Tundra Yukaghir

Lexical glosses for Tundra Yukaghir (English)

This list of lexical glosses found in the Tundra Yukaghir transcribed texts allows you to navigate directly to examples in the audio and video recordings.

Each item is followed by a number which gives an indication of how many times the lexical gloss appears in the texts available in the collection for Tundra Yukaghir.

Clicking on the number following an item will take you to a result set for that item.

Search: throw. 8 total hits in 3 transcripts.
Fire lighting rituals (TY0004) (3)
Čandəŋ, alγudəŋ [...], əə, l'əγa jawnəjdəγa [su] suːsejnull'əlŋaː.
čandə-ŋ al-Gudə-ŋ əə l'ə-γa jawnə-j(ə)-də-γa suːs-ej-nun-l'əl-ŋaː
up-FC under-LAT-FC HESIT HESIT-LOC all-PTC-3POSS-LOC throw-PF-HAB-EV-TR.3PL
вверх-FC под-LAT-FC HESIT HESIT-ЛОК весь-ПРИЧ-3POSS-ЛОК бросать-ПРФ-ХАБ-EV-TR.3МН
They throw everywhere [...], up and down.
На верх, вниз [...], везде бросают.
My early life (2)
Taːt, tideŋ met aːriː əl=l'ečoːn, əə, patrongi lajγudəŋ əl=waːrəjčoːn taːt lalimə, lalimə bure suːsejŋ, suːsejl'əlu(ŋ), met l'eː.
taːt tide-ŋ met aːriː əl=l'ə-čoːn əə patron.R-gi laja-Gudə-ŋ əl=waːrə-j-čoːn taːt lalimə lalimə pure suːs-ej-ŋ suːs-ej-l'əl-u-ŋ met l'eː
so DEM.INVIS-FC 1SG weapon NEG=HESIT-PRIV HESIT cartridge.R-3POSS back-LAT-FC NEG=take:out-PF-PRIV so sledge sledge above throw-PF-TR.1SG throw-PF-EV-0-TR.1SG 1SG DP
так DEM.INVIS-FC 1ЕД weapon НЕГ=HESIT-PRIV HESIT cartridge.R-3POSS назад-LAT-FC НЕГ=вынесть-ПРФ-PRIV так нарта нарта над бросать-ПРФ-TR.1ЕД бросать-ПРФ-EV-0-TR.1ЕД 1ЕД DP
So, without thingoing my rifle, without taking out the cartridge out of my rifle, I threw the rifle on the sledge, I think I threw it, me.
Так, забыв вынуть патрон из своего ружья, я бросил его на нарту, оказывается.
Conversation (TY0001) (3)
Daːžə tuŋ kösl'ən sawaγənə əl=l'e, jalγilγət kösl'ən sawaγənə əl=suːsəinull'əlŋu.
daže.R tu -ŋ kösl'ə -ND sawa -γənə əl= l'e jalγil -γət kösl'ə -ND sawa -γənə əl= suːsə -(A)j -nun -l'əl -ŋu
even.R prox -attr burbot -gen hide -def.acc neg= hesit(neg.3) lake -abl burbot -gen hide -def.acc neg= throw -pfv -hab -ev -3pl(neg.3)
even.R prox -attr burbot -gen прятать -def.acc neg= hesit(neg.3) озеро -abl burbot -gen прятать -def.acc neg= бросать -pfv -hab -ev -3pl(neg.3)
He didn't even do the burbot skin, they didn't throw away the burbot skin from the lake.
Даже кожу налима нет, из озера кожу налима тоже не бросали.