Tundra Yukaghir

Lexical glosses for Tundra Yukaghir (English)

This list of lexical glosses found in the Tundra Yukaghir transcribed texts allows you to navigate directly to examples in the audio and video recordings.

Each item is followed by a number which gives an indication of how many times the lexical gloss appears in the texts available in the collection for Tundra Yukaghir.

Clicking on the number following an item will take you to a result set for that item.

Search: visible. 7 total hits in 7 transcripts.
Wild reindeer (1)
Taŋnaːγər ileŋ əl=kurul'oːl l'eː, torońəj rukun.
ta-ŋ la-GAr ile-ŋ əl= kurul'-oːl-Ø l'eː torońə-j sukun
DEM.DIST-ATTR side-DRV.LOC domestic.reindeer-FC NEG= visible-STAT-NEG.3 DP black-INTR.3 thing
DEM.DIST-ATTR сторона-DRV.ЛОК domestic.олень-FC НЕГ= видимый-STAT-НЕГ.3 DP черный-ИНТР.3 вещь
We couldn’t see black domestic reindeer on that side.
На той стороне домашних оленей не видно, черных.
My early life (1)
[əl=, əl=kurul'oːn] Kerel'uːγat sabal'əllək ileγa gurčiːjəli, uːdək ileγa ewrəjli, taŋ [ško] taŋ lewejl enmun taŋ škoːlə, škoːlə lajaːt lewejl enmun pastuktaːnund'əŋ.
əl=əl=kurul'-oːl-j kerel'uː-γa-t sabal'ə-rələk ile-γa kurčiː-j(ə)li uːdək ile-γa ewrə-j(ə)li ta-ŋ ta-ŋ lewejl enmun ta-ŋ škola.R škola.R laja-t lewejl enmun pastukh.R-LA.Y-nun-jə(ŋ)
NEG=NEG=visible-STAT-INTR.3 permanent:camp-LOC-ABL end-SS.PF.CVB domestic:reindeer-LOC become-INTR.1PL always domestic:reindeer-LOC walk-INTR.1PL DEM.DIST-ATTR DEM.DIST-ATTR summer each DEM.DIST-ATTR school.R school.R back-ABL summer each herder.R-V.Y-HAB-INTR.1SG
НЕГ=НЕГ=видимый-STAT-ИНТР.3 permanent:camp-ЛОК-АБЛ конец-SS.ПРФ.КОНВ domestic:reindeer-ЛОК become-ИНТР.1МН всегда domestic:reindeer-ЛОК идти-ИНТР.1МН DEM.DIST-ATTR DEM.DIST-ATTR лето каждый DEM.DIST-ATTR школа.R школа.R назад-АБЛ лето каждый herder.R-ГЛ.Y-ХАБ-ИНТР.1ЕД
Since we had left our permanent camp and went to herd reindeer, we always lived with the reindeer herd, and I spent every summer after school herding.
Как мы уехали со стойбища, пошли в оленеводство, постоянно в стаде были, после школы я каждое лето пастушил.
Picture elicitation (TY1209) (1)
Tuŋ karčiːnəγə el'in saːləŋ kurul'oːləl, aq oγoːń.
tu -ŋ kartina.R -γə el'i -n saːl -lə -ŋ kurul' -oːl -ə -l aq oγ -oːl -j
prox -attr picture.R -loc first -adv tree -pred -fc visible -stat -0 -sf only stand -stat -intr.3
prox -attr picture.R -loc первый -adv дерево -pred -fc видимый -stat -0 -sf only стоять -stat -intr.3
In this movie first a tree was to be seen, it was just standing there.
Conversation (TY0001) (1)
Ee, l'eː taŋ qoil l'eː toleːlgi waːji l'eː mə=kurul'oːń l'eː, l'elə...
ee l'eː ta -ŋ qoil l'eː tol -eː -l -gi waːj l'eː mə= kurul' -oːl -j l'eː l'e -lə
