Tundra Yukaghir

Lexical glosses for Tundra Yukaghir (English)

This list of lexical glosses found in the Tundra Yukaghir transcribed texts allows you to navigate directly to examples in the audio and video recordings.

Each item is followed by a number which gives an indication of how many times the lexical gloss appears in the texts available in the collection for Tundra Yukaghir.

Clicking on the number following an item will take you to a result set for that item.

Search: sledge. 4 total hits in 2 transcripts.
My early life (3)
Taːt, tideŋ met aːriː əl=l'ečoːn, əə, patrongi lajγudəŋ əl=waːrəjčoːn taːt lalimə, lalimə bure suːsejŋ, suːsejl'əlu(ŋ), met l'eː.
taːt tide-ŋ met aːriː əl=l'ə-čoːn əə patron.R-gi laja-Gudə-ŋ əl=waːrə-j-čoːn taːt lalimə lalimə pure suːs-ej-ŋ suːs-ej-l'əl-u-ŋ met l'eː
so DEM.INVIS-FC 1SG weapon NEG=HESIT-PRIV HESIT cartridge.R-3POSS back-LAT-FC NEG=take:out-PF-PRIV so sledge sledge above throw-PF-TR.1SG throw-PF-EV-0-TR.1SG 1SG DP
так DEM.INVIS-FC 1ЕД weapon НЕГ=HESIT-PRIV HESIT cartridge.R-3POSS назад-LAT-FC НЕГ=вынесть-ПРФ-PRIV так нарта нарта над бросать-ПРФ-TR.1ЕД бросать-ПРФ-EV-0-TR.1ЕД 1ЕД DP
So, without thingoing my rifle, without taking out the cartridge out of my rifle, I threw the rifle on the sledge, I think I threw it, me.
Так, забыв вынуть патрон из своего ружья, я бросил его на нарту, оказывается.
Picture elicitation (TY1206) (1)
Tuŋ [...] peldudeː [peldu] pude pulgəirələk, apanəlaː, čoːn, əə, lalimələk saγanərələk mə=qaduŋudəŋ keweilŋiń l'eːnui, taŋ peldudeː joqod-ile bure saγanərələk tudeilək mə=qaduŋudəŋ keweilŋiń l'eːnui.
tu -ŋ peldudeː pude pul -GAi -R(ə)lək apanəlaː čoː -ND əə lalimə -lək saγanə -R(ə)lək mə= qadu -(lə)G(u)də -ŋ kew -(A)j -l -ŋiń l'e -nu -j ta -ŋ peldudeː joqol -ND ile pure saγanə -R(ə)lək tude -eilə(k) mə= qadu -(lə)G(u)də -ŋ kew -(A)j -l -ŋiń l'e -nu -j
prox -attr old.man outside come.out -intr.punct -ss.ant.cvb old.woman iron -gen hesit sledge -ins sit -ss.ant.cvb aff= which -adv.dir -fc go.away -pfv -nmlz -dat be -ipfv -intr.3 dist -attr old.man Yakut -gen domestic.reindeer above sit -ss.ant.cvb 3sg -ints aff= which -adv.dir -fc go.away -pfv -nmlz -dat be -ipfv -intr.3
prox -attr старый.мужчина снаружи прийти.из -intr.punct -ss.ant.cvb старый.женщина iron -gen hesit нарта -ins сидеть -ss.ant.cvb aff= который -adv.dir -fc идти.прочь -pfv -nmlz -dat быть -ipfv -intr.3 dist -attr старый.мужчина Yakut -gen domestic.олень над сидеть -ss.ant.cvb 3sg -ints aff= который -adv.dir -fc идти.прочь -pfv -nmlz -dat быть -ipfv -intr.3
This [...] husband, he went out, the wife sat on the iron sledge (sc. bicycle) and is preparing to go somewhere, and that husband sat on a horse and is himself getting ready to go somewhere.