Tundra Yukaghir

Lexical glosses for Tundra Yukaghir (English)

This list of lexical glosses found in the Tundra Yukaghir transcribed texts allows you to navigate directly to examples in the audio and video recordings.

Each item is followed by a number which gives an indication of how many times the lexical gloss appears in the texts available in the collection for Tundra Yukaghir.

Clicking on the number following an item will take you to a result set for that item.

Search: spring. 10 total hits in 2 transcripts.
My early life (5)
Pastuktaːrələk qad'ir l'əŋin čoːγəjməŋ taŋ aːrmijəŋin mə=kewečəŋ.
pastukh.R-LA.Y-rələk qad'ir l'ə-ŋiń čoːγəj-mə-ŋ ta-ŋ armija.R-ŋiń mə(r)=kew-ej-jə(ŋ)
herder.R-V.Y-SS.PF.CVB DP HESIT-DAT spring-TEMP-FC DEM.DIST-ATTR army.R-DAT EX=go:away-PF-INTR.1SG
herder.R-ГЛ.Y-SS.ПРФ.КОНВ DP HESIT-ДАТ spring-TEMP-FC DEM.DIST-ATTR армия.R-ДАТ EX=go:away-ПРФ-ИНТР.1ЕД
I finished herding and went to the army in spring.
Отпастушил и потом весной в армию поехал.
Conversation (TY0001) (5)
Aa, čoːγəimə l'eːnunŋaː taŋńələ, taŋ amunə, čoːγəimə jaunoː qad'ir l'itegəsŋaː.
aa čoːγəi -mə l'e -nun -ŋa(m) ta -ŋńə -lə ta -ŋ amun -lə čoːγəi -mə jaunə -oː qad'ir l'itegə -s(ə) -ŋa(m)
intj spring -n.temp be -hab -tr.3pl dist -n -acc dist -attr bone -acc spring -n.temp all -o.pred dp forge -caus -tr.3pl
intj spring -n.temp быть -hab -tr.3pl dist -n -acc dist -attr кость -acc spring -n.temp весь -o.pred dp forge -caus -tr.3pl
They used to do it in spring, those bones, they would smash them all in spring.
Это делают весной, эти кости, весной все это (дробят).