet tet qa -Raː sanatorij.R -γə
  1sg far -adv.loc 1sg -ints aff= be -fut aff= do -fut 2sg 2sg qu -adv sanatorium.R -loc
  1sg далеко -adv.loc 1sg -ints aff= быть -fut aff= делать -fut 2sg 2sg qu -adv sanatorium.R -loc
  "I will do the the rest myself, you, you somewhere in the sanatorium..."
  «Я там сам сделаю, сделаю, тебе, тебе где в санаторий...».
 • VNT
  Aha.
  aha
  intj
  intj
  Uh-huh.
  Ага.
 • AIS
  "El'in tet emtənaːl naːdə", moni, "tetul bal'nisəγə seurət", moni.
  el'i -n tet emten.Y -Aː -l nado.R mon -j tet -u -l bol'nica.R -γə seg -R(ə) -t(ə) mon -j
  first -adv.prol 2sg heal.Y -inch -nmlz necessity.R say -intr.3 2sg -0 -nom hospital.R -loc enter -tr -fut(tr.1sg) say -intr.3
  первый -adv.prol 2sg heal.Y -inch -nmlz necessity.R сказать -intr.3 2sg -0 -nom hospital.R -loc войти -tr -fut(tr.1sg) сказать -intr.3
  "You should first begin to receive treatment", he said, "I will put you in a hospital", he said.
  «Тебе сперва лечиться надо, - сказал, - тебя в больницу положу.».
 • VNT
  Mmh.
  mmh
  mm-h
  mm-h
  Mmh.
  Ммх.
 • VNT
  Ae!
  ae
  intj
  intj
  Oh!
  Ае!
 • AIS
  "[köl] Költəjək, srazu bal'nisəγə seurət", mani.
  * kel(u) -t(ə) -jək srazu.R bol'nica.R -γə seg -R(ə) -t(ə) mon -j
  * come -fut -intr.2sg immediately.R hospital.R -loc enter -tr -fut say -intr.3
  * прийти -fut -intr.2sg немедленно.R hospital.R -loc войти -tr -fut сказать -intr.3
  "As soon as you arrive, I will immediately put you in the hospital", he said.
  «Как приедешь, сразу в больницу положу».
 • AIS
  Qad'ir tadaːt leml'ə ŋolaːrələk qad'ir, əə, qoːdə l'et l'eː?
  qad'ir ta -Raː -t leml'ə (ŋ)ol -Aː -R(ə)lək qad'ir əə qoːdə l'e -t(ə) l'eː
  dp dist -adv -adv.abl headman cop -inch -ss.ant.cvb dp hesit how be -fut(inter.3) dp
  dp dist -adv -adv.abl headman cop -inch -ss.ant.cvb dp hesit как быть -fut(inter.3) dp
  Then, if it is a chief, erm, how will he do it?
  Потом начальник будет, как сделает?
 • AIS
  Met nimeγə mə=ńild'itčə, sinbiːr mə=kelulbuńeːtəjə, qańin sukiń eurələk.
  met nime -γə mə= ńild'i -t(ə) -jə(ŋ) sine biːr.Y mə= kel(u) -(l)buń -Aː -t(ə) -jə(ŋ) qańin sukiń eu -R(ə)lək
  1sg house -loc aff= strive -fut -intr.1sg anyway.Y aff= come -des -inch -fut -intr.1sg when in.wilderness intj -ss.ant.cvb
  1sg дом -loc aff= strive -fut -intr.1sg anyway.Y aff= прийти -des -inch -fut -intr.1sg когда в.wilderness intj -ss.ant.cvb
  I will miss my home, but I will still wish to go - when did I get far away (sc. from home)?
  Домой, что делать, тянуть будет, всё равно захочу приехать, когда я далеко от дома ходила?
 • VNT
  Aa.
  aa
  intj
  intj
  Uh-huh.
  А-а!
 • AIS
  Tindaː l'eː imdəld'ən [s], əə, kind'əγə eurəjəŋ Jakuskəjəγə.
  tide -Raː l'eː imdəld'ə -ND əə kind'ə -γə eurə -jə(ŋ) Jakutsk.R -γə
  invis -adv dp five -gen hesit month -loc walk -intr.1sg Yakutsk.R -loc
  invis -adv dp five -gen hesit month -loc идти -intr.1sg Yakutsk.R -loc
  Long time ago, I spent five months in Yakutsk.
  Давно, пять месяцев ходила в Якутске.
 • AIS
  Taŋ aŋkəloːgijə adaːt tuŋ l'eγə=də, taːt qad'ir.
  ta -ŋ onkologija.R adu -Raː -t tu -ŋ l'e -γə =də taːt qad'ir
  dist -attr oncology.R vis -adv -adv.abl prox -attr hesit -loc =add so dp
  dist -attr oncology.R vis -adv -adv.abl prox -attr hesit -loc =add так dp
  Oncology, from there, also in that one, and so.
  В онкологии, в этом, вот так.
 • VNT
  Aha.
  aha
  intj
  intj
  Uh-huh.
  Ага.
 • VNT
  Əl=, əl=čitneːnull'əl aduŋ sanatoːrijpulγə.
  əl= əl= čič(i) -n(ə) -nun -l'əl adu -ŋ sanatorij.R -p(ul) -γə
  neg= neg= long -stat -hab -ev(neg.3) vis -attr sanatorium.R -pl -loc
  neg= neg= длинный -stat -hab -ev(neg.3) vis -attr sanatorium.R -pl -loc
  It (sc. the stay) in those sanatoria is never long.
  Не длинное бывает (пребывание), это, тот санаторий.
 • AIS
  Eleń.
  eleń
  no
  no
  No.
  Нет.
 • VNT
  Aa.
  aa
  intj
  intj
  Uh-huh.
  А-а.
 • AIS
  Əə, kin kunil' maːrqoːn, maːrqoːn čailək.
  əə ki -ND kunil' moːrqoːn moːrqoːn čailə -k
  hesit two -gen ten only only day -mod.pred
  hesit два -gen десять only only день -mod.pred
  Erm, twenty, only twenty days.
  Только двадцатъ день.
 • VNT
  Kin-kunil'...
  ki -ND kunil'
  two -gen ten
  два -gen десять
  Twenty...
  Двадцать...
 • VNT
  Ee, čailək.
  ee čailə -k
  intj day -mod.pred
  intj день -mod.pred
  Yeah, days.
  Да, день.
 • VNT
  Mm.
  mm
  intj
  intj
  Mm.
  Мм.
 • AIS
  Aa, čailək.
  aa čailə -k
  intj day -mod.pred
  intj день -mod.pred
  Yeah, days.
  Да, день.
 • AIS
  Könməl'ə [iγ], əə, kunil'-jelukun čailək ŋoləl.
  könmə -l'ə əə kunil' jeluk -u -ND čailə -k (ŋ)ol -ə -l
  other -pert hesit ten four -0 -gen day -mod.pred cop -0 -sf
  другой -pert hesit десять четыре -0 -gen день -mod.pred cop -0 -sf
  Some, erm, it's only fourteen days.
  Некоторые 14 дней бывают.
 • VNT
  Ea.
  ea
  intj
  intj
  Yeah.
  Э-а.
 • AIS
  Kunil'-jelukun čailək ŋoləl, könməl'ə.
  kunil' jeluk -u -ND čailə -k (ŋ)ol -ə -l könmə -l'ə
  ten four -0 -gen day -mod.pred cop -0 -sf other -pert
  десять четыре -0 -gen день -mod.pred cop -0 -sf другой -pert
  It's only fourteen days, for some.
  14 дней бывает, некоторые.
 • AIS
  Kin-kunil'-maːrqən, kin-kunil'-jelukun ŋolŋutəl, amoːγə.
  ki -ND kunil' maːrqə -ND ki -ND kunil' jeluk -u -ND (ŋ)ol -ŋu -t(ə) -l ama -oːl -Gə
  two -gen ten one -gen two -gen ten four -0 -gen cop -3pl -fut -sf good -stat -intj
  два -gen десять один -gen два -gen десять четыре -0 -gen cop -3pl -fut -sf хороший -stat -intj
  If it's twenty one or twenty four, then it's good.
  21, 24 будут, хорошо
 • AIS
  Tet [mə] mə=qańin mər=ət=eurəjək buolla tuŋ sanatoːrijəŋiń? Mə=čaγad'əjək buolla.
  tet mə= qańin mə -r= ət= eurə -jək buolla.Y tu -ŋ sanatorij.R -ŋiń mə= čaγad'ə -jək buolla.Y
  2sg aff= when aff -0= irr= walk -intr.2sg dp.Y prox -attr sanatorium.R -dat aff= work -intr.2sg dp.Y
  2sg aff= когда aff -0= irr= идти -intr.2sg dp.Y prox -attr sanatorium.R -dat aff= работать -intr.2sg dp.Y
  Would you go to sanatorium at some point? You do work, after all.
  Ты когда-нибудь в санаторий поехал бы? Ты же работаешь.
 • VNT
  Eleń, metl'ə...
  eleń met -l'ə
  no 1sg -pert
  no 1sg -pert
  No, mine...
  Нет, мое...
 • VNT
  Eleń, [m m] metl'ə id'eː qańd'əmə miriń kin-kunil', kin kin sukun-mol'γəl ŋolaːtəi met peːnsijəγə pulgəijoːlγət.
  eleń met -l'ə id'eː qaŃD'ə -mə miriń ki -ND kunil' ki -ND ki -ND sukun mol'γəl (ŋ)ol -Aː -t(ə) -j met pensija.R -γə pul -GAi -j -oːl -γət
  no 1sg -pert now cold -n.temp just two -gen ten two -gen two -gen year joint cop -inch -fut -intr.3 1sg pension.R -loc come.out -intr.punct -0 -res -abl
  no 1sg -pert сейчас холодный -n.temp только два -gen десять два -gen два -gen год сустав cop -inch -fut -intr.3 1sg pension.R -loc прийти.из -intr.punct -0 -res -abl
  No, mine will only now in winter twenty, it will be two years since I retired (lit. went to pension).
  Нет, у меня только зимой будет 2 года, как я вышел на пенсию.
 • AIS
  Ee, taŋnigi oččoγə.
  ee taŋnigi oččoγo.Y
  intj then then.Y
  intj тогда тогда.Y
  Oh, in that case only then (sc. will you be able to go).
  Тогда, значит (поедешь).
 • VNT
  Taŋnigi taŋ ət=l'eŋaː.
  taŋnigi ta -ŋ ət= l'e -ŋa(m)
  then dist -attr irr= be -tr.3pl
  тогда dist -attr irr= быть -tr.3pl
  Hope they will do it (sc. pay for the journey) then.
  Тогда так и сделали бы (оплатят дорогу).
 • AIS
  Ehe.
  ee
  intj
  intj
  Uh-huh.
  Ага.
 • VNT
  Ee, tol'ka metiń pučovkə eul'ə, met əl=vičiraːn ŋod'əŋ.
  ee tol'ko.R met -i -ń putovka.R eul'ə met əl= veteran.R (ŋ)ol -jə(ŋ)
  intj only.R 1sg -0 -def.dat hospital.admission.R not.be(neg.3) 1sg neg= veteran.R cop -neg.1sg
  intj only.R 1sg -0 -def.dat hospital.admission.R не.быть(neg.3) 1sg neg= veteran.R cop -neg.1sg
  Yeah, but I don't have the hospital admission, I am not a veteran.
  Только мне путёвки (в санаторий) нету, я не ветеран.
 • AIS
  Ei.
  ei
  intj
  intj
  Oh.
  Эй.
 • AIS
  Ee!
  ee
  intj
  intj
  Oh!
  Э!
 • AIS
  Ee.
  ee
  intj
  intj
  Oh.
  Э-э.
 • AIS
  L'eː aqun tet jawulγənə l'eŋudəγə Čaːqəp mə=kiːtəm, mə=nuːtəm.
  l'eː aqun tet jawul -γənə l'e -ŋu -dəγə Čakhov.R mə= kiː -t(ə) -m mə= nug -t(ə) -m
  dp at.least 2sg road -def.acc be -3pl -3ds.cvb Chakhov.R aff= give.to.1/2 -fut -tr.3 aff= find -fut -tr.3
  dp у.least 2sg road -def.acc быть -3pl -3ds.cvb Chakhov.R aff= дать.к.1/2 -fut -tr.3 aff= найти -fut -tr.3
  If they at least do (sc. pay) the trip costs for you, Chakhov will give it to you, find it.
  Хотя бы дорогу тебе сделают, Чахов даст, найдёт.
 • VNT
  Əl=vičiraːn ŋod'əŋ.
  əl= veteran.R (ŋ)ol -jə(ŋ)
  neg= veteran.R cop -neg.1sg
  neg= veteran.R cop -neg.1sg
  I am not a veteran.
  Я не ветеран.
 • VNT
  Aa.
  aa
  intj
  intj
  Uh-huh.
  А-а.
 • AIS
  Jeːlgər kötkəik, el'i keweil keːjeː mantəjək "Ten met mə=keluːnujəŋ".
  jeːl -(laː)GVr kötkə -(A)j -k el'i kew -(A)j -l keːjeː mon -t(ə) -jək tu -n met mə= kel(u) -nu -jə(ŋ)
  far -adv.loc arrive -pfv -imp.2 first go.away -pfv -nmlz before say -fut -intr.2sg prox -adv 1sg aff= come -ipfv -intr.1sg
  далеко -adv.loc прибыть -pfv -imp.2 первый идти.прочь -pfv -nmlz перед сказать -fut -intr.2sg prox -adv 1sg aff= прийти -ipfv -intr.1sg
  You arrive there, and only before leaving you will say "Here, I'm coming".
  Туда доезжай, сперва перед отъездом скажешь: «Вот я еду."
 • VNT
  Mm.
  mm
  intj
  intj
  Mm.
  Мм.
 • VNT
  Mm.
  mm
  intj
  intj
  Mm.
  Мм.
 • AIS
  "Qad'ir, metiń pučovkə mə=nuːtəmək daγi."
  qad'ir met -i -ń putovka.R mə= nug -t(ə) -mək daγi
  dp 1sg -0 -def.dat hospital.admission.R aff= find -fut -tr.2sg probably
  dp 1sg -0 -def.dat hospital.admission.R aff= найти -fut -tr.2sg probably
  "You will find me a hospital admission, probably."
  "Вот, мне путёвку найдёшь, наверное.»
 • VNT
  [...] keweinaːr [maq] mə=qabu-gureːl'əń buttə.
  * kew -(A)j -naː -r mə= qabu kur -Aː -l'əl -j budto.R
  * go.away -pfv -inch -ss.circ.cvb aff= offended act -intr.punct -ev -intr.3 as.if.R
  * идти.прочь -pfv -inch -ss.circ.cvb aff= offended act -intr.punct -ev -intr.3 as.if.R
  Before leaving, he seemed to be offended.
  Но перед отъездом он как будто обиделся.
 • AIS
  Mə=nuːtəm.
  mə= nug -t(ə) -m
  aff= find -fut -tr.3
  aff= найти -fut -tr.3
  He will find it.
  Найдет.
 • AIS
  Manaγərl'əl?
  monaγər -l'əl
  say.what -ev(inter.3)
  сказать.что -ev(inter.3)
  What did he say?
  Что сказал?
 • VNT
  Mall'əń "Aqun əl=zvonnaːnun", [man] mall'əń metqənə.
  mon -l'əl -j aqun əl= zvonit'.R -LA.Y -nun mon mon -l'əl -j met -γənə
  say -ev -intr.3 at.least neg= phone.R -vblz.Y -hab(neg.3) say say -ev -intr.3 1sg -def.acc
  сказать -ev -intr.3 у.least neg= phone.R -vblz.Y -hab(neg.3) сказать сказать -ev -intr.3 1sg -def.acc
  He said: "He doesn't even give me a call", is what he said about me.
  «Даже не звонит», - про меня сказал.
 • VNT
  Haha.
  haha
  laughter
  laughter
  Haha.
 • AIS
  Metoll'əlk əl=zvonnaːjəŋ an, əl=zvonnaːjəŋ=də jeːlgər taːt l'er...
  met -(ŋ)oll'əlk əl= zvonit'.R -LA.Y -jə(ŋ) adu -n əl= zvonit'.R -LA.Y -jə(ŋ) =də jeːl -(laː)GVr taːt l'e -r
  1sg -nom.contr neg= phone.R -vblz.Y -neg.1sg vis -adv neg= phone.R -vblz.Y -neg.1sg =add far -adv.loc so be -ss.circ.cvb
  1sg -nom.contr neg= phone.R -vblz.Y -neg.1sg vis -adv neg= phone.R -vblz.Y -neg.1sg =add далеко -adv.loc так быть -ss.circ.cvb
  I also didn't phone, and I didn't phone there because...
  Ну я тоже не позванивала, и не звоню там, из-за того...
 • AIS
  Jai, jeulugələdə!
  jai jeulə -Gə -lədə
  intj like -intj -ints
  intj любить -intj -ints
  Oh, poor soul!
  Вот бедняжка-то!
 • VNT
  "Ten teńi met, met teńi l'elγənə kuril'iːrəŋ aqun əl=zvonnaːnun", mall'əl.
  tu -n tu -Raː met met tu -Raː l'e -l -γənə kuril' -jiː -Rəŋ aqun əl= zvonit'.R -LA.Y -nun mon -l'əl
  prox -adv prox -adv 1sg 1sg prox -adv be -nmlz -def.acc know -tr -ss.sim.cvb at.least neg= phone.R -vblz.Y -hab(neg.3) say -ev
  prox -adv prox -adv 1sg 1sg prox -adv быть -nmlz -def.acc know -tr -ss.sim.cvb у.least neg= phone.R -vblz.Y -hab(neg.3) сказать -ev
  "He knows that I am here, I am here, and he doesn't even phone me", he said.
  «Зная, что я здесь нахожусь, даже не звонит.».
 • AIS
  Jeulugələdə, ee.
  jeulə -Gə -lədə ee
  like -intj -ints intj
  любить -intj -ints intj
  Poor soul!
  Вот бедняжка-то.
 • VNT
  Taŋńə tittəilək mannunŋi waːji ten, aduŋ [l'i] L'iːdəpul.
  ta -ŋńə tittə -eilə(k) mon -nun -ŋi waːj tu -n adu -ŋ Lida.R -p(ul)
  dist -n 3pl -ints say -hab -intr.3pl also prox -adv vis -attr Lida.R -pl
  dist -n 3pl -ints сказать -hab -intr.3pl тоже prox -adv vis -attr Lida.R -pl
  They themselves told so, these colleagues of Lida.
  Это же они сами, эти, Лидины коллеги, сказали.
 • AIS
  Ae.
  ae
  intj
  intj
  Uh-huh.
  Э-э.
 • VNT
  Manŋi qad'ir, kejen manŋi: "L'eγə, mm, aduŋ Etnasqə titul ńi=, ńi=jöː...
  mon -ŋi qad'ir keje -n mon -ŋi l'e -γə mm adu -ŋ Etnos.R -γə tit -u -l ńi= ńi= jöː
  say -intr.3pl dp front -adv say -intr.3pl hesit -loc intj vis -attr Etnos.R -loc 2pl -0 -nom rec= rec= see
  сказать -intr.3pl dp перед -adv сказать -intr.3pl hesit -loc intj vis -attr Etnos.R -loc 2pl -0 -nom rec= rec= видеть
  They said, they first said: "It is in 'Etnos' that I will organise your meet..."
  Вот, сперва сказали: "в «Этносе» организую вашу вст...»
 • AIS
  Ńi=jöːt, ńi=, ńi=, ńi=jöːjiːt.
  ńi= jöː -t(ə) ńi= ńi= ńi= jöː -jiː -t(ə)
  rec= see -fut(tr.1sg) rec= rec= rec= see -tr -fut(tr.1sg)
  rec= видеть -fut(tr.1sg) rec= rec= rec= видеть -tr -fut(tr.1sg)
  I will meet, I will organise a meeting.
  Встречу его, организую встречу?
 • VNT
  Ehe, tadaːt buolla manŋi Komoroːkqə.
  ee ta -Raː -t buolla.Y mon -ŋi Komoroːk -γə
  intj dist -adv -adv.abl dp.Y say -intr.3pl Komorok -loc
  intj dist -adv -adv.abl dp.Y сказать -intr.3pl Komorok -loc
  Yeah, and then they said at Komorok.
  Потом сказали в «Комарке»
 • VNT
  Komoroːkqə buolləγənə əl=kelu.
  Komoroːk -γə buollaγïna.Y əl= kel(u)
  Komorok -loc dp.Y neg= come(neg.3)
  Komorok -loc dp.Y neg= прийти(neg.3)
  He didn't come to Komorok.
  В «Комарок» он не приехал.
 • AIS
  Ee.
  ee
  intj
  intj
  Eh.
  Э-э.
 • AIS
  Ee, hehe.
  ee hehe
  intj laughter
  intj laughter
  Oh, haha.
  Эхэ-хэ.
 • VNT
  Tadaːt buollaːnə manŋi: "Tet nimeγə".
  ta -Raː -t buollaγïna.Y mon -ŋi tet nime -γə
  dist -adv -adv.abl dp.Y say -intr.3pl 2sg house -loc
  dist -adv -adv.abl dp.Y сказать -intr.3pl 2sg дом -loc
  Then they said: "At your home".
  Потом сказали: «В твоём доме.»
 • VNT
  Qad'ir kin, kin čailəγə keweidəγə gitńər maːŋ.
  qad'ir ki -ND ki -ND čailə -γə kew -(A)j -dəγə kitńə -r maː -ŋ
  dp two -gen two -gen day -loc go.away -pfv -3ds.cvb up.to -s.pred wait -tr.1sg
  dp два -gen два -gen день -loc идти.прочь -pfv -3ds.cvb вверх.к -s.pred ждать -tr.1sg
  And so I waited for two days before he left.
  Вот два дня до его отъезда я ждал.
 • VNT
  Ou, d'e taŋ, bireːməgi eul'ə.
  ou d'e.Y ta -ŋ birieme.Y -gi eul'ə
  intj dp.Y dist -attr time.Y -3poss not.be(neg.3)
  intj dp.Y dist -attr время.Y -3poss не.быть(neg.3)
  And as it is, he had no time.
  Так времени у него и нет.
 • AIS
  Ou!
  ou
  intj
  intj
  Oh!
  Oyy!
