Tundra Yukaghir

Lexical glosses for Tundra Yukaghir (English)

This list of lexical glosses found in the Tundra Yukaghir transcribed texts allows you to navigate directly to examples in the audio and video recordings.

Each item is followed by a number which gives an indication of how many times the lexical gloss appears in the texts available in the collection for Tundra Yukaghir.

Clicking on the number following an item will take you to a result set for that item.

Search: train. 1 total hits in 1 transcripts.
Conversation (TY0001) (1)
Id'eː qad'ir daγanə, əə, aduŋ lukulγə pömörəi~rukun, əə, poːjəs aduŋ l'eγən, Jakuskəiγən köldəγə tuŋ, tadaːt l'eγət költəi.
id'eː qad'ir daγanï.Y əə adu -ŋ lukul -γə pömö -R(ə) -j(ə) ~sukun əə poezd.R adu -ŋ l'e -γən Jakutsk.R -γən kel(u) -dəγə tu -ŋ ta -Raː -t l'e -γət kel(u) -t(ə) -j
now dp dp.Y hesit vis -attr earth -loc round -intr -s.ptcp ~nmlz hesit train.R vis -attr hesit -prol Yakutsk.R -prol come -3ds.cvb prox -attr dist -adv -adv.abl hesit -abl come -fut -intr.3
сейчас dp dp.Y hesit vis -attr earth -loc round -intr -s.ptcp ~nmlz hesit train.R vis -attr hesit -prol Yakutsk.R -prol прийти -3ds.cvb prox -attr dist -adv -adv.abl hesit -abl прийти -fut -intr.3
Now, probably, that thing that rolls on the ground, erm, the train, when it comes through whatchamacallit, through Yakutsk, then it will come (sc. here) from there.
Сейчас этот, который по земле катится, вот, поезд, через этот, через Якутск дойдёт, оттуда дойдет.