Tundra Yukaghir

Lexical glosses for Tundra Yukaghir (English)

This list of lexical glosses found in the Tundra Yukaghir transcribed texts allows you to navigate directly to examples in the audio and video recordings.

Each item is followed by a number which gives an indication of how many times the lexical gloss appears in the texts available in the collection for Tundra Yukaghir.

Clicking on the number following an item will take you to a result set for that item.

Search: which. 16 total hits in 6 transcripts.
Conversation (TY0001) (10)
Qaja moːdə [...]!
khaja.Y moda.R
which.Y fashion.R
который.Y fashion.R
What fashion [...]!
Что за пакость вдруг!
A short conversation (1)
Doːrə čelefoːngi χaja?
Dora telefon.R-gi χaja.Y
Dora telephone.R-3POSS which.Y
Dora telephone.R-3POSS который.Y
What is Dora's telephone number?
Телефон Доры какой?
Pear Story (TY1001) (1)
Pureːpulgi jaunər qaduŋudə teːŋudə pömörčiŋi.
pureː -p(ul) -gi jaunə -r qadu -(lə)G(u)də teː -(lə)G(u)də pömö -R(ə) -(uː)ji -ŋi
berry -pl -3poss all -s.pred which -adv.dir med -adv.dir round -intr -pluract -intr.3pl
berry -pl -3poss весь -s.pred который -adv.dir med -adv.dir round -intr -pluract -intr.3pl
The berries all rolled away in different directions.
pulge //
Conversation between siblings (TY0002) (2)
Tindaː kinek qadi nime, tindaː pojoːd'ə nime aγoːll'əń, Tuːstaːqqə.
tide -Raː kin -ə -k qadi nime tide -Raː poj -oːl -j(ə) nime oγ -oːl -l'əl -j Tuːstaːχ.Y -γə
invis -adv who -0 -mod.pred which house invis -adv many -stat -s.ptcp house stand -stat -ev -intr.3 Tuustaakh.Y -loc
invis -adv кто -0 -mod.pred который дом invis -adv много -stat -s.ptcp дом стоять -stat -ev -intr.3 Tuustaakh.Y -loc
Who (sc. lived) in which house before, there were many houses in Tuustaakh before.
Раньше кто в каком доме… раньше много домов стояло, в Тустах-Сене.
Picture elicitation (TY1206) (1)
Tuŋ [...] peldudeː [peldu] pude pulgəirələk, apanəlaː, čoːn, əə, lalimələk saγanərələk mə=qaduŋudəŋ keweilŋiń l'eːnui, taŋ peldudeː joqod-ile bure saγanərələk tudeilək mə=qaduŋudəŋ keweilŋiń l'eːnui.
tu -ŋ peldudeː pude pul -GAi -R(ə)lək apanəlaː čoː -ND əə lalimə -lək saγanə -R(ə)lək mə= qadu -(lə)G(u)də -ŋ kew -(A)j -l -ŋiń l'e -nu -j ta -ŋ peldudeː joqol -ND ile pure saγanə -R(ə)lək tude -eilə(k) mə= qadu -(lə)G(u)də -ŋ kew -(A)j -l -ŋiń l'e -nu -j
prox -attr old.man outside come.out -intr.punct -ss.ant.cvb old.woman iron -gen hesit sledge -ins sit -ss.ant.cvb aff= which -adv.dir -fc go.away -pfv -nmlz -dat be -ipfv -intr.3 dist -attr old.man Yakut -gen domestic.reindeer above sit -ss.ant.cvb 3sg -ints aff= which -adv.dir -fc go.away -pfv -nmlz -dat be -ipfv -intr.3
prox -attr старый.мужчина снаружи прийти.из -intr.punct -ss.ant.cvb старый.женщина iron -gen hesit нарта -ins сидеть -ss.ant.cvb aff= который -adv.dir -fc идти.прочь -pfv -nmlz -dat быть -ipfv -intr.3 dist -attr старый.мужчина Yakut -gen domestic.олень над сидеть -ss.ant.cvb 3sg -ints aff= который -adv.dir -fc идти.прочь -pfv -nmlz -dat быть -ipfv -intr.3
This [...] husband, he went out, the wife sat on the iron sledge (sc. bicycle) and is preparing to go somewhere, and that husband sat on a horse and is himself getting ready to go somewhere.
Life story (TY0005) (1)
Taːt tittəl taŋ laːməpulγənə [mite], taŋ keːjəd'iːčə laːmə amoːdəγə qańin=əŋ taŋ ködeŋ əl=qaduŋudə=dəŋ saγaːt.
taːt tittə -l ta -ŋ laːmə -p(ul) -γənə ta -ŋ keːjəd'iːčə laːmə ama -oːl -dəγə qańin =(ND)ə -ŋ ta -ŋ köde -ŋ əl= qadu -(lə)G(u)də =(ND)ə -ŋ saγa -Aː -t(ə)
so 3pl -nom dist -attr dog -pl -def.acc dist -attr leader dog good -stat -3ds.cvb when =contr -fc dist -attr person -fc neg= which -adv.dir =contr -fc lost -intr.punct -fut(neg.3)
так 3pl -nom dist -attr собака -pl -def.acc dist -attr leader собака хороший -stat -3ds.cvb когда =contr -fc dist -attr человек -fc neg= который -adv.dir =contr -fc потерянный -intr.punct -fut(neg.3)
So they their dogs, if that leading dog is good, that man will never get lost anywhere.
Так они этих собак это передавая собака если хорошая, этот человек никогда нигде не заблудится.