Tundra Yukaghir

Lexical glosses for Tundra Yukaghir (English)

This list of lexical glosses found in the Tundra Yukaghir transcribed texts allows you to navigate directly to examples in the audio and video recordings.

Each item is followed by a number which gives an indication of how many times the lexical gloss appears in the texts available in the collection for Tundra Yukaghir.

Clicking on the number following an item will take you to a result set for that item.

Search: qu. 44 total hits in 7 transcripts.
Conversation (TY0001) (32)
Ei, qadaː?
ei qa -Raː
intj qu -adv
intj qu -adv
Ah, where?
Эй, где?
Pear story (TY1004) (3)
Köde qadaːt kuril'iːtəm?
köde qa -Raː -t kuril'iː -t(ə) -m
person qu -adv -adv.abl know -fut -tr.3
человек qu -adv -adv.abl know -fut -tr.3
Now way for him to know that.
Pear story (TY1000) (1)
Qad'ir čuŋdeːnuni [qa] qadaː tittəl, joːdəγənə gruːšələ tittəl pögitəŋu l'eː.
qad'ir čuŋdə -nun -j qa qa -Raː tittə -l joːdəγənə gruša.R -lə tittə -l pögi -tə -ŋu l'eː
ptl think -hab -intr.3 qu qu -adv 3pl -nom apparently pear.R -ind.acc 3pl -nom steal -caus -3pl(af) ptl
ptl think -hab -intr.3 qu qu -adv 3pl -nom apparently pear.R -ind.acc 3pl -nom украсть -caus -3pl(af) ptl
And he thought where they..., that it was probably them that had stolen them.
Conversation between siblings (TY0002) (2)
Kinek qadaː saγanəjoːlgi, jaunoː.
kin -ə -k qa -Raː saγanə -j -oːl -l -gi jaunə -oː
who -0 -mod.pred qu -adv sit -0 -res -nom -3 all -o.pred
кто -0 -mod.pred qu -adv сидеть -0 -res -nom -3 весь -o.pred
Who lived where, everything (sc. we noted in the scheme).
Кто там живёт, всё (показал).
(1)
Tuŋ köde mə=qadaːt köldələk čamunəŋ joŋońaːllək köll'əń.
tu -ŋ köde mə= qa -Raː -t kel(u) -R(ə)lək čomo -(j)nə -ŋ joŋo -ń(ə) -Aː -R(ə)lək kel(u) -l'əl -j
prox -attr person aff= qu -adv -adv.abl come -ss.ant.cvb big -adv -fc anger -intr -inch -ss.ant.cvb come -ev -intr.3
prox -attr человек aff= qu -adv -adv.abl прийти -ss.ant.cvb большой -adv -fc anger -intr -inch -ss.ant.cvb прийти -ev -intr.3
Once he returned very angry from somewhere.
Однажды он пришел откуда-то и был очень сердит.
Life story (TY0005) (4)
Met čiː, čiːpə, met čiːpə qanaːrələk qoːdə-l'ellək, čaγad'əllək mər=aːwaːnunŋi.
met čiː čiː -pə met čiː -pə qa -naː -R(ə)lək qoːdə - l'e -R(ə)lək čaγad'ə -R(ə)lək mə -r= aːwə -Aː -nun -ŋi
1sg people people -pl 1sg people -pl qu -inch -ss.ant.cvb how - be -ss.ant.cvb work -ss.ant.cvb aff -0= sleep -inch -hab -intr.3pl
1sg народ народ -pl 1sg народ -pl qu -inch -ss.ant.cvb как - быть -ss.ant.cvb работать -ss.ant.cvb aff -0= спать -inch -hab -intr.3pl
My relatives, my relatives would roam and do stuff, after work they would go to bed.
Мои родные после кочевки, работы и прочее ложатся спать.
Finite story (TY1008) (1)
Mər=oγoːń, köːd'əd-öː, qomońəi köde mər=oγoːń, tadaːt mə=pulgəč tude nimeγət. Mə=qaγudəŋ mər=uːnui. Alγudə mə=kereːj, pude pulgəinui. Taːt, torońəi sukunńəi köːd'əd-öːń köllək seppəgi paidumlə.
mə -r= oγ -oːl -j köːd'ə -ND öː qomo -ń(ə) -j(ə) köde mə -r= oγ -oːl -j ta -Raː -t mə= pul -GAi -j tude nime -γət mə= qa -(lə)G(u)də -ŋ mə -r= uː -nu -j al -(lə)G(u)də mə= ker -Aː -j pude pul -GAi -nu -j taːt toro -ń(ə) -j(ə) sukun -ń(ə) -j(ə) köːd'ə -ND öː -ń kel(u) -R(ə)lək sespə -gi pai -du -m(ə)lə
aff -0= stand -stat -intr.3 male -gen child green/blue -intr -s.ptcp person aff -0= stand -stat -intr.3 dist -adv -adv.abl aff= come.out -intr.punct -intr.3 3sg.gen house -abl aff= qu -adv.dir -fc aff -0= go -ipfv -intr.3 under -adv.dir aff= go.down -intr.punct -intr.3 outside come.out -intr.punct -ipfv -intr.3 so black -intr -s.ptcp thing -vblz.propr -s.ptcp male -gen child -def.dat come -ss.ant.cvb door -3poss hit -pluract -of.3sg
aff -0= стоять -stat -intr.3 male -gen ребенок green/blue -intr -s.ptcp человек aff -0= стоять -stat -intr.3 dist -adv -adv.abl aff= прийти.из -intr.punct -intr.3 3sg.gen дом -abl aff= qu -adv.dir -fc aff -0= идти -ipfv -intr.3 под -adv.dir aff= идти.down -intr.punct -intr.3 снаружи прийти.из -intr.punct -ipfv -intr.3 так черный -intr -s.ptcp вещь -vblz.propr -s.ptcp male -gen ребенок -def.dat прийти -ss.ant.cvb дверь -3poss hit -pluract -of.3sg
He stood, the boy, the green man stood, and then he got out of his house. He went somewhere, he went downstairs, he went outside. And so, when he came to the boy dressed in black, he knocked at his door.