Tundra Yukaghir

Lexical glosses for Tundra Yukaghir (English)

This list of lexical glosses found in the Tundra Yukaghir transcribed texts allows you to navigate directly to examples in the audio and video recordings.

Each item is followed by a number which gives an indication of how many times the lexical gloss appears in the texts available in the collection for Tundra Yukaghir.

Clicking on the number following an item will take you to a result set for that item.

Search: two. 46 total hits in 18 transcripts.
My early life (6)
Mə=qadaːn kin kunil'γat, kin, kid istoːγat ńandoːn kilomeːtərləŋ.
mə(r)=qa-daː-n ki-N kunil'-γa-t ki-N ki-N sto.R-γa-t ńand-oːl-j(ə) kilometer.R-lə-ŋ
EX=INTER-ADV-PROL two-GEN ten-LOC-ABL two-GEN two-GEN hundred.R-LOC-ABL more-STAT-PTC kilometre.R-FOC-FC
EX=ИНТЕР-ADV-ПРОЛ два-ГЕН десять-ЛОК-АБЛ два-ГЕН два-ГЕН стоянка.R-ЛОК-АБЛ больше-STAT-ПРИЧ kilometre.R-ФОК-FC
Somewhat more than twenty, two hundred kilometres.
Где-то более 20, 200 километров.
Conversation (TY0001) (14)
Kin-kunil'...
ki -ND kunil'
two -gen ten
два -gen десять
Twenty...
Двадцать...
A short conversation (1)
Taŋ mani, kin kind'əγan kewejŋi.
ta-ŋ mon-j ki-N kind'ə-γan kewej-ŋi
DEM.DIST-ATTR say-INTR.3 two-GEN month-IMP.3 go:away-INTR.3PL
DEM.DIST-ATTR сказать-ИНТР.3 два-ГЕН month-ИМП.3 go:away-ИНТР.3МН
She said that they would be away for two months.
Эта сказала, на два месяца уехали.
Pear story (TY1005) (3)
Kin čoːrəskəγə aptaːl'əlum.
ki -ND čoːrəskə -γə aptə -l'əl -u -m
two -gen cauldron -loc collect -ev -0 -tr.3
два -gen cauldron -loc collect -ev -0 -tr.3
He collected them in two baskets (lit. cauldrons).
Pear story (TY1002) (1)
Kileŋ [mor] mər=uːčiːŋi.
ki -le -ŋ mə -r= -uː -čiː -ŋi
two -coll.nom -fc aff -0= -stat -intr.punct -intr.3pl
два -coll.nom -fc aff -0= -stat -intr.punct -intr.3pl
They both passed (by each other).
Picture elicitation (TY1206) (3)
Met ičoːlγənə jaːn köːd'əd-öː l'ei, kin paːd'əd-öː - это девочки, нет? - kin paːd'əd-öː.
met ičoː -lγənə jaː -ND köːd'ə -ND öː l'e -j ki -ND paːd'ə -ND öː ki -ND paːd'ə -ND öː
1sg look -1/2sg.ds.cond.cvb three -gen male -gen child be -intr.3 two -gen female -gen child two -gen female -gen child
1sg смотреть -1/2sg.ds.cond.cvb три -gen male -gen ребенок быть -intr.3 два -gen female -gen ребенок два -gen female -gen ребенок
I saw that there are three boys and two girls - is it girls? - two girls.
Wild reindeer (1)
Taːt l'eːnuləqanə qad'ir talawpul laːγərut kin kunil'γat ńandoːd'ə ilek köčegərə keluŋul.
taːt l'ə-nu-ləqanə qad'ir talaw-pul la-GAr-u-t ki-N kunil'-γa-t ńand-oːl-j(ə) ile-(ə)k köčegə-rə kelu-ŋu-l
so be-IPF-1/2PL.DS.CVB DP wild.reindeer-PL side-DRV.LOC-0-ABL two-GEN ten-LOC-ABL more-STAT-PTC domestic.reindeer-FOC gallop-SS.IPF.CVB come-PL-SF
так быть-IPF-1/2МН.DS.КОНВ DP wild.олень-МН сторона-DRV.ЛОК-0-АБЛ два-ГЕН десять-ЛОК-АБЛ больше-STAT-ПРИЧ domestic.олень-ФОК gallop-SS.IPF.КОНВ прийти-МН-SF
While we were doing that, more than twenty domestic reindeer came from the place where wild reindeer were.
Пока они так делали, со стороны диких оленей больше двадцати оленей прибежали.
Picture elicitation (TY1200) (2)
Kin paipə, jaːn köːd'əd-öː mər=aγoːlŋi.
ki -ND paipə jaː -ND köːd'ə -ND öː mə -r= oγ -oːl -ŋi
two -gen woman three -gen male -gen child aff -0= stand -stat -intr.3pl
два -gen женщина три -gen male -gen ребенок aff -0= стоять -stat -intr.3pl
Two women and three boys stand.
Picture elicitation (TY1207) (2)
Jaːn köipəńəŋ kid öːk l'el.
jaː -ND keipə -ńə -ŋ ki -ND öː -k l'e -l
three -gen man -s.com -fc two -gen child -mod.pred be -sf
три -gen мужчина -s.com -fc два -gen ребенок -mod.pred быть -sf
There are three people and two children (here).
Finite story (TY1010) (1)
Ten [ńum] nime buren uːrəŋ kin lačilək jedeil, [kil] [l] kind lewein-burebəγə. Kin sukunγə jedeč, tadaː lačil ńimeːsčə masïnə kelul.
tu -n nime pure -n uː -Rəŋ ki -ND lačil -ə -k jed -(A)j -l ki -ND leweil -ND pure -b(ə) -γə ki -ND sukun -γə jed -(A)j -j ta -Raː lačil ńim -Aː -s(ə) -j(ə) mašina.R kel(u) -l
prox -adv house above -adv.prol go -ss.sim.cvb two -gen fire -0 -mod.pred appear -pfv -sf two -gen summer -gen above -hab.nmlz -loc two -gen thing -loc appear -pfv -intr.3 dist -adv fire extinguish -intr.punct -caus -s.ptcp car.R come -sf
prox -adv дом над -adv.prol идти -ss.sim.cvb два -gen огонь -0 -mod.pred появиться -pfv -sf два -gen лето -gen над -hab.nmlz -loc два -gen вещь -loc появиться -pfv -intr.3 dist -adv огонь extinguish -intr.punct -caus -s.ptcp car.R прийти -sf
Then, going up the house, two fires appeared, in two places. It appeared in two places. Then the firemen car arrived.