Tundra Yukaghir

Lexical glosses for Tundra Yukaghir (English)

This list of lexical glosses found in the Tundra Yukaghir transcribed texts allows you to navigate directly to examples in the audio and video recordings.

Each item is followed by a number which gives an indication of how many times the lexical gloss appears in the texts available in the collection for Tundra Yukaghir.

Clicking on the number following an item will take you to a result set for that item.

Search: tied. 2 total hits in 2 transcripts.
Conversation (TY0001) (1)
Tol'ka tuŋ igijəgi ńi=gedelγət iːrsie huoqtaːq, tite qajïa huoqtaːq.
tol'ko.R tu -ŋ ige -jə -gi ńi= kedel -γət iːris.Y -IAkh.Y suokh.Y -LAːkh.Y tite khajaː.Y -IAkh.Y suokh.Y -LAːkh.Y
only.R prox -attr tied.down -n -3poss rec= body -abl entangled -fut.Y neg.Y -propr.Y like do.what.Y -fut.Y neg.Y -propr.Y
only.R prox -attr tied.down -n -3poss rec= body -abl entangled -fut.Y neg.Y -propr.Y любить делать.что.Y -fut.Y neg.Y -propr.Y
Only their strings shouldn't get entangled among themselves, they shouldn't do it like that.
Только верёвка не должна запутаться, не должна делать.
Life story (TY0005) (1)
Taŋ, taŋ nonod-öːpəγət qad'ir tuŋ met laːmə igijərə wegeːrəŋ jökö keurəinunuŋ, jökö keweinund'əli.
ta -ŋ ta -ŋ nodo -ND öː -pə -γət qad'ir tu -ŋ met laːmə ige -ijə -[error] weg -eː -Rəŋ jöke kew -R(ə) -(A)j -nun -u -ŋ jöke kew -(A)j -nun -j(ə)li
dist -attr dist -attr bird -gen child -pl -abl dp prox -attr 1sg dog tied.down -n -[error] lead -tr -ss.sim.cvb far go.away -tr -pfv -hab -0 -tr.1sg far go.away -pfv -hab -intr.1pl
dist -attr dist -attr bird -gen ребенок -pl -abl dp prox -attr 1sg собака tied.down -n -[error] lead -tr -ss.sim.cvb далеко идти.прочь -tr -pfv -hab -0 -tr.1sg далеко идти.прочь -pfv -hab -intr.1pl
I would pull my dog by the lash away from those eggs, and we would walk far.
От этих яиц я свою собаку за веревку тащила по-дальше, далеко уходили.