intj dp dist -attr god dp support -tr -nmlz -3 also dp aff= visible -stat -intr.3 dp hesit -pred
intj dp dist -attr бог dp support -tr -nmlz -3 тоже dp aff= видимый -stat -intr.3 dp hesit -pred
Yeah, it is visible that god supports, erm...
Да, вот, то, что Бог поддерживает, опять же видно.
Finite story (TY1007) (1)
Lačilə ńimeːsnund'ə čiː nimepəgi kurul'oːləl. Tuŋ, tuŋ čiːŋiń keluŋi.
lačil -lə ńim -Aː -s(ə) -nun -j(ə) čiː nime -pə -gi kurul' -oːl -ə -l tu -ŋ tu -ŋ čiː -ŋiń kel(u) -ŋi
fire -acc extinguish -intr.punct -caus -hab -s.ptcp people house -pl -3poss visible -stat -0 -sf prox -attr prox -attr people -dat come -intr.3pl
огонь -acc extinguish -intr.punct -caus -hab -s.ptcp народ дом -pl -3poss видимый -stat -0 -sf prox -attr prox -attr народ -dat прийти -intr.3pl
The house of the firemen is seen. They arrived to to these people.
Life story (TY0005) (1)
Leweiməŋ metid'eː l'ejəŋ, l'eŋ, ileńəi čiː mə=kurul'oːlnunŋi maːləγurut.
leweil -mə -ŋ met -id'eː l'e -jə(ŋ) l'e -ŋ ile -ń(ə) -j(ə) čiː mə= kurul' -oːl -nun -ŋi maːlə -(laː)GVr -u -t
summer -n.temp -fc 1sg -ints be -intr.1sg be -fc domestic.reindeer -vblz.propr -s.ptcp people aff= visible -stat -hab -intr.3pl both.sides -adv.loc -0 -adv.abl
лето -n.temp -fc 1sg -ints быть -intr.1sg быть -fc domestic.олень -vblz.propr -s.ptcp народ aff= видимый -stat -hab -intr.3pl both.sides -adv.loc -0 -adv.abl
In summer, I was alone, erm, reindeer herders could be seen from both sides.
Летом я была одна, оленеводы с обоих сторон видны были.
Finite story (TY1010) (1)
Lačil mər=edeːnui nime buren, mə=kurul'oːń. Lačil ńimeːsiːčəpə kelullək alun, l'elə, sukunə moiŋaː. Aa, qomońəi~rukun əl=kereːlbuń, mər=iŋeːm.
lačil mə -r= eND -Aː -nu -j nime pure -n mə= kurul' -oːl -j lačil ńim -Aː -s(ə) -iːčə -pə kel(u) -R(ə)lək al -u -n l'e -lə sukun -lə moi -ŋa(m) aa qomo -ń(ə) -j(ə) ~sukun əl= ker -Aː -(l)buń mə -r= iŋeː -m
fire aff -0= burn -intr.punct -ipfv -intr.3 house above -adv.prol aff= visible -stat -intr.3 fire extinguish -inch -caus -n -pl come -ss.ant.cvb under -0 -adv.prol hesit -acc thing -acc hold -tr.3pl intj green/blue -intr -s.ptcp ~nmlz neg= go.down -intr.punct -des(neg.3) aff -0= fear -tr.3
огонь aff -0= burn -intr.punct -ipfv -intr.3 дом над -adv.prol aff= видимый -stat -intr.3 огонь extinguish -inch -caus -n -pl прийти -ss.ant.cvb под -0 -adv.prol hesit -acc вещь -acc держать -tr.3pl intj green/blue -intr -s.ptcp ~nmlz neg= идти.down -intr.punct -des(neg.3) aff -0= fear -tr.3
The fire is still burning on the house, it is visible. The firemen arrived and held, uhm, a cloth downstairs. Oh, the green man didn't want to jump, he was afraid.