Tundra Yukaghir

Lexical glosses for Tundra Yukaghir (English)

This list of lexical glosses found in the Tundra Yukaghir transcribed texts allows you to navigate directly to examples in the audio and video recordings.

Each item is followed by a number which gives an indication of how many times the lexical gloss appears in the texts available in the collection for Tundra Yukaghir.

Clicking on the number following an item will take you to a result set for that item.

Search: sim. 134 total hits in 20 transcripts.
Pear story (TY1000) (10)
Taːt mə=naγai, taŋ viləsipeːtńərəŋ.
taːt mə= naγa -j ta -ŋ velosiped.R -ń(ə) -Rəŋ
so aff= fall -intr.3 dist -attr bicycle.R -v.propr -ss.sim.cvb
так aff= fall -intr.3 dist -attr bicycle.R -v.propr -ss.sim.cvb
He thus fell, with his bicycle.
Picture elicitation (TY1209) (3)
Maːrqən [gö] köde ustuːlə moirəŋ mə=miraːnui.
maːrqə -ND köde stul.R -lə moi -Rəŋ mə= mira -nu -j
one -gen person chair.R -acc hold -ss.sim.cvb aff= walk -ipfv -intr.3
один -gen человек chair.R -acc держать -ss.sim.cvb aff= идти -ipfv -intr.3
A man walks holding a chair.
Pear story (TY1005) (4)
Tadaːt, əə, taːt uːnureŋ l'elə jöːŋaː.
ta -Raː -t əə taːt uː -nu -Rəŋ l'e -lə jöː -ŋa(m)
dist -adv -adv.abl hesit so go -ipfv -ss.sim.cvb hesit -acc see -tr.3pl
dist -adv -adv.abl hesit так идти -ipfv -ss.sim.cvb hesit -acc видеть -tr.3pl
Then, uhm, going like that, they saw that thingo.
Picture elicitation (TY1206) (1)
Maːrqən paipə samqəraːlə mairəŋ maγad'inγət keweinui.
maːrqə -ND paipə samqəraːl -lə moi -Rəŋ magazin.R -γət kew -(A)j -nu -j
one -gen woman table -acc hold -ss.sim.cvb shop.R -abl go.away -pfv -ipfv -intr.3
один -gen женщина стол -acc держать -ss.sim.cvb shop.R -abl идти.прочь -pfv -ipfv -intr.3
A woman is going out of the shop holding a table.
Picture elicitation (TY1201) (2)
Teńi köːd'əd-öː saγanəbulə waːji wel'iːrəŋ uːsaːnum.
tu -Raː köːd'ə -ND öː saγanə -bul -lə waːj wel' -jiː -Rəŋ uː -s(ə) -nu -m
prox -adv male -gen child sit -n -acc also lift -tr -ss.sim.cvb go -caus -ipfv -tr.3
prox -adv male -gen ребенок сидеть -n -acc тоже lift -tr -ss.sim.cvb идти -caus -ipfv -tr.3
Here a boy has also picked up a chair and is carrying it.
(6)
Taŋpə taŋ pureː, ende maːrqən pureː moirəŋ uːčiːnuŋi.
ta -ŋ -pə(ŋ) ta -ŋ pureː(ŋ) endə maːrqə -ND pureː(ŋ) moi -Rəŋ uː -čiː -nu -ŋi
dist -attr -pl dist -attr berry distr one -gen berry hold -ss.sim.cvb go -intr.punct -ipfv -intr.3pl
dist -attr -pl dist -attr berry distr один -gen berry держать -ss.sim.cvb идти -intr.punct -ipfv -intr.3pl
They were passing by holding berries, each was holding a berry.
Pear story (TY1003) (6)
Taŋpə taŋ pureː, ende maːrqən pureː moirəŋ uːčiːnuŋi.
ta -ŋ -pə(ŋ) ta -ŋ pureː(ŋ) endə maːrqə -ND pureː(ŋ) moi -Rəŋ uː -čiː -nu -ŋi
dist -attr -pl dist -attr berry distr one -gen berry hold -ss.sim.cvb go -intr.punct -ipfv -intr.3pl
dist -attr -pl dist -attr berry distr один -gen berry держать -ss.sim.cvb идти -intr.punct -ipfv -intr.3pl
They were passing by holding berries, each was holding a berry.
Picture elicitation (TY1204) (2)
Maːrqən göde mə=miraːnui (miraːnui: идет), öːŋ laujəγə, laujəγə купается, paːd'əd-öː waːji elkərəŋ köluːnui.
maːrqə -ND köde mə= mira -nu -j öː -ŋ laujə -γə laujə -γə paːd'ə -ND öː waːj ölkə -Rəŋ kel(u) -nu -j
one -gen person aff= walk -ipfv -intr.3 child -fc water -loc water -loc female -gen child also run -ss.sim.cvb come -ipfv -intr.3
один -gen человек aff= идти -ipfv -intr.3 ребенок -fc вода -loc вода -loc female -gen ребенок тоже бежать -ss.sim.cvb прийти -ipfv -intr.3
One man is walking (miraːnui - is walking), a child is bathing in the water, a girl is running (towards us).
Picture elicitation (TY1200) (1)
Tan kin paipə saːpələ moiŋaː, aγoːldəŋ moiŋaː, köːd'əd-öːrpəpul buollaːnə koušəkpələ moiŋaː.
ta -n ki -ND paipə saːl -pə -lə moi -ŋa(m) oγ -oːl -Rəŋ moi -ŋa(m) köːd'ə -ND öː -pə -p(ul) buollaγïna.Y kovšik.R -pə -lə moi -ŋa(m)
dist -adv two -gen woman tree -pl -acc hold -tr.3pl stand -stat -ss.sim.cvb hold -tr.3pl male -gen child -pl -pl dp.Y casserole.R -pl -acc hold -tr.3pl
dist -adv два -gen женщина дерево -pl -acc держать -tr.3pl стоять -stat -ss.sim.cvb держать -tr.3pl male -gen ребенок -pl -pl dp.Y casserole.R -pl -acc держать -tr.3pl
Here, two women hold branches, they stand and hold them, and the boys hold casseroles.
Finite story (TY1010) (1)
Ten [ńum] nime buren uːrəŋ kin lačilək jedeil, [kil] [l] kind lewein-burebəγə. Kin sukunγə jedeč, tadaː lačil ńimeːsčə masïnə kelul.
tu -n nime pure -n uː -Rəŋ ki -ND lačil -ə -k jed -(A)j -l ki -ND leweil -ND pure -b(ə) -γə ki -ND sukun -γə jed -(A)j -j ta -Raː lačil ńim -Aː -s(ə) -j(ə) mašina.R kel(u) -l
prox -adv house above -adv.prol go -ss.sim.cvb two -gen fire -0 -mod.pred appear -pfv -sf two -gen summer -gen above -hab.nmlz -loc two -gen thing -loc appear -pfv -intr.3 dist -adv fire extinguish -intr.punct -caus -s.ptcp car.R come -sf
prox -adv дом над -adv.prol идти -ss.sim.cvb два -gen огонь -0 -mod.pred появиться -pfv -sf два -gen лето -gen над -hab.nmlz -loc два -gen вещь -loc появиться -pfv -intr.3 dist -adv огонь extinguish -intr.punct -caus -s.ptcp car.R прийти -sf
Then, going up the house, two fires appeared, in two places. It appeared in two places. Then the firemen car arrived.