Tundra Yukaghir

Lexical glosses for Tundra Yukaghir (English)

This list of lexical glosses found in the Tundra Yukaghir transcribed texts allows you to navigate directly to examples in the audio and video recordings.

Each item is followed by a number which gives an indication of how many times the lexical gloss appears in the texts available in the collection for Tundra Yukaghir.

Clicking on the number following an item will take you to a result set for that item.

Search: send. 7 total hits in 4 transcripts.
My early life (3)
E, l'eː taŋ, l'eː, metqanə mə=ńeːd'ij, ńeːd'idəγa metqanə mə=počesəjŋaː, škoːləγat.
e l'eː ta-ŋ l'eː met-γanə mə(r)=ńeːd'i-j ńeːd'i-dəγa met-γanə mə(r)=počesə-j-ŋaː škola.R-γa-t
INTJ DP DEM.DIST-ATTR DP 1SG-ACC EX=tell-INTR.3 tell-3.DS.CVB 1SG-ACC EX=send-PF-TR.3PL school.R-LOC-ABL
МЕЖД DP DEM.DIST-ATTR DP 1ЕД-АКК EX=говорить-ИНТР.3 говорить-3.DS.КОНВ 1ЕД-АКК EX=послать-ПРФ-TR.3МН школа.R-ЛОК-АБЛ
He talked (sc. with the teachers) on my account, and after his intervention they let me out of school.
Он насчет меня поговорил, после переговоров меня отпустили из школы.
Wild reindeer (1)
Tonor kečil'əlŋudəγa čamčə duduruː l'eː, qoːdəl'ətoːk, maːlək mad'əŋ: "Tuŋ jalγil, jalγildəγanə mər=anmə počesəjŋik, ileŋ met eːreːčəjoːl maraw."
tono-r keči-l'əl-ŋu-dəγa čamčə tuduruː l'eː qoːdəl'ə-t(ə)-oːk maːlək mon-jə(ŋ) tu-ŋ jalγil jalγil-də-γanə mə(r)= anmə počesəj-ŋi-k ile-ŋ met eːrə-čə-j-oːl moraw
herd-SS.IPF.CVB bring-EV-PL-3.DS.CVB fog inside DP do.what-FUT-INTER.1PL DP say-INTR.1SG DEM.PROX-ATTR lake lake-3POSS-ACC EX= simply send-PL-IMP.2 domestic.reindeer-FC 1SG guard-DIR-0-STAT.NMLZ NEC.AUX
herd-SS.IPF.КОНВ принести-EV-МН-3.DS.КОНВ fog inside DP делать.что-ФУТ-ИНТЕР.1МН DP сказать-ИНТР.1ЕД DEM.PROX-ATTR озеро озеро-3POSS-АКК EX= ппросто послать-МН-ИМП.2 domestic.олень-FC 1ЕД охранник-DIR-0-STAT.НМЛЗ НЕЦ.AUX
When they drove the reindeer in the fog, what could we do?- I had to say: “Simply let the reindeer walk along the bank of this lake. I have to go and take guard.”
Когда пригнали сквозь туман, что делать, пришлось мне сказать: "По берегу этого озера просто отпускайте оленей, a я должен пойти дежурить".
Conversation (TY0001) (2)
Aa, tadaːt, əə, zvonnaːnaːlγə met poγodəŋ ət=pöčesəiŋ.
aa ta -Raː -t əə zvonit'.R -LA.Y -naː -lγə met poγodə -ŋ ət= pöče -sAi -ŋ
intj dist -adv -adv.abl hesit phone.R -vblz.Y -inch -1/2sg.ds.cvb 1sg money -fc irr= send -tr.punct -tr.1sg
intj dist -adv -adv.abl hesit phone.R -vblz.Y -inch -1/2sg.ds.cvb 1sg money -fc irr= послать -tr.punct -tr.1sg
Aha, well then, when you give me a call, I could send (sc. you) the money (sc. he assumes that AIS is going to Yakutsk and can get him hides from the flea market).
Потом как позвонишь, я деньги отправил бы.
Pear story (TY1005) (1)
Aptəllək tite kudičiːŋaː, tadaːt tudeγənə taŋ biləsipeːttəγə kuderəllək mə=pöčesəiŋaː.
aptə -R(ə)lək tite kude -jiː -ŋa(m) ta -Raː -t tude -γənə ta -ŋ velosiped.R -də -γə kude -R(ə) -R(ə)lək mə= pöče -sAi -ŋa(m)
collect -ss.ant.cvb like lie -tr -tr.3pl dist -adv -adv.abl 3sg -def.acc dist -attr bicycle.R -3poss.obl -loc lie -tr -ss.ant.cvb aff= send -tr.punct -tr.3pl
collect -ss.ant.cvb любить лежать -tr -tr.3pl dist -adv -adv.abl 3sg -def.acc dist -attr bicycle.R -3poss.obl -loc лежать -tr -ss.ant.cvb aff= послать -tr.punct -tr.3pl
They gathered them and put (them back) like that, then they put him on his bike and sent him away.