Tundra Yukaghir

Lexical glosses for Tundra Yukaghir (English)

This list of lexical glosses found in the Tundra Yukaghir transcribed texts allows you to navigate directly to examples in the audio and video recordings.

Each item is followed by a number which gives an indication of how many times the lexical gloss appears in the texts available in the collection for Tundra Yukaghir.

Clicking on the number following an item will take you to a result set for that item.

Search: telephone. 8 total hits in 5 transcripts.
A short conversation (1)
Doːrə čelefoːngi χaja?
Dora telefon.R-gi χaja.Y
Dora telephone.R-3POSS which.Y
Dora telephone.R-3POSS который.Y
What is Dora's telephone number?
Телефон Доры какой?
Finite story (TY1011) (2)
Taŋ mördələk qad'ir tilifoːn, tilifoːnnaːnum, l'eŋiń, pažaːrnikpulŋiń.
ta -ŋ mör -R(ə)lək qad'ir telefon.R telefon.R -LA.Y -nu -m l'e -ŋiń požarnik.R -p(ul) -ŋiń
dist -attr feel -ss.ant.cvb dp telephone.R telephone.R -vblz.Y -ipfv -tr.3 hesit -dat fireman.R -pl -dat
dist -attr feel -ss.ant.cvb dp telephone.R telephone.R -vblz.Y -ipfv -tr.3 hesit -dat fireman.R -pl -dat
When he noticed it, telephone, he phoned the firemen.
Finite story (TY1009) (2)
Torońəi köde [am] amdur [takan] tilifoːnə med'im, tadaːt l'edəŋiń ńeːnum.
toro -ń(ə) -j(ə) köde amdu -r telefon.R -lə meŃD' -i -m ta -Raː -t l'e -də -ŋiń ńeː -nu -m
black -intr -s.ptcp person hurry -ss.circ.cvb telephone.R -acc take -0 -tr.3 dist -adv -adv.abl hesit -3poss.obl -dat call -ipfv -tr.3
черный -intr -s.ptcp человек hurry -ss.circ.cvb telephone.R -acc взять -0 -tr.3 dist -adv -adv.abl hesit -3poss.obl -dat звать -ipfv -tr.3
The black man quickly took a telephone, and then he called the whatchammacallit.
Finite story (TY1007) (2)
Torońəi sukunńəi köde mönd'əirələk [lačil ńimeːsnu lačil ńimeːs] lačilə ńimeːsnund'ə čiːlə tilipoːnnək ńeːm.
toro -ń(ə) -j(ə) sukun -ń(ə) -j(ə) köde mönd'ə -(A)j -R(ə)lək lačil -lə ńim -Aː -s(ə) -nun -j(ə) čiː -lə telefon.R -lək ńeː -m
black -intr -s.ptcp thing -vblz.propr -s.ptcp person awake -pfv -ss.ant.cvb fire -acc extinguish -intr.punct -caus -hab -s.ptcp people -acc telephone.R -ins call -tr.3
черный -intr -s.ptcp вещь -vblz.propr -s.ptcp человек awake -pfv -ss.ant.cvb огонь -acc extinguish -intr.punct -caus -hab -s.ptcp народ -acc telephone.R -ins звать -tr.3
When the man dressed in black woke up, he called the firemen by phone.
Finite story (TY1010) (1)
Tilifoːnə zvonnaːm, zvonnaːrələk, l'eŋi, əə – qomońəi, наверное – qomońəi gödeŋiń sespədəγə paidiːčəm, mönd'əsəičəm. Qomońəi ködeŋ mər=aːwəi.
telefon.R -lə zvonit'.R -LA.Y -m zvonit'.R -LA.Y -R(ə)lək l'e -ŋi əə qomo -ń(ə) -j(ə) qomo -ń(ə) -j(ə) köde -ŋiń sespə -də -γə pai -du -(iː)čə -m mönd'ə -s(ə) -(A)j -(iː)čə -m qomo -ń(ə) -j(ə) köde -ŋ mə -r= aːwə -j
telephone.R -acc phone.R -vblz.Y -tr.3 phone.R -vblz.Y -ss.ant.cvb hesit -intr.3pl hesit green/blue -intr -s.ptcp green/blue -intr -s.ptcp person -dat door -3poss.obl -loc hit -pluract -purp -tr.3 awake -caus -pfv -purp -tr.3 green/blue -intr -s.ptcp person -fc aff -0= sleep -intr.3
telephone.R -acc phone.R -vblz.Y -tr.3 phone.R -vblz.Y -ss.ant.cvb hesit -intr.3pl hesit green/blue -intr -s.ptcp green/blue -intr -s.ptcp человек -dat дверь -3poss.obl -loc hit -pluract -purp -tr.3 awake -caus -pfv -purp -tr.3 green/blue -intr -s.ptcp человек -fc aff -0= спать -intr.3
He phoned, and after he had phoned, uhm, he went to the green man to knock on his door and wake him up. The green man was sleeping (continued to sleep).