Tundra Yukaghir

Lexical glosses for Tundra Yukaghir (English)

This list of lexical glosses found in the Tundra Yukaghir transcribed texts allows you to navigate directly to examples in the audio and video recordings.

Each item is followed by a number which gives an indication of how many times the lexical gloss appears in the texts available in the collection for Tundra Yukaghir.

Clicking on the number following an item will take you to a result set for that item.

Search: pl. 216 total hits in 23 transcripts.
Life story (TY0005) (27)
Taŋ tadaː wadulpə=də joqopə=də, joqopə=də [n], erpəjəpə waːj [l'e] l'eŋi, čaγad'əŋi.
ta -ŋ ta -Raː wadul -pə =də joqol -pə =də joqol -pə =də erpəjə -pə waːj l'e -ŋi čaγad'ə -ŋi
dist -attr dist -adv Yukaghir -pl =add Yakut -pl =add Yakut -pl =add Even -pl also be -pl work -pl
dist -attr dist -adv Yukaghir -pl =add Yakut -pl =add Yakut -pl =add Even -pl тоже быть -pl работать -pl
Yukaghirs and Yakuts, Yakuts, and the Evens, too, were there, they worked (there).
Там и юкагиры, и якуты, эвены тоже работали.
Conversation between siblings (TY0002) (11)
[jo] Waːwəčəpul dite.
* waːwəčə -p(ul) tite
* Russian -pl like
* русский -pl любить
Like the Russians.
Йо... как русские!
Conversation (TY0001) (97)
Taŋnigi kamisaːrpul qad'ir, haha, l'epulgi, karmaːnpəgi l'ukumutəi.
taŋnigi komissar.R -p(ul) qad'ir haha l'e -p(ul) -gi karman.R -pə -gi juku -mu -t(ə) -j
then commissionary.R -pl dp laughter hesit -pl -3poss pocket.R -pl -3poss small -stat.inch -fut -intr.3
тогда commissionary.R -pl dp laughter hesit -pl -3poss pocket.R -pl -3poss маленький -stat.inch -fut -intr.3
Then the, erm, pockets of the commissionaries (intended: traders, kommersants) will shrink.
Вот тогда коммерсанты карман у них маленький станет.
Picture elicitation (TY1200) (3)
Tan kin paipə saːpələ moiŋaː, aγoːldəŋ moiŋaː, köːd'əd-öːrpəpul buollaːnə koušəkpələ moiŋaː.
ta -n ki -ND paipə saːl -pə -lə moi -ŋa(m) oγ -oːl -Rəŋ moi -ŋa(m) köːd'ə -ND öː -pə -p(ul) buollaγïna.Y kovšik.R -pə -lə moi -ŋa(m)
dist -adv two -gen woman tree -pl -acc hold -tr.3pl stand -stat -ss.sim.cvb hold -tr.3pl male -gen child -pl -pl dp.Y casserole.R -pl -acc hold -tr.3pl
dist -adv два -gen женщина дерево -pl -acc держать -tr.3pl стоять -stat -ss.sim.cvb держать -tr.3pl male -gen ребенок -pl -pl dp.Y casserole.R -pl -acc держать -tr.3pl
Here, two women hold branches, they stand and hold them, and the boys hold casseroles.
Pear story (TY1004) (5)
Öːrpəŋiń tadiː.
oː -pə -ŋiń taND -jiː -j
child -pl -dat give -tr -intr.3
ребенок -pl -dat дать -tr -intr.3
He gave it to the children.
Pear Story (TY1001) (10)
Pureːpəgi pömörčil'əlŋudəγə tadaː, wol'dəγə, əə, l'elək, joːraːnui öːrpə, köːd'əd-öːrpə, l'ukud öːrpə waːj l'eŋi.
pureː -pə -gi pömö -R(ə) -(uː)ji -l'əl -ŋu -dəγə ta -Raː wal' -də -γə əə l'e -lək joːrə -nu -j(ə) öː -pə köːd'ə -ND öː -pə juku -ND öː -pə waːj l'e -ŋi
