Tundra Yukaghir

Lexical glosses for Tundra Yukaghir (English)

This list of lexical glosses found in the Tundra Yukaghir transcribed texts allows you to navigate directly to examples in the audio and video recordings.

Each item is followed by a number which gives an indication of how many times the lexical gloss appears in the texts available in the collection for Tundra Yukaghir.

Clicking on the number following an item will take you to a result set for that item.

Search: play. 12 total hits in 9 transcripts.
Picture elicitation (TY1207) (2)
Maːrqən köde mər=ölkeːnui, öː mə=joːraːnui, играет, да, [maːrq] maːrqən göde mə=miraːnui.
maːrqə -ND köde mə= ölkə -nu -j öː mə= joːrə -nu -j maːrqə -ND köde mə= mira -nu -j
one -gen person aff= run -ipfv -intr.3 child aff= play -ipfv -intr.3 one -gen person aff= walk -ipfv -intr.3
один -gen человек aff= бежать -ipfv -intr.3 ребенок aff= play -ipfv -intr.3 один -gen человек aff= идти -ipfv -intr.3
A person is running, a child is playing, a person is walking.
Life story (TY0005) (2)
Taŋ tagi, taŋ öːrpə joːrəlpəgi meteik waːj, qonil'i meteik waːj teːŋ öːrpəńəŋ uːrələk joːrəjoːl, meteik waːj tittəńəŋ ət=ölkeːnujəŋ mandəŋ ičoːnunuŋ.
ta -ŋ ta -Gi ta -ŋ öː -pə joːrə -l -pə -gi met -eik waːj qonil'i met -eik waːj teː -ŋ öː -pə -ńə -ŋ uː -R(ə)lək joːrə -j -oːl -l met -eik waːj tittə -ńə -ŋ ət= ölkə -nu -jə(ŋ) mon -Rəŋ ičoː -nun -u -ŋ
dist -attr dist -nom dist -attr child -pl play -n -pl -3 1sg -ints also dp 1sg -ints also med -attr child -pl -s.com -fc go -ss.ant.cvb play -0 -res -nmlz 1sg -ints also 3pl -s.com -fc irr= run -ipfv -intr.1sg say -ss.sim.cvb look -hab -0 -tr.1sg
dist -attr dist -nom dist -attr ребенок -pl play -n -pl -3 1sg -ints тоже dp 1sg -ints тоже med -attr ребенок -pl -s.com -fc идти -ss.ant.cvb play -0 -res -nmlz 1sg -ints тоже 3pl -s.com -fc irr= бежать -ipfv -intr.1sg сказать -ss.sim.cvb смотреть -hab -0 -tr.1sg
So, I watched how those, those children played and thought, if I could also, if I could only go and play with these children, if I could also run with them.
Это, эти дети играли и я думала - вот бы мне с ними играть, поехать туда, с ними бегать, так думала, смотрела.
Pear story (TY1002) (1)
Tadaːt ičoːdəγənə [are], əə, jaːn köːd'əd-öːrpək l'eːl'əlŋul, joːraːnuŋul.
ta -Raː -t ičoː -dəγənə əə jaː -ND köːd'ə -ND öː -pə -k l'e -l'əl -ŋu -l joːrə -nu -ŋu -l
dist -adv -adv.abl look -3ds.cond.cvbb hesit three -gen male -gen child -pl -mod.pred be -ev -3pl -sf play -ipfv -3pl -sf
dist -adv -adv.abl смотреть -3ds.cond.cvbb hesit три -gen male -gen ребенок -pl -mod.pred быть -ev -3pl -sf play -ipfv -3pl -sf
Then, he saw three boys there, playing.
Picture elicitation (TY1206) (2)
Köːd'əd-öːrpə [...] saːn čilgələ l'eːnuŋaː, čaunuŋaː, kin [po], ee, kin köːd'əd-öː, saːn [pud'] čilgələ [saunuŋaː] čaunuŋaː, tan maːrqəll'ə buolla mər=aγoːń, kin paːd'əd-öː mə=joːraːnuŋi - играются, что ли? - mə=joːraːnuŋi.
