Tundra Yukaghir

Lexical glosses for Tundra Yukaghir (English)

This list of lexical glosses found in the Tundra Yukaghir transcribed texts allows you to navigate directly to examples in the audio and video recordings.

Each item is followed by a number which gives an indication of how many times the lexical gloss appears in the texts available in the collection for Tundra Yukaghir.

Clicking on the number following an item will take you to a result set for that item.

Search: plain. 5 total hits in 3 transcripts.
Wild reindeer (3)
Araj ičoːlγanə mit kejgur buolla čomo jeruguːtəgə ŋoll'ən.
araj.Y ičoː-lγanə mit keje-GAr buolla.Y čomo jeruguː-t(ə)Gə ŋol-l'əl-j
suddenly.Y look-1/2SG.DS.CVB 1PL front-DRV.LOC DP.Y big plain-AUG be-EV-INTR.3
suddenly.Y смотреть-1/2ЕД.DS.КОНВ 1МН перед-DRV.ЛОК DP.Y большой долина-AUG быть-EV-ИНТР.3
I looked and saw that apparently there was a big valley in front of us.
И вот я посмотрел: впереди нас большая низина, оказывается.
Picture elicitation (TY1204) (1)
Jeruguː örd'ədəγə saːləŋ aγoːləl.
jereguː örd'ə -də -γə saːl -lə -ŋ oγ -oːl -ə -l
plain middle -3poss.obl -loc tree -pred -fc stand -stat -0 -sf
долина середина -3poss.obl -loc дерево -pred -fc стоять -stat -0 -sf
In the middle of a plain stands a tree.
Life story (TY0005) (1)
Taŋ met laːmələk könməńdə qata jökö keweinundəŋ [je] jereguː eːŋumdəγə gitńər weːn čumurpulγən eureːnunund'əŋ.
ta -ŋ met laːmə -lək könmə -ń(ə) -Rə khata.Y jöke kew -(A)j -nun -Rəŋ jereguː eːŋumdə -γə kitńə -r weː -ND čumur -p(ul) -γən eurə -nu -nun -jə(ŋ)
dist -attr 1sg dog -ins other -vblz.propr -ss.cond.sim.cvb dp.Y far go.away -pfv -hab -ss.sim.cvb plain opposite.side -loc up.to -s.pred other -gen hill -pl -prol walk -ipfv -hab -intr.1sg
dist -attr 1sg собака -ins другой -vblz.propr -ss.cond.sim.cvb dp.Y далеко идти.прочь -pfv -hab -ss.sim.cvb долина opposite.сторона -loc вверх.к -s.pred другой -gen холм -pl -prol идти -ipfv -hab -intr.1sg
With that dog of mine as a partner, I would go far and walk beyond the plain, on other hills.
Так на пару со своей собакой, далеко ходила, за низиной, на других едомах ходила.