Tundra Yukaghir

Lexical glosses for Tundra Yukaghir (English)

This list of lexical glosses found in the Tundra Yukaghir transcribed texts allows you to navigate directly to examples in the audio and video recordings.

Each item is followed by a number which gives an indication of how many times the lexical gloss appears in the texts available in the collection for Tundra Yukaghir.

Clicking on the number following an item will take you to a result set for that item.

Search: sleep. 36 total hits in 9 transcripts.
Wild reindeer (2)
Tadaːt l'eː mər=aːwaːŋi l'eː.
ta-daː-t l'eː mə(r)= aːwə-Aː-ŋi l'eː
DEM.DIST-ADV-ABL DP EX= sleep-INCH-INTR.3PL DP
DEM.DIST-ADV-АБЛ DP EX= спать-ИНХ-ИНТР.3МН DP
Then they went to bed.
Потом они легли спать.
My early life (1)
Taŋ l'eː uktəjlγanə, "Mər=anmə teńi aːwək" mandələk mə=pońiːnunum, tadaːt mə=menčeːnunum.
ta-ŋ l'eː uktə-j-lγanə mə(r)=anmə teńi aːwə-k mon-rələk mə(r)=pońi-nun-u-m ta-daː-t mə(r)=MED'-čə-nun-u-m
DEM.DIST-ATTR DP tired-PF-1/2SG.DS.CVB EX=simply DEM.PROX.LOC sleep-IMP.2 say-SS.PF.CVB EX=leave-HAB-0-TR.3SG DEM.DIST-ADV-ABL EX=take-DIR-HAB-0-TR.3SG
DEM.DIST-ATTR DP уставший-ПРФ-1/2ЕД.DS.КОНВ EX=ппросто DEM.PROX.ЛОК спать-ИМП.2 сказать-SS.ПРФ.КОНВ EX=оставить-ХАБ-0-TR.3ЕД DEM.DIST-ADV-АБЛ EX=взять-DIR-ХАБ-0-TR.3ЕД
When I got tired, he would say "Just sleep here" and leave me, and then later he would come to pick me up.
Когда я устаю, он говорит: "Здесь спи", и оставляет меня, потом за мной приходит.
Finite story (TY1009) (4)
Torońəi köde mər=aːwaːj, mər=aːwəč.
toro -ń(ə) -j(ə) köde mə -r= aːwə -Aː -j mə -r= aːwə -(A)j -j
black -intr -s.ptcp person aff -0= sleep -inch -intr.3 aff -0= sleep -pfv -intr.3
черный -intr -s.ptcp человек aff -0= спать -inch -intr.3 aff -0= спать -pfv -intr.3
The black man fell asleep, he slept.
Conversation (TY0001) (2)
Ten id'irə mit qaja, oo, id'igəigir anï [qa] aːwəili, qad'ir aːwəili.
tu -n id'irə mit khaja.Y oo id'igəi -(laː)GVr anï.Y aːwə -j(ə)li qad'ir aːwə -j(ə)li
prox -adv now 1pl dp.Y intj morning -adv.loc now.Y sleep -intr.1pl dp sleep -intr.1pl
prox -adv сейчас 1pl dp.Y intj утро -adv.loc сейчас.Y спать -intr.1pl dp спать -intr.1pl
And now, we sleep in the morning, simply sleep.
И вот сейчас мы утром спим.
Finite story (TY1010) (7)
Čiː mər=aːwəŋi, jaunər.
čiː mə -r= aːwə -ŋi jaunə -r
people aff -0= sleep -intr.3pl all -s.pred
народ aff -0= спать -intr.3pl весь -s.pred
The people are asleep, all of them.
Finite story (TY1011) (4)
Qomońəi köde tude aːwəlγə waːji, tude qosqə mər=aːwaːj.
qomo -ń(ə) -j(ə) köde tude aːwə -l -γə waːj tude khos.Y -γə mə -r= aːwə -Aː -j
green/blue -intr -s.ptcp person 3sg.gen sleep -n -loc also 3sg.gen room.Y -loc aff -0= sleep -inch -intr.3
green/blue -intr -s.ptcp человек 3sg.gen спать -n -loc тоже 3sg.gen room.Y -loc aff -0= спать -inch -intr.3
The green man also fell asleep in his bed, in his room.
Finite story (TY1008) (4)
Torońəi, əə, [kö] köːd'əd-öː mər=aːwaːj, torońəi köːd'əd-öː mər=aːwaːj.
toro -ń(ə) -j(ə) əə köːd'ə -ND öː mə -r= aːwə -Aː -j toro -ń(ə) -j(ə) köːd'ə -ND öː mə -r= aːwə -Aː -j
black -intr -s.ptcp hesit male -gen child aff -0= sleep -inch -intr.3 black -intr -s.ptcp male -gen child aff -0= sleep -inch -intr.3
черный -intr -s.ptcp hesit male -gen ребенок aff -0= спать -inch -intr.3 черный -intr -s.ptcp male -gen ребенок aff -0= спать -inch -intr.3
The black boy fell asleep.
Life story (TY0005) (7)
Ńumud'əl, ńumud'ən kičilγə aːwaːnull'əld'əŋ.
ńumu -d'ə -l ńumu -d'ə -l -ND kič -i -l -γə aːwə -nun -l'əl -jə(ŋ)
camp -intr -n camp -intr -n -gen final -0 -stat -loc sleep -hab -ev -intr.1sg
стоянка -intr -n стоянка -intr -n -gen final -0 -stat -loc спать -hab -ev -intr.1sg
I used to sleep all the way to the new camp.
До новой стоянки я спала.
Finite story (TY1007) (5)
[toroń] Torońəi [köd] sukunńəi köde mər=aːwaːj.
* toro -ń(ə) -j(ə) sukun -ń(ə) -j(ə) köde mə -r= aːwə -Aː -j
* black -intr -s.ptcp thing -vblz.propr -s.ptcp person aff -0= sleep -inch -intr.3
* черный -intr -s.ptcp вещь -vblz.propr -s.ptcp человек aff -0= спать -inch -intr.3
A man with black clothes fell asleep.