köːd'ə -ND öː -pə saːl -ND čilgə -lə l'e -nu -ŋa(m) čoγ -nu -ŋa(m) ki -ND ee ki -ND köːd'ə -ND öː saːl -ND čilgə -lə čoγ -nu -ŋa(m) ta -n maːrqə -ND -l'ə buolla.Y mə -r= oγ -oːl -j ki -ND paːd'ə -ND öː mə= joːrə -nu -ŋi mə= joːrə -nu -ŋi
male -gen child -pl tree -gen branch -acc be -ipfv -tr.3pl cut -ipfv -tr.3pl two -gen intj two -gen male -gen child tree -gen branch -acc cut -ipfv -tr.3pl dist -adv one -gen -pert dp.Y aff -0= stand -stat -intr.3 two -gen female -gen child aff= play -ipfv -intr.3pl aff= play -ipfv -intr.3pl
male -gen ребенок -pl дерево -gen branch -acc быть -ipfv -tr.3pl резать -ipfv -tr.3pl два -gen intj два -gen male -gen ребенок дерево -gen branch -acc резать -ipfv -tr.3pl dist -adv один -gen -pert dp.Y aff -0= стоять -stat -intr.3 два -gen female -gen ребенок aff= play -ipfv -intr.3pl aff= play -ipfv -intr.3pl
Boys, they are, erm, cutting branches, two boys are cutting branches, one is standing, and two girls are playing, playing.
Picture elicitation (TY1201) (1)
Tuŋ köːd'əd-öː mə=quːsəinui, l'ukud öː laujəγən joːraːnui, taŋ paipəŋ mər=ölkeːnui.
tu -ŋ köːd'ə -ND öː mə= quːsə -(A)j -nu -j juku -ND öː laujə -γən joːrə -nu -j ta -ŋ paipə -ŋ mə -r= ölkə -nu -j
prox -attr male -gen child aff= jump -pfv -ipfv -intr.3 small -gen child water -prol play -ipfv -intr.3 dist -attr woman -fc aff -0= run -ipfv -intr.3
prox -attr male -gen ребенок aff= прыгать -pfv -ipfv -intr.3 маленький -gen ребенок вода -prol play -ipfv -intr.3 dist -attr женщина -fc aff -0= бежать -ipfv -intr.3
This boy is jumping, a little child is playing in the water, that woman is running.
Picture elicitation (TY1202) (1)
Ten köːd'əd-öː quːsəd'irəŋ uːnui, l'ukud öː laujəγə joːraːnui, taŋ paipəŋ ölkərəŋ uːnui.
tu -n köːd'ə -ND öː quːsə -(uː)ji -Rəŋ uː -nu -j juku -ND öː laujə -γə joːrə -nu -j ta -ŋ paipə -ŋ ölkə -Rəŋ uː -nu -j
prox -adv male -gen child jump -pluract -ss.sim.cvb go -ipfv -intr.3 small -gen child water -loc play -ipfv -intr.3 dist -attr woman -fc run -ss.sim.cvb go -ipfv -intr.3
prox -adv male -gen ребенок прыгать -pluract -ss.sim.cvb идти -ipfv -intr.3 маленький -gen ребенок вода -loc play -ipfv -intr.3 dist -attr женщина -fc бежать -ss.sim.cvb идти -ipfv -intr.3
(There is walking, swimming and running; who's doing what?) Here a boy hops around, a little child is playing in the water, and that woman is running.
Pear Story (TY1001) (1)
Pureːpəgi pömörčil'əlŋudəγə tadaː, wol'dəγə, əə, l'elək, joːraːnui öːrpə, köːd'əd-öːrpə, l'ukud öːrpə waːj l'eŋi.
pureː -pə -gi pömö -R(ə) -(uː)ji -l'əl -ŋu -dəγə ta -Raː wal' -də -γə əə l'e -lək joːrə -nu -j(ə) öː -pə köːd'ə -ND öː -pə juku -ND öː -pə waːj l'e -ŋi
berry -pl -3poss round -intr -pluract -ev -3pl -3ds.cvb dist -adv near -3poss.obl -loc hesit hesit -ins play -ipfv -s.ptcp child -pl male -gen child -pl small -gen child -pl also be -intr.3pl