 • VNT
  Kolïmskəi [vet] virtoːl'eːtlə kelul.
  Kolymskoe.R vertolet.R -lə kel(u) -l
  Kolymskoe.R helicopter.R -pred come -sf
  Kolymskoe.R helicopter.R -pred прийти -sf
  A helicopter came to Kolymskoe.
  В Колымское прилетел вертолёт.
 • VNT
  Taːt l'er aduŋ staːdəpulŋiń čendəč.
  taːt l'e -r adu -ŋ stado.R -p(ul) -ŋiń čen -RAi -j
  so be -ss.circ.cvb vis -attr herd.R -pl -dat fly -intr.punct -intr.3
  так быть -ss.circ.cvb vis -attr herd.R -pl -dat летать -intr.punct -intr.3
  So he flew off to the herds.
  поэтому он улетел в стада.
 • AIS
  Ee, virtoːl'eːtlə [t]...
  ee vertolet.R -lə
  intj helicopter.R -pred
  intj helicopter.R -pred
  Yeah, a helicopter...
  Да, вертолет...
 • AIS
  Ee.
  ee
  intj
  intj
  Eh.
  Э-э.
 • VNT
  Tadaːt qad'ir buollaːnə, keweil čailəγə buollaːnə aq administraːsijəγə uːdək.
  ta -Raː -t qad'ir buollaγïna.Y kew -(A)j -l čailə -γə buollaγïna.Y aq administracija.R -γə uːdək
  dist -adv -adv.abl dp dp.Y go.away -pfv -nmlz day -loc dp.Y only administration.R -loc always
  dist -adv -adv.abl dp dp.Y идти.прочь -pfv -nmlz день -loc dp.Y only administration.R -loc всегда
  Then, on the day of his departure, all the time only in the administration.
  Потом, в день отъезда, целый день просидел в администрации.
 • AIS
  Qańinəgə, mər=anmə oqol' eurəi, ee, administraːsijəγə, taːt montəjək l'eː.
  qańinəgə mə -r= anmə oqol' eurə -j ee administracija.R -γə taːt mon -t(ə) -jək l'eː
  of.course aff -0= simply always walk -intr.3 intj administration.R -loc so say -fut -intr.2sg dp
  of.course aff -0= ппросто всегда идти -intr.3 intj administration.R -loc так сказать -fut -intr.2sg dp
  Of course, he simply went around all the time, in the administration, that's clear.
  Конечно, просто всё время ходил, в администрацию, ясненько.
 • VNT
  Mmh.
  mmh
  mm-h
  mm-h
  Mh-mm.
  Ммх.
 • VNT
  Mm.
  mm
  intj
  intj
  Mm.
  Мм.
 • AIS
  Tuŋńə qad'ir mitqənə, əə, mit neme [a] anńəlγənə qad'ir, əə, jaunoː qad'ir tude gedelγə sondərəŋ l'ei buolla.
  tu -ŋńə qad'ir mit -γənə əə mit neme an -ń(ə) -lγənə qad'ir əə jaunə -oː qad'ir tude kedel -γə soŋdə -Rəŋ l'e -j buolla.Y
  prox -n dp 1pl -def.acc hesit 1pl what speak -intr -1/2sg.ds.cond.cvb dp hesit all -o.pred dp 3sg.gen body -loc thread -ss.sim.cvb be -intr.3 dp.Y
  prox -n dp 1pl -def.acc hesit 1pl что говорить -intr -1/2sg.ds.cond.cvb dp hesit весь -o.pred dp 3sg.gen body -loc thread -ss.sim.cvb быть -intr.3 dp.Y
  This, all that we speak, it (sc. the microphone) is threading (i.e. collecting) in itself.
  Этот, вот, нас, всё, что мы говорим, в себя вбирает (про микрофон).
 • VNT
  Ee, taŋ l'eː taŋ, əə, [an] anaːn...
  ee ta -ŋ l'eː ta -ŋ əə anaːn
  intj dist -attr dp dist -attr hesit very
  intj dist -attr dp dist -attr hesit очень
  Yeah, that's so, erm, very...
  Да, так же, так, очень...
 • AIS
  Ee, tuŋńə.
  ee tu -ŋńə
  intj prox -n
  intj prox -n
  Yeah, that.
  Да, так.
 • AIS
  Idaraː, idaraː l'eː tite...
  ide -Raː ide -Raː l'eː tite
  later -adv later -adv dp like
  later -adv later -adv dp любить
  In future, in future, so...
  Далеко в будущем вот так....
 • VNT
  Mörilbuńi, anaːn mörilbuńi.
  mör -jiː -(l)buń -j anaːn mör -jiː -(l)buń -j
  hear -tr -des -intr.3 very hear -tr -des -intr.3
  слышать -tr -des -intr.3 очень слышать -tr -des -intr.3
  It wants to hear, it very much wants to hear.
  Очень хочет услышать.
 • AIS
  Ehe, ee!
  ee ee
  intj intj
  intj intj
  Yeah, yes!
  Э-э!
 • VNT
  Taːt l'er mod'əŋ d'e...
  taːt l'e -r mon -jə(ŋ) d'e.Y
  so be -ss.circ.cvb say -intr.1sg dp.Y
  так быть -ss.circ.cvb сказать -intr.1sg dp.Y
  That's why I said...
  Из-за того сказал я же...
 • AIS
  L'eː, weːn, weːn lewein-burebə, hehe...
  l'eː weː -ND weː -ND leweil -ND pure -b(ə) hehe
  dp other -gen other -gen summer -gen above -n laughter
  dp другой -gen другой -gen лето -gen над -n laughter
  Yes, a different, different country, haha...
  Да, другая, другая землья...
 • VNT
  Taːt l'er mod'əŋ d'e met, teńi eul'ə, mod'əŋ, kinńə ńeːd'inujoːl, moːrqoːn, haha...
  taːt l'e -r mon -jə(ŋ) d'e.Y met tu -Raː eul'ə mon -jə(ŋ) kin -ńə ńeː -(uː)ji -nu -j -oːl moːrqoːn haha
  so be -ss.circ.cvb say -intr.1sg dp.Y 1sg prox -adv not.be(neg.3) say -intr.1sg who -s.com call -pluract -ipfv -0 -res only laughter
  так быть -ss.circ.cvb сказать -intr.1sg dp.Y 1sg prox -adv не.быть(neg.3) сказать -intr.1sg кто -s.com звать -pluract -ipfv -0 -res only laughter
  That's why I said, there is noone here to talk to, I said, only, haha...
  Поэтому сказал же я, здесь нет с кем поговорить, только ...
 • AIS
  Ee, haha, tite band'ə apanəlaːk l'el.
  ee haha tite pan -j(ə) apanəlaː -k l'e -l
  intj laughter like cop -s.ptcp old.woman -mod.pred be -sf
  intj laughter любить cop -s.ptcp старый.женщина -mod.pred быть -sf
  Eh, there is such an old woman.
  Такая старуха есть
 • VNT
  Ee.
  ee
  intj
  intj
  Uh-huh.
  Э-э.
 • VNT
  Tudeńə moːrqoːn, qad'ir eul'ə qad'ir kinńə ńeːd'itəm, mod'əŋ.
  tude -ńə moːrqoːn qad'ir eul'ə qad'ir kin -ńə ńeː -(uː)ji -t(ə) -m mon -jə(ŋ)
  3sg -s.com only dp not.be(neg.3) dp who -s.com call -pluract -fut -inter.1sg say -intr.1sg
  3sg -s.com only dp не.быть(neg.3) dp кто -s.com звать -pluract -fut -inter.1sg сказать -intr.1sg
  Only with her, otherwise there is noone I could talk to, I said.
  Только с ней, нет больше с кем поговорить, говорю.
 • AIS
  Ee.
  ee
  intj
  intj
  Eh.
  Э-э.
 • AIS
  Ee.
  ee
  intj
  intj
  Yeah.
  Э-э.
 • AIS
  L'eː.
  l'eː
  dp
  dp
  Yes.
  Да.
 • VNT
  Ee, eul'ə, taŋ, əə, D'iːmə uːdək učaːstəkqə qudoːń buolla.
  ee eul'ə ta -ŋ əə Dima.R uːdək učastok.R -γə quda -oːl -j buolla.Y
  intj not.be(neg.3) dist -attr hesit Dima.R always lot.R -loc lie -stat -intr.3 dp.Y
  intj не.быть(neg.3) dist -attr hesit Dima.R всегда lot.R -loc лежать -stat -intr.3 dp.Y
  No, there isn't, Dima always hangs around in his land lot.
  Нету, а Дима (о Бегунове) всё время на участке лежит.
 • AIS
  Eik ugunəŋ eul'ə teńi.
  eik ugunə -ŋ eul'ə tu -Raː
  dp correctly -fc not.be(neg.3) prox -adv
  dp correctly -fc не.быть(neg.3) prox -adv
  Yes, right, there isn't here.
  Правда, здесь нету.
 • AIS
  L'eː.
  l'eː
  dp
  dp
  Yes.
  Да!
 • AIS
  Uːdək učaːst(əkqə), id'eː qad'ir moːqələ qoːdiːk paidunul'əltəm, ee!
  uːdək učastok.R -γə id'eː qad'ir moːqə -lə qoːdiːk pai -du -nun -l'əl -t(ə) -m ee
  always lot.R -loc now dp broad.whitefish -acc possibly hit -pluract -hab -ev -fut -tr.3 intj
  всегда lot.R -loc сейчас dp broad.whitefish -acc possibly hit -pluract -hab -ev -fut -tr.3 intj
  Always in the lot, he is now probably beating broad whitefish (sc. with a stick, a fishing technique), yeah!
  Всегда на участке.Сейчас чира, наверное, палкой бъёт.
 • VNT
  Ae.
  ae
  intj
  intj
  Yeah.
  Э-э.
 • VNT
  Jagloːskiː Koːl'ə l'eŋiń keweč, karal'ŋiń keweč.
  Jaglovskij.R Kolja.R l'e -ŋiń kew -(A)j -j koral'.R -ŋiń kew -(A)j -j
  Yaglovsky.R Kolya.R hesit -dat go.away -pfv -intr.3 corral.enclosure.R -dat go.away -pfv -intr.3
  Yaglovsky.R Kolya.R hesit -dat идти.прочь -pfv -intr.3 corral.enclosure.R -dat идти.прочь -pfv -intr.3
  Kolya Yaglovsky went to thing, went to the corral enclosure.
  А Ягловский Коля туда поехал, в кораль поехал.
 • AIS
  Ee.
  ee
  intj
  intj
  Mm.
  Э-э.
 • AIS
  Karal'ŋiń keweč, ee.
  koral'.R -ŋiń kew -(A)j -j ee
  corral.enclosure.R -dat go.away -pfv -intr.3 intj
  corral.enclosure.R -dat идти.прочь -pfv -intr.3 intj
  He went to the corral enclosure, yeah.
  В кораль поехал.
 • AIS
  Ten id'eː qad'ir tite [ja] ten tudel, Koːl'ə, tuŋ D'iːmə, tetek, metek, jelukun ködek.
  tu -n id'eː qad'ir tite tu -n tude -l Kolja.R tu -ŋ Dima.R tet -ə -k met -ə -k jeluk -u -ND köde -k
  prox -adv now dp like prox -adv 3sg -nom Kolya.R prox -attr Dima.R 2sg -0 -mod.pred 1sg -0 -mod.pred four -0 -gen person -mod.pred
  prox -adv сейчас dp любить prox -adv 3sg -nom Kolya.R prox -attr Dima.R 2sg -0 -mod.pred 1sg -0 -mod.pred четыре -0 -gen человек -mod.pred
  So now, it is, him, Kolya, Dima, you, me, it's four people.
  Вот сейчас так тот Коля, этот Дима, я, ты, - четыре человека.
 • VNT
  Aa.
  aa
  intj
  intj
  Mm.
  А-а.
 • AIS
  Könməgi, D'iːmə könməgi [...] wodud aruːlək mə=kuril'iːm, joqod aruːlək [an] antəinuni joːdəγənə.
  könmə -gi Dima.R könmə -gi wadul -ND aruː -lək mə= kuril' -jiː -m joqol -ND aruː -lək an -tAi -nun -j joːdəγənə
  other -3poss Dima.R other -3poss Yukaghir -gen word -ins aff= know -tr -tr.3 Yakut -gen word -ins speak -tr.punct -hab -intr.3 apparently
  другой -3poss Dima.R другой -3poss Yukaghir -gen слово -ins aff= know -tr -tr.3 Yakut -gen слово -ins говорить -tr.punct -hab -intr.3 apparently
  Wife, Dima's wife [...] knows Yukaghir, but she apparently speaks Yakut.
  Димина жена по-юкагирски знает, но по-якутски разговаривает, кажется.
 • VNT
  Griːšə qoːdə ball'əlut? Manŋi waːji [ma] mə=jamd'ij.
  Griša.R qoːdə pan -l'əl -u -t(ə) mon -ŋi waːj mə= jamd'i -j
  Grisha.R how cop -ev -0 -fut say -intr.3pl also aff= ill -intr.3
  Grisha.R как cop -ev -0 -fut сказать -intr.3pl тоже aff= больной -intr.3
  How is Grisha? They say he is ill again.
  Гриша, как он? Говорят, опять болеет.
 • AIS
  Qoːdə band'ə Griːšə?
  qoːdə pan -j(ə) Griša.R
  how cop -s.ptcp Grisha.R
  как cop -s.ptcp Grisha.R
  What Grisha?
  Какой Гриша?
 • VNT
  Veːl'vin.
  Vel'vin.R
  Vel'vin.R
  Vel'vin.R
  Vel'vin.
  Вельвин.
 • AIS
  Too! Qoːdə gurčiː?
  too qoːdə kur -čiː
  intj how act -intr.punct(inter.3)
  intj как act -intr.punct(inter.3)
  Oh! What's the matter with him?
  Что с ним?
 • VNT
  Qad'ir anmərγi monŋi čomon joːd'ə.
  qad'ir anmərγi mon -ŋi čomo -ND joj -jə(ŋ)
  dp probably say -intr.3pl big -gen ill -n
  dp probably сказать -intr.3pl большой -gen больной -n
  Apparently, they say, a serious illness.
  Кажется, сказали, там большая болезнь.
 • AIS
  Oo, [jar]...
  oo
  intj
  intj
  Oh!
  Оо!
 • VNT
  Kostjunńəŋ buolla köde ńeːd'ir qaja örńət, haha.
  Kostjun.R -ńə -ŋ buolla.Y köde ńeː -(uː)ji -r khaja.Y ör -ń(ə) -t(ə) haha
  Kostyun.R -s.com -fc dp.Y person call -pluract -ss.circ.cvb which.Y cry -intr -fut(inter.3) laughter
  Kostyun.R -s.com -fc dp.Y человек звать -pluract -ss.circ.cvb который.Y плакать -intr -fut(inter.3) laughter
  When one talks to Kostyun, one shouts as much (sc. as one can), haha.
  С Костюном разговаривая, сколько можно кричать.
 • AIS
  Ee, waːji, əl=mönd'ə?
  ee waːj əl= mönd'ə
  intj also neg= hear(neg.3)
  intj тоже neg= слышать(neg.3)
  He is also deaf?
  Он тоже глухой?
 • VNT
  Əl=mönd'ə buolla.
  əl= mönd'ə buolla.Y
  neg= hear(neg.3) dp.Y
  neg= слышать(neg.3) dp.Y
  He really is deaf.
  Глухой же.
 • AIS
  Oo!
  oo
  intj
  intj
  Oh!
  Оо!
 • AIS
  Kostjun joqolə buolla.
  Kostjun.R joqol -lə buolla.Y
  Kostyun.R Yakut -pred dp.Y
  Kostyun.R Yakut -pred dp.Y
  But Kostyun is a Yakut.
  Костюн же якут.
 • VNT
  L'eŋ, mitqət amutnəŋ guril'iːm l'eː, haha.
  l'e -ŋ mit -γət ama -oːl -(j)nə -ŋ kuril' -jiː -m l'eː haha
  hesit -attr 1pl -abl good -stat -adv -fc know -tr -tr.3 dp laughter
  hesit -attr 1pl -abl хороший -stat -adv -fc know -tr -tr.3 dp laughter
  Uhm, he knows (sc. the language) better than we, haha.
  Он лучше нас знает.
 • AIS
  Oo jai, alïs amutnəŋ kuril'iːm tudel, ee.
  oo jai alïs.Y ama -oːl -(j)nə -ŋ kuril' -jiː -m tude -l ee
  intj intj very.Y good -stat -adv -fc know -tr -tr.3 3sg -nom intj
  intj intj очень.Y хороший -stat -adv -fc know -tr -tr.3 3sg -nom intj
  Oh yeah, he knows it very well, yes.
  Да, очень хорошо он знает.\
 • AIS
  Qaːličə gödek. Ugunəŋ əl=lau?
  qaːlə -uː -j(ə) köde -k ugunə -ŋ əl= lau
  formidable -stat -s.ptcp person -mod.pred correctly -fc neg= drink(neg.3)
  formidable -stat -s.ptcp человек -mod.pred correctly -fc neg= drink(neg.3)
  An impressive person. Is it true that he doesn't drink?
  Замечательный человек. Он правда не пьёт?
 • VNT
  Əl=kuril'iːjəŋ.
  əl= kuril' -jiː -jə(ŋ)
  neg= know -tr -neg.1sg
  neg= know -tr -neg.1sg
  I don't know.
  Не знаю.
 • AIS
  Paːd'əd-öːgi leml'ə ŋolaːl'əń, peːnsioːnnəi?
  paːd'ə -ND öː -gi leml'ə (ŋ)ol -Aː -l'əl -j pensionnyj.R
  female -gen child -3poss headman cop -inch -ev -intr.3 retirement.department.R
  female -gen ребенок -3poss headman cop -inch -ev -intr.3 retirement.department.R
  His daughter has become a head of the retirement department?
  Его дочь начальником стала, в пенсионной?
 • VNT
  Eleń, kinek, Nirkoːp ŋolaːl'əń.
  eleń kin -ə -k Nyrkov.R (ŋ)ol -Aː -l'əl -j
  no who -0 -mod.pred Nyrkov.R cop -inch -ev -intr.3
  no кто -0 -mod.pred Nyrkov.R cop -inch -ev -intr.3
  No, that one, uhm, Nyrkov became (sc. the head).
  Нет, этот, Нырков (начальником) стал.
 • VNT
  Nirkoːp, tuŋ, tuŋ oškoːləγənə direktordaːnud'ə.
  Nyrkov.R tu -ŋ tu -ŋ škola.R -γənə direktor.R -LA.Y -nun -j(ə)
  Nyrkov.R prox -attr prox -attr school.R -loc.contr principal.R -vblz.Y -hab -s.ptcp
  Nyrkov.R prox -attr prox -attr школа.R -loc.contr principal.R -vblz.Y -hab -s.ptcp
  Nyrkov, who was a principal in the school.
  Нырков, который был директором в этой школе .
 • AIS
  E!
  e
  intj
  intj
  Oh!
  Э!
 • AIS
  Aa.
  aa
  intj
  intj
  Mm.
  Аа.
 • AIS
  Ee, Nïrkoːv, taːt mantəjək!
  ee Nyrkov.R taːt mon -t(ə) -jək
  intj Nyrkov.R so say -fut -intr.2sg
  intj Nyrkov.R так сказать -fut -intr.2sg
  Oh, Nirkov, all right.
  Нырков? Ясно!
 • VNT
  Ee.
  ee
  intj
  intj
  Eh.
  Э-э.
 • AIS
  Ikkite üöreqteːq buolla, taːt l'er weːl'əlŋutəm.
  ikkite.Y üörekhteːkh.Y buolla.Y taːt l'e -r weː -l'əl -ŋu -t(ə) -m
  twice.Y educated.Y dp.Y so be -ss.circ.cvb do -ev -3pl -fut -tr.3
  twice.Y educated.Y dp.Y так быть -ss.circ.cvb делать -ev -3pl -fut -tr.3
  He has two (sc. higher) educations, that's probably why they appointed him.
  Два (высших) образования же, поэтому наверно сделали.
 • VNT
  Ee, tan, tan.
  ee ta -n ta -n
  intj dist -adv dist -adv
  intj dist -adv dist -adv
  That's correct.
  Вот, да.
 • VNT
  Tudel ŋolaːl'əlul.
  tude -l (ŋ)ol -Aː -l'əl -u -l
  3sg -nom cop -intr.punct -ev -0 -sf
  3sg -nom cop -intr.punct -ev -0 -sf
  He became (sc. the head of the retirement department).
  Он стал.
 • AIS
  Mm.
  mm
  intj
  intj
  Mm.
  Мм.
 • VNT
  Taːt teńi manŋi, kinek, L'uːbə köll'əltəl, manŋi.
  taːt tu -Raː mon -ŋi kin -ə -k Ljuba.R kel(u) -l'əl -t(ə) -l mon -ŋi
  so prox -adv say -intr.3pl who -0 -mod.pred Lyuba.R come -ev -fut -sf say -intr.3pl
  так prox -adv сказать -intr.3pl кто -0 -mod.pred Lyuba.R прийти -ev -fut -sf сказать -intr.3pl
  And here they said that, whatshername, Lyuba will come, they said.
  Здесь говорят, это, Люба, придёт, говорят.
 • AIS
  Qoːdə band'ə L'uːbə?
  qoːdə pan -j(ə) Ljuba.R
  how cop -s.ptcp Lyuba.R
  как cop -s.ptcp Lyuba.R
  What Lyuba?
  Какая Люба?
 • VNT
  Ńistroːjəvə.
  Neustroeva.R
  Neustroeva.R
  Neustroeva.R
  Neustroeva.
  Неустроева.
 • AIS
  Ee, taːt mantəjək, ee.
  ee taːt mon -t(ə) -jək ee
  intj so say -fut -intr.2sg intj
  intj так сказать -fut -intr.2sg intj
  Ooh, all right, yeah.
  Э-э-э, ясно, э-э.
 • AIS
  Aa, puren d'iː weːl'əlŋaː aduŋ Nirkoːplə.
  aa pure -n čiː weː -l'əl -ŋa(m) adu -ŋ Nyrkov.R -lə
  intj above -adv.prol people do -ev -tr.3pl vis -attr Nyrkov.R -acc
  intj над -adv.prol народ делать -ev -tr.3pl vis -attr Nyrkov.R -acc
  And the authorities appointed Nyrkov.
