Tundra Yukaghir

Lexical glosses for Tundra Yukaghir (English)

This list of lexical glosses found in the Tundra Yukaghir transcribed texts allows you to navigate directly to examples in the audio and video recordings.

Each item is followed by a number which gives an indication of how many times the lexical gloss appears in the texts available in the collection for Tundra Yukaghir.

Clicking on the number following an item will take you to a result set for that item.

Search: overpower. 3 total hits in 2 transcripts.
All-terrain vehicle (TY0006) (1)
Ugurčələk mirarəŋ qoːdə-l'erəŋ, uktəlgə.
ugurčə -lək mira -Rəŋ qoːdə l'e -Rəŋ uktə -l -Gə
foot -ins walk -ss.sim.cvb how be -ss.sim.cvb overpower -nmlz -intj
ступня -ins идти -ss.sim.cvb как быть -ss.sim.cvb overpower -nmlz -intj
Going on foot and similar - that's exhausting!
Пешком идти и так далее, усталость.
Life story (TY0005) (2)
Tadaːt ńumud'əllək qad'ir taŋ uktəirələk aːwər nime weːnur joːγəiŋudəγə gitńər aːwaːnull'əld'əŋ.
ta -Raː -t ńumu -d'ə -R(ə)lək qad'ir ta -ŋ uktə -(A)j -R(ə)lək aːwə -r nime weː -nu -r joːγə -(A)j -ŋu -dəγə kitńə -r aːwə -nun -l'əl -jə(ŋ)
dist -adv -adv.abl camp -intr -ss.ant.cvb dp dist -attr overpower -pfv -ss.ant.cvb sleep -ss.circ.cvb house do -ipfv -ss.circ.cvb finish -pfv -3pl -3ds.cvb up.to -s.pred sleep -hab -ev -intr.1sg
dist -adv -adv.abl стоянка -intr -ss.ant.cvb dp dist -attr overpower -pfv -ss.ant.cvb спать -ss.circ.cvb дом делать -ipfv -ss.circ.cvb закончить -pfv -3pl -3ds.cvb вверх.к -s.pred спать -hab -ev -intr.1sg
Then, after putting up a camp, I was tired and slept and apparently used to sleep all the way until they would put up yurts.
Потом на новой стоянке... я, оказывается, спала пока не закончат поставить ярангу, уставши.