Tundra Yukaghir

Lexical glosses for Tundra Yukaghir (English)

This list of lexical glosses found in the Tundra Yukaghir transcribed texts allows you to navigate directly to examples in the audio and video recordings.

Each item is followed by a number which gives an indication of how many times the lexical gloss appears in the texts available in the collection for Tundra Yukaghir.

Clicking on the number following an item will take you to a result set for that item.

Search: road. 15 total hits in 8 transcripts.
Wild reindeer (2)
Jawulpədəγat pandəjlŋin.
jawul-p(ə)-də-γa-t pandəj-l-ŋiń
road-PL-3POSS-LOC-ABL step.away-ACT.NMLZ-DAT
road-МН-3POSS-ЛОК-АБЛ шаг.прочь-ACT.НМЛЗ-ДАТ
In order to move away from their road.
Чтоб отойти от их тропы.
Conversation (TY0001) (6)
Tuŋ mə=qadaː ten, l'elək, əə, jawul, mə=jawulńaːl'əń.
tu -ŋ mə= qa -Raː tu -n l'e -lək əə jawul mə= jawul -ń(ə) -l'əl -j
prox -attr aff= qu -adv prox -adv hesit -ins hesit road aff= road -vblz.propr -ev -intr.3
prox -attr aff= qu -adv prox -adv hesit -ins hesit road aff= road -vblz.propr -ev -intr.3
There, somewhere, uhm, ehm, road, there is a road there.
Это, где-то, вот ... ну, это, так ... дорога, дорога есть туда.
Pear Story (TY1001) (2)
Taŋ köde kudičiːnudə(γ)ə [ja] jawuləŋ l'el.
ta -ŋ köde kude -jiː -nu -dəγə jawul -lə -ŋ l'e -l
dist -attr person lie -tr -ipfv -3.ds.cvb road -pred -fc be -sf
dist -attr человек лежать -tr -ipfv -3.ds.cvb road -pred -fc быть -sf
There was a road where that man was collecting (sc. berries).
Picture elicitation (TY1209) (1)
Maːrqən keipə [jawult] jawulγən ölkeːnui, maːrqən keipə laujəγə, laujəγə (плавать у нас, mm), laujəγə [lau] maːrqəd öː joːraːnui, tadaːt teńi maːrqən paipə anaːn amdur jawul čičirkən ölkeːnui, ee, это, оказывается, tuŋ [kö] köde, keipə jawul čičirkən mə=miraːnui, paipə mər=ölkeːnui.
maːrqə -ND keipə jawul -γən ölkə -nu -j maːrqə -ND keipə laujə -γə laujə -γə laujə -γə maːrqə -ND öː joːrə -nu -j ta -Raː -t tu -Raː maːrqə -ND paipə anaːn amdu -r jawul čičirkə -n ölkə -nu -j ee tu -ŋ köde keipə jawul čičirkə -n mə= mira -nu -j paipə mə= ölkə -nu -j
one -gen man road -prol run -ipfv -intr.3 one -gen man water -loc water -loc water -loc one -gen child play -ipfv -intr.3 dist -adv -adv.abl prox -adv one -gen woman very hurry -ss.circ.cvb road length -adv.prol run -ipfv -intr.3 intj prox -attr person man road length -adv.prol aff= walk -ipfv -intr.3 woman aff= run -ipfv -intr.3
один -gen мужчина road -prol бежать -ipfv -intr.3 один -gen мужчина вода -loc вода -loc вода -loc один -gen ребенок play -ipfv -intr.3 dist -adv -adv.abl prox -adv один -gen женщина очень hurry -ss.circ.cvb road length -adv.prol бежать -ipfv -intr.3 intj prox -attr человек мужчина road length -adv.prol aff= идти -ipfv -intr.3 женщина aff= бежать -ipfv -intr.3