  Люди сверху сделали, этого, Ныркова.
 • VNT
  Ae.
  ae
  intj
  intj
  Yeah.
  А-а.
 • AIS
  Mol l'eː weːŋuγən, qoːdiːtoːk.
  mol l'eː weː -ŋu -γən qoːdiː -t(ə) -oːk
  dp dp do -3pl -hort.3 do.what -fut -inter.1pl
  dp dp делать -3pl -hort.3 делать.что -fut -inter.1pl
  Oh, let them do whatever, there's nothing we can do.
  Пусть делают, что нам делать.
 • AIS
  Tuŋ Kostjun, Kostjun l'egi ŋolaːnui, manŋi.
  tu -ŋ Kostjun.R Kostjun.R l'e -gi (ŋ)ol -Aː -nu -j mon -ŋi
  prox -attr Kostyun.R Kostyun.R hesit -3poss cop -inch -ipfv -intr.3 say -intr.3pl
  prox -attr Kostyun.R Kostyun.R hesit -3poss cop -inch -ipfv -intr.3 сказать -intr.3pl
  Kostyun's one (sc. daughter) is getting the job, they said
  Дочь Костюна (Лида) будет, говорили.
 • AIS
  Öːgi, manŋi, əl=oːpitńə, əl=nemeńə, ise.
  öː -gi mon -ŋi əl= opyt.R -ń(ə) əl= neme -ń(ə) ise
  child -3poss say -intr.3pl neg= experience.R -vblz.propr(neg.3) neg= what -vblz.propr(neg.3) maybe
  ребенок -3poss сказать -intr.3pl neg= experience.R -vblz.propr(neg.3) neg= что -vblz.propr(neg.3) может:быть
  His daughter, they say, has no experience, nothing, maybe.
  Дочь, говорят, неопытная, без ничего, может быть.
 • VNT
  [joqai] Əə, teńi l'egi=nəŋ [k], qadaː=nəŋ əl=uraːl'əl l'eː, [...] eul'eːl'əl.
  * əə tu -Raː l'e -gi =(ND)ə -ŋ qa -Raː =(ND)ə -ŋ əl= ura -Aː -l'əl l'eː eul'ə -l'əl
  * hesit prox -adv hesit -3poss =contr -fc qu -adv =contr -fc neg= learn -intr.punct -ev(neg.3) dp not.be -ev(neg.3)
  * hesit prox -adv hesit -3poss =contr -fc qu -adv =contr -fc neg= learn -intr.punct -ev(neg.3) dp не.быть -ev(neg.3)
  Uhm, nothing, she didn't study anywhere here, there is no [...].
  Хотя здесь, нигде не училась, нету [...]
 • AIS
  Ai.
  ai
  intj
  intj
  Oh.
  Ай!
 • AIS
  E!
  e
  intj
  intj
  So!
  Э!
 • VNT
  Nemen taŋ üöreq=tə eul'eːl'əl.
  neme -ND ta -ŋ üörekh.Y =də eul'ə -l'əl
  what -gen dist -attr education.Y =add not.be -ev(neg.3)
  что -gen dist -attr education.Y =add не.быть -ev(neg.3)
  And there is no education whatsoever.
  Образования никакого нет
 • AIS
  Ee, qańinəgə, taːt band'ə~rukun...
  ee qańinəgə taːt pan -j(ə) sukun
  intj of.course so cop -s.ptcp ~nmlz
  intj of.course так cop -s.ptcp ~nmlz
  Yeah, of course, such a person...
  Конечно, она если такая ...
 • AIS
  Ten tugi buollar ikki ürdük üöreqteːq buolla, Nirkoːp.
  tu -n tu -Gi buollar.Y ikki.Y ürdük.Y üörekhteːkh.Y buolla.Y Nyrkov.R
  prox -adv prox -nom dp.Y two.Y high.Y educated.Y dp.Y Nyrkov.R
  prox -adv prox -nom dp.Y два.Y high.Y educated.Y dp.Y Nyrkov.R
  And this one has two higher educations, Nyrkov.
  Этот-то имеет два высших образования, Нырков
 • VNT
  Mm.
  mm
  intj
  intj
  Mm.
  Ммх.
 • VNT
  Tan miriń tidaŋγə du tuŋ rukunγə seul'əń miriń, taŋ zaošnə.
  ta -n miriń tidaŋγə du.Y tu -ŋ sukun -γə seg -l'əl -j miriń ta -ŋ zaočno.R
  dist -adv just last.year or.Y prox -attr year -loc enter -ev -intr.3 just dist -attr in.absence.R
  dist -adv только последний.год or.Y prox -attr год -loc войти -ev -intr.3 только dist -attr в.absence.R
  She entered (the school) just last year or this year only, extramurally.
  Наконец-то в прошлом или в этом году году только что поступила, заочно.
 • AIS
  Ou.
  ou
  intj
  intj
  Oh.
  Оу.
 • AIS
  Aa, taːt gitńər, əə, sïtïː paːd'əd-öː ŋoll'əń.
  aa taːt kitńə -r əə sïtïː.Y paːd'ə -ND öː (ŋ)ol -l'əl -j
  intj so up.to -s.pred hesit sharp.Y female -gen child cop -ev -intr.3
  intj так вверх.к -s.pred hesit острый.Y female -gen ребенок cop -ev -intr.3
  Uh, she appears to be a smart girl to that extent.
  Аа, до такой степени, оказывается, шустрая (умственные способности).
 • VNT
  Ee, taŋ [t t] əl=nemen l'ečoːn, üöreqčoːn čaγad'əboːll'əń l'eː.
  ee ta -ŋ əl= neme -ND l'e -čoːn üörekh.Y -čoːn čaγad'ə -b(uŋ)oːl -l'əl -j l'eː
  intj dist -attr neg= what -gen be -priv education.Y -priv work -incl -ev -intr.3 dp
  intj dist -attr neg= что -gen быть -priv education.Y -priv работать -incl -ev -intr.3 dp
  So, she appears to be employed without any thingo, any education.
  Так без никакого этого, без образования работящая, оказывается.
 • AIS
  Čaγad'əboːll'əń?
  čaγad'ə -b(uŋ)oːl -l'əl -j
  work -incl -ev -intr.3
  работать -incl -ev -intr.3
  She is employed?
  Работящая, да?
 • VNT
  Ae, l'elə, taːt l'er d'e čaγad'aːnull'əń.
  ae l'e -lə taːt l'e -r d'e.Y čaγad'ə -nun -l'əl -j
  intj hesit -pred so be -ss.circ.cvb dp.Y work -hab -ev -intr.3
  intj hesit -pred так быть -ss.circ.cvb dp.Y работать -hab -ev -intr.3
  Yeah, uhm, that's why she works.
  Да, поэтому же работает.
 • AIS
  Ee, qadaː čaγad'ə tudel?
  ee qa -Raː čaγad'ə tude -l
  intj qu -adv work(inter.3) 3sg -nom
  intj qu -adv работать(inter.3) 3sg -nom
  Uh-huh, and where does she work?
  А где работает?
 • VNT
  Taŋ, kinek?
  ta -ŋ kin -ə -k
  dist -attr who -0 -mod.pred
  dist -attr кто -0 -mod.pred
  Who?
  Кто?
 • AIS
  Taŋ paːd'əd-öː.
  ta -ŋ paːd'ə -ND öː
  dist -attr female -gen child
  dist -attr female -gen ребенок
  That girl.
  Эта девушка
 • VNT
  [ta] Soczaščiːtəγə mə=l'ei waːji id'eː, id'eː IO-lə buolla.
  * soczaščita.R -γə mə= l'e -j waːj id'eː id'eː IO.R -lə buolla.Y
  * social.services.R -loc aff= be -intr.3 also now now replacement.R -pred dp.Y
  * social.services.R -loc aff= быть -intr.3 тоже сейчас сейчас replacement.R -pred dp.Y
  She is in Social services again, now she is a replacement.
  Ну, сейчас она в соцзащите и.о. (исполняющий обязанности)
 • AIS
  [posi]
 • AIS
  E!
  e
  intj
  intj
  Oh!
  Э!
 • VNT
  Soczaščiːtəγə.
  soczaščita.R -γə
  social.services.R -loc
  social.services.R -loc
  In Social services.
  В соцзащите.
 • AIS
  Ei, qadaː?
  ei qa -Raː
  intj qu -adv
  intj qu -adv
  Ah, where?
  Эй, где?
 • AIS
  Aa, IO-ləŋ, taːt montəjək, qaːličə paːd'əd-öː ŋoll'əń.
  aa IO.R -lə -ŋ taːt mon -t(ə) -jək qaːlə -uː -j(ə) paːd'ə -ND öː (ŋ)ol -l'əl -j
  intj replacement.R -pred -fc so say -fut -intr.2sg formidable -stat -s.ptcp female -gen child cop -ev -intr.3
  intj replacement.R -pred -fc так сказать -fut -intr.2sg formidable -stat -s.ptcp female -gen ребенок cop -ev -intr.3
  Ah, as a replacement, all right, so she must be a capable girl.
  Аа, как и.о., ясно, она значит хорошая, энергичная девушка.
 • AIS
  Qaːličə čiː tan seureːl'əlŋutəm qoːdiːk.
  qaːlə -uː -j(ə) čiː ta -n seg -R(ə) -l'əl -ŋu -t(ə) -m qoːdiːk
  formidable -stat -s.ptcp people dist -adv enter -tr -ev -3pl -fut -tr.3 possibly
  formidable -stat -s.ptcp народ dist -adv войти -tr -ev -3pl -fut -tr.3 possibly
  Excellent people (sc. corrupt people) must have appointed her there.
  Коррупционнеры, наверное, поставили.
 • VNT
  Mm.
  mm
  intj
  intj
  Mm.
  Мм.
 • VNT
  L'eː qoːdə engənə əl=üöreqńəi ködeγənə načaːl'ńikŋol weːŋutə?
  l'eː qoːdə engənə əl= üörekh.Y -ń(ə) -j(ə) köde -γənə načal'nik.R -(ŋ)ol weː -ŋu -t(ə)
  dp how very neg= education.Y -vblz.propr -s.ptcp person -def.acc chief.R -ess do -3pl -fut(inter.3)
  dp как очень neg= education.Y -vblz.propr -s.ptcp человек -def.acc chief.R -ess делать -3pl -fut(inter.3)
  How else can they appoint a person without education whatsoever the boss?
  Как это без образования человека без никакого образования начальником сделают.
 • AIS
  Ee, l'eː, l'eː.
  ee l'eː l'eː
  intj dp dp
  intj dp dp
  Uh-huh, yes, yes.
  Да, да!
 • AIS
  Qaːličə~rukundeː ŋoll'əń.
  qaːlə -uː -j(ə) ~sukun -deː (ŋ)ol -l'əl -j
  formidable -stat -s.ptcp ~nmlz -dim cop -ev -intr.3
  formidable -stat -s.ptcp ~nmlz -dim cop -ev -intr.3
  A great person (sc. corrupt), apparently.
  Да, да, молодчина (коррупционнер), оказывается.
 • VNT
  Aa.
  aa
  intj
  intj
  Uh-huh.
  Ага.
 • AIS
  Taːt montəjək, taːt montəjək.
  taːt mon -t(ə) -jək taːt mon -t(ə) -jək
  so say -fut -intr.2sg so say -fut -intr.2sg
  так сказать -fut -intr.2sg так сказать -fut -intr.2sg
  All clear, all clear.
  Ясно, ясно.
 • AIS
  Voːt, nemelə ńeːd'itəl d'e uonna.
  vot.R neme -lə ńeː -(uː)ji -t(ə) -l d'e.Y uonna.Y
  dp.R what -pred call -pluract -fut -of.1pl dp.Y and.Y
  dp.R что -pred звать -pluract -fut -of.1pl dp.Y and.Y
  So, what else are we going to talk about?
  О чём разговаривать-то ещё?
 • AIS
  Mit al'γə mə=ńeːd'ijli.
  mit al'γə mə= ńeː -(uː)ji -j(ə)li
  1pl fish aff= call -pluract -intr.1pl
  1pl рыба aff= звать -pluract -intr.1pl
  We have talked about fish.
  Про рыбы поговорили.
 • VNT
  Mm.
  mm
  intj
  intj
  Mm.
  Мм.
 • AIS
  Tugi, mit ed'il qad'ir teńit keigudəŋ [o] qad'ir buttə iral'əmutəi Goːdiːk, mit, mit tite band'ə čiː, mit čiː...
  tu -Gi mit eŃD' -i -l qad'ir tu -Raː -t keje -(lə)G(u)də -ŋ qad'ir budto.R iral'ə -mu -t(ə) -j qoːdiːk mit mit tite pan -j(ə) čiː mit čiː
  prox -nom 1pl live -0 -n dp prox -adv -adv.abl front -adv.dir -fc dp as.if.R heavy -stat.inch -fut -intr.3 possibly 1pl 1pl like cop -s.ptcp people 1pl people
  prox -nom 1pl жить -0 -n dp prox -adv -adv.abl перед -adv.dir -fc dp as.if.R тяжелый -stat.inch -fut -intr.3 possibly 1pl 1pl любить cop -s.ptcp народ 1pl народ
  This, our life will kind of become even harder from now in the future, probably, (sc. for) people like us, our people...
  Эта наша жизнь в будущем ещё тяжелее станет, наверное, для таких людей как мы.
 • VNT
  Aa, l'eː [tu] tuŋ čiːńə, tuŋ čiːŋiń met uːdəŋ mannund'ə ten, mit wadulpələ, mit, əə, l'e, saγanəl, anaːn ńaːrčəqaːj, mannund'ə.
  aa l'eː tu -ŋ čiː -ńə tu -ŋ čiː -ŋiń met uːdək mon -nun -jə(ŋ) tu -n mit wadul -pə -lə mit əə l'e saγanə -l anaːn ńaːrčə -QAː -j mon -nun -jə(ŋ)
  intj dp prox -attr people -s.com prox -attr people -dat 1sg always say -hab -intr.1sg prox -adv 1pl Yukaghir -pl -acc 1pl hesit hesit sit -nmlz very bad -stat.inch -intr.3 say -hab -intr.1sg
  intj dp prox -attr народ -s.com prox -attr народ -dat 1sg всегда сказать -hab -intr.1sg prox -adv 1pl Yukaghir -pl -acc 1pl hesit hesit сидеть -nmlz очень плохой -stat.inch -intr.3 сказать -hab -intr.1sg
  Yeah, I always tell these people that us the Yukaghirs, that our life has got really hard, that's what I tell them.
  Этим людям я всегда вот говорю, что мы юкагиры плохо живем, нам очень плохо стает, говорю.
 • AIS
  Jae, mə=ńaːrčəqaːj, eik ugunəŋ.
  jae mə= ńaːrčə -QAː -j eik ugunə -ŋ
  intj aff= bad -stat.inch -intr.3 dp correctly -fc
  intj aff= плохой -stat.inch -intr.3 dp correctly -fc
  Yes, it's got hard, you're right.
  Плохо стало же, правду говоришь.
 • VNT
  Aa, mit tindaːl'ə dite saγanəili l'eː, aq taŋ čiːŋiń amud'ə weːlŋiń.
  aa mit tide -Raː -l'ə tite saγanə -j(ə)li l'eː aq ta -ŋ čiː -ŋiń ama -jə weː -l -ŋiń
  intj 1pl invis -adv -pert like sit -intr.1pl dp only dist -attr people -dat good -n do -nmlz -dat
  intj 1pl invis -adv -pert любить сидеть -intr.1pl dp only dist -attr народ -dat хороший -n делать -nmlz -dat
  Uh-huh, we live like in old times, only in order to do good to those people.
  Kак в прошлом времени живём, только чтоб людям добро делать.
 • AIS
  Aq, aha, aq čiːŋiń amud'ə weːlŋiń.
  aq aha aq čiː -ŋiń ama -jə weː -l -ŋiń
  only intj only people -dat good -n do -nmlz -dat
  only intj only народ -dat хороший -n делать -nmlz -dat
  Only, yeah, only in order to do good to people.
  А-а, только чтоб людям добро делать.
 • VNT
  Ee.
  ee
  intj
  intj
  Yeah.
  Эхэ.
 • VNT
  Tan id'eː buolla weːll'ə ŋolaːj buolla.
  ta -n id'eː buolla.Y weː -ND -l'ə (ŋ)ol -Aː -j buolla.Y
  dist -adv now dp.Y other -gen -pert cop -inch -intr.3 dp.Y
  dist -adv сейчас dp.Y другой -gen -pert cop -inch -intr.3 dp.Y
  But now it's become different.
  А сейчас вот другое стало.
 • VNT
  Id'eː qad'ir, əə, [mə] mə=kiniń ńaːrčid'ə weːrə taŋnigi moːrqoːn omoːqaːtəjək, haha.
  id'eː qad'ir əə mə mə= kin -i -ń ńaːrčə -jə weː -Rə taŋnigi moːrqoːn ama -oːl -QAː -t(ə) -jək haha
  now dp hesit aff aff= who -0 -def.dat bad -n do -ss.cond.sim.cvb then only good -stat -stat.inch -fut -intr.2sg laughter
  сейчас dp hesit aff aff= кто -0 -def.dat плохой -n делать -ss.cond.sim.cvb тогда only хороший -stat -stat.inch -fut -intr.2sg laughter
  Now, erm, if you do something bad to someone, only then will your situation improve, haha.
  Сейчас, вот, кому-то плохо сделаешь, только тогда хорошо тебе будет.
 • AIS
  Id'eː [pin], aa.
  id'eː aa
  now intj
  сейчас intj
  Now, uh-huh.
  Сейчас..., а-а.
 • AIS
  L'eː, taːt l'eː.
  l'eː taːt l'eː
  dp so dp
  dp так dp
  Yeah, so it is.
  Да, так же.
 • VNT
  Taːt bani.
  taːt pan -j
  so cop -intr.3
  так cop -intr.3
  That's how it is.
  Так же.
 • AIS
  Tindaːl'ə mit čiː waːji taːt band'ə iral'əd'ə ed'ilγə saγanərəŋ eul'ikeː-l'ə-ködiŋi.
  tide -Raː -l'ə mit čiː waːj taːt pan -j(ə) iral'ə -l -j(ə) eŃD' -i -l -γə saγanə -Rəŋ eul'ə -QAː -l'ə -ködi -ŋi
  invis -adv -pert 1pl people also so cop -s.ptcp heavy -stat -s.ptcp live -0 -n -loc sit -ss.sim.cvb not.be -stat.inch -hesit -hpcr -intr.3pl
  invis -adv -pert 1pl народ тоже так cop -s.ptcp тяжелый -stat -s.ptcp жить -0 -n -loc сидеть -ss.sim.cvb не.быть -stat.inch -hesit -hpcr -intr.3pl
  In olden days, our people also lived such a hard life and died, poor things.
  Наши предки тоже в таком трудном положении жили, бедняжки умирали.
 • AIS
  Mit ed'il engənəŋ iral'əń.
  mit eŃD' -i -l engənə -ŋ iral'ə -l -j
  1pl live -0 -n very -fc heavy -stat -intr.3
  1pl жить -0 -n очень -fc тяжелый -stat -intr.3
  Our life is too hard.
  Наша жизнь слишком тяжёлая.
 • VNT
  Mm.
  mm
  intj
  intj
  Mm.
  Мм.
 • AIS
  Tittə öːrpəγənə čambiːrəŋ, tittə öːrpə, tittə peːnsijədeːlək.
  tittə öː -pə -γənə čambə -jiː -Rəŋ tittə öː -pə tittə pensija.R -deː -lək
  3pl.gen child -pl -def.acc help -tr -ss.sim.cvb 3pl.gen child -pl 3pl.gen pension.R -dim -ins
  3pl.gen ребенок -pl -def.acc помогать -tr -ss.sim.cvb 3pl.gen ребенок -pl 3pl.gen pension.R -dim -ins
  Helping their children, their children, with their little pensions.
  Своим детям помогая своей маленькой пенсией.
 • AIS
  Ind'əködiŋi, taŋ...
  iŋd'ə -ködi -ŋi ta -ŋ
  sew -hpcr -intr.3pl dist -attr
  шить -hpcr -intr.3pl dist -attr
  They sew, poor things, so...
  Они, бедняжки, шили, вот...
 • AIS
  Maːrqoːn peːnsijələ buolla, taŋunlə(k) ind'əködinunŋi.
  moːrqoːn pensija.R -lə buolla.Y ta -ŋun -lək iŋd'ə -ködi -nun -ŋi
  only pension.R -pred dp.Y dist -n -ins sew -hpcr -hab -intr.3pl
  only pension.R -pred dp.Y dist -n -ins шить -hpcr -hab -intr.3pl
  There was only the pension, and they sewed from that (i.e. paying for the costs for sewing from their pensions).
  Только пенсия была, этим шили бедняжки.
 • AIS
  Öːrpəgi tagi leudərəŋ saγanəködiŋi.
  öː -pə -gi ta -Gi leg -R(ə) -Rəŋ saγanə -ködi -ŋi
  child -pl -3poss dist -nom eat -intr -ss.sim.cvb sit -hpcr -intr.3pl
  ребенок -pl -3poss dist -nom есть -intr -ss.sim.cvb сидеть -hpcr -intr.3pl
  Their children fed on that and lived like that, poor things.
  Дети этим кормились, жили, бедняжки.
 • AIS
  Tadaːt, əə, taŋńə [s], taŋńə leudərə saγanə(ŋi), tuŋ peːnsijələ tuhannaːnunŋaː.
  ta -Raː -t əə ta -ŋńə ta -ŋńə leg -R(ə) -Rə saγanə -ŋi tu -ŋ pensija.R -lə tuhan.Y -LA.Y -nun -ŋa(m)
  dist -adv -adv.abl hesit dist -n dist -n eat -intr -ss.cond.sim.cvb sit -intr.3pl prox -attr pension.R -acc use.Y -vblz.Y -hab -tr.3pl
  dist -adv -adv.abl hesit dist -n dist -n есть -intr -ss.cond.sim.cvb сидеть -intr.3pl prox -attr pension.R -acc использовать.Y -vblz.Y -hab -tr.3pl
  Then, they lived feeding on that, they would use that pension.
  Потом, этим кормяся живут, эта пенсия (размер) сколько может быть-то.