berry -pl -3poss round -intr -pluract -ev -3pl -3ds.cvb dist -adv near -3poss.obl -loc hesit hesit -ins play -ipfv -s.ptcp ребенок -pl male -gen ребенок -pl маленький -gen ребенок -pl тоже быть -intr.3pl
The berries rolled away there, around him, erm, and some children that were playing, boys, little children, were also there.
Picture elicitation (TY1205) (1)
Maːrqən göde lukun buren miraːnuj, maːrqən göde laujəγə, əə, laujəγə [joːraː] laujəγə joːraːnui, tan, jalmisčə göde lukun buren mər=ölkeːnui.
maːrqə -ND köde lukul -ND pure -n mira -nu -j maːrqə -ND köde laujə -γə əə laujə -γə laujə -γə joːrə -nu -j ta -n jalmə -sčə köde lukul -ND pure -n mə= ölkə -nu -j
one -gen person earth -gen above -adv.prol walk -ipfv -intr.3 one -gen person water -loc hesit water -loc water -loc play -ipfv -intr.3 dist -adv three -ord person earth -gen above -adv.prol aff= run -ipfv -intr.3
один -gen человек earth -gen над -adv.prol идти -ipfv -intr.3 один -gen человек вода -loc hesit вода -loc вода -loc play -ipfv -intr.3 dist -adv три -ord человек earth -gen над -adv.prol aff= бежать -ipfv -intr.3
(There is walking, swimming and running; who's doing what?) One man is walking on the ground, one man is playing in the water, and the third man is running on the ground.
Picture elicitation (TY1209) (1)
Maːrqən keipə [jawult] jawulγən ölkeːnui, maːrqən keipə laujəγə, laujəγə (плавать у нас, mm), laujəγə [lau] maːrqəd öː joːraːnui, tadaːt teńi maːrqən paipə anaːn amdur jawul čičirkən ölkeːnui, ee, это, оказывается, tuŋ [kö] köde, keipə jawul čičirkən mə=miraːnui, paipə mər=ölkeːnui.
maːrqə -ND keipə jawul -γən ölkə -nu -j maːrqə -ND keipə laujə -γə laujə -γə laujə -γə maːrqə -ND öː joːrə -nu -j ta -Raː -t tu -Raː maːrqə -ND paipə anaːn amdu -r jawul čičirkə -n ölkə -nu -j ee tu -ŋ köde keipə jawul čičirkə -n mə= mira -nu -j paipə mə= ölkə -nu -j
one -gen man road -prol run -ipfv -intr.3 one -gen man water -loc water -loc water -loc one -gen child play -ipfv -intr.3 dist -adv -adv.abl prox -adv one -gen woman very hurry -ss.circ.cvb road length -adv.prol run -ipfv -intr.3 intj prox -attr person man road length -adv.prol aff= walk -ipfv -intr.3 woman aff= run -ipfv -intr.3
один -gen мужчина road -prol бежать -ipfv -intr.3 один -gen мужчина вода -loc вода -loc вода -loc один -gen ребенок play -ipfv -intr.3 dist -adv -adv.abl prox -adv один -gen женщина очень hurry -ss.circ.cvb road length -adv.prol бежать -ipfv -intr.3 intj prox -attr человек мужчина road length -adv.prol aff= идти -ipfv -intr.3 женщина aff= бежать -ipfv -intr.3
(There is walking, swimming and running; who's doing what?) A man is running on the road, a man in water, in water... a child is playing in the water, then, here, a woman is runing very quickly along the road, erm, apparently, this man, he is walking along the road, and the woman is running.