Tundra Yukaghir

Lexical glosses for Tundra Yukaghir (English)

This list of lexical glosses found in the Tundra Yukaghir transcribed texts allows you to navigate directly to examples in the audio and video recordings.

Each item is followed by a number which gives an indication of how many times the lexical gloss appears in the texts available in the collection for Tundra Yukaghir.

Clicking on the number following an item will take you to a result set for that item.

Search: stone. 7 total hits in 3 transcripts.
Pear story (TY1004) (2)
Qail', tude ugurčə puńl'əlmələ.
qail' tude ugurčə puń -l'əl -m(ə)lə
stone 3sg.gen foot kill -ev -of.3sg
камень 3sg.gen ступня убить -ev -of.3sg
Stone, he hurt his leg.
Conversation (TY0001) (4)
Tuŋ amunə, əə, taŋ l'edə, amunγə daγanə buollar, jaunoː qad'ir čama l'eγə, spisjaːlnə l'elə l'eːnull'əlŋumlə, qail'ək, čama qail'ək, čama qail'ək.
tu -ŋ amun -lə əə ta -ŋ l'e -də amun -γə daγanï.Y buollar.Y jaunə -oː qad'ir čomo l'e -γə specijal'no.R l'e -lə l'e -nun -l'əl -ŋu -m(ə)lə qail' -ə -k čomo qail' -ə -k čomo qail' -ə -k
prox -attr bone -acc hesit dist -attr hesit -3poss.gen bone -loc dp.Y dp.Y all -o.pred dp big hesit -loc specifically.R hesit -pred hesit -hab -ev -3pl -of.3sg stone -0 -mod.pred big stone -0 -mod.pred big stone -0 -mod.pred
prox -attr кость -acc hesit dist -attr hesit -3poss.gen кость -loc dp.Y dp.Y весь -o.pred dp большой hesit -loc specifically.R hesit -pred hesit -hab -ev -3pl -of.3sg камень -0 -mod.pred большой камень -0 -mod.pred большой камень -0 -mod.pred
These bones, erm, on the bones, they did it all on the big whatchamacallit, they especially did that, the stone, big stones, big stones.
Вот эти кости, на кости вот, все делают большие, специяльние эти самы, камнем, большим камнем, большим камнем...
Pear story (TY1000) (1)
Taŋ tude sil'aːpə, əə, jöːčiːlŋiń [bi], l'eləŋ, biləsipeːtki köl'öhələk moːrqən qail', qail'γə ńitegəč.
ta -ŋ tude šljapa.R əə jöː -čiː -l -ŋiń l'e -lə(ŋ) velosiped.R -gi kölöhö.Y -lək maːrqə -ND qail' qail' -γə ńite -GAi -j
dist -attr 3sg.gen hat.R hesit see -v.dim -nmlz -dat hesit -pred.fc bicycle.R -3poss wheel.Y -ins one -gen stone stone -loc stuck.into -intr.punct -intr.3
dist -attr 3sg.gen hat.R hesit видеть -v.dim -nmlz -dat hesit -pred.fc bicycle.R -3poss wheel.Y -ins один -gen камень камень -loc stuck.внутрь -intr.punct -intr.3
In order to look for his hat, erm, his bicycle hit with a wheel against a stone.