 • AIS
  Tadaːt ńaːrtčə laujəγət jabaːnunŋi qad'ir, ńi=gedelγə, ńi=kedelγə l'ellək, taːt.
  ta -Raː -t ńaːrčə -uː -j(ə) laujə -γət jaba -nun -ŋi qad'ir ńi= kedel -γə ńi= kedel -γə l'e -R(ə)lək taːt
  dist -adv -adv.abl bad -stat -s.ptcp water -abl die -hab -intr.3pl dp rec= body -loc rec= body -loc be -ss.ant.cvb so
  dist -adv -adv.abl плохой -stat -s.ptcp вода -abl умереть -hab -intr.3pl dp rec= body -loc rec= body -loc быть -ss.ant.cvb так
  Also, they used to die on vodka, doing it among themselves, so.
  Потом от водки, от спиртного умирали, и вот друг у друга делали, так.
 • VNT
  Taŋńə...
  ta -ŋńə
  dist -n
  dist -n
  That...
  Тот...
 • AIS
  Oo, amutnə qaːličə, iral'əd'ə ed'ilək.
  oo ama -oːl -(j)nə qaːlə -uː -j(ə) iral'ə -l -j(ə) eŃD' -i -l -ə -k
  intj good -stat -adv formidable -stat -s.ptcp heavy -stat -s.ptcp live -0 -n -0 -mod.pred
  intj хороший -stat -adv formidable -stat -s.ptcp тяжелый -stat -s.ptcp жить -0 -n -0 -mod.pred
  Oh, such a tough, hard life.
  Оо, насколько тяжёлая, страшная жизнь.
 • AIS
  Id'eː, id'eː gitńər taŋńə l'ei, id'eː gitńər.
  id'eː id'eː kitńə -r ta -ŋńə l'e -j id'eː kitńə -r
  now now up.to -s.pred dist -n be -intr.3 now up.to -s.pred
  сейчас сейчас вверх.к -s.pred dist -n быть -intr.3 сейчас вверх.к -s.pred
  It remained like that till now, up to now.
  До сих пор так есть, до сих пор.
 • AIS
  Id'eː=nəŋ, kin paːd'əd-öː taŋ tur=weltəm diː.
  id'eː =(ND)ə -ŋ kin paːd'ə -ND öː ta -ŋ tur= wel -tə -m diː.Y
  now =contr -fc who female -gen child dist -attr 3refl= hang -caus -tr.3 dp.Y
  сейчас =contr -fc кто female -gen ребенок dist -attr 3refl= hang -caus -tr.3 dp.Y
  Nowadays, too, someone's daughter hanged herself.
  И сейчас вот, чья-то девушка повесилась.
 • VNT
  Aa, id'eː=nəŋ mə=l'ei.
  aa id'eː =(ND)ə -ŋ mə= l'e -j
  intj now =contr -fc aff= be -intr.3
  intj сейчас =contr -fc aff= быть -intr.3
  Yes, it is like that now, too.
  Да, и сейчас это есть.
 • AIS
  Qaja aːnńaŋol tine l'eː, ee?
  khaja.Y aːnńa.Y -(ŋ)ol tine l'eː ee
  which.Y good.Y -ess then dp intj
  который.Y хороший.Y -ess тогда dp intj
  Is it because of something good in recent times, uh?
  От чего хорошего?
 • VNT
  Aa.
  aa
  intj
  intj
  Uh-huh.
  А-а.
 • VNT
  Aa.
  aa
  intj
  intj
  Aa.
  А-а.
 • AIS
  Tadaːt ten ejöːkən waːji [turuwel], ee, tur-weltəm maːrqən [me kod'u] köde.
  ta -Raː -t tu -n ejöːkə -n waːj ee tur= wel -tə -m maːrqə -ND köde
  dist -adv -adv.abl prox -adv not.far -adv.prol also intj 3refl= hang -caus -tr.3 one -gen person
  dist -adv -adv.abl prox -adv не.далеко -adv.prol тоже intj 3refl= hang -caus -tr.3 один -gen человек
  Then, not long ago, a man hanged himself again.
  Потом же вот недавно опять же повесился один человек.
 • AIS
  Nemen amučəd ed'ilγət taːt l'eŋut?
  neme -ND ama -oːl -j(ə) -ND eŃD' -i -l -γət taːt l'e -ŋu -t(ə)
  what -gen good -stat -s.ptcp -gen live -0 -n -abl so be -3pl -fut(inter.3)
  что -gen хороший -stat -s.ptcp -gen жить -0 -n -abl так быть -3pl -fut(inter.3)
  Why would they do it because of a good life (i.e., if they had a good life)?
  От какой хорошей жизни так будут делать.
 • AIS
  Čaγad'əl eul'ə.
  čaγad'ə -l eul'ə
  work -n not.be(neg.3)
  работать -n не.быть(neg.3)
  There is no work.
  Работы нет.
 • AIS
  Tittə eńeːγənə, tittə amaːγənə ičoːŋaː, tittə qaičeːγənə.
  tittə eńeː.E -γənə tittə amaː.E -γənə ičoː -ŋa(m) tittə qaičeː -γənə
  3pl.gen mother.E -def.acc 3pl.gen father.E -def.acc look -tr.3pl 3pl.gen grandfather -def.acc
  3pl.gen мать.E -def.acc 3pl.gen отец.E -def.acc смотреть -tr.3pl 3pl.gen дед -def.acc
  They look at their mothers, their fathers, their grandfathers.
  Своих матерей, отцов смотрят, дедушек ...
 • AIS
  Qaičeːńəi, abučeːńəi köde qad'ir, taŋ, əə, amuč.
  qaičeː -ń(ə) -j(ə) abučeː -ń(ə) -j(ə) köde qad'ir ta -ŋ əə ama -oːl -j
  grandfather -vblz.propr -s.ptcp grandmother -vblz.propr -s.ptcp person dp dist -attr hesit good -stat -intr.3
  дед -vblz.propr -s.ptcp бабушка -vblz.propr -s.ptcp человек dp dist -attr hesit хороший -stat -intr.3
  If one has a grandfather or a grandmother, then it's good.
  У кого дедушка, бабушка есть, тому человеку хорошо.
 • VNT
  Tan, tan.
  ta -n ta -n
  dist -adv dist -adv
  dist -adv dist -adv
  Yes, yes.
  Да, да.
 • AIS
  Tan taŋ poγodələk saγanəŋi.
  ta -n ta -ŋ poγodə -lək saγanə -ŋi
  dist -adv dist -attr money -ins sit -intr.3pl
  dist -adv dist -attr money -ins сидеть -intr.3pl
  They live from that money.
  Этими деньгами живут.
 • AIS
  Ee, [ti] nemoll'əlk eul'ə qad'ir.
  ee tide neme -(ŋ)oll'əlk eul'ə qad'ir
  intj invis what -nom.contr not.be(neg.3) dp
  intj invis что -nom.contr не.быть(neg.3) dp
  Uh, there is nothing at all.
  Ничего нет совсем.
 • VNT
  Mm.
  mm
  intj
  intj
  Mm.
  М-м.
 • AIS
  "Malačiːslənnəi, malačiːslənnəi", mannunŋi - eul'ə.
  maločyslennyj.R maločyslennyj.R mon -nun -ŋi eul'ə
  not.numerous.R not.numerous.R say -hab -intr.3pl not.be(neg.3)
  не.numerous.R не.numerous.R сказать -hab -intr.3pl не.быть(neg.3)
  "Small (sc. ethnic group), small", they say - nothing (sc. no financial support).
  «Малочисленные, малочисленные», - говорят. Нету (денежной помощи).
 • AIS
  Qadaːt, mitqə taŋ poγodə qadaː=nəŋ əl=keluːnun, olγiń eul'ə.
  qa -Raː -t mit -γə ta -ŋ poγodə qa -Raː =(ND)ə -ŋ əl= kel(u) -nun olγiń eul'ə
  qu -adv -adv.abl 1pl -loc dist -attr money qu -adv =contr -fc neg= come -hab(neg.3) entirely not.be(neg.3)
  qu -adv -adv.abl 1pl -loc dist -attr money qu -adv =contr -fc neg= прийти -hab(neg.3) entirely не.быть(neg.3)
  From where (sc. should we have it), that money never comes to us, absolutely nothing.
  Откуда нам, эти деньги никогда к нам не приходят. Совсем нет.
 • AIS
  Taŋut, tan "malačiːslənnəi" Jakuskəiγə l'erəŋ, saγanərəŋ, "malačiːslənnəi".
  ta -ŋut ta -n maločyslennyj.R Jakutsk.R -γə l'e -Rəŋ saγanə -Rəŋ maločyslennyj.R
  dist -n.pred dist -adv not.numerous.R Yakutsk.R -loc be -ss.sim.cvb sit -ss.sim.cvb not.numerous.R
  dist -n.pred dist -adv не.numerous.R Yakutsk.R -loc быть -ss.sim.cvb сидеть -ss.sim.cvb не.numerous.R
  That's it, "small (sc. ethnic group)", they are in Yakutsk, live there, "small" (sc. they say).
  Живя в Якутске, (говорят) малочисленные.
 • VNT
  Mm.
  mm
  intj
  intj
  Mm.
  Мм.
 • AIS
  "Malačiːslənnəi" mandəŋ taŋ poγodələ anaːn tuhanallar ebit, tuŋ respuːblikaga büter.
  maločyslennyj.R mon -Rəŋ ta -ŋ poγodə -lə anaːn tuhan.Y -Ar.Y -LArA.Y e.Y -BIt.Y tu -ŋ respublika.R -GA.Y büt.Y -Ar.Y
  not.numerous.R say -ss.sim.cvb dist -attr money -acc very use.Y -prs.ptc.Y -pl.Y be.Y -pst.ptc.Y prox -attr republic.R -dat.Y end.Y -prs.ptc.Y
  не.numerous.R сказать -ss.sim.cvb dist -attr money -acc очень использовать.Y -prs.ptc.Y -pl.Y быть.Y -pst.ptc.Y prox -attr republic.R -dat.Y конец.Y -prs.ptc.Y
  "Small (people)", they say and use that money, it ends up in the republic (i.e. in the administration of the republic of Sakha/Yakutia).
  Говоря «малочисленные», эти деньги используются, оказывается, в республике кончают.
 • AIS
  Könmə čiː mə=meńnull'əlŋaː taŋ poγodələ.
  könmə čiː mə= meŃD' -nun -l'əl -ŋa(m) ta -ŋ poγodə -lə
  other people aff= take -hab -ev -tr.3pl dist -attr money -acc
  другой народ aff= взять -hab -ev -tr.3pl dist -attr money -acc
  Some people seem to take that money (for themselves).
  Некоторые люди берут эти деньги (помощь).
 • VNT
  Ai!
  ai
  intj
  intj
  Oh!
  Айи!
 • AIS
  Mə=meńnull'əlŋaː.
  mə= meŃD' -nun -l'əl -ŋa(m)
  aff= take -hab -ev -tr.3pl
  aff= взять -hab -ev -tr.3pl
  They do take it.
  Берут!
 • AIS
  Tuŋ erpəjəpul anaːn pojoːl meńnull'əlŋaː.
  tu -ŋ erpəjə -p(ul) anaːn poi -oːl meŃD' -nun -l'əl -ŋa(m)
  prox -attr Even -pl very many -stat take -hab -ev -tr.3pl
  prox -attr Even -pl очень много -stat взять -hab -ev -tr.3pl
  The Evens take quite a lot.
  Эти эвены очень много берут.
 • AIS
  Tan wodul, wodul əl=uːt.
  ta -n wadul wadul əl= uː -t(ə)
  dist -adv Yukaghir Yukaghir neg= go -fut(neg.3)
  dist -adv Yukaghir Yukaghir neg= идти -fut(neg.3)
  But the Yukaghir, the Yukaghir won't go (sc. to ask for money).
  А юкагир не пойдёт.
 • AIS
  Ee, qoːdə woŋčitə? "Malaː, metiń kiːŋik aduŋ tit malačiːslənnəi poγodəγət".
  ee qoːdə waŋči -t(ə) malaː met -i -ń kiː -ŋi -k adu -ŋ tit maločyslennyj.R poγodə -γət
  intj how search -fut(inter.3) intj 1sg -0 -def.dat give.to.1/2 -pl -imp.2 vis -attr 2pl not.numerous.R money -abl
  intj как искать -fut(inter.3) intj 1sg -0 -def.dat дать.к.1/2 -pl -imp.2 vis -attr 2pl не.numerous.R money -abl
  How should he ask? "Please, give me some of your money for small ethnicities."
  Как будет просить? «Давай, дайте мне от этих ваших малочисленных денег».
 • AIS
  Eul'ə mitqə olγiń, qańinəŋ əl=kelut daγanə.
  eul'ə mit -γə olγiń qańin =(ND)ə -ŋ əl= kel(u) -t(ə) daγanï.Y
  not.be(neg.3) 1pl -loc entirely when =contr -fc neg= come -fut(neg.3) dp.Y
  не.быть(neg.3) 1pl -loc entirely когда =contr -fc neg= прийти -fut(neg.3) dp.Y
  We don't have it at all, and it won't even ever arrive.
  Нету, нам никогда не придёт даже.
 • AIS
  Mit idaraː eul'ikeːl'əlγə, ise, eul'ikeːl'əlləqə mit örpə waːji taːt pańaːŋutəi.
  mit ide -Raː eul'ə -QAː -l'əl -lγə ise eul'ə -QAː -l'əl -ləqə mit ör -pə waːj taːt poń -Aː -ŋu -t(ə) -j
  1pl later -adv not.be -stat.inch -ev -1/2sg.ds.cvb maybe not.be -stat.inch -ev -1/2pl.ds.cvb 1pl cry -pl also so leave -intr.punct -3pl -fut -intr.3
  1pl later -adv не.быть -stat.inch -ev -1/2sg.ds.cvb может:быть не.быть -stat.inch -ev -1/2pl.ds.cvb 1pl плакать -pl тоже так оставить -intr.punct -3pl -fut -intr.3
  Later, when we die, perhaps, when we die, our children will stay like that, too.
  Потом, когда мы умрём, наши дети тоже так останутся.
 • AIS
  Met id'irə met öːrpə ten mər=ičoːnunuŋ l'eː.
  met id'irə met öː -pə tu -n mə -r= ičoː -nun -u -ŋ l'eː
  1sg now 1sg child -pl prox -adv aff -0= look -hab -0 -tr.1sg dp
  1sg сейчас 1sg ребенок -pl prox -adv aff -0= смотреть -hab -0 -tr.1sg dp
  I now watch my children.
  Я сейчас моих детей вот смотрю.
 • VNT
  Tan, tan.
  ta -n ta -n
  dist -adv dist -adv
  dist -adv dist -adv
  Yes.
  Да, да.
 • AIS
  Ae.
  ae
  intj
  intj
  Uh-huh.
  А-а.
 • AIS
  Met öːd-öːrpə, taŋńə, anï buollar, maːrqən bačinkə, bačinkədeː...
  met öː -ND öː -pə ta -ŋńə anï.Y buollar.Y maːrqə -ND botinka.R botinka.R -deː
  1sg child -gen child -pl dist -n now.Y dp.Y one -gen boot.R boot.R -dim
  1sg ребенок -gen ребенок -pl dist -n сейчас.Y dp.Y один -gen сапог.R сапог.R -dim
  My grandchildren, that, you see, one boot, one little boot...
  Мои внуки, этот, один ботинок, ботиночек...
 • AIS
  Tite band'ə bačinkə, əə, l'e, l'eγə, aduŋ met öː, əə, tïːsəčə mə=qabun, maːrqən tïːsəčək, kid ustoː, jaːd ustoː ŋolnunŋi.
  tite pan -j(ə) botinka.R əə l'e l'e -γə adu -ŋ met öː əə tysjača.R mə= qabu -ND maːrqə -ND tysjača.R -k ki -ND sto.R jaː -ND sto.R (ŋ)ol -nun -ŋi
  like cop -s.ptcp boot.R hesit hesit hesit -loc vis -attr 1sg child hesit thousand.R aff= how.many -gen one -gen thousand.R -mod.pred two -gen hundred.R three -gen hundred.R cop -hab -intr.3pl
  любить cop -s.ptcp сапог.R hesit hesit hesit -loc vis -attr 1sg ребенок hesit ттысяча.R aff= как.много -gen один -gen ттысяча.R -mod.pred два -gen стоянка.R три -gen стоянка.R cop -hab -intr.3pl
  Such boots, uhm, (sc. of) my child, cost thousand and something, it is one thousand and two hundred, three hundred.
  Такой ботиночек есть, этот, моего ребенка, тысяча с чем-то (цена), одна тысяча, 200-300 бывает.
 • AIS
  Oŋuŋutəm, tan mə=kerileːnuni, aduŋ kitaiskəilə meńnunŋ(aː).
  oŋ -u -ŋu -t(ə) -m ta -n mə= kerilə -nun -j adu -ŋ kitajskij.R -lə meŃD' -nun -ŋa(m)
  dress -0 -3pl -fut -tr.3 dist -adv aff= fall.apart -hab -intr.3 vis -attr Chinese.R -acc take -hab -tr.3pl
  платье -0 -3pl -fut -tr.3 dist -adv aff= fall.apart -hab -intr.3 vis -attr Chinese.R -acc взять -hab -tr.3pl
  They put it on and they fall apart, they buy the Chinese ones.
  Оденут, сразу разваливается.Эти, китайские берут.
 • VNT
  Ee, tan, tan.
  ee ta -n ta -n
  intj dist -adv dist -adv
  intj dist -adv dist -adv
  Oh, yes.
  Э-э, да да.
 • AIS
  Mə=kerileːnu(ni), tadaːt waːji med'il naːdə.
  mə= kerilə -nun -j ta -Raː -t waːj meŃD' -i -l nado.R
  aff= fall.apart -hab -intr.3 dist -adv -adv.abl also take -0 -nmlz necessity.R
  aff= fall.apart -hab -intr.3 dist -adv -adv.abl тоже взять -0 -nmlz necessity.R
  They fall apart, and then one has to buy (sc. shoes) again.
  Разваливаются, потом опять купить надо.
 • AIS
  Qadaː tan tet peːnsijə, qadaː pelut? Əl=l'e.
  qa -Raː ta -n tet pensija.R qa -Raː pel -u -t(ə) əl= l'e
  qu -adv dist -adv 2sg pension.R qu -adv reach -0 -fut(inter.3) neg= be(neg.3)
  qu -adv dist -adv 2sg pension.R qu -adv достичь -0 -fut(inter.3) neg= быть(neg.3)
  What's with your pension, how will it suffice? No way.
  Куда там пенсия? Как хватит? Нет.
 • AIS
  Tindaː mannunŋi "Weːn leweil-burebəŋiń əl=ńeːd'il'əŋik!"
  tide -Raː mon -nun -ŋi weː -ND leweil pure -b(ə) -ŋiń əl= ńeː -(uː)ji -l'ə -ŋi -k
  invis -adv say -hab -intr.3pl other -gen summer above -n -dat neg= call -pluract -proh -pl -imp.2
  invis -adv сказать -hab -intr.3pl другой -gen лето над -n -dat neg= звать -pluract -proh -pl -imp.2
  They used to say earlier "Don't talk to foreign countries!"
  Раньше говорили: «Зарубежным странам не рассказывайте».
 • AIS
  Orγə suːt, mannunŋi.
  orγi sud.R mon -nun -ŋi
  almost court.of.law.R say -hab -intr.3pl
  almost court.of.law.R сказать -hab -intr.3pl
  Almost court of justice (sc. you'll be brought in front of the court), they used to say.
  Чуть суд, говорят.
 • VNT
  Aa.
  aa
  intj
  intj
  Uh-huh.
  А-а.
 • AIS
  "Əl=ńeːd'il'əŋi(k)!"
  əl= ńeː -(uː)ji -l'ə -ŋi -k
  neg= call -pluract -proh -pl -imp.2
  neg= звать -pluract -proh -pl -imp.2
  "Don't talk!"
  «Не рассказывайте!»
 • AIS
  Ee, mol köčeik id'eː=nəŋ [je] met əl=l'etčəŋ.
  ee mol köčeik id'eː =(ND)ə -ŋ met əl= l'e -t(ə) -jə(ŋ)
  intj dp dp now =contr -fc 1sg neg= be -fut -neg.1sg
  intj dp dp сейчас =contr -fc 1sg neg= быть -fut -neg.1sg
  Well, let it be, I won't stick to it now.
  Пускай, сейчас я не буду делать.
 • AIS
  Mə=jaunoː mər=anmə ńeːd'it, [meńi] köčeik manaγərŋu.
  mə= jaunə -oː mə -r= anmə ńeː -(uː)ji -t(ə) köčeik monaγər -ŋu
  aff= all -o.pred aff -0= simply call -pluract -fut(tr.1sg) dp say.what -3pl(inter.3)
  aff= весь -o.pred aff -0= ппросто звать -pluract -fut(tr.1sg) dp сказать.что -3pl(inter.3)
  I will simply tell everything, they may say whatever they want.
  Всё просто буду рассказывать, пусть хоть что говорят.
 • VNT
  Mm.
  mm
  intj
  intj
  Mm.
  Мм.
 • AIS
  Mə=suːttaːŋutəm, arai, haha?
  mə= sud.R -LA.Y -ŋu -t(ə) -m araj.Y haha
  aff= court.of.law.R -vblz.Y -3pl -fut -tr.3 once.Y laughter
  aff= court.of.law.R -vblz.Y -3pl -fut -tr.3 однажды.Y laughter
  Are they going to take me to the court, what? Haha.
  Судить будут?
 • VNT
  Aa, id'eː, taːt, əə, [kö] ködeŋ, əə, ködeŋ [kö] ködeŋ köllə ńaːrčitnə mandəγənə taŋ köde ise d'e tan suːttaːtəm.
  aa id'eː taːt əə köde -ŋ əə köde -ŋ köde -ŋ köde -lə ńaːrčə -uː -(j)nə mon -dəγənə ta -ŋ köde ise d'e.Y ta -n sud.R -LA.Y -t(ə) -m
  intj now so hesit person -fc hesit person -fc person -fc person -acc bad -stat -adv say -3ds.cond.cvb dist -attr person maybe dp.Y dist -adv court.of.law.R -vblz.Y -fut -tr.3
  intj сейчас так hesit человек -fc hesit человек -fc человек -fc человек -acc плохой -stat -adv сказать -3ds.cond.cvb dist -attr человек может:быть dp.Y dist -adv court.of.law.R -vblz.Y -fut -tr.3
  Uh-huh, nowadays, if a man, uhm, a man, a man, says speaks badly of another man, that man will probably sue him.