(There is walking, swimming and running; who's doing what?) A man is running on the road, a man in water, in water... a child is playing in the water, then, here, a woman is runing very quickly along the road, erm, apparently, this man, he is walking along the road, and the woman is running.
Pear story (TY1004) (1)
Pureːńəi~rukun, tude jawul əl=ičoːčoːn qail'əγə, l'eŋ, jeugəč.
pureː -ń(ə) -j(ə) ~sukun tude jawul əl= ičoː -čoːn qail' -ə -γə l'e -ŋ jew -GAi -j
berry -vblz.propr -s.ptcp ~nmlz 3sg.gen road neg= look -ss.priv.cvb stone -0 -loc hesit -fc stumble -intr.punct -intr.3
berry -vblz.propr -s.ptcp ~nmlz 3sg.gen road neg= смотреть -ss.priv.cvb камень -0 -loc hesit -fc stumble -intr.punct -intr.3
The boy with the berries, he didn't look at his way and he stumbled on a stone.
jagody... on dorogu ne smotrel i stolknulse o derevo
Pear story (TY1000) (1)
Uːnurəŋ [naγa] tideŋ öː, tude jawul, taŋ öː jawuldəγənə uːnurəŋ šal'aːpəgi nuːŋumlə.
uː -nu -Rəŋ naγa tide -ŋ öː(ŋ) tude jawul ta -ŋ öː(ŋ) jawul -də -γən -(ND)ə(ŋ) uː -nu -Rəŋ šljapa.R -gi nug -ŋu -m(ə)lə
go -ipfv -ss.sim.cvb fall invis -attr child 3sg.gen road dist -attr child track -3poss.obl -prol -contr go -ipfv -ss.sim.cvb hat.R -3poss find -3pl -of.3sg
идти -ipfv -ss.sim.cvb fall invis -attr ребенок 3sg.gen road dist -attr ребенок track -3poss.obl -prol -contr идти -ipfv -ss.sim.cvb hat.R -3poss найти -3pl -of.3sg
While that boy was going, his road, while that boy was going along the road he found his (sc. the other boy's) hat.
Life story (TY0005) (1)
Čamu ilijəγə l'eŋ, ilijəγə, čamu ilijə ŋolaːdəγə qańd'əməŋ, čiː, jawulə jaunoː umusəinunum.
čomo ilijə -γə l'e -ŋ ilijə -γə čomo ilijə (ŋ)ol -Aː -dəγə qaŃD'ə -mə -ŋ čiː jawul -lə jaunə -oː uma -sAi -nun -u -m
big wind -loc hesit -fc wind -loc big wind cop -intr.punct -3ds.cvb cold -n.temp -fc people road -acc all -o.pred close -tr.punct -hab -0 -tr.3
большой wind -loc hesit -fc wind -loc большой wind cop -intr.punct -3ds.cvb холодный -n.temp -fc народ road -acc весь -o.pred close -tr.punct -hab -0 -tr.3
In strong wind, erm, in wind, when strong winds rise in winter, people, it blocks all roads.
Когда большой ветер бывает зимой, (люди) все дороги заметает.
Pear story (TY1002) (1)
Tan [keweinu] keweinudəγə tideŋ köːd'əd-öːrpə waːj, əə, jawulγən uːnurəŋ tideŋ öːŋ moŋok, moŋok nuːŋumlə.
ta -n kew -(A)j -nu -dəγə tide -ŋ köːd'ə -ND öː -pə waːj əə jawul -γən uː -nu -Rəŋ tide -ŋ öː -ŋ moŋo -k moŋo -k nug -ŋu -m(ə)lə
dist -adv go.away -pfv -ipfv -3.ds.cvb invis -attr male -gen child -pl also hesit road -prol go -ipfv -ss.sim.cvb invis -attr child -fc cap -mod.pred cap -mod.pred find -3pl -of.3sg
dist -adv идти.прочь -pfv -ipfv -3.ds.cvb invis -attr male -gen ребенок -pl тоже hesit road -prol идти -ipfv -ss.sim.cvb invis -attr ребенок -fc cap -mod.pred cap -mod.pred найти -3pl -of.3sg
While he was leaving, those boys were walking on the road and found that child's hat.