Tundra Yukaghir

Lexical glosses for Tundra Yukaghir (English)

This list of lexical glosses found in the Tundra Yukaghir transcribed texts allows you to navigate directly to examples in the audio and video recordings.

Each item is followed by a number which gives an indication of how many times the lexical gloss appears in the texts available in the collection for Tundra Yukaghir.

Clicking on the number following an item will take you to a result set for that item.

Search: samona. 1 total hits in 1 transcripts.
Conversation between siblings (TY0002) (1)
Waːj ten [et] Samoːnəll'ə dite, eńeː, tideŋ eńeː ńeːd'ilpə čuŋnurəŋ, tadaː tet aruː mər=ət=monmək mondəŋ, taŋ [ti] tidaː taːt [me mom], əə, eńeː ńeːd'ijoːlgi mə=neme mə=leiriːmək, eik əl=mandəŋ.
waːj tu -n Samona.R -ND -l'ə tite eńeː.E tide -ŋ eńeː.E ńeː -(uː)ji -l -pə čuŋ -nu -Rəŋ ta -Raː tet aruː mə -r= ət= mon -mək mon -Rəŋ ta -ŋ tide -Raː taːt əə eńeː.E ńeː -(uː)ji -j -oːl -l -gi mə= neme mə= lei -Riː -mək eik əl= mon -Rəŋ
also prox -adv Samona.R -gen -pert like mother.E invis -attr mother.E call -pluract -nmlz -pl read -ipfv -ss.sim.cvb dist -adv 2sg word aff -0= irr= say -tr.2sg say -ss.sim.cvb dist -attr invis -adv so hesit mother.E call -pluract -0 -res -nmlz -3 aff= what aff= aware -tr -tr.2sg dp neg= say -ss.sim.cvb
тоже prox -adv Samona.R -gen -pert любить мать.E invis -attr мать.E звать -pluract -nmlz -pl read -ipfv -ss.sim.cvb dist -adv 2sg слово aff -0= irr= сказать -tr.2sg сказать -ss.sim.cvb dist -attr invis -adv так hesit мать.E звать -pluract -0 -res -nmlz -3 aff= что aff= aware -tr -tr.2sg dp neg= сказать -ss.sim.cvb
Like in Samona's (sc. recordings), reading mother, mother's stories, you said there that you would say in your words, there, so, you remembered what mother was telling, something, but you didn't say it.
Тоже вот как у Самоны (записи, сделанные во время экспедиции в п. Черский), те рассказы матери читая… там бы сказала (ты)… вот раньше так… сказанное… э, что-то, что мама рассказывала вспомнила (ты), (но) не сказала.