  Сейчас если человек человеку плохое скажет, вот тот человек может и в суд подать.
 • AIS
  Tuŋ l'eː id'eː!
  tu -ŋ l'eː id'eː
  prox -attr dp now
  prox -attr dp сейчас
  Oh, nowadays!
  Вот так сейчас!
 • AIS
  Ee, l'eː, l'eː.
  ee l'eː l'eː
  intj dp dp
  intj dp dp
  Oh, yes, yes.
  А-а, да, да.
 • VNT
  A tak l'eː...
  a tak.R l'eː
  and.R so.R dp
  and.R так.R dp
  And so...
  Вот...
 • AIS
  Ötör l'ei, l'ei~rukun, ködeŋ nemeː əl=anńət?
  ötör.Y l'e -j(ə) l'e -j(ə) ~sukun köde -ŋ nemeː əl= an -ń(ə) -t(ə)
  recently.Y be -s.ptcp be -s.ptcp ~nmlz person -fc how.long neg= speak -intr -fut(inter.3)
  недавно.Y быть -s.ptcp быть -s.ptcp ~nmlz человек -fc как.длинный neg= говорить -intr -fut(inter.3)
  It is a new thing, why shouldn't a person speak up?
  То что есть, почему человек не должен говорить?
 • AIS
  Mit laibəpul ŋod'əli.
  mit lai -b(ə) -p(ul) (ŋ)ol -j(ə)li
  1pl back -n -pl cop -intr.1pl
  1pl назад -n -pl cop -intr.1pl
  We are the last ones (sc. what do we have to lose).
  Мы же последние.
 • AIS
  Tindaːl'ə čiː eik ugunəŋ əl=anńaːnunŋu.
  tide -Raː -l'ə čiː eik ugunə -ŋ əl= an -ń(ə) -nun -ŋu
  invis -adv -pert people dp correctly -fc neg= speak -intr -hab -3pl(neg.3)
  invis -adv -pert народ dp correctly -fc neg= говорить -intr -hab -3pl(neg.3)
  True, people in old times (sc. our forefathers) didn't speak up.
  Наши предки правда не болтали.
 • AIS
  Tan id'eːl'ə čiː qad'ir ten köčeik anńəili, qoːdiːtoːk?
  ta -n id'eː -l'ə čiː qad'ir tu -n köčeik an -ń(ə) -j(ə)li qoːdiː -t(ə) -oːk
  dist -adv now -pert people dp prox -adv dp speak -intr -intr.1pl do.what -fut -inter.1pl
  dist -adv сейчас -pert народ dp prox -adv dp говорить -intr -intr.1pl делать.что -fut -inter.1pl
  But let us, modern people, talk (sc. freely), what else?
  А вот современники пусть будем разговаривать, что поделаешь?
 • AIS
  Mit aruːγənə qata paːsiːwə...
  mit aruː -γənə khata.Y spasibo.R
  1pl word -def.acc dp.Y thanks.R
  1pl слово -def.acc dp.Y thanks.R
  Our language, well, thank you very much...
  Наш язык спасибо ...
 • AIS
  Mit aruːγənə ten weːn bukatin olγiń tite band'ə čiː, əə, anńəlbuńŋi.
  mit aruː -γənə tu -n weː -ND bukatïn.Y olγiń tite pan -j(ə) čiː əə an -ń(ə) -(l)buń -ŋi
  1pl word -def.acc prox -adv other -gen in.general.Y entirely like cop -s.ptcp people hesit speak -intr -des -intr.3pl
  1pl слово -def.acc prox -adv другой -gen в.general.Y entirely любить cop -s.ptcp народ hesit говорить -intr -des -intr.3pl
  Such entirely foreign people always want to speak our language.
  На нашем языке вот такие другие люди упорно (олґин) хотят говорить.
 • VNT
  [...] nimeləsnunŋaː.
  * nimelə -s(ə) -nun -ŋa(m)
  * writing -vblz.fact -hab -tr.3pl
  * writing -vblz.fact -hab -tr.3pl
  [...] they write it (sc. our language) down.
  ... записывают.
 • VNT
  Ee.
  ee
  intj
  intj
  Yes.
  Э-э
 • AIS
  Köčeik anńəŋuγən.
  köčeik an -ń(ə) -ŋu -γən
  dp speak -intr -3pl -hort.3
  dp говорить -intr -3pl -hort.3
  OK, let them speak it.
  Пускай говорят.
 • AIS
  Ńeːd'ilbuńŋi, köčeik ńeːd'iŋuγən.
  ńeː -(uː)ji -(l)buń -ŋi köčeik ńeː -(uː)ji -ŋu -γən
  call -pluract -des -intr.3pl dp call -pluract -3pl -hort.3
  звать -pluract -des -intr.3pl dp звать -pluract -3pl -hort.3
  If they want to tell stories, OK, let them tell them.
  Хотят рассказывать, пускай рассказывают.
 • AIS
  Ise mə=qańin mə=qadaːt ise mə=nemen, əə, čambə költəi.
  ise mə= qańin mə= qa -Raː -t ise mə= neme -ND əə čambə kel(u) -t(ə) -j
  maybe aff= when aff= qu -adv -adv.abl maybe aff= what -gen hesit help come -fut -intr.3
  может:быть aff= когда aff= qu -adv -adv.abl может:быть aff= что -gen hesit помогать прийти -fut -intr.3
  Perhaps some kind of help will once come from somewhere.
  Может когда-нибудь откуда-то какая-то помощь придёт.
 • AIS
  Imoːj, mə=čambə költəi.
  imoːj mə= čambə kel(u) -t(ə) -j
  no.idea.intj aff= help come -fut -intr.3
  no.idea.intj aff= помогать прийти -fut -intr.3
  Who knows if help will come.
  Да и кто его знает, придёт ли помощь.
 • VNT
  Mm.
  mm
  intj
  intj
  Mm.
  Мм.
 • AIS
  Tittəl qadaːt taŋńə, čambə, əə, čambiːgödiŋutəm?
  tittə -l qa -Raː -t ta -ŋńə čambə əə čambə -jiː -ködi -ŋu -t(ə) -m
  3pl -nom qu -adv -adv.abl dist -n help hesit help -tr -hpcr -3pl -fut -tr.3
  3pl -nom qu -adv -adv.abl dist -n помогать hesit помогать -tr -hpcr -3pl -fut -tr.3
  How will they do that, help, how will they help, poor things?
  Они-то откуда могут помочь?
 • AIS
  Qadaːt čambiːŋutəm?
  qa -Raː -t čambə -jiː -ŋu -t(ə) -m
  qu -adv -adv.abl help -tr -3pl -fut -tr.3
  qu -adv -adv.abl помогать -tr -3pl -fut -tr.3
  How will they help?
  Откуда помогут?
 • AIS
  Ae.
  ae
  intj
  intj
  Eh.
  А.
 • AIS
  Tittəγə waːji parabl'eːmə pojoːll'əltəi, ee.
  tittə -γə waːj problema.R poi -oːl -l'əl -t(ə) -j ee
  3pl -loc also problem.R many -stat -ev -fut -intr.3 intj
  3pl -loc тоже problem.R много -stat -ev -fut -intr.3 intj
  They probably also have problems, yeah.
  У них тоже, наверное, проблем много, э-э.
 • VNT
  Tine met uːdək kuril'iːčilbuńnund'ə.
  tine met uːdək kuril' -jiː -č -i -(l)buń -nun -jə(ŋ)
  recently 1sg always know -tr -pluract -0 -des -hab -intr.1sg
  недавно 1sg всегда know -tr -pluract -0 -des -hab -intr.1sg
  Now, I always wanted to ask you.
  Я всегда хотел спросить.
 • VNT
  Taːt mə=janaspəirəŋ tine.
  taːt mə= janaspəirə -ŋ tine
  so aff= forget -tr.1sg then
  так aff= забыть -tr.1sg тогда
  And I forget it.
  Так и всегда забываю.
 • AIS
  Ee?
  ee
  intj
  intj
  Yeah?
  Э-э?
 • VNT
  Tite, aduŋ tit daːčəγə [ńe], əə, tuŋ dukunγə nemeləŋ pulgeil, haha?
  tite adu -ŋ tit dača.R -γə əə tu -ŋ sukun -γə neme -lə -ŋ pul -GAi -l haha
  like vis -attr 2pl dacha.R -loc hesit prox -attr year -loc what -pred -fc come.out -intr.punct -sf laughter
  любить vis -attr 2pl dacha.R -loc hesit prox -attr год -loc что -pred -fc прийти.из -intr.punct -sf laughter
  There, at that dacha of yours, what has grown there this year, haha?
  Вот, на этой, на вашей даче в этом году что выросло?
 • AIS
  Eńikaː! Qad'ir l'elə, əə...
  eńeː.E -kAːn.E qad'ir l'e -lə əə
  mother.E -dim.E dp hesit -acc hesit
  мать.E -dim.E dp hesit -acc hesit
  Oh boy, and how! There, it...
  Ой, да ты знаешь, это самое...
 • VNT
  Nemelə saγanəsumk?
  neme -lə saγanə -s(ə) -u -mk
  what -pred sit -caus -0 -tr.2pl
  что -pred сидеть -caus -0 -tr.2pl
  What did you plant?
  Что посадили?
 • AIS
  [ka] Kapustələŋ pulgəil, kapustə, aduŋ, telləipul.
  * kapusta.R -lə -ŋ pul -GAi -l kapusta.R adu -ŋ tellej.Y -p(ul)
  * cabbage.R -pred -fc come.out -intr.punct -sf cabbage.R vis -attr mushroom.Y -pl
  * cabbage.R -pred -fc прийти.из -intr.punct -sf cabbage.R vis -attr mushroom.Y -pl
  Some cabbage has grown, cabbage, and that, mushrooms.
  Капуста выросла и, эти, грибы.
 • AIS
  An [en] engənəŋ [me] mit buollar əl=kuril'iːjəli buolla, nemeləŋ ere, nemeləŋ ere, taːt l'eː puŋeγə, puŋeγə mə=leuŋaː.
  adu -n engənə -ŋ mit buollar.Y əl= kuril' -jiː -j(ə)li buolla.Y neme -lə -ŋ ere.Y neme -lə -ŋ ere.Y taːt l'eː puŋe -γə puŋe -γə mə= leg -ŋa(m)
  vis -adv very -fc 1pl dp.Y neg= know -tr -neg.1pl dp.Y what -pred -fc indef.Y what -pred -fc indef.Y so dp soup -loc soup -loc aff= eat -tr.3pl
  vis -adv очень -fc 1pl dp.Y neg= know -tr -neg.1pl dp.Y что -pred -fc indef.Y что -pred -fc indef.Y так dp суп -loc суп -loc aff= есть -tr.3pl
  We didn't know at all, that's something, something, and so they ate it in the soup.
  Слишком мы же не знали, это что-то да что-то, и так в супе кушали они.
 • VNT
  Aha.
  aha
  intj
  intj
  Uh-huh.
  Ага.
 • VNT
  Ee.
  ee
  intj
  intj
  Yeah.
  Э-э.
 • AIS
  Čiː mə=leuŋaː, əə, l'eː, met mər=anmə əl=leulbud'əŋ.
  čiː mə= leg -ŋa(m) əə l'eː met mə -r= anmə əl= leg -(l)buń -jə(ŋ)
  people aff= eat -tr.3pl hesit dp 1sg aff -0= simply neg= eat -des -neg.1sg
  народ aff= есть -tr.3pl hesit dp 1sg aff -0= ппросто neg= есть -des -neg.1sg
  People ate it, erm, I simply didn't feel like eating.
  Люди кушали, я, просто не хотела кушать.
 • AIS
  Tadaːt pomidoːrlə pulgəil, pomidoːr aduŋ.
  ta -Raː -t pomidor.R -lə pul -GAi -l pomidor.R adu -ŋ
  dist -adv -adv.abl tomato.R -pred come.out -intr.punct -sf tomato.R vis -attr
  dist -adv -adv.abl tomato.R -pred прийти.из -intr.punct -sf tomato.R vis -attr
  Then, tomatoes have grown, tomatoes.
  A потом помидир вырос, помидор.
 • VNT
  Ehe.
  ee
  intj
  intj
  Uh-huh.
  Аха.
 • AIS
  Engənə qojutaːrələk [kudereː] ögöteːl'əlui.
  engənə khojutaː.Y -R(ə)lək ögö -tə -l'əl -u -j
  very be.late.Y -ss.ant.cvb stand -caus -ev -0 -tr.1pl
  очень быть.late.Y -ss.ant.cvb стоять -caus -ev -0 -tr.1pl
  We planted them too late, apparently.
  Слишком поздно, оказывается, поставили.
 • VNT
  Au!
  au
  intj
  intj
  Oh!
  А-у!
 • AIS
  Akaːzivaisə, fivraːl'γə maːrtqə gödeŋ ögöteːnull'əlŋaː, met buollaːnə onno qojutaːrələk l'eː, əl=, əl=sitta.
  okazivaetsja.R fevral'.R -γə mart.R -γə köde -ŋ ögö -tə -nun -l'əl -ŋa(m) met buollaγïna.Y onno.Y khojutaː.Y -R(ə)lək l'eː əl= əl= sit.Y -t.Y -(t)A.Y
  apparently.R February.R -loc March.R -loc person -fc stand -caus -hab -ev -tr.3pl 1sg dp.Y then.Y be.late.Y -ss.ant.cvb dp neg= neg= ripen.Y -pst.Y -3sg.poss.Y
  apparently.R February.R -loc March.R -loc человек -fc стоять -caus -hab -ev -tr.3pl 1sg dp.Y тогда.Y быть.late.Y -ss.ant.cvb dp neg= neg= ripen.Y -pst.Y -3sg.poss.Y
  Apparently, one plants them in February or March, and they haven't ripened since I was late then.
  Оказывается, в феврале-марте садят. Я же слишком поздно сделала, и вот не созрело.
 • AIS
  Akaːzivaisə, erde erde, anï turan erde ət=ögötəi.
  okazivaetsja.R erde.Y erde.Y anï.Y turan.Y erde.Y ət= ögö -tə -j
  apparently.R early.Y early.Y now.Y dp early.Y irr= stand -caus -tr.1pl
  apparently.R рано.Y рано.Y сейчас.Y dp рано.Y irr= стоять -caus -tr.1pl
  Apparently, quite early, there, we should plant (them) earlier.
  Оказывается, пораньше, пораньше надо посадить.
 • VNT
  Ee.
  ee
  intj
  intj
  Eh.
  Э-э.
 • VNT
  Mə=qad'ič buolla.
  mə= qaŃD'ə -uː -j buolla.Y
  aff= cold -stat -intr.3 dp.Y
  aff= холодный -stat -intr.3 dp.Y
  It's really cold!
  Холодно же!
 • AIS
  Anï mit tuŋ batareːjə buolla qańqaːj qańd'əmə.
  anï.Y mit tu -ŋ batareja.R buolla.Y qaŃD'ə -QAː -j qaŃD'ə -mə
  now.Y 1pl prox -attr radiator.R dp.Y cold -stat.inch -intr.3 cold -n.temp
  сейчас.Y 1pl prox -attr radiator.R dp.Y холодный -stat.inch -intr.3 холодный -n.temp
  And this radiator of ours has cooled down, in winter.
  Холодно, наша батарея остыла зимой.
 • VNT
  Aa, qańqaːj.
  aa qaŃD'ə -QAː -j
  intj cold -stat.inch -intr.3
  intj холодный -stat.inch -intr.3
  Uh-huh, it has cooled down.
  Аа, остыла!
 • AIS
  Taŋńə qadaː l'et, əl=l'et, əə, čiː jaunər mannunŋi l'eː.
  ta -ŋńə qa -Raː l'e -t(ə) əl= l'e -t(ə) əə čiː jaunə -r mon -nun -ŋi l'eː
  dist -n qu -adv be -fut(inter.3) neg= be -fut(neg.3) hesit people all -s.pred say -hab -intr.3pl dp
  dist -n qu -adv быть -fut(inter.3) neg= быть -fut(neg.3) hesit народ весь -s.pred сказать -hab -intr.3pl dp
  "How will you do that (sc. raise plants in a cold flat)? No chance you'll make it", everybody said so.
  Как сделаешь это, как сделаешь, все люди сказали.
 • VNT
  Mmh.
  mmh
  mm-h
  mm-h
  Mm.
  Ммх.
 • AIS
  Id'eː qad'ir, əə, molid'aː warainəŋ [ög] ögötəjoːldə köde mər=ət=leul'əlum.
  id'eː qad'ir əə moli -d'Aː wara -(j)nə -ŋ ögö -tə -j -oːl -Rə köde mə -r= ət= leg -l'əl -u -m
  now dp hesit a.little -adv.dim early -adv -fc stand -caus -0 -res -ss.cond.sim.cvb person aff -0= irr= eat -ev -0 -tr.3
  сейчас dp hesit a.маленький -adv.dim рано -adv -fc стоять -caus -0 -res -ss.cond.sim.cvb человек aff -0= irr= есть -ev -0 -tr.3
  Now, if one would plant (sc. tomatoes) a little earlier, one could eat them.
  Сейчас чуть-чуть пораньше если сажать, тогда человек кушал бы.
 • AIS
  Id'eː [pola], əə, l'eγə seul'əń, čuŋdəγə seul'əń, id'eː warainəŋ, əə, ködeŋ id'eː ət=lögitəŋ.
  id'eː əə l'e -γə seg -l'əl -j čuŋdə -γə seg -l'əl -j id'eː wara -(j)nə -ŋ əə köde -ŋ id'eː ət= lögi -tə -ŋ
  now hesit hesit -loc enter -ev -intr.3 mind -loc enter -ev -intr.3 now early -adv -fc hesit person -fc now irr= eat -caus -tr.1sg
  сейчас hesit hesit -loc войти -ev -intr.3 ум -loc войти -ev -intr.3 сейчас рано -adv -fc hesit человек -fc сейчас irr= есть -caus -tr.1sg
  Now, it came to whatsitsname, it came to my mind, earlier, I would regale someone now.
  Сейчас этот, подумала, сейчас пораньше, уже сейчас угощала бы.
 • VNT
  Aa.
  aa
  intj
  intj
  Mm.
  Мм.
 • VNT
  Mm, fivraːl'γə euri?
  mm fevral'.R -γə euri
  intj February.R -loc or
  intj February.R -loc or
  Hmm, in February, right?
  В феврале, да?
 • AIS
  [...]
  [...]
  [...]
 • AIS
  L'eː, fivraːl' ńid'aγəidəγə.
  l'eː fevral'.R ńid'a -GAi -dəγə
  dp February.R finish -intr.punct -3ds.cvb
  dp February.R закончить -intr.punct -3ds.cvb
  Yes, in the end of February.
  Да, с конца февраля.
 • VNT
  Aha.
  aha
  intj
  intj
  Uh-huh
  Ага.
 • AIS
  Tadaː taŋnigi göde ögötəjoːldə [mər=amoːl] mər=ət=amoːll'əń.
  ta -Raː taŋnigi köde ögö -tə -j -oːl -Rə mə -r= ət= ama -oːl -l'əl -j
  dist -adv then person stand -caus -0 -res -ss.cond.sim.cvb aff -0= irr= good -stat -ev -intr.3
  dist -adv тогда человек стоять -caus -0 -res -ss.cond.sim.cvb aff -0= irr= хороший -stat -ev -intr.3
  If one plants at that time, it would be good.
  Тогда надо посадить хорошо было бы.
 • AIS
  Tan id'eː qad'ir mər=anmə meːlə.
  ta -n id'eː qad'ir mə -r= anmə meːne.Y
  dist -adv now dp aff -0= simply vainly.Y
  dist -adv сейчас dp aff -0= ппросто vainly.Y
  Now it is simply in vain.
  Сейчас вот просто ни к чему.
 • AIS
  Taŋ, əə, mə=seureːl'əlŋaː tittə nimeγə tuŋ met Al'oːnkəpul, ee, Al'oːnkə qańin taːt pand'ə~rukunə leurələk?
  ta -ŋ əə mə= seg -R(ə) -l'əl -ŋa(m) tittə nime -γə tu -ŋ met Alenka.R -p(ul) ee Alenka.R qańin taːt pan -j(ə) ~sukun -lə leg -R(ə)lək
  dist -attr hesit aff= enter -tr -ev -tr.3pl 3pl.gen house -loc prox -attr 1sg Alenka.R -pl intj Alenka.R when so cop -s.ptcp ~nmlz -acc eat -ss.ant.cvb
  dist -attr hesit aff= войти -tr -ev -tr.3pl 3pl.gen дом -loc prox -attr 1sg Alenka.R -pl intj Alenka.R когда так cop -s.ptcp ~nmlz -acc есть -ss.ant.cvb
  They brought it into their house, my Alenka's family, but when did Alenka eat something like that?
  Это, занесли в свой дом, эти мои Алёнкины-то, но Алёнка когда такое ела-то?
 • VNT
  Ae.
  ae
  intj
  intj
  Uh-huh.
  А-а.
 • AIS
  Taːt mə=seureːl'əlŋaː, mə=kudereːl'əlŋaː.
  taːt mə= seg -R(ə) -l'əl -ŋa(m) mə= kude -R(ə) -l'əl -ŋa(m)
  so aff= enter -tr -ev -tr.3pl aff= lie -tr -ev -tr.3pl
  так aff= войти -tr -ev -tr.3pl aff= лежать -tr -ev -tr.3pl
  So, they brought it in, they laid it down.
  Так они занесли, положили.
 • AIS
  Lajan ičoːl'əlum, tite čaːqərńəil'əpul seurəjoːlpulgi qańinəgə [sen] moldaːl'əltəi l'eː.
  laja -n ičoː -l'əl -u -m tite sakhar.R -ń(ə) -j(ə) -l'ə -p(ul) seg -R(ə) -j -oːl -p(ul) -gi qańinəgə mol -R(ə) -l'əl -t(ə) -j l'eː
  back -adv look -ev -0 -tr.3 like sugar.R -vblz.propr -s.ptcp -pert -pl enter -tr -0 -res -pl -3 of.course rot -intr -ev -fut -intr.3 dp
  назад -adv смотреть -ev -0 -tr.3 любить sugar.R -vblz.propr -s.ptcp -pert -pl войти -tr -0 -res -pl -3 of.course rot -intr -ev -fut -intr.3 dp
  I later took a look, and the suggary ones (sc. tomatoes) that they had taken in had of course probably rotten down.
