Tundra Yukaghir

Lexical glosses for Tundra Yukaghir (English)

This list of lexical glosses found in the Tundra Yukaghir transcribed texts allows you to navigate directly to examples in the audio and video recordings.

Each item is followed by a number which gives an indication of how many times the lexical gloss appears in the texts available in the collection for Tundra Yukaghir.

Clicking on the number following an item will take you to a result set for that item.

Search: word. 17 total hits in 4 transcripts.
Conversation (TY0001) (6)
Mit aruːγənə qata paːsiːwə...
mit aruː -γənə khata.Y spasibo.R
1pl word -def.acc dp.Y thanks.R
1pl слово -def.acc dp.Y thanks.R
Our language, well, thank you very much...
Наш язык спасибо ...
Life story (TY0005) (8)
joqod aruːlək l'eː, əə, l'eγə, Tuːstaːqqa pasjoləkqə kelurə, joqod aruːlək, əə, taŋ staːdəγə erpəjəd aruːlək, tadaːt l'eŋ wadud aruːlək.
joqol -ND aruː -lək l'eː əə l'e -γə Tuːstaːkh.Y - qa poselok.R -γə kel(u) -Rə joqol -ND aruː -lək əə ta -ŋ stado.R -γə erpəjə -ND aruː -lək ta -Raː -t l'e -ŋ wadul -ND aruː -lək
Yakut -gen word -ins dp hesit hesit -loc Tuustaakh.Y - qu village.R -loc come -ss.cond.sim.cvb Yakut -gen word -ins hesit dist -attr herd.R -loc Even -gen word -ins dist -adv -adv.abl hesit -fc Yukaghir -gen word -ins
Yakut -gen слово -ins dp hesit hesit -loc Tuustaakh.Y - qu village.R -loc прийти -ss.cond.sim.cvb Yakut -gen слово -ins hesit dist -attr herd.R -loc Even -gen слово -ins dist -adv -adv.abl hesit -fc Yukaghir -gen слово -ins
in Yakut when we came to the village of Tuustaakh, in the Yakut language, then in the herd in the Even language, and then in the Yukaghir language.
на якутском же в поселке Туустахе когда приезжаем, а в стаде по-эвенски, и еще на юкагирском.
Pear story (TY1000) (1)
Tadaːt l'e tan jaunoː ögötəllək "Keweik!", manŋi joːdəγənə (əl=aruːńəi kinek l'e taːt), mə=keweč.
ta -Raː -t l'e ta -n jaunə -oː öge -tə -R(ə)lək kew -(A)j -k mon -ŋi joːdəγənə əl= aruː(ŋ) -ń(ə) -j(ə) kino.R -k l'e taːt mə= kew -(A)j -j
dist -adv -adv.abl hesit dist -0 all -o.pred stand -caus -ss.ant.cvb go.away -pfv -imp.2 say -intr.3pl apparently neg= word -v.propr -s.ptcp film.R -mod.pred hesit so aff= go.away -pfv -intr.3
dist -adv -adv.abl hesit dist -0 весь -o.pred стоять -caus -ss.ant.cvb идти.прочь -pfv -imp.2 сказать -intr.3pl apparently neg= слово -v.propr -s.ptcp film.R -mod.pred hesit так aff= идти.прочь -pfv -intr.3
And then, when they straightened everything up, they said "Go on", probably (it was a film without words, wasn't it), and he went on.
Conversation between siblings (TY0002) (2)
Tidaː Andruškəγə kelulγə nimeləd'eːnur saγanaːlγə köldələk monnud'ək, ei, joqod aruːlək "Qaja, bu tuoχχa kuruːtun d'ieγe oloroγut?"
tide -Raː Andrjuškino.R -γə kel(u) -lγə nimelə -d'Aː -nu -r saγanə -Aː -lγə kel(u) -R(ə)lək mon -nun -jək ei joqol -ND aruː -lək qaja.Y bu.Y tuoχ.Y -GA.Y kuruːtun.Y d'ie.Y -GA.Y olor.Y -A.Y -GIt.Y
invis -adv Andryushkino.R -loc come -1/2sg.ds.cvb writing -intr.pluract -ipfv -ss.circ.cvb sit -inch -1/2sg.ds.cvb come -ss.ant.cvb say -hab -intr.2sg intj Yakut -gen word -ins dp.Y prox.Y what.Y -dat.Y constantly.Y house.Y -dat.Y sit.Y -ss.ipfv.cvb.Y -2pl.Y
invis -adv Andryushkino.R -loc прийти -1/2sg.ds.cvb writing -intr.pluract -ipfv -ss.circ.cvb сидеть -inch -1/2sg.ds.cvb прийти -ss.ant.cvb сказать -hab -intr.2sg intj Yakut -gen слово -ins dp.Y prox.Y что.Y -dat.Y constantly.Y дом.Y -dat.Y сидеть.Y -ss.ipfv.cvb.Y -2pl.Y
Before, when I would come to Andryushkino and sit down to write, you would come and say, uhm, in Yakut: "Hey, why are you constantly sitting at home?"
Раньше когда приезжал в Андрюшкино, садился писать, а ты подходила и говорила по-якутски: «Что это такое, почему дома всё время сидите?»