berry -pl -3poss round -intr -pluract -ev -3pl -3ds.cvb dist -adv near -3poss.obl -loc hesit hesit -ins play -ipfv -s.ptcp child -pl male -gen child -pl small -gen child -pl also be -intr.3pl
berry -pl -3poss round -intr -pluract -ev -3pl -3ds.cvb dist -adv near -3poss.obl -loc hesit hesit -ins play -ipfv -s.ptcp ребенок -pl male -gen ребенок -pl маленький -gen ребенок -pl тоже быть -intr.3pl
The berries rolled away there, around him, erm, and some children that were playing, boys, little children, were also there.
Pear story (TY1005) (9)
Taːt l'eːnudəγə tideŋ öːrpəpul tudeγənə uːčiːŋi.
taːt l'e -nu -dəγə tide -ŋ öː -pə -p(ul) tude -γənə uː -čiː -ŋi
so be -ipfv -3ds.cvb invis -attr child -pl -pl 3sg -loc.contr go -intr.punct -intr.3pl
так быть -ipfv -3ds.cvb invis -attr ребенок -pl -pl 3sg -loc.contr идти -intr.punct -intr.3pl
While he was doing that, those boys passed next to him.
Picture elicitation (TY1205) (3)
Id'eː teńi kin paipəpul saːlə maiŋumlə, tan köːd'əd-öːrpəpul laujəd oːčək maiŋumlə.
id'eː tu -Raː ki -ND paipə -p(ul) saːl -lə moi -ŋu -m(ə)lə ta -n köːd'ə -ND öː -pə -p(ul) laujə -ND oː -jə -k moi -ŋu -m(ə)lə
now prox -adv two -gen woman -pl tree -pred hold -3pl -of.3sg dist -adv male -gen child -pl -pl water -gen scoop -n -mod.pred hold -3pl -of.3sg
сейчас prox -adv два -gen женщина -pl дерево -pred держать -3pl -of.3sg dist -adv male -gen ребенок -pl -pl вода -gen ковш -n -mod.pred держать -3pl -of.3sg
Now here, two women hold sticks, and boys hold water laddles.
Finite story (TY1008) (3)
Teńi köːd'əd-öːrpə [...], öː, nimeγə l'ei öːrpəγənə "Quːsəiŋik" manŋi; əl=quːsəilbuńŋu.
tu -Raː köːd'ə -ND öː -pə öː nime -γə l'e -j(ə) öː -pə -γənə quːsə -(A)j -ŋi -k mon -ŋi əl= quːsə -(A)j -(l)buń -ŋu
prox -adv male -gen child -pl child house -loc be -s.ptcp child -pl -def.acc jump -pfv -pl -imp.2 say -intr.3pl neg= jump -pfv -des -3pl(neg.3)
prox -adv male -gen ребенок -pl ребенок дом -loc быть -s.ptcp ребенок -pl -def.acc прыгать -pfv -pl -imp.2 сказать -intr.3pl neg= прыгать -pfv -des -3pl(neg.3)
Then the boys [...] children, they said to the children who were in the house "Jump!". They didn't want to jump.
Picture elicitation (TY1207) (1)
Keipəpə saːlə čaunuŋumlə, kin keipə saːlə čaunuŋaː, maːrqoːlər [mə], mə=čamdiːm, öːrpəpə mə=joːraːnuŋi.
keipə -pə saːl -lə čoγ -nu -ŋu -m(ə)lə ki -ND keipə saːl -lə čoγ -nu -ŋa(m) maːrqə -oːl -ə -r mə= čambə -jiː -m öː -pə -pə mə= joːrə -nu -ŋi
man -pl tree -pred cut -ipfv -3pl -of.3sg two -gen man tree -acc cut -ipfv -tr.3pl one -stat -0 -s.pred aff= help -vblz.tr -tr.3 child -pl -pl aff= play -ipfv -intr.3pl
мужчина -pl дерево -pred резать -ipfv -3pl -of.3sg два -gen мужчина дерево -acc резать -ipfv -tr.3pl один -stat -0 -s.pred aff= помогать -vblz.tr -tr.3 ребенок -pl -pl aff= play -ipfv -intr.3pl
The men are cutting a tree, two people are cutting the tree, one is helping, and the children are playing.