  Потом посмотрела, тот сахарные, которые занесли, конечно сгнило.
 • AIS
  Pojoːd'ə~rukunək daγi.
  poi -oːl -j(ə) ~sukun -ə -k daγi
  many -stat -s.ptcp ~nmlz -0 -mod.pred probably
  много -stat -s.ptcp ~nmlz -0 -mod.pred probably
  It was probably many of them.
  Наверно много.
 • VNT
  Tan, tan.
  ta -n ta -n
  dist -adv dist -adv
  dist -adv dist -adv
  Yes, yes.
  Так так.
 • AIS
  Met l'eː, mol l'eː, qańin leujoːll'əl?
  met l'eː mol l'eː qańin leg -j -oːl -l'əl
  1sg dp dp dp when eat -0 -res -ev(inter.3)
  1sg dp dp dp когда есть -0 -res -ev(inter.3)
  And I, what, when did she eat it?
  Я же, когда ела-то?
 • AIS
  Met engənəŋ əl=l'ejəŋ, əl=čoŋoləjəŋ, "Mol, köčeik mol", mod'əŋ.
  met engənə -ŋ əl= l'e -jə(ŋ) əl= čoŋolə -jə(ŋ) mol köčeik mol mon -jə(ŋ)
  1sg very -fc neg= be -neg.1sg neg= pity -neg.1sg dp dp dp say -intr.1sg
  1sg очень -fc neg= быть -neg.1sg neg= pity -neg.1sg dp dp dp сказать -intr.1sg
  I wasn't whatchamacallit, I wasn't too distressed, I said "Let it be".
  Я-то слишком не жалела. Пусть, сказала.
 • AIS
  Ee, qad'ir ten id'irə ten l'eŋudəγə tehemə/töhömə, ńidannujə, met peːnsijələk.
  ee qad'ir tu -n id'irə tu -n l'e -ŋu -dəγə ??? ńidannu -jə(ŋ) met pensija.R -lək
  intj dp prox -adv now prox -adv be -3pl -3ds.cvb ??? buy -intr.1sg 1sg pension.R -ins
  intj dp prox -adv сейчас prox -adv быть -3pl -3ds.cvb ??? buy -intr.1sg 1sg pension.R -ins
  Well now, they did it, and I bought it, from my pension.
  Вот сейчас, вот они сделали, я купила. На свою пенсию.
 • AIS
  Mit maːrqoːn mit peːnsijə buolla.
  mit moːrqoːn mit pensija.R buolla.Y
  1pl only 1pl pension.R dp.Y
  1pl only 1pl pension.R dp.Y
  We only have our pensions.
  У нас только наша пенсия.
 • VNT
  Taŋńə, l'eŋ, [o] ogursi eul'ə?
  ta -ŋńə l'e -ŋ ogurci.R eul'ə
  dist -n hesit -fc cucumbers.R not.be(neg.3)
  dist -n hesit -fc cucumbers.R не.быть(neg.3)
  And there are no cucumbers?
  А вот огурцов нету?
 • AIS
  Ergə, nemeŋoll'əlk əl=pulgəi.
  ergə neme -(ŋ)oll'əlk əl= pul -GAi
  intj what -nom.contr neg= come.out -intr.punct(neg.3)
  intj что -nom.contr neg= прийти.из -intr.punct(neg.3)
  Buah, nothing grew out.
  Фу, дрянь, ничего не проросло.
 • VNT
  Ee.
  ee
  intj
  intj
  Oh!
  Э-э!
 • AIS
  [naw] Elemdəi~ruk(un) mə=l'ei.
  * elemdə -j(ə) ~sukun mə= l'e -j
  * insignificant -s.ptcp ~nmlz aff= be -intr.3
  * insignificant -s.ptcp ~nmlz aff= быть -intr.3
  (Only) trifles are there.
  Пустяк есть.
 • AIS
  Mər=ögötəi, taŋńə nemeŋoll'əlk əl=pulgəi.
  mə -r= ögö -tə -j ta -ŋńə neme -(ŋ)oll'əlk əl= pul -GAi
  aff -0= stand -caus -tr.1pl dist -n what -nom.contr neg= come.out -intr.punct(neg.3)
  aff -0= стоять -caus -tr.1pl dist -n что -nom.contr neg= прийти.из -intr.punct(neg.3)
  We planted them, but nothing came out.
  Поставить-то мы попытались, но ничего не проросло.
 • VNT
  Aa.
  aa
  intj
  intj
  Uh-huh.
  А-а.
 • VNT
  Aa.
  aa
  intj
  intj
  Uh-huh.
  А-а.
 • AIS
  Teńi nemelə pulgəitəl?
  tu -Raː neme -lə pul -GAi -t(ə) -l
  prox -adv what -pred come.out -intr.punct -fut -sf
  prox -adv что -pred прийти.из -intr.punct -fut -sf
  What's going to grow here?
  Здесь что вырастет?
 • AIS
  Waːji "Lajan, lajan, lajan", čiː manŋudəγə...
  waːj laja -n laja -n laja -n čiː mon -ŋu -dəγə
  also back -adv back -adv back -adv people say -3pl -3ds.cvb
  тоже назад -adv назад -adv назад -adv народ сказать -3pl -3ds.cvb
  Again, as people said: "Later, later, later"...
  Опять же, "Потом, потом, потом", когда люди говорили...
 • AIS
  Könmə čiː [moi] olγiń qarčir mannull'əlŋi, əə, siter dien.
  könmə čiː moi olγiń qarči -r mon -nun -l'əl -ŋi əə sit.Y -Ar.Y die.Y -(A)n.Y
  other people hold entirely lie -ss.circ.cvb say -hab -ev -intr.3pl hesit ripen.Y -prs.ptc.Y say.Y -ss.pfv.cvb.Y
  другой народ держать entirely лежать -ss.circ.cvb сказать -hab -ev -intr.3pl hesit ripen.Y -prs.ptc.Y сказать.Y -ss.pfv.cvb.Y
  Some people just lie that it grows.
  Некоторые люди совсем обманывают, что растёт.
 • AIS
  Nemelə sitieγej qojutaːr weːjoːldə?
  neme -lə sit.Y -IAkh.Y -(t)A.Y -j khojutaː.Y -r weː -j -oːl -Rə
  what -pred ripen.Y -fut.Y -3sg.poss.Y -intr.3 be.late.Y -ss.circ.cvb do -0 -res -ss.cond.sim.cvb
  что -pred ripen.Y -fut.Y -3sg.poss.Y -intr.3 быть.late.Y -ss.circ.cvb делать -0 -res -ss.cond.sim.cvb
  What will ripen if it's done too late?
  Что созреет, если с опозданием сделаешь?
 • VNT
  Mm.
  mm
  intj
  intj
  Mm.
  Мм.
 • AIS
  Meːlə poγodən oroskuot.
  meːne.Y poγodə -ND oroskuot.Y
  vainly.Y money -gen expense.Y
  vainly.Y money -gen expense.Y
  Futile waste of money.
  Пустая трата денег.
 • VNT
  Tuŋ dukunγə eik, əə, əl=, əl=pulgəi, čiːγənə əl=pulgəi joːdəγənə ogursipulgi.
  tu -ŋ sukun -γə eik əə əl= əl= pul -GAi čiː -γənə əl= pul -GAi joːdəγənə ogurci.R -p(ul) -gi
  prox -attr year -loc dp hesit neg= neg= come.out -intr.punct(neg.3) people -loc.contr neg= come.out -intr.punct(neg.3) apparently cucumbers.R -pl -3poss
  prox -attr год -loc dp hesit neg= neg= прийти.из -intr.punct(neg.3) народ -loc.contr neg= прийти.из -intr.punct(neg.3) apparently cucumbers.R -pl -3poss
  This year, or, erm, it didn't grow, what didn't grow to anyone is apparently cucumbers.
  В этом году или... не созрело у людей, не созрели, кажется, огурцы.
 • VNT
  Mm.
  mm
  intj
  intj
  Mm.
  Мм.
 • AIS
  Ee, čiː, čiː taːt mannunŋi, əl=pulgəi, olγiń əl=pulgəi, manŋi, mm.
  ee čiː čiː taːt mon -nun -ŋi əl= pul -GAi olγiń əl= pul -GAi mon -ŋi mm
  intj people people so say -hab -intr.3pl neg= come.out -intr.punct(neg.3) entirely neg= come.out -intr.punct(neg.3) say -intr.3pl intj
  intj народ народ так сказать -hab -intr.3pl neg= прийти.из -intr.punct(neg.3) entirely neg= прийти.из -intr.punct(neg.3) сказать -intr.3pl intj
  Eh, people say so, it hasn't grown, it hasn't grown at all, they say, mm.
  Так люди сказали, не созрело, вообще не созрело, сказали.
 • VNT
  Mm.
  mm
  intj
  intj
  Mm.
  М-мм.
 • AIS
  Qoːdə l'eːl'əl dainə=nə?
  qoːdə l'e -l'əl dainə =(ND)ə
  how be -ev(inter.3) dp =contr
  как быть -ev(inter.3) dp =contr
  How come?
  Интересно, как это?
 • AIS
  Tan qad'ič, əl=pulgəi, olγiń əl=pulgəi.
  ta -n qaŃD'ə -uː -j əl= pul -GAi olγiń əl= pul -GAi
  dist -adv cold -stat -intr.3 neg= come.out(neg.3) -intr.punct(neg.3) entirely neg= come.out -intr.punct(neg.3)
  dist -adv холодный -stat -intr.3 neg= прийти.из(neg.3) -intr.punct(neg.3) entirely neg= прийти.из -intr.punct(neg.3)
  It was cold, it didn't grow out, it didn't come out at all.
  Было холодно, не созрело, вообще не созрело.
 • VNT
  Tan... mm.
  ta -n mm
  dist -adv intj
  dist -adv intj
  There... uh-huh.
  Вот...мм.
 • VNT
  Id'eː ten sakaːs əl=kelununi, haha?
  id'eː tu -n zakaz.R əl= kel(u) -nun -j haha
  now prox -adv order.R neg= come -hab -intr.3 laughter
  сейчас prox -adv приказать.R neg= прийти -hab -intr.3 laughter
  Do any orders currently come in, haha?
  А вот сейчас заказ приходит?
 • AIS
  Nemeγə?
  neme -γə
  what -loc
  что -loc
  For what?
  На что?
 • VNT
  Ten ind'əlγə=də nemeγə.
  tu -n iŋd'ə -l -γə =də neme -γə
  prox -adv sew -nmlz -loc =add what -loc
  prox -adv шить -nmlz -loc =add что -loc
  For sowing or something else.
  На шитьё или что-нибудь.
 • AIS
  Ae, ind'əlγə mər=ət=köll'əń, mər=iral'əń, mannunŋi, haha, mər=iral'əń.
  ae iŋd'ə -l -γə mə -r= ət= kel(u) -l'əl -j mə -r= iral'ə -l -j mon -nun -ŋi haha mə -r= iral'ə -l -j
  intj sew -nmlz -loc aff -0= irr= come -ev -intr.3 aff -0= heavy -stat -intr.3 say -hab -intr.3pl laughter aff -0= heavy -stat -intr.3
  intj шить -nmlz -loc aff -0= irr= прийти -ev -intr.3 aff -0= тяжелый -stat -intr.3 сказать -hab -intr.3pl laughter aff -0= тяжелый -stat -intr.3
  Oh, for sewing, I wish they (sc. orders) came, but it is expensive, they say, haha, it's expensive.
  На шитьё приходило бы, но слишком дорого, говорят, дорого.
 • VNT
  Aha.
  aha
  intj
  intj
  Uh-huh.
  Ага.
 • VNT
  Ee.
  ee
  intj
  intj
  Ee.
  Э-э.
 • VNT
  Mannunŋi.
  mon -nun -ŋi
  say -hab -intr.3pl
  сказать -hab -intr.3pl
  They say so.
  Говорят!
 • AIS
  Tittəl l'eː kapeikəγə qajïːllar, əə, ind'ələ.
  tittə -l l'eː kopejka.R -γə qajaː.Y -Ar.Y -LArA.Y əə iŋd'ə -lə
  3pl -nom dp kopeck.R -loc do.Y -prs.ptc.Y -pl.Y hesit sew -acc
  3pl -nom dp kopeck.R -loc делать.Y -prs.ptc.Y -pl.Y hesit шить -acc
  They calculate sewing to the last penny (lit. they do sewing in kopeck).
  Они же на копеечку считают шитьё.
 • VNT
  Ee.
  ee
  intj
  intj
  Eh.
  Э-э.
 • AIS
  Ind'ələ joːdəγənə čuŋdə-gudičiːnunŋaː tan anaːn pugočəd'ə~rukunək.
  iŋd'ə -lə joːdəγənə čuŋdə kude -jiː -nun -ŋa(m) ta -n anaːn pugočə -l -j(ə) ~sukun -ə -k
  sew -acc apparently mind lie -tr -hab -tr.3pl dist -adv very light -stat -s.ptcp ~nmlz -0 -mod.pred
  шить -acc apparently ум лежать -tr -hab -tr.3pl dist -adv очень свет -stat -s.ptcp ~nmlz -0 -mod.pred
  They apparently consider sewing to be a very easy job.
  Шитьё, кажется, думают, вот это, очень лёгкое дело.
 • VNT
  Mm.
  mm
  intj
  intj
  Mm.
  Мм.
 • AIS
  Joːdəγənə mannunŋi, tite, əə, tite [ir] urusujduːr kurduk sanïːllar qolobur, ten tuŋńə tittəilək əl=də=weːŋu diː.
  joːdəγənə mon -nun -ŋi tite əə tite urusujdaː.Y -Ar.Y kurduk.Y sanaː.Y -Ar.Y -LArA.Y kholobur.Y tu -n tu -ŋńə tittə -eilə(k) əl=də= weː -ŋu diː.Y
  apparently say -hab -intr.3pl like hesit like draw.Y -prs.ptc.Y like.Y think.Y -prs.ptc.Y -pl.Y for.example.Y prox -adv prox -n 3pl -ints neg=add= do -3pl(neg.3) dp.Y
  apparently сказать -hab -intr.3pl любить hesit любить draw.Y -prs.ptc.Y любить.Y think.Y -prs.ptc.Y -pl.Y for.example.Y prox -adv prox -n 3pl -ints neg=add= делать -3pl(neg.3) dp.Y
  They seem to say, like, like, they think it is, for instance, like drawing, and they themselves have never even tried it.
  Кажется говорят вот так, как рисование думают, на пример, а они сами это еще не делали.
 • VNT
  Mm.
  mm
  intj
  intj
  Mm.
  Мм.
 • AIS
  Taːt sanïːllar joːdəγənə.
  taːt sanaː.Y -Ar.Y -LArA.Y joːdəγənə
  so think.Y -prs.ptc.Y -pl.Y apparently
  так think.Y -prs.ptc.Y -pl.Y apparently
  They seem to think so.
  Так думают, кажется.
 • VNT
  Ee.
  ee
  intj
  intj
  Yeah.
  А-а.
 • AIS
  Əl=taːt pan buolla.
  əl= taːt pan buolla.Y
  neg= so cop(neg.3) dp.Y
  neg= так cop(neg.3) dp.Y
  It is not like that.
  Это не так же.
 • AIS
  Jamd'iboːd'ə ködeŋ, ködeŋ ind'eːnurəŋ waːji mə=l'eːnuni, əə, mə=jamd'aːnuni.
  jamd'i -b(uŋ)oːl -j(ə) köde -ŋ köde -ŋ iŋd'ə -nu -Rəŋ waːj mə= l'e -nun -j əə mə= jamd'i -Aː -nun -j
  ill -incl -s.ptcp person -fc person -fc sew -ipfv -ss.sim.cvb also aff= hesit -hab -intr.3 hesit aff= ill -inch -hab -intr.3
  больной -incl -s.ptcp человек -fc человек -fc шить -ipfv -ss.sim.cvb тоже aff= hesit -hab -intr.3 hesit aff= больной -inch -hab -intr.3
  A sickly person, if they sew, they again whatchamacallit, they get sick.
  Вот больной человек, человек когда шьёт, тоже начинает болеть.
 • AIS
  Əə, taːt qad'ir iːtnəŋ ind'eːnund'əŋ.
  əə taːt qad'ir iːt -(j)nə -ŋ iŋd'ə -nun -jə(ŋ)
  hesit so dp long -adv -fc sew -hab -intr.1sg
  hesit так dp длинный -adv -fc шить -hab -intr.1sg
  Uhm, that's how long I've been sewing.
  Вот так долго шью.
 • AIS
  Taŋńələ əl=cenalaːnunŋu [tə]
  ta -ŋńə -lə əl= cenit'.R -LA.Y -nun -ŋu
  dist -n -acc neg= appreciate.R -vblz.Y -hab -3pl(neg.3)
  dist -n -acc neg= appreciate.R -vblz.Y -hab -3pl(neg.3)
  They don't appreciate that.
  Это они не ценят.
 • AIS
  Oo, qoːdə l'eŋut tainə=nə idaraː?
  oo qoːdə l'e -ŋu -t(ə) dainə =(ND)ə ide -Raː
  intj how be -3pl -fut(inter.3) dp =contr later -adv
  intj как быть -3pl -fut(inter.3) dp =contr later -adv
  Oh, how will they be in the future?
  Как они будут в будущем?
 • AIS
  Tetqə mə=keluːnuni [s], l'eŋ?
  tet -γə mə= kel(u) -nun -j l'e -ŋ
  2sg -loc aff= come -hab -intr.3 hesit -fc
  2sg -loc aff= прийти -hab -intr.3 hesit -fc
  You get them, whatchamacallit (sc. order) [lit. They come to you]?
  Тебе приходит, это?
 • VNT
  Ten miriń...
  tu -n miriń
  prox -adv just
  prox -adv только
  Well, just...
  Вот, только что...
 • AIS
  Tet pugočəńiːrəŋ, [pugočə] engənə [pugočə] pugočəinəŋ tet weːnunmək.
  tet pugočə -ń(ə) -jiː -Rəŋ pugočə engənə pugočə pugočə -(j)nə -ŋ tet weː -nun -mək
  2sg light -intr -tr -ss.sim.cvb light very light light -adv -fc 2sg do -hab -tr.2sg
  2sg свет -intr -tr -ss.sim.cvb свет очень свет свет -adv -fc 2sg делать -hab -tr.2sg
  You require too little money for your work.
  Ты слишком дёшево делаешь.
 • VNT
  Mm.
  mm
  intj
  intj
  Mm.
  Мм.
 • VNT
  [mi mi] Miriń tuŋ čailəγə maːrqən apanəlaː zvonnaːm.
  * miriń tu -ŋ čailə -γə maːrqə -ND apanəlaː zvonit'.R -LA.Y -m
  * just prox -attr day -loc one -gen old.woman phone.R -vblz.Y -tr.3
  * только prox -attr день -loc один -gen старый.женщина phone.R -vblz.Y -tr.3
  Just today, an old woman phoned me.
  Только вот сегодня одна старуха звонила
 • VNT
  Tan [oː] öːd, öːd untik.
  ta -n öː -ND öː -ND unty.R -k
  dist -adv child -gen child -gen fur.boot.pl.R -mod.pred
  dist -adv ребенок -gen ребенок -gen мех.сапог.pl.R -mod.pred
  That's children's fur boots.
  Это детские унты.
 • AIS
  Ee.
  ee
  intj
  intj
  Uh-huh.
  Э-э.
 • AIS
  Aa, öːn untəski, ee.
  aa öː -ND untočki.R ee
  intj child -gen fur.boot.dim.pl.R intj
  intj ребенок -gen мех.сапог.dim.pl.R intj
  Oh, children's fur boots, yeah.
  Аа детские унтечки, э-э.
 • VNT
  Mm.
  mm
  intj
  intj
  Mm.
  М-м.
 • AIS
  Ehe.
  ee
  intj
  intj
  Uh-huh.
  Эхэ.
 • VNT
  Taːt l'e taŋ...
  taːt l'e ta -ŋ
  so hesit dist -attr
  так hesit dist -attr
  And, that, so...
  Вот, так, это...
 • AIS
  Taːt...
  taːt
  so
  так
  So...
  Так...
 • AIS
  Qabun qas l'eγə weːnunumk?
  qabu -ND qas.Y l'e -γə weː -nun -u -mk
  how.many -gen how.much.Y hesit -loc other -hab -0 -tr.2pl
  как.много -gen как.много.Y hesit -loc другой -hab -0 -tr.2pl
  For how much (sc. money) do you do that?
  За сколько делаете?
 • AIS
  Taŋ, tit kedelγət weːnunumk?
  ta -ŋ tit kedel -γət weː -nun -u -mk
  dist -attr 2pl body -abl do -hab -0 -tr.2pl
  dist -attr 2pl body -abl делать -hab -0 -tr.2pl
  Do you make them from your material (lit. from yourselves)?
  Вы из своего материала делаете?
 • AIS
  E.
  e
  intj
  intj
  Eh.
  Э.
 • VNT
  Tudel l'e eul'ə, tudel l'egi, arantigi eul'eːl'əl, metqə mə=l'ei.
  tude -l l'e eul'ə tude -l l'e -gi ranty.R -gi eul'ə -l'əl met -γə mə= l'e -j
  3sg -nom hesit not.be(neg.3) 3sg -nom hesit -3poss welt.pl.R -3poss not.be -ev(neg.3) 1sg -loc aff= be -intr.3
  3sg -nom hesit не.быть(neg.3) 3sg -nom hesit -3poss welt.pl.R -3poss не.быть -ev(neg.3) 1sg -loc aff= быть -intr.3
  She, erm, it isn't, she doesn't have whatchamacallit, welts, and I do.
  У неё (позвонившей старухи) рантов нет, у меня есть.
 • AIS
  Ee.
  ee
  intj
  intj
  Uh-huh.
  Э-э!
 • AIS
  Ehe, sjo, sjo.
  ee vse.R vse.R
  intj all.R all.R
  intj весь.R весь.R
  Yes, that's it.
  Эхэ, все, все.
