Tundra Yukaghir

Lexical glosses for Tundra Yukaghir (English)

This list of lexical glosses found in the Tundra Yukaghir transcribed texts allows you to navigate directly to examples in the audio and video recordings.

Each item is followed by a number which gives an indication of how many times the lexical gloss appears in the texts available in the collection for Tundra Yukaghir.

Clicking on the number following an item will take you to a result set for that item.

Search: river. 2 total hits in 2 transcripts.
Wild reindeer (1)
Taːt l'eːnuləqanəŋ, tuŋ l'ə enu laːγərut waːj ile talawpul keluːnunŋi, mər=anmə.
taːt l'ə-nu-ləqanə-ŋ tu-ŋ l'ə enu la-GAr-u-t waːj ile talaw-pul kelu-nun-ŋi mə(r)= anmə
so be-IPF-1/2PL.DS.CVB-FC DEM.PROX-ATTR hesit river side-DRV.LOC-0-ABL again domestic.reindeer wild.reindeer-PL come-HAB-INTR.3PL EX= simply
так быть-IPF-1/2МН.DS.КОНВ-FC DEM.PROX-ATTR hesit river сторона-DRV.ЛОК-0-АБЛ снова domestic.олень wild.олень-МН прийти-ХАБ-ИНТР.3МН EX= ппросто
When we doing that, wild reindeer came again from the side of the river, just so.
Пока мы так делали, оттуда, со стороны реки, опять приходят олени, дикие олени, просто так приходят.
Conversation (TY0001) (1)
Qad'ir taŋńə meńdələk l'eː anï buollar aduŋ enuγə, enuγə tuŋ Alaseːjəγə aduŋ Arγəqtaːqqə, qad'ir tittəl mər=umusəinunŋaː.
qad'ir ta -ŋńə meŃD' -R(ə)lək l'eː anï.Y buollar.Y adu -ŋ enu -γə enu -γə tu -ŋ Alaseːjə -γə adu -ŋ Arγakhtaːkh.Y -γə qad'ir tittə -l mə -r= uma -sAi -nun -ŋa(m)
dp dist -n take -ss.ant.cvb dp now.Y dp.Y vis -attr river -loc river -loc prox -attr Alazeya -loc vis -attr Argakhtaakh.Y -loc dp 3pl -nom aff -0= close -tr.punct -hab -tr.3pl
dp dist -n взять -ss.ant.cvb dp сейчас.Y dp.Y vis -attr river -loc river -loc prox -attr Alazeya -loc vis -attr Argakhtaakh.Y -loc dp 3pl -nom aff -0= close -tr.punct -hab -tr.3pl
So they take that, there, on the river, river Alazeya, in the village of Argakhtaakh, and then they close it.
Взяв это, это самое, на той речке, речке Алазее, в этом Аргахтахе, вот так закрывают