Tundra Yukaghir

Lexical glosses for Tundra Yukaghir (English)

This list of lexical glosses found in the Tundra Yukaghir transcribed texts allows you to navigate directly to examples in the audio and video recordings.

Each item is followed by a number which gives an indication of how many times the lexical gloss appears in the texts available in the collection for Tundra Yukaghir.

Clicking on the number following an item will take you to a result set for that item.

Search: tired. 5 total hits in 3 transcripts.
Wild reindeer (3)
Qad'ir tideŋ mit joqadiled'aː qad'ir aq taŋńəpəńəŋ, taŋńəpul tоŋudur mər=ukt(eč), mit, joqodile[lə]dəńə ukteč.
qad'ir tide-ŋ mit joqol-N ile-d'Aː qad'ir aq ta-ŋńə-p(ə)-ńə-ŋ ta-ŋńə-pul toŋo-du-r mə(r)= uktə-ej-j mit joqol-N ile-də-ńə uktə-ej-j
DP DEM.INVIS-ATTR 1PL Yakut-GEN domestic.reindeer-NMLZ DP only DEM.DIST-NMLZ-PL-COM-FC DEM.DIST-NMLZ-PL follow-MULT-SS.IPF.CVB EX= tired-PF-INTR.3 1PL Yakut-GEN domestic.reindeer-3POSS-COM tired-PF-INTR.3
DP DEM.INVIS-ATTR 1МН Yakut-ГЕН domestic.олень-НМЛЗ DP only DEM.DIST-НМЛЗ-МН-COM-FC DEM.DIST-НМЛЗ-МН follow-MULT-SS.IPF.КОНВ EX= уставший-ПРФ-ИНТР.3 1МН Yakut-ГЕН domestic.олень-3POSS-COM уставший-ПРФ-ИНТР.3
That rider got tired chasing them, we, he and his horse got tired.
Тот наш всадник устал за ними гоняться, устал и он и его лошадь.
My early life (1)
Taŋ l'eː uktəjlγanə, "Mər=anmə teńi aːwək" mandələk mə=pońiːnunum, tadaːt mə=menčeːnunum.
ta-ŋ l'eː uktə-j-lγanə mə(r)=anmə teńi aːwə-k mon-rələk mə(r)=pońi-nun-u-m ta-daː-t mə(r)=MED'-čə-nun-u-m
DEM.DIST-ATTR DP tired-PF-1/2SG.DS.CVB EX=simply DEM.PROX.LOC sleep-IMP.2 say-SS.PF.CVB EX=leave-HAB-0-TR.3SG DEM.DIST-ADV-ABL EX=take-DIR-HAB-0-TR.3SG
DEM.DIST-ATTR DP уставший-ПРФ-1/2ЕД.DS.КОНВ EX=ппросто DEM.PROX.ЛОК спать-ИМП.2 сказать-SS.ПРФ.КОНВ EX=оставить-ХАБ-0-TR.3ЕД DEM.DIST-ADV-АБЛ EX=взять-DIR-ХАБ-0-TR.3ЕД
When I got tired, he would say "Just sleep here" and leave me, and then later he would come to pick me up.
Когда я устаю, он говорит: "Здесь спи", и оставляет меня, потом за мной приходит.
Conversation (TY0001) (1)
Oo, uttəlgəjoː! [...] qoːdiːktoːk?
oo uttə -l -Gə -joː qoːdiːk -t(ə) -oːk
intj tired -0 -intj -ints possibly -fut -inter.1pl
intj уставший -0 -intj -ints possibly -fut -inter.1pl
Oh, how annoying! [...] what's to be done?
Вот, ... что делать!