 • VNT
  Taːt l'er...
  taːt l'e -r
  so be -ss.circ.cvb
  так быть -ss.circ.cvb
  Therefore...
  Из-за того...
 • VNT
  Otut tördüs rasmeːr, mod'əŋ l'eː...
  otut.Y tördüs.Y razmer.R mon -jə(ŋ) l'eː
  thirty.Y fourth.Y size.R say -intr.1sg dp
  thirty.Y fourth.Y size.R сказать -intr.1sg dp
  Size thirty four, and I said...
  34 размер сказал,
 • AIS
  Aha.
  aha
  intj
  intj
  Uh-huh.
  Аха
 • VNT
  Tïːsəčələ əl=peleːt, mod'əŋ.
  tysjača.R -lə əl= pel -eː -t(ə) mon -jə(ŋ)
  thousand.R -acc neg= reach -tr -fut(neg.3) say -intr.1sg
  ттысяча.R -acc neg= достичь -tr -fut(neg.3) сказать -intr.1sg
  It will be less than thousand, I said.
  Меньше тысячи будет, сказал.
 • AIS
  Aa, aha.
  aa aha
  intj intj
  intj intj
  Yeah, uh-huh.
  А-а, аха.
 • VNT
  Öːll'ək l'eː.
  öː -ND -l'ə -k l'eː
  child -gen -pert -mod.pred dp
  ребенок -gen -pert -mod.pred dp
  It's children's (sc. boots).
  Детские же.
 • VNT
  Aa, l'el, "Köčeik", mani, əə, aujaːγəndə mə=kečitəm.
  aa l'e -l köčeik mon -j əə aujaː -(laː)GV(rə) -də mə= keči -t(ə) -m
  intj hesit -nmlz dp say -intr.3 hesit evening -n -3poss.gen aff= bring -fut -tr.3
  intj hesit -nmlz dp сказать -intr.3 hesit вечер -n -3poss.gen aff= принести -fut -tr.3
  Uh-huh, erm, "OK", she said, she would bring it in the evening.
  Ладно, сказала, вечером принесёт.
 • AIS
  Öːll'ək l'eː!
  öː -ND -l'ə -k l'eː
  child -gen -pert -mod.pred dp
  ребенок -gen -pert -mod.pred dp
  It's children's boots!
  Детские же!
 • AIS
  Ae.
  ae
  intj
  intj
  Uh-huh.
  Э-э.
 • AIS
  Ae.
  ae
  intj
  intj
  Uh-huh.
  Э-э.
 • AIS
  Otut tördüs tetqə, otut tördüs mə=l'ei buolla?
  otut.Y tördüs.Y tet -γə otut.Y tördüs.Y mə= l'e -j buolla.Y
  thirty.Y fourth.Y 2sg -loc thirty.Y fourth.Y aff= be -intr.3 dp.Y
  thirty.Y fourth.Y 2sg -loc thirty.Y fourth.Y aff= быть -intr.3 dp.Y
  You do have the size thirty four, right?
  У тебя же 34-й есть, да?
 • AIS
  Ee.
  ee
  intj
  intj
  Yeah.
  А-а.
 • AIS
  Qabun sukun-mal'γəlńəid öːńə?
  qabu -ND sukun mol'γəl -ń(ə) -j(ə) -ND öː -ń(ə)
  how.many -gen year joint -vblz.propr -s.ptcp -gen child -vblz.propr
  как.много -gen год сустав -vblz.propr -s.ptcp -gen ребенок -vblz.propr
  How old is her child (lit. she has a child that is how old)?
  Сколько лет ребёнку?
 • VNT
  Aha.
  aha
  intj
  intj
  Uh-huh.
  А-а.
 • VNT
  Əl=kuril'iːjəŋ, oskoːləγə seul'əltəi daγi.
  əl= kuril' -jiː -jə(ŋ) škola.R -γə seg -l'əl -t(ə) -j daγi
  neg= know -tr -neg.1sg school.R -loc enter -ev -fut -intr.3 probably
  neg= know -tr -neg.1sg школа.R -loc войти -ev -fut -intr.3 probably
  I don't know, I think she's going to school already.
  Не знаю,вот только в школу пошла, наверное
 • AIS
  Ee.
  ee
  intj
  intj
  Uh-huh.
  Э-э.
 • VNT
  Taːt l'er otut tüörtlə daγi.
  taːt l'e -r otut.Y tüört.Y -lə daγi
  so be -ss.circ.cvb thirty.Y four.Y -pred probably
  так быть -ss.circ.cvb thirty.Y четыре.Y -pred probably
  That's why it is thirty four.
  поэтому 34-й, наверное.
 • AIS
  Ed'e-d'əgə-čəi! Ehe, sjo, sjo.
  ed'e -d'əGə -čəi ee vse.R vse.R
  intj -intj -intj intj all.R all.R
  intj -intj -intj intj весь.R весь.R
  Oh, yeah! So it is.
  Ох, да! Все.
 • VNT
  Met l'eː [ti] tidaː mad'əŋ, otut behisqə gitńər öːll'ə ŋolγən.
  met l'eː tide tide -Raː mon -jə(ŋ) otut.Y behis.Y -γə kitńə -r öː -ND -l'ə (ŋ)ol -γən
  1sg dp invis invis -adv say -intr.1sg thirty.Y fifth.Y -loc up.to -s.pred child -gen -pert cop -hort.3
  1sg dp invis invis -adv сказать -intr.1sg thirty.Y fifth.Y -loc вверх.к -s.pred ребенок -gen -pert cop -hort.3
  I have said long ago, I'll count (all) up to size thirty five as children's (sc. shoes).
  Я давно сказал, что до 35-го размера будет детская (обувь).
 • AIS
  Ehe.
  ee
  intj
  intj
  Uh-huh.
  Аха.
 • VNT
  Otut behisqət, mm, čomu~rukun, əə, [m ma] jaunoː, čomu köde dite ŋolγən.
  otut.Y behis.Y -γət mm čomo ~sukun əə jaunə -oː čomo köde tite (ŋ)ol -γən
  thirty.Y fifth.Y -abl intj big ~nmlz hesit all -o.pred big person like cop -hort.3
  thirty.Y fifth.Y -abl intj большой ~nmlz hesit весь -o.pred большой человек любить cop -hort.3
  Starting with thirty five, uhm, grown up, erm, all, then it should count as grown up man.
  Больше 35 взрослый, все, будет как взрослый.
 • AIS
  Ehe, taŋ, čamu ködeŋiń qabun [sa] wol'aγə l'eːnunmək?
  ee ta -ŋ čomo köde -ŋiń qabu -ND wal'a -γə l'e -nun -mək
  intj dist -attr big person -dat how.many -gen price -loc be -hab -tr.2sg
  intj dist -attr большой человек -dat как.много -gen price -loc быть -hab -tr.2sg
  Eh, and for what price do you make (sc. shoes) for grown ups?
  А взрослому человеку за какую плату делаешь?
 • VNT
  Taŋ əl=arantičoːn tisčə.
  ta -ŋ əl= ranty.R -čoːn tysjača.R
  dist -attr neg= welt.pl.R -priv thousand.R
  dist -attr neg= welt.pl.R -priv ттысяча.R
  So, without welts, one thousand.
  Без рантов – 1000.
 • AIS
  Ee, mər=amuč, mər=amuč, taːt weːk, weːk.
  ee mə -r= ama -oːl -j mə -r= ama -oːl -j taːt weː -k weː -k
  intj aff -0= good -stat -intr.3 aff -0= good -stat -intr.3 so do -imp.2 do -imp.2
  intj aff -0= хороший -stat -intr.3 aff -0= хороший -stat -intr.3 так делать -imp.2 делать -imp.2
  Ah, good, good, just do it like that.
  Хорошо, хорошо, так делай.
 • VNT
  Tan arantipulgi buollaːnə, tan, kid ustoː.
  ta -n ranty.R -p(ul) -gi buollaγïna.Y ta -n ki -ND sto.R
  dist -adv welt.pl.R -pl -3poss dp.Y dist -adv two -gen hundred.R
  dist -adv welt.pl.R -pl -3poss dp.Y dist -adv два -gen стоянка.R
  Welts cost, erm, two hundred.
  Ранты стоят 200.
 • AIS
  Ee, ehe, taːt, taːt, mər=amuč.
  ee ee taːt taːt mə -r= ama -oːl -j
  intj intj so so aff -0= good -stat -intr.3
  intj intj так так aff -0= хороший -stat -intr.3
  Uh-huh, yeah, that's good.
  Так, так, хорошо.
 • VNT
  Mm.
  mm
  intj
  intj
  Mm.
  Мм.
 • AIS
  Ee, tite...
  ee tite
  intj like
  intj любить
  Uhm, so...
  Э-э, так...
 • VNT
  Aranti anaːn seneńd'əi~rukunək.
  ranty.R anaːn cena.R -ń(ə) -j(ə) ~sukun -ə -k
  welt.pl.R very price.R -vblz.propr -s.ptcp ~nmlz -0 -mod.pred
  welt.pl.R очень price.R -vblz.propr -s.ptcp ~nmlz -0 -mod.pred
  Welts are quite expensive things.
  Ранты тоже дорого ценятся.
 • AIS
  L'eː, l'eː, [asï as] qaːličə~rukunək.
  l'eː l'eː qaːlə -uː -j(ə) ~sukun -ə -k
  dp dp formidable -stat -s.ptcp ~nmlz -0 -mod.pred
  dp dp formidable -stat -s.ptcp ~nmlz -0 -mod.pred
  Yes, yes, great things.
  Да, да, круто.
 • VNT
  Mm.
  mm
  intj
  intj
  Mm.
  Мм.
 • AIS
  Aduŋ, l'eŋ, qoqun-kurčiːl'əlut?
  adu -ŋ l'e -ŋ qaqu -ND kur -čiː -l'əl -u -t(ə)
  vis -attr hesit -fc how.big -gen act -intr.punct -ev -0 -fut(intr.3)
  vis -attr hesit -fc как.большой -gen act -intr.punct -ev -0 -fut(intr.3)
  That thingo, how expensive has it become?
  Это самое, стоимость сколько стала?
 • AIS
  Tainə=nə met wajidə, l'eŋ aduŋ, Jakuskəiγət aduŋ med'oːldə pugočəd'ə~rukun ŋoll'əń.
  dainə =(ND)ə met wajidə l'e -ŋ adu -ŋ Jakutsk.R -γət adu -ŋ meŃD' -oːl -Rə pugočə -l -j(ə) ~sukun (ŋ)ol -l'əl -j
  dp =contr 1sg still hesit -fc vis -attr Yakutsk.R -abl vis -attr take -res -ss.cond.sim.cvb light -stat -s.ptcp ~nmlz cop -ev -intr.3
  dp =contr 1sg все:еще hesit -fc vis -attr Yakutsk.R -abl vis -attr взять -res -ss.cond.sim.cvb свет -stat -s.ptcp ~nmlz cop -ev -intr.3
  Interestingly, I still, erm, if one buys them in Yakutsk, it is cheaper.
  Вообще-то, я, если взять в Якутске, дешёвые, оказывается.
 • VNT
  Ei, aduŋ, aduŋ, l'eγət...
  ei adu -ŋ adu -ŋ l'e -γət
  intj vis -attr vis -attr hesit -abl
  intj vis -attr vis -attr hesit -abl
  Eh, whatsitsname, from there...
  Э-эй, это, это, вот...
 • AIS
  Taŋńələ čaunurəŋ Gad'ir atïːlïːllar.
  ta -ŋńə -lə čoγ -nu -Rəŋ qad'ir atïːlaː.Y -Ar.Y -LArA.Y
  dist -n -acc cut -ipfv -ss.sim.cvb dp sell.Y -prs.ptc.Y -pl.Y
  dist -n -acc резать -ipfv -ss.sim.cvb dp продать.Y -prs.ptc.Y -pl.Y
  It is cut and sold (sc. there).
  Это (шкуру) они режут и продают.
 • VNT
  Baraqoːlkəγə?
  barakholka.R -γə
  flea.market.R -loc
  flea.market.R -loc
  At the flea market?
  На барахолке?
 • AIS
  Baraqoːlkəγə.
  barakholka.R -γə
  flea.market.R -loc
  flea.market.R -loc
  At the flea market.
  На барахолке.
 • VNT
  Ee.
  ee
  intj
  intj
  Mh-mm.
  Э-э.
 • AIS
  Maːrqənl'ə, l'en, ličeːn, kerewən ličeːn sawatəgəll'ə id'irə mər=iral'əmul'əltəi.
  maːrqə -ND -l'ə l'e -ND ličeː -ND korova.R -ND ličeː -ND sawa -t(ə)gə -ND -l'ə id'irə mə -r= iral'ə -mu -l'əl -t(ə) -j
  one -gen -pert hesit -gen reindeer.bull -gen cow.R -gen reindeer.bull -gen hide -aug -gen -pert now aff -0= heavy -stat.inch -ev -fut -intr.3
  один -gen -pert hesit -gen олень.бык -gen корова.R -gen олень.бык -gen прятать -aug -gen -pert сейчас aff -0= тяжелый -stat.inch -ev -fut -intr.3
  One, erm, bull, bovine bull hide has now probably got more expensive.
  Одна бычья шкура сейчас подорожала наверное.
 • VNT
  Mm.
  mm
  intj
  intj
  Mm.
  Мм.
 • AIS
  Taŋnigi, dvi tisəčə sidmoːj gokqə, əə, taŋnigi paltəraː tïhïːnčə maːrqən kerewən ličeːn sawatəgə, amalwoːd'əd-rukun.
  taŋnigi dve.R tysjača.R sedmoj.R god.R -γə əə taŋnigi poltora.R tïhïːnča.Y maːrqə -ND korova.R -ND ličeː -ND sawa -t(ə)gə amalə -wə -oːl -j(ə) -ND -sukun
  then two.f.R thousand.R seventh.R year.R -loc hesit then one.and.half.R thousand.Y one -gen cow.R -gen reindeer.bull -gen hide -aug process.hides -intr -res -s.ptcp -gen -nmlz
  тогда два.f.R ттысяча.R seventh.R год.R -loc hesit тогда один.and.half.R ттысяча.Y один -gen корова.R -gen олень.бык -gen прятать -aug process.hides -intr -res -s.ptcp -gen -nmlz
  Then, in two thousand and seven, erm, then one bovine bull's hide was a thousand and a half, a processed hide.
  Тогда, в 2007 году, тогда 1500 одна бычью шкура, выделанная.
 • VNT
  Mm.
  mm
  intj
  intj
  Mm.
  Мм.
 • VNT
  Aa.
  aa
  intj
  intj
  Uh-huh.
  А-а.
 • AIS
  Mər=amuč diː.
  mə -r= ama -oːl -j diː.Y
  aff -0= good -stat -intr.3 dp.Y
  aff -0= хороший -stat -intr.3 dp.Y
  That's good.
  Хорошо же.
 • VNT
  Anï, taŋ, ličeːll'ə engənəŋ kötinəi daγi?
  anï.Y ta -ŋ ličeː -ND -l'ə engənə -ŋ köti -n(ə) -j daγi
  now.Y dist -attr reindeer.bull -gen -pert very -fc thick -stat -intr.3 probably
  сейчас.Y dist -attr олень.бык -gen -pert очень -fc толстый -stat -intr.3 probably
  But look, the bull (sc. hide) is too thick, isn't it?
  Ну, это, бычья слишком толстая, наверное?
 • AIS
  Engənəŋ əl=kötinə.
  engənə -ŋ əl= köti -n(ə)
  very -fc neg= thick -stat(neg.3)
  очень -fc neg= толстый -stat(neg.3)
  It is not too thick.
  Не слишком толстая.
 • AIS
  Ariməŋol anaːn amuč.
  arimə -(ŋ)ol anaːn ama -oːl -j
  foot -ess very good -stat -intr.3
  ступня -ess очень хороший -stat -intr.3
  It is very good for the shoe soles.
  На подошву очень хорошая.
 • VNT
  Aa.
  aa
  intj
  intj
  Uh-huh.
  А-а.
 • VNT
  Aa, ariməŋol.
  aa arimə -(ŋ)ol
  intj foot -ess
  intj ступня -ess
  Oh, for the soles.
  А-а, на подошву.
 • AIS
  Ariməŋol.
  arimə -(ŋ)ol
  foot -ess
  ступня -ess
  For the soles.
  На подошву.
 • AIS
  Ee, aduŋ, [ad] l'e, ariməŋol buolla, aduŋ l'e, aranti buolla, arantiŋol anaːn amuč.
  ee adu -ŋ l'e arimə -(ŋ)ol buolla.Y adu -ŋ l'e ranty.R buolla.Y ranty.R -(ŋ)ol anaːn ama -oːl -j
  intj vis -attr hesit foot -ess dp.Y vis -attr hesit welt.pl.R dp.Y welt.pl.R -ess very good -stat -intr.3
  intj vis -attr hesit ступня -ess dp.Y vis -attr hesit welt.pl.R dp.Y welt.pl.R -ess очень хороший -stat -intr.3
  Also, erm, for soles, and erm, welts, it's very good for welts.
  Это на подошву, и на ранты очень хорошо.
 • VNT
  Aa, arantigin, aa.
  aa ranty.R -gin aa
  intj welt.pl.R -3poss.obl intj
  intj welt.pl.R -3poss.obl intj
  Oh, for the soles, yeah.
  А-а, ранты.
 • AIS
  Taŋńə id'eː mər=iral'əmul'əltəi, met anγən jöːt l'eː elemdər, anγən=də jöːt.
  ta -ŋńə id'eː mə -r= iral'ə -mu -l'əl -t(ə) -j met alγən jöː -t(ə) l'eː elemdər alγən =də jöː -t(ə)
  dist -n now aff -0= heavy -stat.inch -ev -fut -intr.3 1sg hort see -fut(tr.1sg) dp dp hort =add see -fut(tr.1sg)
  dist -n сейчас aff -0= тяжелый -stat.inch -ev -fut -intr.3 1sg hort видеть -fut(tr.1sg) dp dp hort =add видеть -fut(tr.1sg)
  That's probably become more expensive now, but let me see, let me see.
  Это наверное подорожало сейчас, я посмотрю, посмотрю.
 • VNT
  Mm.
  mm
  intj
  intj
  Mm.
  Мм.
 • VNT
  Mm.
  mm
  intj
  intj
  Mm.
  Мм.
 • VNT
  Aa, tadaːt, əə, zvonnaːnaːlγə met poγodəŋ ət=pöčesəiŋ.
  aa ta -Raː -t əə zvonit'.R -LA.Y -naː -lγə met poγodə -ŋ ət= pöče -sAi -ŋ
  intj dist -adv -adv.abl hesit phone.R -vblz.Y -inch -1/2sg.ds.cvb 1sg money -fc irr= send -tr.punct -tr.1sg
  intj dist -adv -adv.abl hesit phone.R -vblz.Y -inch -1/2sg.ds.cvb 1sg money -fc irr= послать -tr.punct -tr.1sg
  Aha, well then, when you give me a call, I could send (sc. you) the money (sc. he assumes that AIS is going to Yakutsk and can get him hides from the flea market).
  Потом как позвонишь, я деньги отправил бы.
 • AIS
  L'eː, l'eː, l'eː, l'eː, anγən jöːt met.
  l'eː l'eː l'eː l'eː alγən jöː -t(ə) met
  dp dp dp dp hort see -fut(tr.1sg) 1sg
  dp dp dp dp hort видеть -fut(tr.1sg) 1sg
  Yes, yes, yes, yes, let me see.
  Да, да, попробую посмотрю.
 • VNT
  Mm.
  mm
  intj
  intj
  Mm.
  Мм.
 • AIS
  Taŋ jeːlgər aranti, taŋ ličeːn, əə, sawa.
  ta -ŋ jeːl -(laː)GVr ranty.R ta -ŋ ličeː -ND əə sawa
  dist -attr far -adv.loc welt.pl.R dist -attr reindeer.bull -gen hesit hide
  dist -attr далеко -adv.loc welt.pl.R dist -attr олень.бык -gen hesit прятать
  Futher there are welts, then also bull hide.
  Там ранты, бычья шкура.
 • AIS
  Spisjaːlnə zakaːstaːtəmək buolla, [men] "Batčaγə mə=költəjəŋ, met ličeːn sawa metiń l'ek [mon], l'eŋik" mantəjək, tetqə an eul'ədəγənə.
  specijal'no.R zakaz.R -LA.Y -t(ə) -mək buolla.Y bačča.Y -γə mə= kel(u) -t(ə) -jə(ŋ) met ličeː -ND sawa met -i -ń l'e -k l'e -ŋi -k mon -t(ə) -jək tet -γə adu -n eul'ə -dəγənə
  specifically.R order.R -vblz.Y -fut -tr.2sg dp.Y so.much.Y -loc aff= come -fut -intr.1sg 1sg reindeer.bull -gen hide 1sg -0 -def.dat be -imp.2 be -pl -imp.2 say -fut -intr.2sg 2sg -loc vis -adv not.be -3ds.cond.cvb
  specifically.R приказать.R -vblz.Y -fut -tr.2sg dp.Y так.много.Y -loc aff= прийти -fut -intr.1sg 1sg олень.бык -gen прятать 1sg -0 -def.dat быть -imp.2 быть -pl -imp.2 сказать -fut -intr.2sg 2sg -loc vis -adv не.быть -3ds.cond.cvb
  You must order it specifically, you must say "I'll come at this or that time, you prepare a bull hide for me", if you don't have one.
  Специально же закажешь, и скажешь, Я в это время приеду, мне сделаете бычью шкуру, если у тебя нету.
 • VNT
  Mmh.
  mmh
  mm-h
  mm-h
  Mh-mm.
  Ммх.
 • VNT
  Anï, aduŋ, manŋi diː, taŋ, l'eγə...
  anï.Y adu -ŋ mon -ŋi diː.Y ta -ŋ l'e -γə
  now.Y vis -attr say -intr.3pl dp.Y dist -attr hesit -loc
  сейчас.Y vis -attr сказать -intr.3pl dp.Y dist -attr hesit -loc
  They said that, there, erm...
  Сказали же, в этом самом...
 • AIS
  Saqabultqə.
  Sakhabult.Y -γə
  Sakhabult.Y -loc
  Sakhabult.Y -loc
  In "Sakhabult".
  В «Сахабулте».
 • AIS
  Ee, nemoːl ködeŋ(iń) belem?
  ee neme -(ŋ)ol köde -ŋiń belem.Y
  intj what -ess person -dat ready.Y
  intj что -ess человек -dat ready.Y
  Eh, why would one need ready-made ones?
  Зачем человеку готовое?
 • VNT
  [bele] Belem l'e, l'eːnunŋi.
  * belem.Y l'e l'e -nun -ŋi
  * ready.Y hesit be -hab -intr.3pl
  * ready.Y hesit быть -hab -intr.3pl
  They are ready-made.
  Готовые есть.
 • AIS
  Ee, [be] belem mər=ət=amuč l'eː.
  ee belem.Y mə -r= ət= ama -oːl -j l'eː
  intj ready.Y aff -0= irr= good -stat -intr.3 dp
  intj ready.Y aff -0= irr= хороший -stat -intr.3 dp
  Oh, it would be good if they're ready-made.
  А-а, готовое, хорошо было бы.
 • VNT
  Aa, taŋ, taːt sakaːstaːnunŋaː, Jakuskəiγət, aa.
  aa ta -ŋ taːt zakaz.R -LA.Y -nun -ŋa(m) Jakutsk.R -γət aa
  intj dist -attr so order.R -vblz.Y -hab -tr.3pl Yakutsk.R -abl intj
  intj dist -attr так приказать.R -vblz.Y -hab -tr.3pl Yakutsk.R -abl intj
  Yeah, that's how one orders it, from Yakutsk, yeah.
  Так заказывают, из Якутска.
 • AIS
  Aa, sakaːstaːnunl'əlŋaː.
  aa zakaz.R -LA.Y -nun -l'əl -ŋa(m)
  intj order.R -vblz.Y -hab -ev -tr.3pl
  intj приказать.R -vblz.Y -hab -ev -tr.3pl
  Uh-huh, one seems to order it.
  Оказывается, заказывают!
 • AIS
  Anγən...
  alγən
  hort
  hort
  Let's...
  Давай...
 • AIS
  Anγən, anγən sakaːstaːt elemdər.
  alγən alγən zakaz.R -LA.Y -t(ə) elemdər
  hort hort order.R -vblz.Y -fut dp
  hort hort приказать.R -vblz.Y -fut dp
  Let me try to order it.
  Попробую закажу.
 • VNT
  Mə=kečinunŋaː, tan [me] mə=mond'əli [...] aduŋ aranti.
  mə= keči -nun -ŋa(m) ta -n mə= mon -j(ə)li adu -ŋ ranty.R
  aff= bring -hab -tr.3pl dist -adv aff= say -intr.1pl vis -attr welt.pl.R
  aff= принести -hab -tr.3pl dist -adv aff= сказать -intr.1pl vis -attr welt.pl.R
  They bring it, we say [...] those welts.
  Приносят, мы говорим [...] ранты.
 • AIS
  Ehe, ee, aduŋ [baruq] baraqoːlkəγə l'ejoːldə [iː] iral'əmustələk l'eːnunŋaː.
  ee ee adu -ŋ barakholka.R -γə l'e -j -oːl -Rə iral'ə -mu -s(ə) -R(ə)lək l'e -nun -ŋa(m)
  intj intj vis -attr flea.market.R -loc be -0 -res -ss.cond.sim.cvb heavy -stat.inch -caus -ss.ant.cvb be -hab -tr.3pl
  intj intj vis -attr flea.market.R -loc быть -0 -res -ss.cond.sim.cvb тяжелый -stat.inch -caus -ss.ant.cvb быть -hab -tr.3pl
  Uh-huh, and there, when they do it on the flea market, they make it more expensive.
  Эхэ, вот, на барахолке цену подороже делают.
 • AIS
  Ee.
  ee
  intj
  intj
  Uh-huh.
  Э-э.
 • VNT
  Au!
  au
  intj
  intj
  Oh!
  А-а.
 • AIS
  Tan ürdütten l'eγə, mə=leml'ətəi, mə=leml'ətəi.
  ta -n ürüt.Y -(t)IttAn.Y l'e -γə mə= leml'ə -t(ə) -j mə= leml'ə -t(ə) -j
  dist -adv upper.side.Y -abl.3sg.poss hesit -loc aff= well -fut -intr.3 aff= well -fut -intr.3
  dist -adv upper.сторона.Y -abl.3sg.poss hesit -loc aff= хорошо -fut -intr.3 aff= хорошо -fut -intr.3
  And if it's further up there (sc. in the leather manufacture close to the flea market), then it's good, it's good.
  А если там на месте, то нормально будет.
 • VNT
  Au!
  au
  intj
  intj
  Oh!
  Ау!
 • AIS
  Belem ŋodəγənə dele amoːtəi=də, tet belemlək [em] mə=l'emək.
  belem.Y (ŋ)ol -dəγənə dele.Y ama -oːl -t(ə) -j =də tet belem.Y -lək mə= l'e -mək
  ready.Y cop -3ds.cond.cvb sufficient.Y good -stat -fut -intr.3 =add 2sg ready.Y -ins aff= be -tr.2sg
  ready.Y cop -3ds.cond.cvb sufficient.Y хороший -stat -fut -intr.3 =add 2sg ready.Y -ins aff= быть -tr.2sg
  When they are ready-made, it will be quite good, too, you did make (sc. shoes) with ready-made (sc. welts).
  Когда готовые, как же будет хорошо, готовыми рантами сделал.
 • VNT
  Aa.
  aa
  intj
  intj
  Uh-huh.
  А-а!
 • VNT
  Ee, l'e, taŋ könmədəγə belem mə=kečinunŋaː teńi.
  ee l'e ta -ŋ könmədəγə belem.Y mə= keči -nun -ŋa(m) tu -Raː
  intj hesit dist -attr sometimes ready.Y aff= bring -hab -tr.3pl prox -adv
  intj hesit dist -attr sometimes ready.Y aff= принести -hab -tr.3pl prox -adv
  Oh, yeah, they sometimes bring the ready-made ones here.
  Иногда готовые приносят здесь.
 • AIS
  Ee!
  ee
  intj
  intj
  Mh-mm.
  Э-э-э.
 • VNT
  Monŋi..., "Qadaːt nuːmk?" monulγənə, "Aa, Jakuskəiγət sakaːstaːj", monnunŋi.
  mon -ŋi qa -Raː -t nug -mk mon -u -lγənə aa Jakutsk.R -γət zakaz.R -LA.Y -j mon -nun -ŋi
  say -intr.3pl qu -adv -adv.abl find -tr.2pl say -0 -1/2sg.ds.cond.cvb intj Yakutsk.R -abl order.R -vblz.Y -tr.1pl say -hab -intr.3pl
  сказать -intr.3pl qu -adv -adv.abl найти -tr.2pl сказать -0 -1/2sg.ds.cond.cvb intj Yakutsk.R -abl приказать.R -vblz.Y -tr.1pl сказать -hab -intr.3pl
  They say..., when I ask them "Where did you find it?", they say "Oh, we ordered it from Yakutsk".
  Говорят...Когда я говорю, откуда это у вас, отвечают, с Якутска заказали.
 • AIS
  Ei, mər=amoːl'əń qata, oččoγə sakaːstaːt.
  ei mə -r= ama -oːl -l'əl -j khata.Y oččoγo.Y zakaz.R -LA.Y -t(ə)
  intj aff -0= good -stat -ev -intr.3 dp.Y then.Y order.R -vblz.Y -fut(tr.1sg)
  intj aff -0= хороший -stat -ev -intr.3 dp.Y тогда.Y приказать.R -vblz.Y -fut(tr.1sg)
  That seems good, then I'll order it.
  Хорошо, тогда закажу.
 • AIS
  Aksiːńə qańin kelut?
  Aksin'ja.R qańin kel(u) -t(ə)
  Aksin'ya.R when come -fut(inter.3)
  Aksin'ya.R когда прийти -fut(inter.3)
  When is Akinya coming?
  Аксинья когда приедет?
 • VNT
  Mə=köll'əń diː, haha.
  mə= kel(u) -l'əl -j diː.Y haha
  aff= come -ev -intr.3 dp.Y laughter
  aff= прийти -ev -intr.3 dp.Y laughter
  She's apparently already here, haha.
  Приехала, оказывается.
 • VNT
  Aujaː qad'ir möriŋ.
  aujaː qad'ir mör -jiː -ŋ
  yesterday dp hear -tr -tr.1sg
  yesterday dp слышать -tr -tr.1sg
  I've only heard it yesterday.
  Я вчера только узнал.
 • AIS
  An amoːγələdə!
  adu -n ama -oːl -Gə -lədə
  vis -adv good -stat -intr -ints
  vis -adv хороший -stat -intr -ints
  Oh, that's great!
  А-а, как хорошо.
 • AIS
  Ee!
  ee
  intj
  intj
  Yeah.
  Э-э-э.
 • AIS
  Əl=eurə [köld'ə]?
  əl= eurə
  neg= walk(neg.3)
  neg= идти(neg.3)
  She hasn't come (sc. to you yet)?
  Она ещё не приходила?
 • VNT
  Eleːn, əə, met l'eː, met...
  eleń əə met l'eː met
  no hesit 1sg dp 1sg
  no hesit 1sg dp 1sg
  No, it's me, I...
  Нет, я же, я ...
 • AIS
  [me me] Met l'eːl'eːluŋ, tude jöːdiːγənə mə=weːl'əlum?
  * met l'e -l'əl -u -ŋ tude jöːdiː -γənə mə= weː -l'əl -u -m
  * 1sg be -ev -0 -tr.1sg 3sg.gen eye -def.acc aff= do -ev -0 -tr.3
  * 1sg быть -ev -0 -tr.1sg 3sg.gen глаз -def.acc aff= делать -ev -0 -tr.3
  I did..., has she done her eyes (sc. had them treated)?
  (я делала...), Свои глаза она лечила (делала)?
 • VNT
  Eleń.
  eleń
  no
  no
  No.
  Нет.
 • AIS
  Ee!
  ee
  intj
  intj
  Oh!
  Э-э-хэ.
 • VNT
  "Taŋnaːγər ukoːlək, l'ek", moll'əlŋi
  ta -ŋ -(laː)GVr ukol.R -ə -k l'e -k mol -l'əl -ŋi
  dist -attr -adv.loc injection.R -0 -mod.pred be -imp.2 say -ev -intr.3pl
  dist -attr -adv.loc injection.R -0 -mod.pred быть -imp.2 сказать -ev -intr.3pl
  "You should get some injections, there", they told her.
  Там уколами делай, сказали.
 • VNT
  Mmh.
  mmh
  mm-h
  mm-h
  Mh-mm.
  Ммх.
 • AIS
  El'i.
  el'i
  first
  первый
  First.
  Сперва
 • AIS
  Aa, an engənəŋ, əə, maːlə, əə, čeiluːdəγə taːt l'er taːt köll'əltəi.
  aa adu -n engənə -ŋ əə maː -l -lə əə čeil -uː -dəγə taːt l'e -r taːt kel(u) -l'əl -t(ə) -j
  intj vis -adv very -fc hesit wait -nmlz -acc hesit far -stat -3ds.cvb so be -ss.circ.cvb so come -ev -fut -intr.3
  intj vis -adv очень -fc hesit ждать -nmlz -acc hesit далеко -stat -3ds.cvb так быть -ss.circ.cvb так прийти -ev -fut -intr.3
  Oh, the waiting time was too long, so she probably came back (sc. to Chersky) for that reason.
  Наверное ждать долго пришлось, поэтом она приехала (назад в Черский).
 • AIS
  El'i.
  el'i
  first
  первый
  First.
  Сперва
 • VNT
  Ee, taŋ, "Tadaːt mə=qańin waːji költəγənəŋ", mall'əlŋi daγi.
  ee ta -ŋ ta -Raː -t mə= qańin waːj kel(u) -təγənəŋ/k mon -l'əl -ŋi daγi
  intj dist -attr dist -adv -adv.abl aff= when also come -imp.fut.2 say -ev -intr.3pl probably
  intj dist -attr dist -adv -adv.abl aff= когда тоже прийти -imp.fut.2 сказать -ev -intr.3pl probably
  Yeah, they probably told her to come back again some time later.
  Потом опять когда-нибудь приедешь, сказали наверное.
 • AIS
  Ee, oččoγə l'eː mər=amuč, molitəgə ugunəŋ köll'əń, mər=amuč.
  ee oččoγo.Y l'eː mə -r= ama -oːl -j mol -i -t(ə)gə ugunə -ŋ kel(u) -l'əl -j mə -r= ama -oːl -j
  intj then.Y dp aff -0= good -stat -intr.3 dp -0 -aug correctly -fc come -ev -intr.3 aff -0= good -stat -intr.3
  intj тогда.Y dp aff -0= хороший -stat -intr.3 dp -0 -aug correctly -fc прийти -ev -intr.3 aff -0= хороший -stat -intr.3
  Aa, then it is good, thank good that she arrived alright, it's good.
  Если так, то хорошо. Благодарю, что хорошо приехала, хорошо.
 • AIS
  Laib-oː, əə, l'e, alaːdi mə=weːmək? Eleń?
  lai -b(ə) öː əə l'e olady.R mə= weː -mək eleń
  back -n child hesit hesit pancake.pl.R aff= do -tr.2sg no
  назад -n ребенок hesit hesit pancake.pl.R aff= делать -tr.2sg no
  (turning to her daughter Alena) My youngest daughter, erm, have you made pancakes? No?
  (В сторону Алёны) Доченька моя, оладьи пекла? Нет?
 • VNT
  L'uːsə [L'u], L'uːsə waːji əl=kelu.
  Ljusja.R Ljusja.R waːj əl= kel(u)
  Lyusya.R Lyusya.R also neg= come(neg.3)
  Lyusya.R Lyusya.R тоже neg= прийти(neg.3)
  Lyusya, Lyusya hasn't arrived yet.
  Люся (сестра ВНТ) ещё не приехала.
 • AIS
  Aa?
  aa
  intj
  intj
  What?
  А?
 • VNT
  L'uːsə waːji əl=kelu.
  Ljusja.R waːj əl= kel(u)
  Lyusya.R also neg= come(neg.3)
  Lyusya.R тоже neg= прийти(neg.3)
  Lyusya hasn't arrived yet.
  Люся еще не приехала.
 • AIS
  Ei, qoːdiː?
  ei qoːdiː
  intj do.what(inter.3)
  intj делать.что(inter.3)
  Oh, why (lit. what does she do)?
  Почему?
 • VNT
  Taŋ l'eː tudel waːji taŋ, əə [ma maːrqədə] maːrqən apiraːsijə mə=ŋolaːl'əń.
  ta -ŋ l'eː tude -l waːj ta -ŋ əə maːrqə -ND operacija.R mə= (ŋ)ol -Aː -l'əl -j
  dist -attr dp 3sg -nom also dist -attr hesit one -gen operation.R aff= cop -inch -ev -intr.3
  dist -attr dp 3sg -nom тоже dist -attr hesit один -gen operation.R aff= cop -inch -ev -intr.3
  Well, she also, erm, there was one surgical operation.
  Ну, вот, у неё тоже одна операция прошла.
 • AIS
  Nemelə? Neme? Jöːdiːdəγə?
  neme -lə neme jöːdiː -də -γə
  what -pred what eye -3poss.gen -loc
  что -pred что глаз -3poss.gen -loc
  What was it, what? On her eyes?
  На чём? На глазах?
 • AIS
  Oo!
  oo
  intj
  intj
  Oh!
  Оо!
 • VNT
  Aha, əl=, əl=jöːdiːdəγə.
  aha əl= əl= jöːdiː -də -γə
  intj neg= neg= eye -3poss.obl -loc
  intj neg= neg= глаз -3poss.obl -loc
  Mm-hm, no, not on her eyes.
  Нет, не на глазах.
 • VNT
  Teńi poːjəgi [kai] ketegəil diː, joːdəγənə.
  tu -Raː poːjə -gi kete -GAi -l diː.Y joː -də -γənə
  prox -adv cheek -3poss swell -intr.punct -sf dp.Y head -3poss.obl -loc.contr
  prox -adv cheek -3poss swell -intr.punct -sf dp.Y голова -3poss.obl -loc.contr
  Here, her cheek is swollen, on the head.
  Вот здесь, щека опухла, на голове.
 • AIS
  An qaːləγələdə!
  adu -n qaːlə -Gə -lədə
  vis -adv formidable -intj -ints
  vis -adv formidable -intj -ints
  Oh, terrible!
  Ой, страх какой!
 • VNT
  Mə=nemeləŋ, čuːlə mə=nemeləŋ [mo] l'eːl'əlul.
  mə= neme -lə -ŋ čuːl -lə mə= neme -lə -ŋ l'e -l'əl -u -l
  aff= what -pred -fc meat -pred aff= what -pred -fc be -ev -0 -sf
  aff= что -pred -fc мясо -pred aff= что -pred -fc быть -ev -0 -sf
  It seems to be something, the flesh or something.
  Там что-то, вроде мясо сделало (наросло).
 • AIS
  Ou!
  ou
  intj
  intj
  Oh!
  Оу!
 • VNT
  Tadaːt=ə id'eː waːji maːrqən apiraːsijə ŋolmorij.
  ta -Raː -t =(ND)ə id'eː waːj maːrqə -ND operacija.R (ŋ)ol -mori -j
  dist -adv -adv.abl =contr now also one -gen operation.R cop -pot -intr.3
  dist -adv -adv.abl =contr сейчас тоже один -gen operation.R cop -pot -intr.3
  After that, now there should be another surgical operation.
  Потом ещё одна операция будет.
 • AIS
  Taŋńə l'eː nemelə ŋotəl?
  ta -ŋńə l'eː neme -lə (ŋ)ol -t(ə) -l
  dist -n dp what -pred cop -fut -sf
  dist -n dp что -pred cop -fut -sf
  What's that going to be?
  Что это такое?
 • AIS
  Qaja moːdə [...]!
  khaja.Y moda.R
  which.Y fashion.R
  который.Y fashion.R
  What fashion [...]!
  Что за пакость вдруг!
 • AIS
  Uu, qaːləγələdə!
  uu qaːlə -Gə -lədə
  intj formidable -intj -ints
  intj formidable -intj -ints
  Oh, terrible!
  Страшно!
 • VNT
  Tuduruːdəγə čuːləŋ mə=qoːdəŋ, l'eləŋ, mm, mə=qoːdə-gurčiːl'əlut qad'ir.
  tuduruː -də -γə čuːl -lə -ŋ mə= qoːdə -ŋ l'e -lə -ŋ mm mə= qoːdə(ŋ) kur -čiː -l'əl -u -t(ə) qad'ir
  inside -3poss.obl -loc meat -pred -fc aff= how -fc hesit -pred -fc intj aff= how act -intr.punct -ev -0 -fut(inter.3) dp
  inside -3poss.obl -loc мясо -pred -fc aff= как -fc hesit -pred -fc intj aff= как act -intr.punct -ev -0 -fut(inter.3) dp
  The flesh inside somehow, erm, somehow changed.
  Там внутри мясо как-то стало.
 • AIS
  Ńi=, ńi=weːn joːd'ə l'ei qad'ir, taːt l'er, əə...
  ńi= ńi= weː -ND joj -jə l'e -j qad'ir taːt l'e -r əə
  rec= rec= other -gen ill -n be -intr.3 dp so be -ss.circ.cvb hesit
  rec= rec= другой -gen больной -n быть -intr.3 dp так быть -ss.circ.cvb hesit
  There are different diseases, therefore...
  Разные болезни есть, поэтому, вот...
 • AIS
  Tan qad'ir ten joːd'ə, əə, ten mit öːd-öːrpəγənəŋ joːd'ə l'elgi, [nor] tuŋ, mit ekaloːgijə taːt [ńaːrčuː] ńaːrčəqaːdəγə, tuŋ ekaloːgijə.
  ta -n qad'ir tu -n joj -jə əə tu -n mit öː -ND öː -pə -γənə -ŋ joj -jə l'e -l -gi tu -ŋ mit ekologija.R taːt ńaːrčə -QAː -dəγə tu -ŋ ekologija.R
  dist -adv dp prox -adv ill -n hesit prox -adv 1pl child -gen child -pl -loc.contr -fc ill -n be -nmlz -3poss prox -attr 1pl ecology.R so bad -stat.inch -3ds.cvb prox -attr ecology.R
  dist -adv dp prox -adv больной -n hesit prox -adv 1pl ребенок -gen ребенок -pl -loc.contr -fc больной -n быть -nmlz -3poss prox -attr 1pl ecology.R так плохой -stat.inch -3ds.cvb prox -attr ecology.R
  You see, the disease, even our grandchildren have the disease, because our ecological surroundings have deteriorated so much, our ecology.
  Вот, даже у наших внуков эта болезнь есть, от того, что наша экология плохой стала, экология.
 • VNT
  Tan, tan, tan, tan, taːt bani l'eː.
  ta -n ta -n ta -n ta -n taːt pan -j l'eː
  dist -adv dist -adv dist -adv dist -adv so cop -intr.3 dp
  dist -adv dist -adv dist -adv dist -adv так cop -intr.3 dp
  Yes, yes, yes, yes, that's how it is.
  Да, да, да, так и есть.
 • AIS
  Tindaː Val'intiːn Ivaːnavič tindaː mitqə l'edəγə, an l'ei diː, d'ireːktərdaːj.
  tide -Raː Valentin.R Ivanovič.R tide -Raː mit -γə l'e -dəγə adu -n l'e -j diː.Y direktor.R -LA.Y -j
  invis -adv Valentin.R Ivanovich.R invis -adv 1pl -loc be -3ds.cvb vis -adv be -intr.3 dp.Y principal.R -vblz.Y -intr.3
  invis -adv Valentin.R Ivanovich.R invis -adv 1pl -loc быть -3ds.cvb vis -adv быть -intr.3 dp.Y principal.R -vblz.Y -intr.3
  Long ago, when Valentin Ivanovich was with us, it was so, he was the manager (sc. of the sovkhoz "Olerinskij" in Andrushkino).
  Давно, когда Валентин Иванович был у нас, было же, он же директором был.
 • VNT
  Ee.
  ee
  intj
  intj
  Yeah.
  Э-э.
 • AIS
  Taŋnigi maːrqən čama kańiːstərtəgə... qabun tonnəńd'ə kańiːstər?
  taŋnigi maːrqə -ND čomo kani